Back to top

Gazette van Brugge 13/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ ren aanstonds niet toegesneld en den brand met alle hunne krachten uyt gedoofd — Ofschoon wy afgezien hebben de zelfsmoorden niet meer medetedeelen die nu en dan voorvallen en dat alleen 0111 de oivzedelykheyd derzelve wy moeien hier gewag ma¬ ken van eene dier ongelukken de voorledcne week voo ge¬ vallen en die alleen door de ecrgirrigheyd van eenen vader ten opzichte van het slecht gedrag van zynen zoon is verwekt Dén genoemden vernomen hebbende dat zynen zoon di' voorledcne week eene misdaed kwam te bcdryven en aengehouden was is er zoodanig door getroffen geweest dat by in eene vlaeg van wanhoop door middel van het strop een eynde aen zyn leven heelt gesteld Het is hier den nood niet geweest ingezien dien ongclukkigen vader als ouden soldaet van liet keyzerryk een pensioen van een gulden daegs genoot ■ — Verleden woensdag heeft men te Peteghem by Au- denaerde op den publiekcn weg gevonden het lyk van eenen onbekenden persoon Hy was gekleed met eenen grys- achtigen frak eene blauwe laken broek en eene blauw laken ondervest Men heeft geen sporen van kneuzingen of wonden op hem gevonden — Te llerlyn is naer men verneemt de niet onbelang- ryke tydmg aengekomen dat op een bevel van den keyzer van Rusland aen den prins van Warschau Paskewitsch de maelregélen welke wegens eene opheffing der tolgrenzen tusschen het voormalig koningryk Polen en het keyzerryk Rusland indcrdacd reeds genomen zyn gestaakt zullen worden — Den lieer Van der Trappen heeft een geheym middel legende aardappelziekte ontdekt dat hy slechts voor eene som van 20,000 thalcrs naer men zegt openbaar wil ma¬ ken Naer men verder verneemt moet den heer Van der Trappen zyn grond met haringpekel gemest en op die wyze liet gunstig resultaat verkregen hebben dat hy zegt erlangd te hebben Naer men weet is zout en vooral zeezout een bekend hem 'stingsmiddel dat reeds dikwerf bewezen werd hoogst nuttig te zyn — Dén toestand van eenigc streken van Galiicië heeft den gouverneur graef F Stadion aengespoord die provincie te bereyzen ten evnde maatregelen tegen de ellende der be- wooners te nemen De sterfte is cr zeer groot in de dorpen Czaniec en Porembka welke 2842 en 2351 zielen tellen zyn van maert tot October 1011 persoonen overleden in liet dorp Zaglemboce zyn in 20 hutten 150 persoonen gestorven In verschei dene andere gemeenten zyn de hutten ui tgestor¬ ven en staen ledig Eenige in het gebergte aangestelde ge- neesheeren als doetoors Passagnoli Nikel Zajonc enz hebben meer dan 800 zieken te bezoeken De armoede en ellende is er zoodanig dat de bewooners de dood als eene uytkomst beschouwen Z E E R A M P E N De sloep Rodeur kap Fouruy ven Rrugge naer Glas- Goiv is den 7 dezer in dc baey van Edimbourg vergaen Het scheepsvolk is gered alles is verzekerd Wy ontfangen zeer slechte tydingen uyt Vlissingen In den nacht van dynsdag laetsleden is op den bank yan Zou- telande de franschc brik Commerce kapiteyn Joyau van New-Castle naer Marseille verongelukt Dry persoonen waeronder den kapiteyn hebben by deze schipbreuk liet leven verloren de anderen hebben in de sloep van het schip Vlissingen berevkt Ilct schip ivas met steenkolen geladen Devisschers uyt zee komende hangen een schrikkelvk tafereel op van dc groote menigte hout masten stukken van schepen matroos-koffers enz wacrmede de zee over¬ dekt is Het is te vreezen dat verscheydene schepen in het oi'kaen dezer laetste dagen vergaen zyn Wv verwachtten met ongeduld verdere tydingen — Het schip dat wy zegden op het Goodw indssand verongelukt te zyn is de New-Hol- land kapiteyn Bradley vrn Port au-Prinee naer Londen De equipagie is gered — De belgischc galjoot Leopold / ur kapiteyn Wajé van Jacmel naer Falmouth is op 25 Octo¬ ber op' de kust van llaïti vergaen Den kapiteyn en 6 man der equipagie hebben de dood in de golven gevonden den stuerman is door dc hier aengekomen Frkolar opgenomen r— De Frank field van 900 ton van Liverpool naer Callao vertrokken is maendag op dc klippen van liet eyland Angle¬ sey aen stukken geslagen Op 28 persoonen die cr zich op bevonden zyn cr 20 verongelukt De italiacnsche brik Arciduca Palatino is den 7." december inde baev van Llandudro Ierland vergaen Dry man zyn verdronken Grnca- eji Zacdliaiidel Eenevry goede aenvraeg blyft voor de Tarwe bestaen • maer daerentegen blyven dc omzettingen ook even onbeduy- dend doordien de koopers slechts in geval van dringende behoeften de eyschen der houders inwilligen — Rogge Pryslioudcnd Garst Wederom meer geboden met ge- makkelyken verkoop — Haver niet wevnig omgang — ■ Vel ie Zaden stiller Brussei 11 december Kamer dei* Volksvertegenwoordigers Zitting van den 10 december In deze zitting van korten duer heeft de vergadering het wetsontwerp aengenomen waerby liet contingent van 't leger voor 1848 vastgesteld is aen 70,000 mannen met 72 stem¬ men tegen zeven degene van MM Castiau David De Clippele jje Meester Eloy de Burdinne Osy en Brieourt Zitting van den 11 december De kamer beeft lieden ook maer eene korte publieke zit¬ ting gehouden waer in zy mededeeling ontvangen heeft van bet verslag van den heer Osy op liet ontwerp van wet waerby een supplementaire crediet geopend wordt voor het departement der buytenlandsche zaken en zeemngt voor 1846 Waerna de kamer in geheym comité baren budjet heeft beraedslaegd Antwerpen 1 1 december Overzigt der Koophandel van de weck Koffy De openbare veylingen welke deze week placts hadden hebben dc omzettingen uyt der band eenigzins vcr- traegd zoo dat de aenkoopen zieli hebben bepaeld tot 500 balen Brazil-Koffy In Domingo en Java werd iiisgolyks maer voor de behoeften der consumlie gekocht Dynsdag werden 3000 balen Brazil aen 33 lj4 a 44 centimen per halven kil openbaar geveyld — RaweSuyker Niets noemensweerdigs is in dit artikel omgegaen alleenlyk bespeurt men dat het iets flauwer is in de pryzen Gedurende de week zyn er 700 kisten blonden Havana in verschillende partyen aen f 15 a 15 1[2 afgedaan en 994 kisten werden in openbare veyling aen frs 27-75 a 29-50 verkocht — Geraffineerde Suyker Zonder omgang en zonder prysverandering — Ryst Be¬ halve 400 vaten Carga aen onvermelden prys afgedaen bleef dit graen flauw en vcrzuymd — Fruyt Deze week is er veel in Vygcn gedaen maer men weet niet juyst hoe¬ veel Bovendien zyn er opgeruymd 650 kistjes en 50 vaten Rozvnen en 150 kassen Citroenen De pryzen zeer vast — Zuydzeetraen Van dit vet is in de eerste hands niets acn- wezig Men vermeldt den verkoop op levering van 400 heet der Edwina aen geheymen prys — Oliën en Roet zonder noemensweerdig affairen eene nieuwe wet de raffineerders niet kon berooven van een resrt welk eene vorige wet hun verzekerde De wet van 16 CC' mey 1847 had de tegenwoordige vöurwaerdeu aen de raffi¬ neerders verzekerd tot den 1 july 1848 Reeds hebben wy gezegd dat de middensektie de verwer¬ ping voorstelde van de 1 500,000 fr voorkomstig van de nieuwe belasting op de suecessien Zy steuot dien voorstel hierop dat het niet betamelvk zoude zyn het besluyt der kamer opzigtens eene nog niet aengenomen wet te gemoet te zien De middensektie betuygt dc lioóp dat den opbrengst der spoorbanen voor 1848 door den minister op 16 miljoenen begroot dit cyfer zal te boven gaen uyt hoofde deruytbrey- ding van den dienst De discussie van den budjet der binncnlandsche zaken is zaterdag begonnen Het verslag door Mr Maertens namens de middensektie gegeven hestatigt dat deze op geen gewigtig punt met de voorstellen van den minister verschilt Den mi¬ nister van zyne zydc had slechts