Back to top

Gazette van Brugge 13/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Vlaming het eens zou zyn over de grondbeginselen in die ver¬ klaring uytgedrukt zich voorbehoudende nochtans als ge¬ zelschap rekening van zyn gedrag te geven aen al wie het zou willen hooren bv de inhuldiging van Willemsgraf op welke feest alle Vlamingen en gy ook zullen worden uitge- noodigd Ik vraeg het de Nyverheid in gemoedc moesten de Vla¬ mingen na door de franschdolheid zoo woedend aengegre- pen te zyn als zy het in de laetste dagen waren niet een regtzinnig antwoord geven — niet zeggen watzy wilden En blyft die regtzinnigheid in de verklaring of in het gedrag des verantwoordelykcn gezelscliaps te kort Durft gy na deze uitlegging Gent nog verdenken En de Vaderlander vernoem dit nooit meer — Het liberale Gent schaemt zich reeds dit onvaderlandse blad on¬ der de verdedigers harer party te hebben gesteld De verdeeldheid die gy zaeijen wilt heeft den Schrobber in Antwerpen doen ontstaen — Overal ziet hy persoonenin ware het anders hy had Gent reeds toegejuicht — Noem my dan Monsieur van de Nyverheyd buiten drie of vier bladen een enkelen persoon die opentlyk de liandel- wyzc van Gent af keurt — V at onze verstandhouding met Pruissen betreft ik beloof by niv no eerste ledige uren cenige regelen over onze inier- nationnale politieke en onze verhouding tot den vreemde iu de¬ ze gazette aen uw adres te doen toekomen Intüsschen wcnseli ik dat deze openhartige verklaring u geruststelle en dat de namen der voorzittende koinmissarissen des Vlacmschen gczelschaps die gy zeer wel kent en zy u u eene waerborg zyn der opregte gevoelens van Vlaemsche volksliefde die in d a verklaring zyn uitgedrukt — Anders en het zou my spy ten zoude Gazette van Gent zich vcrpligt zien u te komen halen om u de zotskap te passen — Ge weet wel - E Zaek Rosseel en Vandcnplas De vrouw van Rosseel is in vryhevd gesteld Thans is het klacr bewezen dat zy onschuldig is aen de yselykc moorden welke haren man hielp bedryven Alvorens de gevangenis te verlaten heeft zy gevraegd om haren echtgenoot te mogen zien Deze gunst wierd hacr toegcslaen De byeenkomst was hert grievende Rosseel weende en drukte zvne vrouw iu zyne armen haerom ver¬ geving wegens zvne misdaed smeekende De arinc vrouw had moeyte 0111 hare tranen te bedwingen en scheen ver¬ schrikt te zyn wegens de streelingen van baren echtgenoot Na dat den eersten oogenblik van ontsteltenis voorby was stuerde dc vrouw Rosseel haren mande zielroercndste woor¬ den toe « Als ik voor dry jaren met u in den echt trad meende ik geluk in ons kleyn huishouden te vinden Gy waert goed gy vreesdet den arbeyd niet gy bemindet mv Het eerste jaer vaerde ik wel Gy volbragt uwe pligten en ik de myne Gy weet hoe ik zorgde om onzen kleynen spaerpot te vermeerderen Hoe dikwyls heb ik my niet be¬ roofd van een kopje koffy om ecnige ccntimcri te sparen te¬ gen den slechten tyd Gv herinnert u hoe dikwyls ik u aen- moeiligdc om geene verkwistingen in dc herberg te doen om in buys ie blyven cn 's avonds ons Ie samen te verlustigen onder het drinken van een glas bier Vooreerst luystcrdet gy naer mync woorden gy bleef t'huys maer zoo mogt het niet lang blyven duren Gy mack tet slechte kennissen die u tot ordcloosheyd verleydden Van den beginne van bet tweede jaer af waert gy ganseh veranderd en sints dien zytgyden ongcluksweg blyven bewandelen Gy hebt uwe vrouw en kind verlaten gy hebt uw werk verzuymd gy zyt in nood verkeerd en gy ziet 1111 wat er van gekomen is Ik weet niet of ik u nog zal wederzien op deze wereld ik ga naer Holland vertrekken met inyn kind indien ik u niet meer wederzie belool' my nu leedwezen te hebben en als goeden als waren christenen te sterven » Op deze woorden viel Rosseel zyne vrouw te voeten hare ui tleggingen opmerkingen yerklaeringen en hoe die din¬ gen ni"cr heeten iels gevonden wordt dat de moeyte weerd is en u bevalt In den tusschentyd steek ik mynen sigaer