Back to top

Gazette van Brugge 8/12/1847 pagina 2 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
zyds zyn ccnige persoonen van Tervtieren komen gctuygen dat Van den Plassche or buytensporig verteer deed en het¬ zelve in goud bctaelde Wat Rosseel betrel't dezen scliynt berouw te krvgen en brengt byna den ganschen dag met bidden door Hy betuygt als een Christen te willen sterven en bereydt zich zvn lot te ondergaen Zvne vrouw is zeer ziek en blyft over bare onpligtighcyd protesteeren Deze vrouw behoort tot cene vermogende hollandsehe familie Een barer broeders is priester en directeur van eene godsdienstige congregatie te Breda Zy wenscht niet vuriger dan naer Holland te mogen terugkoeren Een ware dagblad Den New-York Herald heeft aetfgekondigd dat in dedruk- kory van dat blad eene nieuwe mekanische pers is toege- steld die 25,000 exemplaren per uer zal kunnen drukken Die pers is eene uytvinding van eenen amerikaenschen werk- tuygkundigcn met name Hoe die zich naer Londen heelt begeven 0111 zyne pers ook in Europa in te voeren Men weet dat de beste europesehe persen van 4 tot 5,000 afdrukken per uer kunnen leveren By dezelfde gelegenhoyd vergelykt zich den New-York Herald by de europesehe bladeren Van dit amerikaensche blad worden thans 50,000 exemplaren ge¬ drukt en verspreyd Door middel van den electrischen tele- graef geeft by berigten van den vorigen dag uyt een tiental steden welke allen meer dan 150 uren van New-York ver- wyderd zyn Met behulp van de pers des herren Hoe en de verlenging der elcctrisciie linie die door den heer Morse tot de uylerste punten der Vereenigde Staten wordt voortgezet zal den Herald in liet volgende jaer welligt 100,000 exem¬ plaren drukken en den volgenden dag te New-York berigten verspreyden uyt Nieuw-Orleans van den vorigen avond op eenen afstand van meer dan 500 uren Wat betcekent by zoo iets de drukpers van Parys ja zelfs de drukpers van Lon¬ den De tyding door ons van voor twee maanden gemeld over den keus van den heer Malou tot coadjutor van onzen eer- biedweerdigen bisschop die toen door tien Nouvellisle tegen¬ gesproken werd als geen seliyn van waerheyd hebbende wordt nu door dit fransch dagblad bevestigd liet is de lo¬ genstraffing van den Nouiellisle en niet onze gezegdens die cene wederlogenstraffing verdiende wy hebben het noch¬ tans niet gedaeu 0111 dat wy veronderstelden dat dit blad die men als den Moniteur van bet bisdom inag beschouwen beter onderricht was dan wy Den logenslraffcnden Nuuvel- liste heeft dan de welbekende waerheyd bestreden — Maendag hebben wy volgens een fransch dagblad die wy meynden goed onderricht te zyn gemeld dat by de kie¬ zing die zondag voor den voorzitter tier I'hilharmouique So¬ ciety t beeft plaels gehad den heer L Van Lede met eenpa¬ rige stemmen lot die vcreerende plaets was gekozen Giste¬ ren hebben wy vernomen dot den heer Van Lede met geene meerderlieyd van stemmen gekozen is geworden macr te¬ gen zynen wil en dank(wanthet karakter van den heer Van Lede is by 011s en alle onze medeburgers veel te voordeelig hekend 0111 anders te durven veronderstellen acn de meer¬ derlieyd is opgedrongen door eene coalitie of samenspanning aen wiens hoofd zich wederom eenen vreemdeling bevond Ziet hier de zaek zoo als men ons de zelve verhaeld heelt is beleyd geworden De leden voor de kiezing byeengeroepeii bevonden zich in groot getal ter bestemde plaels Op het uer om lot de kiezing overtegaen den vreemdeling isupgeslaen en heeft 11a geene stembiljetten gevraegd maer den lieer Van Lede by acclamatie voorgesteld voorstel die onmidde- lyk door een dertigtal leden der coalitie toegejuyehd is ge¬ worden daer van den anderen kant meer dan 70 leden niet hun stembiljet in de band stonden den naem van eenen an¬ dereu onder alle betrekkingen achtbaren lieer dezer stad dragende Verscheyde dezer mislcyde leden hebben willen legen die handelwyze protesteren uiaeP liet schynt dat le droit du plus fort er de overhand heeft gehad want eenen Vervolgens zyncn knapzak afnemende en zich by Sylvio in het gras nederzettende ging hy voort — Hebt gy honger wilt gy niet ontbylen — Met