Back to top

Gazette van Brugge 8/12/1847 pagina 1 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Hts*;-- *V ISO 54/" Ja er Woeissdaï 8 December 1847 O GAZETTE VU BREGGE i:> DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetkunde Koophand ONAFIIANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maendcn fr 4-75 ct » Buy ten Brugge vrachtvry » G-25 » Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf rctrels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzo'eht deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen BIIIJG'GE Alsciiieeu Ovcrzlgt Het scliynt dat de leden van de kamer der volksvertegen¬ woordigers nog van hunne slechte gewoonte niet afgezien hebben van zoo als sommige ambachtslieden den maendag te vieren misbruyk waer over meest alle de dagbladen het voorleden jaer hebben geklacgd He kamer der colksverte- genwoordigers heeft maendag wederom in geen genoegzoem getal geweest om te konnen beraadslagen Dit misbruyk valt niet alleen schadelyk aen de schatpligtigen die alle die ver¬ kwiste dagen moeien betalen macr verachteed daarenboven de stemming van zoo vele wetten waer van de iioodzakelvk- heyd zich sedert zoo lang doet gevoelen Men zegt nog niets over de onderhandelingen tusschen de vier mogendheden voor wat de zaken van Zwitserland aen- gaet Zullen deze geopend worden nicttegenslaende de wey- gcring van den ryksdag om er deel in te nemen Uyt Italian is bclangryk nieuws ontvangen De municipa- liteyt of stedelykc regering van Rome is den 24 november door den Paus aengesteld bv welke gelegenheyd hy het vaendel van Ferrara wydde Den Ileyligen Vader heeft aen Keyzer Nikolaes ecnen brief geschreven ter zake van het concordaat met Rusland Men verzekert dat in dezen brief de volgende zinsnede voortkomt « Indien Uwe Majcsteyt inagtig is door kartons en bayonncttcn dat zy niet verge te dat ik magtig ben door de openbare denkwyzc niet alleen in myne staten maer ook in ganseh Europa » De zaek van Ferrara volgens datvan de Paliaensehe gren¬ zen wordt geschreven zou nu vereffend zyn De Oosten ry- kers zouden die stad verlaten en slechts een piket soldaten aen de Pópoort houden Den kardinacl Ciacchi zou beleefd- heydshalve naer Romen tcrugkeeren Het groot Polen-proces is te Berlvn gccyndigd Acht per¬ soonen zyn ter dood veroordeeld macr het is te verhopen dat de vonnissen niet zullen ten uytvocr gchragt worden en even als de andere wélke over het algemeen zeer streng zyn door de kouinglykc goedertierendheyd zullen verzacht worden Den minister van binnenlandschc zaken heeft in de zilting van den 4 december eenige inzichten van het gouvernement uytgebragt niet om tot eene volledige en onmiddelyke op¬ lossing van het gewigtig vraegpunt nopens de Vlaenderen te geraken maer ten minste om de Vlaenderen een beier lot dan datgeen waeromler het sedert lange jaren gebukt gaet te bezorgen Hy heeft de gesteldheyd van Vlacuderen onder- GESCIIIEDEMS VAN EEAEA BIEF Tegen het evnde van september 18 had een jongeling dien wy Sylvio zullen noemen leerling aen liet kollegie te B in Nedcr-Langucdoc zich de weynige vacanciedagen die hem voor het wederaenvangen der studie nog over¬ bleven ten nutte makende de stad en de vlakte verla¬ ten om een uytstapje in de gebergten van het arrondisse¬ ment te ondernemen Sylvio was niet alleen vertokken maer hy had al spoedig zynen gids achtergelaten in het dorp van G ' een der aenzienlykste in die omstreek en op een morgen niettegenstaende alles wat men destyél van de stoutmoeiligheyd én de listen van renen zekeren gouwdief Bastien genaamd al vertelde had hy zich zonder cenigcn medegezel boven in het gebergte gewaegd Den dag scheen overheerlyk te zullen zyn Het groen van liet woud in welks midden zich de priory van S Hacob van Cassnn verheft pronkte nog in al deszelfs frischheyd in al des- zelfs weelderiger bloey niettegenstaende de buvtengéwoone zomerhitte Sylvio was echter dit gedeelte van het bosch hetwelk de wandelaers van het dorp gewoonlyk bezoeken reeds lang doorgetrokken hy ging in bet wild verder meteenen opengeslagen boek in de hand zich regts of iinks wendende al naerdat zich cenig voetpad aen hem voordeed toen hy eensklaps uyt zyne droomery gewekt wierd daer hy zich op eene