weer aen Dit zeggende macklc hy op nieuw vuor terwyl Sylvio hot hem gegeven verlof ten nutte makende beurtelings van dc tafel naer de boekenkas ging en om hem te toonen hoezeer hy op zyn gemak wilde zyn snuffelde hy onbe¬ schroomd alle papieren en boeken door Eensklaps ver¬ wonderd dat hy nog geen tabaksdamp in de kamer rook sloeg den student zyne oogen op en zag hy zyn gastheer in plaets van gerust zynen sigaer te rooken den brief dien Tony hem had overhandigd en zich dit herinnerende wacrseliynlyk nu uyt zynen zak geliaeld met zyne handen verfronsclen — Mvn God wat is er wat scheelt u riep hy onwille¬ keurig door eene onbescliryfelvke ongerusllieyd overvallen — Niets liet is niets Wat zou niy kunnen seheelen aptivoorde Baslien met afgebroken woorden Maer hy was blykbaer in grooten angst welke poogin¬ gen hy ook deed om bcdaerd te blyven Een woedenden toorn maektc zich van hem meester en zyne stem verkreeg dien hollen toon als den laetsten reutel waerin den krach- tigen weerstand van den wil verdooft Hy sprong op open¬ de de deur en riep op cenen gebiedenden toon — Simonnc Deze kwam schielyk aengeioopen — Hier ben ik Bastion wat wilt gy — Myn geweer — Uw geweer hérhaeldc zy en wat moet gy daermede doen — Geef op wacr is liet ik heb het noodig Zy gehoorzaamde Hy nam het haer uyt de hand slak de a 1 ledstok in een der loopen onderzocht dc pan en een knien omarmende en al weenende ombaren laetsten zegen smeekende De vrouw bleek als een marmeren beeld reykte liarc lieyde handen over zyn hoofd en riep uyt « God mynen God vergeef hem zoo als ik het kwaed dat hy ver- rigtte En nu zegde zy lot haren man sta nu op bid God op datliy u in gratie herneme stort dagelyks gebeden uyt Ook ik en ons kind zullen voor u bidden liet onnoozcl scliepselken zal niy vragen waerom cn ik zal het niet dur¬ ven zeggen » Rosseel is dan opgestaen en heeft aen zyne vrouw gevraegd op dat zy hem nogmaels zoude bezoeken voor zyne dood Zy heeft zulks beloofd en liet afselieyd heeft placls gehad Sints dien is Rosseel neerslagtig hy lacht nog schorst niet meer Daerentegen laet alles vermoeden dat zyn leedwezen opregt isen dat hyals christenen dc misdaed wil boeten waer- aen hy zich pligtig maèkte — Ziet hier verdere omstacdigheden nopens de vrouw Crousias echtgenoot Rosseel Algemeen Overzigt Indien wy geloof mogen geven aen hetgene het parysch dagblad la Presse verhaeld dry der groote mogendheden Oostenryk Pruyssen en Frankryk zouden in hun ontwerp van bemiddeling in de zaken van Zwitserland blyven voort- gaen Rusland heeft nog niet konncn antwoorden De confe- rencien zouden tc Neucliatel plaets grypen Deze tydingen moet men geenzins voor officieel beschouwen De terugwerking blyft in Zwitserland voortduren Het kanton van Friburg heeft zich door eene omwenteling inge- rigt en blyft op die wyze voortgaen De inbeslagnemingen de vervolgingen voor staetkunde zyn aen liet dagorder Den zwitserseiion ryksdag van zynen kant ziet zonder aerzelen alle de diplomatische gebruyken over het hoofd Men heeft hem eene nota doen geworden uyt naem van Frankryk door de lusschenkonist van den heer Bois-le-Comte deszelfs vertegenwoordiger in Zwitserland in placls van aen den lieer Bois-le-Comte of ten minsten door zyne tusschenkomst te antwoorden den ryksdag antwoord direct aen den lieer Guizot en in plaets van dat antwoord acn den lieer Guizot vlugtigen grimlach van voldoening speelde op zyne lippen — Het is goed ik dacht dat het nog geladen was en dat Molossehct al spelende zou doen afgaen — Maer is liet dan niet geladen Den laedstok klonk im¬ mers niet 111 den loop — Inderdaed dat dacht my ook merkte Sylvio aen — O vergeef my vergeef my A propos waer is M olosse — In den kelder opgesloten zeyde Simonnc — In den kelder MolosséT Maer zyt gy niet wyzer — Wel dat heb ik gedaen op dat hy mynheer niet hin- dere zoude antwöorde zy eenigzins ongeduldig — Ah zoo zeyde Bastien op eene zonderlinge spot¬ tende wyze cn is het wildbraed