Back to top

Gazette van Brugge 8/12/1847 pagina 3 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Het scliynt dat die straf tot voorbeeld heeft gestrekt want eonen gevangenen dezer dagen een weynig tabak aen den schildwacht gevraegd en geweygerd hebbende zicli in te trekken na de gebruvkelyke uitdagingen lieeft eene voer¬ wonde aen het hoofd ontvangeu Men zegt dit dezelve ge- vaerlyk is — Men schryft nvt S Nikolacs Donderdag nanoen was een veertienjarigen jongen Lodewyk Cleyman voor eene boodschap uylgezoiulen Achter Paddcschoothof ge¬ komen bemerkte hy in de waterleyding van den yzcren wegliet lyk van den genaeuiden Joseph Van Vlaenderen tolbeambten gebooriig van Asscnede en gestalionneerd te Puyvelde Den ongelukkigen droeg blykt"ekenen eener wree- de misdacd Volgens de verklaringen van den geneesheer die er vergezeld van den instructieregter en andere over¬ heden bygekomen was had hy eene wonde door een sny- tuyg tocgebragt dwars door het aengezigt op het voorhoofd zou hy eenen hamerslag ontvangen hebben en aen eene der dyen had hy eene andere wonde men beweert dat hy na deze oninenschelyke mishandeling nog eenigen lyd moet geleefd hebben maer by de ontdekking was hy reeds een paer dagen dood De klak of het hoofddeksel van Van Vlaendcren is op eenen vry verren afstand van waer hv lag op eenen akker gevonden waeromtrent men bloedplekken bespeurde Dynsdag namiddag had men Van Vlaenderen in verscheydene herbergen van S Nikolacs gezien omtrent vyf ure trok hy de Plaisantslraet door zich waerschynlyk naer zync woonplaets begevende Men zegt ons zoo even dat een wever uyt de Plaisantstraet is aengehouden onder beschuldiging van den wreeden manslag begaen te hebben — Pen Union dagblad van Charlcroy valschelyk aengc- kondigd hebbende dat een notaris zyne betalingen kwam op te schorten hebben de de notarissen van Namen besloten een civiel proces tegen den uytgever van dil blad in te spannen -ssas ZEERAMPEN De braziliaensehe drymastbark Caroline kap Silva Vieira van hier naer Lisbonne vertrokken komt te Viissingen terug binnen te loopen in aenraking geweest hebbende met de drymastbark Wallace kap Young van Manilla — Den ranschcn stoompaketboot Union op zync revs naer New- York is op 4 december met een zwacr waterlek leCherburg binnengeloopen — Dezen stoomboot had zeer slecht weder doorgestaan en was geweldig afgemat — Men schryft van Malta 18 november Men verhaelt dat ongeveer 50 schepen van aile natiën waeronder de engclsehe brik Super in het lactst orkacn dat in de zwarte zee geheerseht heeft vergaen zyn — L Men schryft van Carolinersiel 27 november De Curulina-Jacoba Gcrdes van Fedcrwardersiel naer Ant¬ werpen alhier opgehouden voor tegenwind en die op 12 dezer zyne reys hernomen had komt met een waterlek terug binnen te zeylen — Den kapiteyn Seifourcade bevel voerende over den Célestin van Havana te Havre nengeko- mni verhaelt dat hy denkt aen deninkoom van het k.mael gezien te hebben de belgDche drymastbark Anversois kapiteyn Meuleiiaer van Havana naer Antwerpen Men leest in de nieuwsbladeren van Parys De grippe welke thans in vele steden heerscht wordt schier altvd ge¬ volgd door aenstekingen van borst en keel meest al de gc- neesheeren van Parys bevelen tegen zulke aendoeningen met den besten byval desiROOP of den DEEGvan Nafé van Arabien Door het oniniddelyk gebruyk van die borstgeuezende mede- cynen verinydt men de gevolgen dezer ziekten die meer¬ malen zoo gcvacrlyk zyn voor de borst 1467 Brussel 7 december Kamer «Ier VoCksvertegenwoordigers Zitting van den 7 december Po zitting wordt door de lezing van het proces-verbael der voorgaende