wcynig wizigingen toe- gebragt aen het door zynen voorganger voorgedragen ont¬ werp van budjet Mr Rogier heeft onder andere twee verhoogingen van krediet op het kapittel van 't onderwys gevraagd namelyk 10,000 fr als verhooging van toelage voor het primaire onderwys De middensektie heeft er in verwilligd Volgens de nieuwe cyfers zullen 200,000 fr uytgercvkt worden aen de atheneums en 913,830 fr 40 c aen het leeger onderwys — Volgens de tabellen aen den oorlogsbudjet toegevoegd is het linielcger verdeeld zoo als volgt Infanterie 20,756 man waarvan 1,390 officieren Cavalerie 4,821 » » 348 » Artillerie 4,842 » • 257 » Genie 718 » " 51 » Te samen 30,437 man 2,046 officieren Dc discussie van den budjet der wegen en middelen is be¬ stemd om dezen jure nog gewigtigcr te zyn dan gewoonlyk Luvdens het verslag diesaengaende van Mr Lejeune beeft de middensektie het verlangen betuygd van den eygendom der letter- en kunstwerken te zien inrigten zy vordert ook een wetsontwerp nopens dc wyze van overzigt der kadastrale werkingen Eene vermeerdering van 200,000 fr op de per- soonele belasting voorstellende dringt zy aen op dat liet ontwerp van hervorming dezer belasting eyndelyk voorge- bragt worde Ook vraegl zy dat die wyzigingen welke het ministerie kan voornemens zyn voor te stellen aen dc wet op de patenten welke de kamer in handen beeft neergelegd worde De middensektie denkt dat den opbrengst van het regt van lcencyns op de myncn zoude kunnen verhoogd worden Eenparig ter uytzondering vaii eene stem betuygt zy het gevoelen dat het tolregt op allcrley tabak in bladeren zoude verhoogd worden tot 20 fr per 100 kil in principael behoudens handhaving der verschillen van regt by de in voege zynde wetten daergesteld ingevolge de plaetsen van oorsprong dc vcrvoerwyze enz Ten opzigteder gebrande dranken verlangt de middensek¬ tie dat een ontwerp van overzigt der veylingsregten voorge¬ dragen worde Het gouvernement verklaerd hebbende in antwoord op den wensch door eene soktie te kennen gegeven ten voor- dcelc van het overzigt der wet op het zout dat den oogen- blik daartoe niet geradig was zoo bepaelt de middensektie zich tot het aenbevclen der studie van het vraagstuk De middensektie bekent dat de uytslagen van de nieuwe wet op het suyker verre beneden de vooruy tzigten gebleven zyn Volgens de voorlegging van de beweegredens der wet van 17 july 1846 had het produkt 4,500,000 fr moeten bedragen gedurende het eerste jaer Het minimum wierd begroot op 3 miljoenen Gedurende dc tien eerste maenden dezes jaers is het cyfer slechts tot 1,1 17 675 fr 71 c.beloopen Van het in voege komen der wet af tot 31 october 11 dit is op 16 maenden bragt het vreemd suyker slechts 645,841 fr 39 c De middensektie denkt dat dien staet van zaken moet cyndigen Den minister der financien heelt verklaerd dat men voor 1848 slechts op eene inkomst van 1,500,000 fr mogt rekenen indien de bestaande schikkingen niet veran¬ derd wierden I)en minister heeft er bygevoegd dat indien deze schikkin- genniet gewyzigd wierden hy zich waerschynlyk zoude gedwongen zien om de uytwerkselen van art 5 der wet van 17 july 1846 te doen staken en terug te komen op het ko- ninglyk besluyt van 28 july laetstleden waerby het regt op het ïnlandsch suyker bepaeld wierd aen 34 fr Nogfans lieelt den minister geen stellig besluyt aangekondigd De midden¬ sektie stelt dan de volgende byvoeglykë schikking voor 1 By afzicning van art 4 der wet van 16 mey 1847 zal bet ontslag van het aceyns by den uytvoer van bet suyker der catagorie a van art 3 der wet van 17 july 1846 vermin¬ derd zyn te weten op 1 january 1848 tot 63 fr per 100 kil en op 1 maert tot 62 fr — De schikkingen van art 7 der wet van 17 july 1846 zullen worden toegepast aen de tclastenemingcn op 1 january en 1 maert 1858 geopend » Een