liaest klacr Haest u wat Schuyf de tafel wat op en gy zeyde hy tot Sylvio kom het schemert reeds te zeer dan dat men door die dikke gordyncn heenzien kan Bovendien beginnen dc avon¬ den reeds koud te worden en daer er geen vuer in de kamer is zullen wy in dc keuken voor den heerd beter zyn Dit zeggende trad hy in de keuken Hy zette zyn ge¬ weer naest de schouw tegen den muer en ging naer dc andere zyde van liet vertrek waer hy naest de buytendeur die van den kelder opende Den hond die op het hooreif van zynen meester zich reeds achter den zei ven bevond sprong oumiddelyk midden in liet vertrek — Stil Molosse in den hoek zeyde Bastien tot hem en wees hem ie plaets waer het geweer stond Molosse legde zich by hetzelve neder en deed een gebrom van onderwerpingen blydschap hooren Hierop ging Bastien zeifin den kelder kwam met twee gelakte wynflesschen terug die hy ontkrukte en voor zich op dc tafel plaetste terwyl Simonne met dc toebereydsclcn tot het avondeten liet is woensdag omtrent 5 uren namiddag dat de gevangenis voor liaer geopend wierd Tot den laetsten oogenblik was de rampzalige onbekend met de echte beweegredens harer opsluiting Meermalen had Rosseel de gunst betracht van eene laetste byeenkomst niet hacr Ruym honderd kceren ficrhaclde hy dat zyne vrouw en meyd onschuldig waren en zelfs niet wisten dat hy zich zoo pligtig bail gemaekt Zoodra Rosseel nu zyne vrouw ontwaerdc vroeg hy haer of zy wist waerom hy zich in hechtenis bevond op liaer ontkennend antwoord zegde hy het liaer in korte woorden 0111 vergeving smeekende wegens al de smertcn welke hy haer aendeed en nog aendoen zoude Eene religieuze van de gevangenis den regter ter instruk- tie Bemelmans en den broeder der vrouw Rosseel waren hy de byeenkomst aenwèzig Den misdadiger bepaelde zich niet tot het afsineeken der vergiffenis zyner vrouw ook aen zynen schoonbroeder eenen eerlvken blikslagersgnst die sedert een tiental jaren te Brussel werkt vroeg liy 0111 ver¬ geving De vrouw Rosseel verdient te regt medelyden te verwek¬ ken afgemaeld door de droefheyd sedert zeven maenden bevrucht en van eene flauwe gezondlieyd zyride zoo is het wacrseliynlyk dat zy dc hertgrievendc schevding niet lang zal overleven Zy is door haren broeder ingenomen en zal nog niet vertrekken naer Holland zoo als zy voornemens was Haer vertrek naer Breda waer hare familie woont zal slechts binnen dry weken plaets grypen na dat zy met Rosseel eene tweede en laetste byeenkomst zal gehad hebben Rosseel heeft aen zyne vrouw en schoonbroeder liet leven¬ digste spyt betuvgd wegens zyne misdaden waertoe liy door slecht gezelschap overbade wierd De familie had alle gemeenschap met de echtgenoten Rosseel geslaekt sedert dat zy een ontuchtig buys openden te zenden men zendt het tot de dagbladen Wat moet er uyt dat alles volgen Wel is waer dat den ryksdag verstoot de tusschenkomst der groote mogendheden onverschillig op wat wyze indervoegen dat hel zwilsersch gouvernement reeds als volkomen in onceniglieyd met Frankryk Pruyssen en Oostenryk beschouwd wordt Wy moeten bekennen dat eene onderbreking der goede overeenkomst tusschen Frankryk en Zwflserlnnd eene zeer noodlottige zaek is voor den lieer Guizot maer den ryksdag heeft hy dan niets te vreezen mag liet gouvernement van Zwitserland zonder gevaop te loopen voor slcgle gevolgen eene groote mogendlieyd over het hoofd zien en dat alleen om dat het den Sonderbuntl die by lang over zoo sterke mngten niet te beschikken luid overwonnen heeft Wy mo¬ gen geene voldoende oplossing van alle die verwikkelingen meer verhoopen Gisteren werd de onderwerping van Abd-el-Kader aen den keyzer van Marokko als eene zeer mogclykc zaek aan¬ gekondigd en heden wil men dezelve voor zeker melden Wy hebben moeyte oin aen de bevestiging van eene gebeur- ten'sse van zoo groote aengelegcnhcyd alleen na verloop van 24 uren te konnen geloof geven Wy hebben lieden tydingen uyt Sicilicn ontvangen waer by er gemeld wordt dat cr