Back to top

Gazette van Brugge 13/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
AVIS La Minerve fun des plas anciens établisscments d'assnrances mutuelles sur la vie autoiisé par ordonnance da Roi des Iranjais qui compte déja pres dequarante mille 'souscripteurs demaiide des représeutants de tout grades dans la Belgique — S'adresser directement a la direction spéciale de la Minerve 853 rue St Honoré a Paris 8355 wiaBairaiii Door den Notaris HATSE te Zedelgliem Donderdag 16 december 18-17 om een uer namiddag pre¬ cies te Lophem in profyte en in de bosscben van Jo r Frans Van Hamme-De Stampaertshoucke en M De Ëou'ck te Brugge in hunne bosscben 40 koopen Taiilie waer onder 12 koopenten meerderen decle Kastagne-Hout geschikt voor kuypbanken 40 koopen Eyken en Beuke Boomen en 1000 Sparre Bosscben Men begint in den boscb van 11 De Bouck Dynsdag 21 december 1847 om elf uren voormiddag pre¬ cies inde HospilaeJ Vloetenibosschen in Snellegbem gelegen 60 knopen Taillie-Ilout van 1 1 jaren men begint aeu bet hof¬ stedeken van den loezicnder Van Gelder al waer men vergadert Zeg het voorts ROOT F Boom - Ven TE M E R C K E M j-sS Op Donderdag 1 6 december 1 847 zal men om 1 2 uren 's middags openbuerlykenmeteen jaertyd van betaling verkoopen te Merckem in bet noordeyndc 1 " op d'hof- ~|\ stede gebruykt door sieur Martirins Barra beboorende J Mvnheer de Pruyssenaere grondeygenaer te Yper en 2" ten behoeve van sieur Pieter Planckaeit landbouwer te Merckem op zyne hofstede door hem gebruykt 140 koopen Boomen bestacndeiu scboone Eyken zware Poplieren Essclien 01 men en A breien dienende voor scheep- timmer- en molen- werken bylen voor den yzerweg zagen van bard enz — De vergadering ter hofplaets van sieur Barra Op Donderdag 23 december 1847 om 12 uren 's middags zal er openbaerlyk op een jaer tyd van betaling te koopen aangeboden worden 1" op d'hofstede gebruykt door dén ver¬ zoeker sieur Pieter Planckaert voornoemd in liet noordeynde van Merckem 2" op de lauden beboorende Mynheer Coinyn grondeygenaer te Roosebeke gebruykt door sieur Joseph Vv'antier te Merckem ook gelegen in bet noordeynde van Merckem 12b koopen zeer zware Poplieren waer ouder ver- scbeyde van 9 voeten dikte en nog meer scboone Abeeleu en Eyken dienende voor alderliande werken — De vergadering op de hofplaets van sieur Pieter Planckaert Deze Venditien zyn hetaelbaer ten kantoore van MODES TE Sr i EN te Merckem op zyne zitdagen den V ryday van reder week Vrydag 24 december 1847 ten 5 ureu namiddag in de estamiuet den Gouden Arend Munteplaets te Brugge ten overstaen van den heer vrederegter van bet 1° kanton Brugge door het ampt van M er J CLAERHOUDT Notaris te Brugge zal er overgaen worden tot den OVERSLAG van T wee HU Y ZEN nevens elkander staende op de Groote- Markt ü 21 n°" 10 en 9 Bewoond door jonfv Richard en d'heer Pepers Ingesteld 10.000 francs Een HUYS in de Korte Winkel F 2 n° 15 — Thans ledig Ingesteld 1,500 francs Een HOFSTEDEKEN met verscbey de Edificien en H 8-2-85 C Lands in Oostcamp wyk Moerbrugge gebruykt doorBasilius Lycke — Verdeeld in vyf koopen Ingesteld 6,800 francs Twee wel bezette RENTEN ten capitale fr 8,174-60 ct en fr 1,269-84 ct beyde croisereude aen 5 °[ 0 's jaers Ingesteld 4,200 francs Zich te adresseren ten kantooreu van de Notarissen CLAER¬ HOUDT voornoemd en COLENS te Moerkerke Te Piekten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie 1 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hbog-straet te Brugge Taiilie - en Boom- VENDITIEN Tn behoeve van Jonkheer VAN GALGEN -DË POTTER groolgrondeygenaer te Brugge 1" Op dynsdag 21 december 1847 ten 1 uer fix namiddag te Siut-Pieters-op-dcn-Dyk by d'hofstede van Bernard Oe Wulf van 00 koopen scboone T'aillie