Back to top

Gazette van Brugge 15/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
i\.° 152 54 e Jaer Woensdag 15 Becftmhei* 1347 GAZETTE TAI BRUGGE EN DEK PROVINCIE WEST" VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHAPJGKELYKIIEYD Verschyrit den Maendag Woensdag en Vfydag Ifischryvingsprys — Voor Brugge a maenden fr 4-75 ct » Buyten Brugge vraclitvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden De aenkondigingen 25 eentimen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de versebyning van bet Blad te laten toekomen BRUGGE ilsemeen tverzigt De kamer der volksvertegenwoordigers beeft bare zitting van eergisteren geheel aen de algemeene beraedslaging van den budjet van binnenlandsche zaken toegewyd Men heeft gemakkelyk van het oogenblik der beraedslaging \an het adres konnen gewacr worden dat de kamer verre van vol- daen was met de uytleggingen door het ministerie ge¬ geven over de gedane alstcllingen tydens zyne komst aen het bewind der zaken Den heer de Garcia heeft maendag aen den minister van binnenlandsche zaken gevraegd wat de oorzaken dier afstellingen zyn en byzonderly k der afstelling van den heer d'Huart Den minister beeft aen den heer de Garcia rondnyt geantwoord dat hy die oorzaken niet zeggen zal of ten minsten dat liy zulks macr zal doen wanneer de kamer hem daer toe zoude pramen Den heer d'Huart heeft daer op verklacrd dien taek op zich te zullen nemen en de briefwisseling die tusschcn hem en liet ministerie van binnenlandsche zaken beeft plaets gehad af te kondigen briefwisseling ten gevolge van welke hy van het ambt als gouverneur van Namen afgesteld is geworden Den beer Rogier heeft zich verder tegen de medcdeelingen die den heer d'Huart aen de kamer zoude willen doen niet verzet maer zich alleen voorbehouden indien er onnauw¬ keurigheden inslopen wydlopiger inlichtingen diesaengaende te geven Er zyn verdere tydingen uyt Sieilien toegekomen die de eerst ontvangene over de staetkundige betooning der inwoo- ners van Palermo voleyndigen Er bl kt uyt die nieuwe brief¬ wisseling dat de beweging dergemoederen in dat eyland een gevecht tusschcn de Napelscho troepen en de burgery ten ge¬ volge zonde hebben konnen gehad indien de overheden de zorg niet hadden genomen alle slach van gemeenschap te vermyden Eene omstandigheyd de aenkomst in Fraiikryk van den graef van Syracusa broeder van den koning van Napels is een liewys te meer der voorzorgen waer toe het Napelscb gouvernement verpligt is loevlugt te nemen Den koning van Napels beeft dien prins opgewekt zich te verwy- deren om dat de volksgunst die hy genieteen slach van ach¬ terdenken aen Z M verwekt Men leest in een dagblad van Bergen Over eenige dagen vroegen wy ons welke diensten de bel- gisclie militaire marine ons bewees voor d e dertien honderd duijzend francs die zy ons jaerlyks kost en wy konden op deze vraeg niet op eene behoorlyke wvze antwoordden Meer nytgelireyde nasporingen hebben ons veroorloofd ons eene volledigere gedachten over deze marine te vormen en wy geschiedenis ™ dief 5 c * VERVOLG Het was inmiddels nacht geworden Het brandhout aen den heerd vroeger aengewakkerd door de droppels vet die nu rn dan van het spit in den gloed vielen begon te verdooven en vervulde hetgeheele onderste gedeelte van de schouw met eene menigte vonken Bastien wierp er wat dun hout op Simonno stak de lamp aen sloot de blinden en na uyt een kasje twee flesschen wyn genomen te hebben waervan zy er vroeger reeds eene opengetrokken had om er Bastien een glas van in te schen¬ ken plaetstc zy deze zelfde flcscli voor hem op een schotel¬ tje eu de andere aen den anderen kant van de tafel voor liaerzelvc naest hacr bord — Z\ gingen zitten Bastien by het vuer met zyn ge¬ weer naest zich « den hond aen zvno voelen met den rug narr het venster en niet zynaengezigt naerde deur gekeerd Sylvio die den afschyn van liet vuer hinderde ter regterzy- de van Bastien Simonne regt tegenover hem — Op dit oogenblik klopte