gebiedende wyze hoorde toeroepen — Halt sta I Hy keerde zicli onmiddelyk om en bemerkte op twintig schreden afstand onder cenen boom renen man met een schietgeweer gewapend die op hem aenlegde l)en toestand was hagcbelyk Wat wilde men van hem Klaerblvkelyk niets goeds En geene levende ziel in den omtrek I Zelfs in de verte geen enkel gedruysch dat hem naderend hulp zocht onder het dryvoudig oogpunt van nyverheyd akker¬ bouw en zeehandel Hy heeft bewezen dat ouder bet eerste dezer opzichten in Vinenderen de oude wyze van nyverheyd te beoefenen door de nieuwe wyze moest vervangen wordeu en dat men er allengskens nieuwe m verheden moest invoe¬ ren Ten opzichte van den akkerbouw zoude het bclangryk zyn er een landbouwend krediet by middel van landbouw- bnnken op te reglen en er insgclyks zoo veel mogclyk het ontginnings-stelscl in te voeren In de byzouderheden tre¬ dende heeft den heer Rogier de voordeelen doen uytschy- ncn die de bevolkingen van deze omstreken zouden kunnen trekken uyt de lipvenierdéry wier voortbrengsels een zoo aenzienelyk en gcmakkelvk vertier in Engeland vinden — Hy heeft aengekondigd dal het gouvernement hel inzicht had eene school voor scheepsjongens oplcregten en een gedeelte der vlaemsche bevolkingen naer de zeekust over te brengen Eyndelyk heeft hy herinnert dat het wetsvoorstel opzichtelyk de maetschappy van uvtvoer eerlang aen de kamers zal acn- gebnden worden Opzichtelyk het algemeen opzicht heeft den minister van binneiilandsclie zaken verklaert dat het gou¬ vernement de armmoedigheyd en debedelary niet wilde aen- mocdigeri dat het krediet dat hy vraegdc gobruvkt zoude worden om het werk te begunstigen eerder dan om almoc- zen uyt te decden Vervolgens heeft hv de nuttige werken opgenoemd waervan het land de voltrekking te gemoet ziet en die aen de vlaemsche bevolkingen krachtdadige middelen tegen de behoeltigheyd kunnen aanbieden zoo als het vol¬ trekken der bourlwegen,der cannlisaticwerkeïi en der spoor¬ wegen die reeds tocgcstaen zyn en die nog toegestaen zullen worden Na het algemeen stelsel van het gouvernement nopens dit gewigtig vraegpunt verklaerd te hebben heeft den heer Rogier cenen oproep aen al de leden der kamer gedacn ten evnde het kabinet in de taek te helpen dat het ondernomen heeft Dat het veel gemakkelyker is van uyt zyn kabinet wet¬ ten voor tesehryven dan de zelve uyt te voeren blykl uyt liet volgende De aengenomen wyze van looding plomberen der vaten met lynzued volgens de nieuwe wet over den invoer van dit zaed veroorzaekt eene opregte verwarring aen het dok te Antwerpen 5000 Vaten bevinden zich terkaey en men plom¬ beert er ten hoQgsten twintig per dag 5000 vaten zullen wederom binnen twee dagen ontladen worden Men ver¬ langt te weten hoe men zal moeten handelen om dezelve ter kon doen verwachten Sylvio had den tyd nog niet gehad deze opmerkingen te maken of den onbekenden kwam sehielyk op hem aen zonder een woord te spreken maer allyd den loop van het geweer op zvne borst gerigt hou¬ dende Naer mate hy naderde nam Sylvio met cenen snellen blik zyne kleeding en zyn voorkomen op en dit deed zvne vrees allengskens in vertrouwen o verenen c Den onbekenden was inderdaed een schoon jong menscli met een wel is waer weynig zachtaerdig uytzigt maer wacrin veel meer die rondborstige ruvvheyd die men by de land¬ lieden opmerkt dan de weynig goeds voorspellende barsch- heyd die de gelaetstrekken van den struykroover kenmerkt te lezen lag Zyne kleederen zoowel als zyn linnengoed verrieden eene zekere soort van zucht naer gemak eene complete jagcrsuytrusling knapzak weytasch groote schoe¬ nen niet nagels lederen slopkousen naiikiusehe rok een groot wit vilten hoed welks rand van onderen groen was Hv had ook oenen vcrvaerlyken speurhond die al springende en snuffelende voor hem uytliep — Hola wie zyt gy Wal wilt gy zeydo Sylvio een weynig gerustgesteld tot hem toen hy nader gekomen een gesprek met hem zou aenknoopen enden loop van zyn geweer een weynig opgeheven had — Op myn woord gy hebt wel gedacn geenen stap ver¬ der te doen antwoordde den onbekenden eene beweging eene schrede voorwaerts en gy wacrt des dood geweest En terwyl hem Sylvio met de oogen volgde toonde hy hem de digt incengegrocyde