zitting en deanaliseriug der ingezoudene petitiën geopend ï'uygen muyl naer hem toestak en eene bloedroode tong benevens twee ryen tanden zien liet zoo scherpen puntig als stael zyne groote donkere oogen schoten stralen van vernuft en toegenegenhcyd voorzynen heer Bastien hield gedurende eenen oogenblik zyne gespierde hand op den kop van het dier en zeydetoeu — Kom laet ons gaen En zyne schreden verdubbelende voerdehy Sylvio opeen ander pad dat linksaf leyde waerop zy zich beyde naer de cygenlyk gezegde bergachtige streek begaven Bastien was achttien of negentien Silvyo veertien jacr oud Den eersten was kleyn ongedwongen zwart en van een krachtigen ligchaemsbouw lang voor den tweeden in tegendeel een Den minister van binnenlandsehe zaken verwittigd de ka¬ mer dat het gewoone geleyde troepen ter harer beschikking zal worden gesteld oin zich den donderdag 16 dezer naer den Te Deum te begeven die ter gelegenheyd van den ver¬ jaardag des Konings gaet worden gezongen Den minister van oorlog draegt een ontwerp van wet voor belrekkelyk de bepaling van hel aendcel des legers dat op 70 OOP mannen word bepaeld De kamer gaet over tot de algemeene beraedslaging van den budjet van financiën de onweerden enz voor 1848 Niemand het woord vragende de kamer gaet lot de be¬ raedslaging over der artikelen die alle zonder discussien aengenomen worden Zoo als ook den budjet in zyn geheel met de eenparige stemmen der 68 tegenwoordig zynde leden Den senaet is voor woensdag 15 december bycengeroepen ■ zyncn ouderdom byna te zwak en te teeder By dezen schyn van physieke zwakheyd bezat Sylvio echter eene zekere vastheyd van karakter die den bandiet by den eersten oogopslag in hem opgemerkt en daeruyt besloten had dat zy in dit iaetsle elkander zeer naby kwamen Naest den scholier in het kreupelhout x dat aen de dorre plaetscn van het gebergte grensde voortgaende stond hy ieder oogenblik stil nu voor eenen hars onder hetgras ver¬ scholen dan voor eene verdwaelde patrys die zyn hond al blaffende en alle struykgewas naest den weg onderzoe¬ kende noodzaekte voor hen te vlugten Dan reykte hy zyn inet hagel geladen geweer aen Sylvio over en noodigde hem ujt op het wild te schieten Maer hetzy onhandigheyd of te weynig ondervinding hetzy hy zjch'tyd noch moeyte gaf om goed te mikken Sylvio schoot al te hoog of te leeg Den hond zag dan zvnen meester met teleurstelling en treurigheyd aen hy vloog naer die plaets in'het kreupelhout toe boven welke zich eene dwarrelende rookwolk verhief en verwoed van met eene ledige muyl DUYTSCHLAND — Frankfort 4 december Gisteren morgendis te Berlyn eyndelyk door den presiden des gerechtshof en ten aenhoorevan alle thans daer aenwezige beschuldigden ten getalle van 190 het vonnis in de zaek der poolsche zamenzweering voorgelezen Acht der beschul¬ digden met name Microslawski Kosinski Sadowski Elzanowski Lobodzki Ceynowa Kleszczynskien Kurowski zyn veroordeeld tot de dood uyt te voeren door onthoof¬ ding wyders 24 tot levenslange vesting- of tuchthuys straf 2 tot vyf-en-twintigjarige vestingstraf 13 tot vyftienjarigc idem 1 tot tien 25 tot acht 1 tot zes en 1 tot tweejarige idem alle na bevoorens van hunne titels en weerdigheden beroofd te zyn 10 zyn wegens pooging tot geweldadigde bevryding der gevangenen tot 12 a 18 maenden gevangzit- ting veroordeeld 15 zyn tot een jaer tuehthuysstraf veroor¬ deeld welke straf echter door de onderdergane gevange¬ nisstraf zal beschouwd worden gecompenseerd te zyn 116 zyn van de beschuldiging ontheven en 18 niet schuldig verklaerd tegen 3 ziek geworden beschuldigden is het vonnis ui tgesteld Binnen eenigedagen