in dat eyland eene groote gisting becrsclit Er beeft eene staelkundige betooning te Palermo plaets gehad Volgens brieven uyt Rome van 29 november was de algemeenc acndacht aldacr gevestigd op eene gebeurtenis welke dc misbruyken van de vroegere wyze van besluer acn den dag bragt Zekeren Paradisi had in den Conlempo- raneo verscheydene brieven geschreven teneynde te bewy- zen dat den prins Torlonia niet alleen schroomelyk veel geld gewonnen heeft met den acn hem verpachten verkoop van zout en tabak maer dat hy zelfs in de dry laetste jaren de voorwaerden niet nagekomen was welk hyin zyn contract met den minister van financiën gemaekt had 0111 namelyk in tvds de balans over te leggen en de aen de schatkist ver¬ schuldigde sommen te storten Den prins TorloUia heeft hierop een proces wegens laster tegen Paradisi aangevangen maer dezen bleef vol berden by zyne beweringen en bragt zelfs nieuwe schandelyke byzonderheden aen den dag Wat doet nu den kardinael Ferrelli Zyne Euiineneie schreef aen Paradisi eenen vriendelyken brief en berigtle hem dat den Paus hem een post by dc consulta di stato opdraegt en lieni belast met liet opmaken van statistieke bv zonderheden Den raed van regering heeft zicli zaterdag met de overzie- ning der budjetlcn en rekeningen der verse liilligc adminis¬ tration die onder zyn beslier staen bezig gehoudeu Den raed heeft na kennis dier verschillige stukken genomen te hebben de zitting lot op lieden avond verschoven — Vcrscheyde industriëlen onzer stad hebben by de laet¬ ste nationale tentoonstelling te Brussel medalicn verdient men meldt onder anderen de hecren Grosse Mazeman Daveluv Tinimery cn De Ruytcr — Vrydag lcstleden heeft depolieie onzer stad aangehou¬ den den gcnaennlcn Karei d'Hondt oud 30 jaren plafon- ncur alhier geboren en wooncode iu de Sint Gillis-Choor- strael als beschuldigd van vrvwilliglvk den brand te hebben gesteken in het buys bewoond door hein cn zyne moeder Deze vrouw had dien zelvcn dag oin een ure namiddag haer buys verlaten en had in de haardstede der keuken een weynig vuer gelaten om het eten dienende vooe het mid- dagmacl van haren gemelden zoon warm te houden Maer wclkdanig moest hare verwondering niet zyn toen zv hoorde zeggen dat er in haer buys brand ontstond Men zag alles naer en men ondervond dat reeds eene cyke balk op den zolder brandde en dat vcrscheyde vlamvalbarc voorwer¬ pen er omtrent gelegd waren Den wind die in dien namid¬ dag woedde kan een denkbeeld geven der verwoesting die er zoude konnen uytgesprotcn hebben hadden cenige gebu- — Wat wilt gy met de beydc flessehen vroeg zy hem — Dat is witte wyn om mynheer te onthalen ant¬ woordde hy terwyl hy ging zitten en zich onder den schouwmantel naer het spit waeraen het gebraed rond- draeyde heeriboog — O ja dat is waer ook Daer had ik niet aen gedacht zeyde Simonne wier stem eene vreemde verandering scheen te ondergaen — E11 gy zult ons op de beyde hazen vergasten vroeg Bastien •»' — Ja en ik zal er eene knoflook- en citroen-saus b stoven groote slokop dat gy u de vingers zult aflikken — Neen neen geene saus j dezy Hoe dat en gy zyt cr anders zoo rarzot op stamel- Ik geef er van daeg niet om — Maer misschien houdt mynheer er van — Neen in liet geheel niet liondt hy er van hernam Bastien en zich naer Sylvio buygende die aen de andere zyde van den heerd zat voegde hy er Zacht by sla ner¬ gens acht op en verwondert u over niets wat ik zeg — Maer wat duyvel is er dan toch vroeg Sylvio op denzelfden toon dien brief heeft u dan zeer doen ontstellen — Dien bricl' — Ja — Het is mogelyk In allengevalle een weynig geduld smeek ik u Weldra zal ik zeker van myne zaek zyn en alles zal u opgelost worden — Daer de saus niet noodig is ging Simonne voort kan ik het gebraed wel van het vuer nemen want het is klaer — Goed hael een schotel om het op te doen zeyde Baslien Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 13/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item