men van buyten aen de deur dry zwakke slagen met gelyke tussclienpoozen Vervol¬ gens was liet weder stil Simonne begon te beven — Welnu hoort gy of hoort gy niet Zyt gy doof zey- de Bastien ga open doen Zy stond op De deur dracydc op hare hengsels twee mannen in mantels gewikkeld verschenen op den drempel Op het gezigt van Bastien die een gast aen tafel had sche¬ llen beyden te acrzclen dit was blykbaer een gebaer van vinden dat indien zy ook niet dienende is om onze kusten te verdedigen die niemand er aen denkt aen te vallen noch oin onzen handel in verre en gevaerlyke togten te beseher¬ men zy ten minste voor uytw erking heeft het volgende per sooneel op het grootste gemak te doen leven 1 Zee-kapileyn met den rang van kolonel majoor kapiteyn luytenant onder-luy tenant 3 Kapiteyns-luytciiant » 4 Luylenants-ter-zec » » 18 Stuerlieden » » 15 Aspiranten van i.* klas » 6 Aspiranten van 2.' klas 2 Omler-commissarissen van 2." klas 3 Rekenpligtige agenten 3 Sell ry vers 2 Ingenieurs Tesainen 57 officieren en beambten verdeeld op de vol¬ gende schepen Linieschepen Fregatten Corvetten Briekx den hertog van Br Goeletten Louise- Marie Goelet-kanoniieerbooten Sloep-kanonneei booten Te samen 7 - - 53 Kanons Den Staet bezit bovendien dry stoomhooten' doende den dienst der dcpechen van Oostende naer Douvres in concur¬ rentie met de engclsclie stoomhooten en dry stooinpontons den sleepdienst op de Schelde doende U\ t deze tabel lilykt dat ons zeewezen meer officieren en beambten dan stuks gesehut telt en dat geheel onze vereenig- de zeemagt niet een oogenblik zou kunnen hoofd houden tegen de aenvallen van de geringste der zeeinagtcn van Europa Wat de stoomschepen betreft deze zouden ons diensten kunnen bewyzen ofschoon men zich beklaegt dat de gene die den overtogt' doen van Oostende naer Douvres op veel na niet zoo nuttig zyn dan zy zouden kunnen wezen Maer waeroui moet den Staet zich met zaken gelasten die eerder lot het domeyn der bvzondere invcrheyd behooren en wel¬ ke deze met meer zuynigheyd zoude kunnen ondernemen want voorzeker zoude dezen zulk eenen duerkostenden stal' niet gebru ken Wy begrypen dan niet waerom men ons zeewezen niet af¬ schaft onze nationale ydelheyd heeft zulk een belachelyk spceltuyg niet noodig en hare wezenlyke diensten zyn nietig of ten minsten geringer dan die welke men zoude kunnen verkrygen van eene som van 1,500,000 frs met meer ovcr- log gebezigd teleurstelling dat zy maekten Na dal zy elkander echter als met de oogen geraadpleegd hadden besloten zy binnen te treden — Zyt welkom myne hoeren zeydc Bastien tot hen gy zyt waerschynlyk jagers door den nacht overvallen in liet vervolgen van ecnigeniii liet kreupelhout van het geberg¬ te vcrSchoien lines Ik vooronderstel dat het u daerom niet ten onpas zal zyn hier eene schujlplaets voor dezen nacht en een goed avondmacl voor ditoogenblik te vinden Maer staet my toe dat ik u van uwe uv trusting ontlast voegde hy er by hun te gelyker tyd hunnen mantel met cenekura- byn die zy daerouder droegen ontnemende en de eerste achter zich op eenen stoel leggende de andere naest de schouw by zyn geweer plaetsende Hy had dit zoo spoedig verrigt dat de beyde vreemdelin¬ gen er als het ware door van hun stuk gebragt werden In- tussclien was Molosse beginnen te brommen terwyl hy hun berook en rondom hen heenliep Simonne kon geen woord nytspreken zy werd hoe langer hoe meer verlegen en Sylvio die beyden zeer oplettend aenzag zocht zichzclven een hunner vooral opmerkelyk door het vurig kleur van zyn hoofdhair en zyn langen krommen neus en dien liy hoewel niet wetende waer en hoe moest gezien hebben ' t'huy s tc brengen — Stil dan Molosse hier zeg ik u riep Bastien o neem my niet kwalyk liecren Stil leelyk dier Zon men niet zeggen dal hy u reeds ergens meer moet geroken heb¬ ben Maer koinaen gaet zitten heeren Zy namen plaets aen het andere eyude van de tafel by liet vuer voor Simonne Uytkomst van den oogst van 1840 De Moniteur heeft