doonrstruvken en klimop met den kolf van zyn geweer vcrwyderendê langs het voetpad onder zyne voeten eene opening tusschen twee rotsen geheel met most bedekt eene soort van afgrond in den vorm van cenen trechter op welks bodem eene bron bruyschte — Zekcrlyk gy behoort niet iu het dorp te huys voegde beschikking van de zaeyers te stellen Het is te vreezen dat aleer deze plonibering zal voltrokken wezen hetzaevgelydu zal verloopen zyn ■.of.vccrdlge I;tet Dezer dagen gaf een jong meysje het voorbeeld van eene zeer zeldzame zelfsopofferingen welke men gelukkig is te mogen meiden Ziet hier hoe zulks vcrhaeld wordt door renen ooggetuvge « Een arm meysje van 18 jaren wierd iu de fabriek van Eoye vastgegrepen door eencn draeyboom zy draeyde drymael mede rond t'elkens geprangd tusschen den boom en den inuer die slechts eene tusschenruymtcvau eencn voet oplevert Zonder de tegenwoordiglieyd van geest den moed en de zelfsopoffering van eene barer gezellinnen de dochter Lagrange zonder dat kind hetwelk met deceno hand hare vriendin aen liet mekuiiiek betwistte en met de andere het getouw verstootte zonder hare hopelooze acn- moedigingen want zy begreep het gevaar waeraen zy beydeu blootgesteld waren zoude zy duyzeml mael vermorzeld ge¬ weest zyn Zy riep hoor toe « Schep moed ik zal u niet loslaten als gy sterft ik zal mede sterven » De werklieden vol schrik dierveu niet nader komen en den meesterknecht moest alle zvne magt aanwenden om het wiel stilte krygen en het ongelukkig meysje te redden Hare aandoening was zoo groot dat zy de stukken vle.esch niet zag welke aen den draeyboom vastgehecht bleven Ge- lukkiglyk is zy niets gebroken schoon hare smcrtcii nog zeer levendig zyn Wat hare jonge vriendin betreft zy meent niets buytengewoons verrigt te hebben en is grootelyks verbaasd wegens de bewondering welke zy gaende maekt Z \ EK EVEN EPOEL* Van den Plassche blyft met de grootste hardnekkigheyd loochenen aen de dryvoudigc moord te hebben deel genomen en ge,en wonder want dank aen dit systeem is den schelen bakker eene eerste mael ontkomen by eene tegen hem inge- hrugte beschuldiging van brandstichting in zyne bakkery — - Men verzekert dat een bakkersgast die daer expres van Parys zou g-komen zyn veel moet hebben bekend gemarkt omtrent de betrekkingen van Rosseel en Van den Plassche Dezen laelsten is met den geluyge de balsregting van Breek gaen zien en heelt zelfs aardigheden daarop gezegd Den- zelfden dag wees Van den Plassche aen den getuvge het huys op S Gooi'ickxplein en zevde in tegenwoordiglieyd vim verscheydenc persoonen dat degenen die de dryvoudige moord hadden begae'n eene zware straf verdienden Ander- hy er by anders zoudt gy weten dat men in het geheel niet door lekluer behoort afgetrokken te zyn als men zich op deze afhelling in de nahyheyd van den diainantengrot waegt — O myn God riep Sylvio uyt geheel van zyn stuk op het zien van het gevaar waeraen hy ontsnapt was welk een dank bén ik u niet verschuldigd mynheer Nu bo- gryp ik waeromgy op mv bleef acnleggen" tol dat het u mogclyk was my eene verklaring te geven En ik ik moet het u bekennen hield u voor een dief voor dien ver- schrikkelyken Bastien van wien men overal iu hut rond zooveel hoort — Bastien ik dat ben ik mynheer — Gy — Om u te dienen zoo als gy ziet antwoorde den vreemdeling grimlagclicnde en zoo gerust mogelvk — Wat zegt gy stotterde den scholier schier buyten zichzelven van verbazing — In eygen persoon herhaelde Bastien want hy was het inderdaed — Den drommel hernam Sylvio wiens vrees op nieuw opgewekt w ierd wel niet zoo erg als de eersle mael maer loch hevig genoeg dat hy uyt het veld geslagen door de koelbloediglieyd van Bastien zoo spoedig mogclyk het *e- sprek zocht te doen ophouden In allen gevalle den dienst die gy my bewezen hebt verdient eene belooning 0,i"e' lukkiglyk zal u datgene wat ik bezit weynig genoeg toe- schynen mynheer Bastien maer op myn woord van eer daer is alles wal ik heb ging hv voort terwyl hy zyne beurs wacrin eenige vylïraiikstukken rammelden uyt zvn zak haeldc — O laet dat macr vraegt men u nergens om ze» vroeg den bandiet 1
Gazette van Brugge 8/12/1847
pagina 1 van 6

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item