u vroeg Sylvio — Met wien anders Sapperloot geene komplimenten riep hv opstuyvend Op dit gezegde haeldc hy uyt zyncn knapzak een brood wat prey zout kaes en eene fleseh wyn in teentjes ge¬ vlochten voor den dag en ontkurkte zyne fleseh — Op uwe gezondheyd zeydc hy dezelve aen den mond brengende 0111 aldus te drinken Hierop reykle hv de fleseh aen Sylvio toe die door een onbeschryfelyk gevoel overmeesterd gemeenzaem plaets naest hein genomen had Maer den scholier was te /eer nieuweling in deze soort van oefening zoodat hy 0111 zyne lippen aen den hals der fleseh niet le bezeeren besloot otn niet te drinken Bastien bad hem grimlagchendc aengezien Toen hv zag dat by uyt wellevend heyd aldus geen bescbeyd wilde doen nam by eenen zilver gezetten beker uyt zyn knapzak vulde dien en reykle hem dien over zeggende — Drinkt nu eens — Duyvels uw wyn is goed zevde Sylvio — Sapperloot dat geloof ik hernam hy ik heb hem gestolen by Mynheer Bessicéres den maire van bet dorp een even goed wynkenncr als ik en voor wiens kelder en persoon ik groole achting heb De vorige niaend heeft hy inv eeneri strik gespannen om my over te leveren aen de vaderlyke zorg der heeren gendarmen maer voor het overige is hv een man van hert en ik vergeef hem geerne dien kleynen trek Aldus voortgaende nuttigde hv zyne.bcetjes met eene vaerdigbeyd die zyne kaekbeenderen eer aencteed en Syl- licer der coalitie heeft zich zoo verre verstout van zyne hand op den mond van eenen der sprekers le leggen die eene pro- testatie in regel wilde doen Mag men dat nu eene kiezing noemen Hoeverre gaende vreemdelingen die zich alhier inet ryk bctaeldc plaetsen in onze stad zyn komen niesten nog verstouten Wy beklagen hier maer eene zaek te wefen dal den achtbaren beer Van Lede tot speelbal eener coalitie beeft gediend Men zegt tot nu toe niet of den heer Van Lede het hem opgedrongen voorzitterschap aeuveerd beeft — Een liefhebber van sehilderyen verzekert dat men in onze stad een portret van Rubens heelt ontdekt door hem zelfs geschilderd en door dien kunstoeffenner aen eene dame van Brugge ten geschenke gegeven onmiddelyk voor zyn vertrek naer Engeland Dat portret is volgens dat men zegt volmaektelyk bewaerd en zou als een der meesterstukken van dien onsterfclyken kunstschilder mogen worden aenschuuwd — I11 de vergadering der aetionnarissen van de bank van Vlaenderen die maendag heelt plaels gehad is den lieer Eduard Onghena bankier te Gent tot voorzitter van die bank in vervanging van den heer Goldsmith die zyn ont¬ slag gegeven heeft benoemd Deze benoeming draegt de goedkeuring van den handel en n yverheyd in bel algemeen mede — In de laetstc zitting van den communalen racd te Brussel is er beslist geworden dat de som van 2500 franks op bet budjet voor presentiegeld gedragen aen den beer Wiener gravuer zoude verleend worden onder beding van 1° gedurende vyf jaren jaerlyks eene zilveren medalie voor ieder lid van den raeti en eene andere voor de archie¬ ven in het geheel 27 medalien te vervcerdigen van 22 lynen diameter verbeeldende op eenen kant bet stadbuys en op den anderen een opschrift dat alle jaren zal veranderen en bestaen zal liet zy in delvst der leden van den raed of in de verschillende beslissingen gedurende het jaer 2° G50 zilveren medalien met de wapens der stad op den eenen kant en op den tegenkant liet een of ander monument der stad De stempels dezer medalien zullen den eygendom der stad wezen Verscheydeiic andere steden waaronder men Yper cn Leuven telt hebben hetzelve bcsluyt genomen — Sedert ecnige jaren werd het art 89 van het decreet van den 50 december -1809 welk voorschrvl't dat de kerk¬ fabriek-raden jt.erlyks een dubbel hunner rekening aen liet gemeente brsluer zullen overleggen niet meer nagekomen Den minister van justieie daervan onderrigt beeft de nale¬ ving van die voorschriften herinnerd en den gouverneur der provincie heelt de gemeentebesturen uytgenoodigd hem voor den 15 dezer niaend te laten weten wanneer bet dubbel der rekening van 1846 is overgebragt en bevolen voor liet toekomende jaerlyks dit berigt voor den 15 junv te geven — Het oefeningsw'crkhiiys