zal er een ander belangryk proces worden Er bestaet daer namenlyk eene mannen en vrouwen waervan de eene in regten instelt tegen den eenen of anderen ryken ingezeten en alsdan de overigen als getuy- gen voorde geldighcyd der schuld inroept De justicie is de geheelc bende op het spoor gekomen en thans zullen vier mannen en twee vrouwen wegens meyneed voorliet ge¬ rechtshof te regt gesteld worden — Pen 25." november tegen 1 1 uren des voormiddags vertoonden zich in de nabylicyd van Petersburg de eerste ysschotsen op de Newa en wel in zulk eene hoeveelheyd dat de Woskressenskischc de Troizkische en Samsonsche bruggau moesten weggenomen worden hetgeen ten 4 ure met de Isaaksbrug insgelyks gebeurde — Te Moskow neemt den cholera zigtbaer af Van 8 tot 15 november dus in zeven dagen had men in het geheel 275 zieken en 148 dooden liet gemiddeld getal van de in deze periode dagelyks ziek geworden is ongeveer 59 terwyl dit ue week te vooren nog 89 beliep Daercntegen is uyt Limberg te Wccueii de officiële tyding aangekomen dat den cholera in deTarnopoler kreits Gallicië inet eene hevigheyd ui tgebroken is welke door het gebrek aen de vereyschtc voedingsmiddelen verergerd wordt te Berlyn gevoerd eene geldvordering ENGELAND — Londen 3 december Volgens den Times moeten de ivezentli ke oorzaken van dentegenivoordigen crisis gezocht worden in de ontzettende sommen welke Engeland voor de ui tvoeren van granen belaeld heeft in het werkeloos liggende kapitael in de onderschei dene spoorweg-ondernemingen in liet afleyden der iverkzaemhedenen hulpbronnen des lands des handels en der nyvcrhoyd hetgeen by gevolg het stvgen der pry- zen der levensmiddelen en de prysverminderiug der nianu- factucr- producten heeft na zieh gesleept liet blad kan niet toegeven dat honderde van de eerste handelshuyzen zyn geruineerd geworden by gebrek aen twee of dry millioenen aen papier Ook beschouwt het den crisis nog niét 'als tot haer eynde genaderd — De gewelddadige aenrandingen van persoonen in Ier¬ land zvn bv' voortduring aen de or Ie van den dag In het graefsehap Roscommon wer I den heer Arthur Wellesley Young stemopnemer en agent van lord Mountsaiiforil en Mr Willis door eene schoot van het leven beroofd terivvl in May o eenen rykenpachter in g Ivks vermoord werd terug te komen vervulde hy de cenzaemheyd met een vcrvacrlyk gehuyl Op deze wyzc bereikten beyden tegen den avond het ge¬ bergte latende het eykenbosch dat zy doorgetrokken wa¬ ren meer dan eene myl links liggen — Hoe lang duert het nog eer ivy aenkomen vroeg Sylvio — O een eyndje nog dien heuvel over antwoordde Bastien en daer beneden dien zaegvormigen bergtop aen het eynde van die laeti kastanjeboomen zult gy de schouw van myn buys zien rooken kom hierheen Volg my maer Op deze woorden merkende dat Sylvio vermoeyd was gaf hy hem den arm om hem de stei lte te helpen opklim¬ men toen men op eens een schel gcfluyt hoorde dat van een der bergtoppen scheen te komen Bastien stond oniniddelyk stil en zag opmerkzaem in het rond — Wat beteckcnt dat vroeg Sylvio hierover eenigzins verwonderd — O niets Mack u maer niet ongerust Hef is een teeken dat er iets meuivs is dat men my eenigen goeden raed heeft inc.de te deelen Op hetzelfde oogenblik kwam een knacp lan zeven of acht jaren oud blootshoofd barrevoets en byna geheel met lompen bedekt doch met een vroylyk gelact en eenen onbeschroomde als het ware doorboorenden oogopslag uyt al zyne magt den bandiet te gemoct loopen hem geheel buyten adem toeroepende — Mynheer Baslien mvnheer Bastien — Wel Tonv wat is het wat hebt gy — Een brief Ik was zeer ongerust dat gy nog niet terug