zaterdag een verslag ofgekondigt dooi¬ de centrale kommissie van statistiek aen den minister van hkinenlandsche zaken gezonden Dit verslag en dut daerby gevoegde tabellen geven de gevolgen en uytkomsten Van liet misgewas van 1846 te kennen en tevens iiet beloog der be¬ hoefte van den vrven graanhandel voor ons land Alhoewel dit verslag thans veel van deszel.s belang heeft verloren vef- mecnen wy nochtans er de volgende regels te moeten nvt overnemen Volgens de ons bekende opgaven beschikt Belgienin een gewoon jaer rekenende slechts de tarwe -pel te mastcluyu rogge en boekweyt over eene hocveclheyd vari minstens 11,957,805 hectoliters granen by deze moet men eencr- zyds voegen 22,514,917 hectoliters aardappelen en ander- zvds de granen en andere eetwaren uytvreemde luiden aangevoerd en welke in een gewoon jaer 458,640 hec¬ toliters bedragen Het is onloeheiibaer dat deze verschillende producten welke genoegzaam gelyk staan met 16.516,453 hectoliters graan 1 voor de behoeften der Belgische bevol- king van noodc zyn nademaet hierte lande dezelve *er- bruykt worden en dal er onder de ingezetenen des lands vele zyn die zelfs in gewopnen tyd slechts een ontocrev- kend of ongezond voedsel hebben En nochtans scheelt bet veel dat Belgian it 1846-1847 ter zyncr beschik king licbbe gehad de voedende zelfstandig¬ heden welke doorgaans nauwelvks toereykend zyn oni ieder liet dagelyks brood te geven Den oogst van'dit jaer heeft in de gewoone opbrengst een geweldig te kort gelaten een te kort hetwelk ongeloofely k zoude schyncii en kwalen van allen aerd welke de Ljvolking zyn komen overvallen Inter den hongersnood en deszelfs gevolgen onder duyzend gedaanten voorspellende Dit te kort heeft inderdaed niets minder dan 4#2I9,596 hectoliters voor de granen bedragen welke gewoon lyk tot's menschens voedsel dienen te weten tarwe rogge spelte mastcluyu en boekwevt en 7,563,653 hectoliters aerdappelen of in het geheel de even- weerde van 5,540,763 hectoliters graon Veel scheelt het dat de aenvoeren van buyten dit ta kort hebben gedekt want gedurende de tivaelf lange maan¬ den van september 1846 tot liet eynde van august v 1847 toen de prys der eetwaren buytenmatc hoog was zyn er in bet land nauwelvks twee miilioenen hectoliters graen inge¬ voerd dat is te zeggen omtrent liet zesde der gewoone ver- brnyking en op verre na de helft niet van bette kort in den opbrengst van 1846 bestatigd Dit zyn lessen van het voor¬ al 107 zakken graen staen als voedzei nagenoeg gelyk mef 613 zakken aardappelen — Wilt gy ook van die schotel met wil lbraed eten ik kan u verzekeren dat lictmalscli is ofschoon dezen morgen eerst geschoten — Terwyl hy dil zeydc overlaedde hy hun borden met vleeseh waerna hy hun uvt de flcscli rootten wyn die op het schoteltje stond elk een glas vol schonk — Die wyn is goed zeydc een der vreemdelingen — En de haes ook voor den drommel voegde den an¬ deren wiens gelaat Sylvio als bekend toescheen er hy Inmiddels wisselden zy als ter sluyks eenen spottenden grimlach met elkander die echter noch aen Bastien noch aen Sylvio ontging — Komaen zeydc Bastien nog een glasje heeren daer hy u zoo bevalt En met een schonk hy het overige in hun glas — He zeyde Bastien met een zucht van blydschap en eenen gestrengen blik op Simonne werpende dat noem ik eerst gasten zich niet eens te laten noodigen De sornberheyd waarmede zyn voorhoofd als omwolkt was geweest verdween ongenblikkelyk een schehnsch trekfon- keldejin zyne oogenen zichzclvc een glas witten wyn inschen¬ kende zeyde hy — Uwe gezond lieyd heeren Maer hy bevochtigde slechts zyne lippen — Ik heb u nog riiet gevraegd of gy beden eene goede jagt gemaekt hebt ging hy voort komt antwoordt zonder omwegen want ik ben een goed jager even als gy gy zyt immers niet verstoord dat liet wisselvallige der jagt u ia myne hut gevoerd heeft — O zoo wy een oogenblik geaarzeld hebben aa \v,ordc
Gazette van Brugge 15/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item