tot verbetering teThielt draegt steeds goede vruchten pen I dezer kocht eenen koopman van Rysse eenen wever zyn stuk van 5,400 draden af tegen 14 stuyvers per el terwyl een volgens de oude wvze ver- vcerdigd sluk van dezelfde soort slechtslcgcn 125^4 stuy¬ vers behield wierd Ook nemen de vragen tot toelating in het modelwerk buys steeds toe — Deo Amie de la Religion fransch tydsclirift ziet als zeer onwaersehvnlvk de tyding aen dat dry bisschoppen tot het pairschap zouden verbeven worden — Eene deputatie van officieren van bet 5." regement linie heeft zich zondag by den advokaet Rolin begeven ten eynde hem in naeinder officieren van dit corps eene verguld zilvereu drinkschael aen te bieden als eene getuy- nis van achting en erkenlelykheyd voor den bystand dien li v verleend beeft aen den beer Delange officier-betaclder van gezegd regiment in de vervolging die laetst tegen liern gerigt was uyt hoofde van bet tweegevecht waerover wy gesproken hebben — Den prins de Ligne gezant van B ilgien is tc Prrys teruggekomen vio door zvnen goeden luvm rnedegesleept en bovendien toegevende acn de ingeving van het oogenblik en aen zynen eetlust bewees onwillekeurig evenveel eer aen het ontbvt — Wel weerga's riep hy op eens uyt terwyl hy den wclgevulden weytasch van den dief in oogenschouw nam welk eene hecrlykc jagt hebt gy gehad mynheer Bastien zy t gy voornemens die te verknopen Och kom anlwoorde Bastien daer ginds of liever daer boven in liet gebergte dry noren ver heb ik een huvsje waer ik met eene jonge hui shoudster myne lieve Simonne woon Daer kunnen wy cene week van eten en ik rust wat uyt terwyl ik op eene andere gelegenlieyd wacht Zeg eens heb gy plezier er met my heen te gaen Óp dit onverwachte voorstel bewaerde den scholier eerst het stilzwegen maer zonderling genoeg een inwendigen slryd was op zyn aengezigt te lezen want liastien hernam oogcnbiikkclyk — A propos gy hebt my nog niet gezegd boe gy heet mynheer Sylvio deed dit vertelde hem eenvoudig en openhertig wie hy was en wat by voornemens was te doen — All is het dat wilt gv andere landstreken zien zevde den dief parblcu als bet zoo is maekt u dan de ge- legenbevd ten nutte kom met mv mede kom koin " • « Geene valsche schaemte want zoo ik my niet vergis Ireb gy er meer lust in dan gy voor u zeiven bekennen wilt Hierop zynen knapzaken zyne weytasch weder omhan¬ gende sprong hy'in eens op Sylvio als eene veer met de hand oprigtende en zonder verder woordenwisseling sloegen zy te samen eenen d warsweg in diebuvten liet bósch voerde Zy waren denzolvon nauwelyks half dotir toen Sylvio zyn hoofd omwendende een man gewaer wierd die hun opine'rkzaem in het hoog scheen te houden en voorziglig — Men meld dat de werken aen den yzeren weg vail Doornyk naer Jurbise uyt hoofde der te Bergen verklaerde bankbreuken zullen opgeschorst worden Dacrdoor zullen v yf honderd werklieden van werk beroofd zyn — Den Manchester-Guardian klaegt wegens de medestre¬ ving der beigische lakens op dc merkten van Engeland een stuk laken te Leeds verveerdigd en een ander uyt Bel- gien voortkoinstig cn uyt dezelfde wolle samengesteld zyn onderzocht geworden door bevoegde mannen die deweerde van hel bcigisch stukeenen schelling per yard hooger ge¬ schat hebben dan degene van bet engelscli stuk — Men meld uyt Yper Den genaemdni Reniery herbergier zich kortelingsalbier gevesti vrouw door een venster gered hebben gebeurtenis zoude hebbende mishandelde dezer dagen zoodauie dat zonder de tusschenkomst der geburen die baejr er ongetwvfeld eene ramp¬ volle gebeurtenis zoude plaets gehad hebben De ongeluk¬ kige redde zich zoo gewond als zy was in een naburig buys Doktoor Daiinote was bezig liaer heelkundige zorgen te ge¬ ven toen den echtgenoot liaer vond echter was hy nauwe¬ lyks binnengetreden of de policie niaekto zich van hem meester Hy beloofde aen deze mede te gaen doch verzocht eerst iets te mogen halen in zyn buys Dit wierd hem loege- stacn In zyn buys tredende sloot hy plotseling de deur en de policie heeft hein in zyne wooning om zoo te zeggen moe¬ ten belegeren Den volgenden dag ten 6 uren des morgens begaf men