lid heeft die wyziging bestreden bewoerende dat FRANKRYK — Parys,11 december Den 8 dezer maend heeft men te Marseille het gerucht ver- spreyd van eenen algemeenen opstand in Sicilian De troepen zouden volgens het schryven geweygerd hebben op hét volk te schieten en de grondwet van 1812 zou afgekondigd zyn geweest Deze laetste tydingen is waerschynlyk eene overdrevenc uytbreyding der staatkundige betooniug in Pa¬ lermo De gemoederen op alle punten tc gclyk lievig geschokt zyn¬ de en het gevoelen hebbende der moeyelykhedèn waer in zich op heden dealgemeene staetkundc bevind gelouVcn aen de zonderlykstc tydingen Aldus wordt den 7 dezer maend tcBerlyn het geruchtuyt- gestrooyd dat den koning der Frauschen overleden was ge¬ rucht dat zoo verre wierd geloofd dat dc bevolking dier hoofd- koorlsaehtige bewegingen overvallen stad als door eene _ _ _ werd Alle de leden van hetdiplomatief corps hebben inlich¬ tingen doen nemen in het ministerie van buytenlandsche za¬ ken en den afgezant van Frankryk heeft zich ten eynde de ongerustheyd te bedaren op den Franschen schouwburg vertoond alsook in de Groote Opera Te Berlyn beeft men bemerkt dat sedert 1830 het openbaar gevoelen zich nooyt tot eene opschudding zoo gevoelig heeft getoond — Den Courrier de Marseille eenigc aanmerkingen wil¬ lende staven betrekkelyk de kostbare formaliteyten aen liet reyzen in Italian verbonden geelt de volgende beschryving van een hem getoond paspoort Dit stuk al de verlengingen mcdcgerekeiid met 2 meters en 14 centimeters ruym zeven voet deszelfs gewigt bet inklzand en den aanslag niedebe- grepen is 4 hectogrammen 7 grammen de handteekens en zegels waarmede liet bezaeyd is zyn ten getalle van 75 eyndelyk dit paspoort heeft voor eene revs van vyt maenden de som van 262 franks 50 centimen gekost BUItGER LY KEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 10 december Franciscus Margot werkman met Joanna Van Driessclien kleermaakster Ludovieus Van Torre werkman met Clementia Van Bergiiem kantwerkster Overledenen van den 9 tot den 10 december 9 Augustus Dumery oud 5 jaren en half overleden in dc Koornbloem-straet E 1 n" 18 Rosalia Cole oud 9 jaren geboren en woonende te Mal- deghem dochter van Joannes by Maria De Busseherc overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joufv Anna-Theresia Goddyn,partikulicre,oud74 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van d'heer Joa mes-Baptiste bv joufvr Anna Coppée overleden in dc Chartreuzinnc-straet C 20 n° 49 10 Melania Herremans kantwerkster oud 54 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge Koolbrandcrs-straet C 4 n° 84 ongehuwd dochter verdere inlichtingen onbekend overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes Lorremans oud 4 maenden overleden in de Peper-straet A 10 n° 15 Leopoldns Derinnlle oud 2 jaren en lialf overleden in dc Nieuwc-meeasch G 8 u° 50 8 Geboorten 3S©S6s§ï Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortrvk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleu Brussel Antwerpen Leuven Thienen Liiyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten t ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk Xen 2 ure 50 nun naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyn — Ten 8 urea's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre en Landeghem te Bloemendaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van Van Brugge naer Kortrijk Ten 5 u 30 min 's morg » 8 » 00 » ' 4 „ 20 » namid 4 » 35 » 's avonds West- Vlaenderen Van Kortrijk naer Brugge Ten 5 uren 80 min 's morg » 7 » 45 » ii n 12 i> 25 ii i> » 4 ii 45 li 's avonds ■ I Staende te Lophem Z,edelghcm Thouroui Lichtervelde Gits Be veren Rousselaere Iseghem en Ingélmünster
Gazette van Brugge 13/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item