en Hair van Tronken eu 10 koopen zware Eyken en Keerselaren Boomen De vergadering by gemelde hofstede De VN ulf En 2" oj woensdag 5 january 1848 ten 12 uren 's middags te Waerdamme op d'hofstede en koeyplaelseu bewoond door Beuoit Standaert Van liecke Taverne err ander van 60 koo¬ pen Eyken Bokken Abeele Appelare eu Keersclare Boomen De vergadering aeu liet vervallen hofstedeken van vidua De Loddere Deze venditien worden gehouden door en ondtr de directie run den Notaris CLAEÏ S te Oostcamp VENDITIEN Zaterdag 18 december 1847 om twee uren in het Pannen- huys buyleu de Smedepoort 15 Kalfkoeyen en Kalfveersen Maendag 20 te Sysseele in profyte van d'heer Verstraete- Lycke 7b koopen Taiilie en 50 koopen Reulingen Dynsdag 21 te Moerkerke in de bosscben van Nobus 40 koopen Taiilie Woensdag 22 te Houttave in Strooyen Haen 13 hol- landsche Kalfkoeyen en Veersen Donderdag 23 te Sysseele in profyte van Carel De Jonghe b0 koopen Taiilie Vrydag 24 te Sysseele wyk Donk in profyte van de weduwe Pieter Roets 50 koopen Taiilie Maendag 27 te Meetkerke in profyte van de Wateriugbe Blaukenberghe 50 koopen gevelde Hair van Tronken Woensdag 29 te Dudzeele en Cooikerke 's morgens ten negen uren in profyte van mejotifvrouw Dherbe en andere IbO koopen lange eu zware Eyke fyne Olme Essche Acht¬ kante Abeele Wilge Italiaenders Appelaers Keersselaers en Peerelaers Veele Boomen zyn er van 70 voet lang en 8 dik Donderdag 30 te Sysseele op Rostuyne in profyte van Timmerman en Bernard Cockuyt 7b koopen Taiilie Maendag 3 January 1848 te Sysseele in profyte van Carel Claeys en Jan-Francis Dobbclaere 80 koopen Taiilie Dynsdag 4 te Moerkerke in profyte van d'heer Verhulst 30 koopen Taiilie en 70 koopen Bokken en Larix Builen Woensdag b te Sint-Pieters in profyte van d'heer Loonus en andere 80 koopen Olme Schieters Achtkante Abeele Eyke Keersselaers en Appelaers Donderdag 6 te Siutc-Kruys en Sysseele in profyte van M lieren Adolphe Goupy-De Beauvolers en Wautelée Boereu- llalarri bO koopen Taiilie 50 koopen Brandhout eu Gezaegd- liout Stukken Maendag 10 te Sint-Michiels in profyte van mevrouw baron lie Van Zuylen-Vati Nyeveit 40 koopen Taiilie Dyn dag 11 te Vlisseghem in profyte van de weduwe Wouters 30 koopen Essche Boomen Belaelbaer by H.'° GILLIODTS wonende thans op den Burg Établissement Royal de Lithographic EN TOUS GENRES FABRIQl'E M CARTES A Mi COLLECRS 1MLTÉ1UBLES B R E V E T E E S IMitïOlRII & & SMMtëViÜ mm Dia IE IT £ D 'IIL IE ]& £S DE «AYEiTY-n'lEl-HOUHGWE me Haute et ©saai Vert Bruges A l'honneur d'annocer qu'il vient de faire exécuter dans ses A Ces Établissement avantageusement connu dans tout le pays » pour les soius qu'il apporte aux travaux qui lui sont conliés * est peut-êti e le seul dans lequel il soit possible de se procurer Z tous les genres d'impressious avec toute la perfection desirable Z et aux prix les plus avantugeux Fournitures de Bureaux en gros et en détail •» Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- 3 Portefeuilleset longs Livrts de Prières réiiés en Velours ^ Chagrin et Maroquiu Albums pour Cartes et pour Dessin y R uvards etc etc ateliers uue collection de Caleudriers pour 1848 en Noir Or et Couleurs de plusieurs formats et a des prix très-avantageux depuis 50 centimes a fr 2-50 ct cartonnés avec bords dorés Se rrcommande pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevelé.es prix 6 francs la douzainfe cartes suptrfiues idem plus com¬ munes a 3 4 et 4-50 la douzaine Fabrique de Registres lignéset contre lignés a la mécanique aiusi que tout Papier de Musique et a toutes portées By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PMS VAN FACTIIRE De weduwe AVANZO woonende in bet Breydel-sti aetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer le maken dat zy de koopwaren liaer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van i'acture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren in bladeren eu geëncadreerd Lithograpliien Zanljes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqtietir-Schallen Aerdbolleu Compassen Graphometers Koleuren Pinceelen Crayons Pennemessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portëfeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelschc Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Domino's Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen eu vérscheyde andere artikels te lang m te melden N 13 Dc Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vvftig ten honderd Te bekomen by L.-B IIERREBOUDT Boekdrukker én Boekver kooner op de Ever-Markt jIALI VAN W EST-V LAEiN DEREN EN WEGWYZivïi DER STAD BRUGGE voor 1848 — 611 1 st0 Jaer Aenzienelyk vermeerderd en volgens officiële opgaven gewyzigd By den Drukker dezer vindt men nog le koop STLYVER- m PL.\K-ALMA \'AGHE.\ Voor 1848 in 't groot eu kleyn Debit Verders zyn by den zeiveu te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POCHE voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNAL1ER CALENDR1ERS de Bureau ais ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in grooten kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fransch vlaemscli en latin Dit alles aen de voordee- ligste Pry zen L E E - T Y D 1 N G E N OSTENDE Vè december Aenkomstcn va?i ilen 10 december De engelsche male Onyx van Doevet' met dc korresjtonden- tie en 23 passagiers Uyfijevaren De belgische male V ille de Bruges naer Doevet met de korrespondentie en passagiers de eu eische sloep Howard op a vontuer niet ballast de Belgische slurp Union kap De V os naer Louden met ballast de belgische smak Jonge Jacob kap Bauwens naer Louden met appels de belgische smak Therèse kap Dtlpierre naer Nieuport met ballast het eu- gelsch stoomschip Triton kap Taylor oaer Londen met di~ versche goederen en 26 passagiers de belgische male Ville d'Ostende kap Roose naer Doevet' met de korrespoudeulie en 11 passsagins ANTWERPEN 4 4 december Aenkomsten van den 1 0 en 4 1 december Den engiTschen stoomboot S0/10 kap Gondbitrrt van Lon¬ den met 12 passagiers en diversclie goederen den engelsclieit schooner North Ash kap Alwanl Van Seville met fiuyt — Nog beneden de rivier den atncfikjerischen drymasler Hercules van Virginia de sp icnscl.d brik Aurora van Havana de breraersche blik onbekena Wissel-Coursvan Parys van den ê i december 3 p "|o 33 lieceiuher tl •» 05 5 p 0 p' 16 maert tiö V,ö Cours van Amsterdam van den Ï0 december eru«*l\ Ke sci.ulri A üiorlisatie-S v mlikaet IluudeJ-Maelschajipy W4 6j8 «4 3,4 8DAA la Pryzen der Granen Oliën en Koeken 1» Uysscl van den 40 december Soorten Ivoolzaed OKilliette Id g smaek Ly nzaed Cameliae Kempzacd OLIËN de hectoliter 88 50 h 00 00 00 00 a OJ 00 a 00 00 a 00 00 86 00 a 00 00 90 00 b 00 00 00 00 84 5 » GRANEN de hectoliter 84 00 a 27 00 28 00 h 29 50 00 00 a 00 00 24 00 a 26 50 20 00 a 24 00 00 DO a 00 00 KOEKHN de 100 ki ttqr » 0 50 a 00 00 15 50 a 00 00 o0 00 a O t 00 20 00 a 22 00 17 60 a 00 00 15 fio a 00 DO Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 41 december Aenwïzing hoeveelheyi VERK.OGT Ir ct Den hectolt Ter we 698 20-84 « R ogjje 333 13 50 « Bockwei 62 10-97 « Haver IH 8 66 a G eerste «287 12-16 a - Boonen t4 14-43 « Aerdappelen 10o 7 -05 den zak PRYS VAN TIET BROOD — Wit Brood fr 0-47 ct Half wit fr 0-37 ct Menagie-Brood fr 0-28 ct Ko;;j;en Bro d fr 0 21 ct Mastelein Brood fr 0-23 ct ulle by d- kilo «;r Brugge — Drukkery van L.-B Heureboüdt op d'Eycrinarkt
Gazette van Brugge 13/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item