zich ter plartsc doch men gobruykte de incest moge- lyke omzigtiglieyd Eenen korporael ging ongewapend aen de deur kloppen en vroeg om ceriige verversching Toen by binnen was wierp hv eensklaps Remery op den grond Dezen zich overrompeld ziende trachtte een mes te grypen dat hy in zvne mouw verborgen bad doch toegesnelde agen¬ ten van policie belettende zulks en voerden hem naer de ge¬ vangenis Dezen man is ccnige maenden geleden nog voor mishandeling op zyne vrouw te Gent gevangen gezet Hy is des te meer te vreezen dewyl by gezegd heeft dat indien by voorliaer achter slot gcraekte by hacr een niet wenschc- lyk kwartuers zoude doen onderstaen — Een kalkschip is zonda s gezonken in dc Schelde digt gezonken is vangt ccnlimen per by Heusden Daer dit vaertuvg dwars men er zoo veel visch dat den zeiven tegen 5 mande te koop gesteld wordt — I11 het ministerie van oorlog houdt men zieh onledig met bet overzigt van een wetsontwerp in den tyd voorgedra¬ gen door Mr Dupont en strekkende tot bet wyzigen van den krygs wetboek Volgens dit ontwerp zouden zekere niisdry ven van desertie en verknoping van klecderrn gestraft worden met cene tydclykc inlyving in eene kompagnic pionniers Deze schikking zoude gebatidbaefd blyven maer men zoude den kring van de werkzaemheden dezer kompagnic meer uytbi'cyding geven dermate dat zy in zekere gevallen aen publieke werken van den Staet zouden kunnen bewerkstelligd worden — Men scbryft uyt Rome den 24 november Mr d'Isoard de Vauvenargues auditeur van de roomsche Rota voor Frankryk is den 20 11a eene korte ziekte overleden Den prelaet was te Aix geboren den 28 maert 1801 — Den raed van quarantaine te Marseille heeft bevolen dat alle stoombooten komende van plaetsen waer den cho¬ lera hcersebt onverschillig of zy dooden of zieken aen boord hebben aen eene quarantaine van 10 dagen zullen on¬ derworpen zyn Deze quarantaine kan echter naer bevin¬ ding van omstandigheden verlengd worden — Dezer dagen wilde eenen wachter van Vilvorde zieh verzekeren of eenen schildwacht zyne consingne volgde Hy vroeg hem door een kleyn vensterken waerdoor hy eene koorde liet neerkomen een vvevnig knauwtabak Door zyn smeeken ontroerd verwilligdc den schildwacht eyndclyk in zvne vraeg Den wachter zal zulks boeten met een jaer door te brengen in een plaets digt by bet kamp van Beverloo en den soldact is voor eenige dagen achter de grendels gezet die naer otn te van boom tot boom langs don weg voortsloop — Zicdaer zeyde by tot Bastien iemand het my voorkomt er belang by schynt te hebben weten waer wy heen gaen — Denkt gy dat ik hem niet al lang gezien heb hernam Bastien Dien man is Robert Robert de gendarme als een houthakker vermond die my sedert dry dagen hardnekkig op de hielen zit Voor bet overige heb ik bet hem ruw ge¬ noeg gemaekt dat by zich wreken zal alshy maer eenig- zins kan zonder te rekenen dat bet wacrsehynlyk op be¬ vel is van Honoré Gervais — Wie is dien Honorë Gervais — Wel verduy veld den kwartiermeester zelf een oud vriend van mvne familie die myn welzyn wil Nu wat zegt gy Mynheer Gervais denkt dat ik veel beter zou zvn tusschen vier muren dan in het vlakke veld vry en tevreden als een vischje in bet water En dan is er een prys uytgeloofd maer zv hebben hem nog niet verdiend verduy veld ik heb altyd een kogel tot mvnen dienst in een der boy de loopen van myn geweer Ik zou er Robert wel eenen kunnen toezenden 0111 hem te straffen en rny van hein te ontslaen maer ik zal altyd getrouw blyven aen myn eenmael opgevat voornemen om nooyt te dooden zoo men my niet noodzaekt my zeiven te verdedi¬ gen Macr laet ons bid ik u wat schielyker gaen want zoo waer ik leef inyn oog is goed en bet bloed kookt my in de aderen Hier Molesse hier riep hy zynen hond fluytende Op dit woord Molesse met eene trillende stem uytge- sproken kwam den hond die overal snuffelende heen cn weer liep dadelyk naer zynen meester toe Hy stelde zich regt op zyne beydc achterpooten met de voorste tegen de borst van Bastien terwyl hy zynen zwarten vochtigen L
Gazette van Brugge 8/12/1847
pagina 2 van 6

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item