ivacrt want er is spoed by eu vau morgen had ik BURG ER LY K E N S TA ET VAN BRUGGE Overledenen van den 5 tot den 7 december 5 Franciscus Vrielynck oud 2 maenden overleden in de Wost Meersch C 6 n" 77 Maria Duvivicr renteniersier oud 72 jaren geboren to Zivevezeele ivoonende te Brugge weduwe van Vitalis Verschacve overleden in deSnaggaert-straet,F 5 n"15 4 Theresia Calebout zonder beroep oud 88 jaren geboren cn^voonende te Brugge weduwe van Joannes De Visch overleden langst de Pottcric-rryc F 8 n° 28 Catharina Van Parvs spinelte oud 60 jaren geboren en ivoonende te Thielt eehtgenoote van Carolus Wi Ro¬ mans overleden in de Gevang-stract B 14 n° 61 5 Maria De Mille kantwerkster oud 18 jaren geboren en ivoonende te Brugge Zilver-straet ongehuwd dochter verdere inlichtingen onbekend overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 6 Petrus Van flcule werkman oud 44 jaren geboren te Waarschoot ivoonende te St Laurcyns wcduivaer van Regina Treason echtgenoot van Sophia Phlips overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Franciscus Moentack oud 5 jaren 4 maenden overleden langst den Dy ver C 14 n° 1 Xaveria Yperman vooitvcrkoopster oud 40 jaren ge¬ boren en ivoonende te Brugge weduwe van Franciscus Gilté overleden in de Nieuw au l-straet A 6 n° 49 7 Joannes Van Heo werkman oud 16 jaren geboren en ivoonende te Oost Rooscbeke zoon van Leo en van Amelia Delcloo overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 18 Geboorten Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de eerste weck van december Z.EE-TYDINGEN OOSTENDE 8 december Aenkomsten van den 4 en 6 december De engelsche sloep Howard kap Howard van Lillesand met kiifteu de engelsche male Violet van Doever met ue kor- respondeutie en 3o passagiers liet engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Üvenden van Londen nut diversclie goederen eu passigieis den belgischen schooner Triton kap Lams van Liverpool met zout enz de belgische male Ville d'Ostende kap Roose van Doever met de korrespou- denlie en io passagiers de belgische sloep Neptune kajut Romens van Londeu met diversche goederen hem reeds — Een brief voor my daer spoed by is Geef op En wie gaf hein u — Eenen niooyen heer die my gezegd heeft dat hy uiv vriend was en die opdat ik liier op den iveg waerop gy gewoonelvk terugkeert goed oppassen zoude my deze twee zilveren stukken in de hand gaf ofschoon dat niet noodig was als het voor u is mynheer Bastien Zoo zoo en wat was dat voor een heer — O hy was zeer schoon lk vraeg u of hy oud of jong groot of kleyn blond of zwart was — Groot zeer groot washy zeer zwart en wat kael van hair en mager Zeer groot zeer zwart wat kael van hair en mager herhaelde Bastien langzaem en pcyiizende en hoe ivas hy gekleed Wel drommels net als een heer Met eenen laken- schcn frak en broek ronden hoed en leerzen Maer ging Tony voort men heeft my t'huys zeker noodig ivant ik hen niet van de plaets geweest hier ivees hv naer de hoogte waer men het gefluyt gehoord had dcwyl dien heer inv daer op schildwacht gesteld had zoo als hy zeyde " — Zoo Tonny heeft hv u dat gezegd ja mynheer Bastien Goeden avond mynheer Bastien Wacht dan toch ivat opdat ik u iets tot belooning geve Zie daer Eu in zyne iveytascli voelende gaf Bastien hem tivee stuks wild zeggende Brengtdat by uivemocder Vriendelyk bedankt zeyde het kind grimlagchendc sprong op van b'ydsehap en verdween uyt het gezigt — Eenen slimmen vogel voor zyne jaren eenen goeden jongen my in alles toegenegen hernam Bastien verder
Gazette van Brugge 8/12/1847
pagina 3 van 6

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item