Back to top

Gazette van Brugge 6/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
HERVERPACHTING VAN DEN OPBRENGST VAN ra -ra s in West-Vlaenderen Den Min ister ran Staet Gou verneur van West- Vlaenderen Lrengt ter kennis van het publiek Jat er door hem of door een lid van gedeputeerde raden in tegen Woordigheyd van den Heer Directeur der Registratie Domeynen Wateren en Bos- schen en van den Heer Hoofd-lngenieur van Bruggen en Wegen onder nadere goedkeuring van deu Minister der pu¬ blieke Werken zal worden overgegaen tot de Herverpachling van den opbrengst der na gemelde Banieren gedurende eetieu termyn van twee jaren in te gaen met den 1 january 1848 met weder/.yds verinogen van opzeg gedurende het perste jaer te weten TE KORTRYK Maendag 18 december 1847 's morgens ten 10 uren in het Stadhuys Weg der 2 d ' klasse van BJankenberglie door Brugge naer Kor try k Barriere n." 10 te Holste « n." 1 1 s te Cuerne Weg van Poelcappelle naer het V ry-bosch Barriere u.° 1 aen den ingang des boscli met toelating van 8S3 meters in de rigting van de herberg den Leeuw De Aenbesteding zal geschieden by opbod of by af bod of op die twee wyzeti te gelyk volgens dat den Raed vau Aen¬ besteding het zal noodig vinden Het Kohier van Lasten en Voorwaerden is gedeponeerd in liet provinciael Gouvernement te Brugge in de kantooreu van deu Heer Hoofd-lngenieur der Bruggen en Wegen van den Heer Directeur der Registratie en Domeynen te Brugge en van den Heer Arrondissements-Commissaris en ter Secretary van de Stedelyke Regering te Kortryk Brugge den 8 december 1847 Den Minister van Staet Gouverneur Graef DE MULLEIN A ERE 1 BY STERFGEVAL Dealgemeene Maetschappy tol aenmoediging van den krvgs- dienst onder de bescherming van L M den Koning waer- vab de eenigste Agenten in de provincie West- Vlaenderen zy n De hccrcn lnghels-Dc Tilly te Brugge * Mestdagh gemeente-secretaris te Isegliem « Paret zaekwaeruemer te Dixmude u Morael avoué te Vcurnc « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende m Van Den Bcrgh gemeente- secretaris te I llicit « Joos-Verschaevc bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Ypcr Blyft deelnemers aenveerdeu aen de voorzieningskas dooi baer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale uiilicie te vergemakkclyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaeii aen de voorwaer¬ den die de bovengenaeinde Agenten aen de belanghebbende zul¬ len doen kennen By uytscheyding van Bedryf VERKOOP' M PRÏS VAN Hf II RE Ueweduwe AVAiNZU wooueiide in liet Breydel-stiaetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek keiibaer te maken dat zy de koopwaren liaer Magazyu uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe eu oude printen eu Gravuren in bladeren en geëncadreerd Litliograpkieu Zautjes Aerdryks-kaeften Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werkluygen Barometers Thermometers Liqueur-Sclialleu Aerdbolleu Compasseu Graphometers Koleuren Pinceelen Crayons Peuneuiessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillcn Kaders en ivoir voor Portretten iu miniature ware Nupelsche Snaren Chocolat van Venetien Scbryfpennen Pypeii Dominos Schaek en Lotospclen Bretellen Beursen Lau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheytle andereartikels te lang m te melden N B I)e Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyftig ten honderd VAN SCHOOF E AC \ JOU llBÜBMIltl GO mmmwm EST IESAGIE-HSWIET tenslerfhuyze ra n Mev A N N A-T II E BE S I A STOCK HOVE douairière van wylen Mher TH DE SCIIIETE RE-DÈ LOPHEM \ in de Predikheeren-straet te Brugge BYNStlAG*" 7 december 1847 eu volgende dagen telkens van 's inbrgens ten 10 uren zal er teil bier boven gemelde sterf- fyiyze verkocht worden schoone Meubilaire Goederen be¬ staende iu Geboureerde en andere Stoelen Zetels en Canapees Acajou Kommoden Secretairen Servauten Coulisse- Spoel¬ en andere Tafels Peudulen Kandelabers Porceleyne Servitien Spiegels Vloer- eu Tafel-Tapyten Behangingen der vensters Schilderyen Printen Porceleyn Cristal Keuken-Gerief Menagère schoone Bedderyen Damaste Servietten eu Hainme- lakens llofbanken W indcweeren enz Op gewoone conditiën hctaelbuer binnen de drie maenden ten kanloore van L CROUT E LLE Directeur der V erkoop- zael Steden buys in de Wollen stract te Brugge Te bekomen by L.-B HERREBOUDT Drukker en Uytgever dezer Gazette op d'Eyermarkt te Brugge PHOVMCIAIL.Ï5M u «ps m WEST VLAENDEREN EN «EK STA» KUKiCE Voor het Schi'ikkel-Jaci* Ons lieere Jesu-Chrisli 1848 AcgCEs-ssi-Xestlijate Jaer Inlioudende De verklaring van den Almanak Eclipsen enz den Kalender met dcszelfs Maenloopen dc Kouinglyke Familie van Belgien liet Burger- eu Krygshuys des Konmgs het lluys der Koningin de Wetgevende Magt van Belgien den Raed der Ministers de Ministers 'van Staet de Departe¬ menten van himieiilandsche en buyleulandsche zaken van jus- ticie van financiën eu van oorlog de Gedeputeerden van geheel Belgien by den Senaet ende Kamer der Volksvettegen- woordigers het Collegie van Gedeputeerde nvt den Provincia¬ len Baed eu de lyst vau de Leden van den Provincialen Baed de verd'eeling eu toeëygeuiiig der Bureelen vau het Provinciael Bestuei de Bestiering der Financiën en Kadaster in de Provin¬ cie de Bestiering der Domeynen Registratie Zegelregt en Hypotheken alsmede de Kautooren der Hypotheken enüutvau- gers der Judiciaire Acten de Bestiering der yzeren wegen in Belgien den Taryf van de pryzeii der plaetsen op deu yze- ren weg de Directeurs der Brief- en Peerden-Posteryen iu de Provincie de Kantooreu vau Toezigt over Goud en Zilver iu de Provincie de Bestiering der Stad Brugge met derzelver raedsheeren bedienden ontvangers en commissarissen van poli- cie het Secretarial eu de verdeeliugeii toeëygeuiiig van des- zelfs bureelen het Bureel van W eldadiglieyd den Berg van Bermhertiglieyd de Commissie van de Burgerlyke Godshuyzen van Brugge met de Gestichten daer van af hangende de Com¬ missie der Deelsmanneii idem der Graenmarkt idem der 11e- partiteurs idem belast met het toezigt over het gewigt van het brood idem voor de bewaring der gedenkstukken idem van de lynwaelmarkt Gevaugeuluiyzen Huyzen voor krank¬ zinnigen Raed van Prud'homines Provincialen Dienst der Bruggen eu Wegen provinciale Commissie voor deu land¬ bouw idem van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt idem van liet bedelaers werkhuys de iMaelsc happy en binnen Brug- f Etablissement i loyal de Lithographic EN TüUS GENRES FABR1QDE DE CARTES A MiW COCLEÜRS 1\ALTÉRABLES B R E V E T E E S ttïïIlPJEimiIEll & GQaGliViS iBö Üö iJSS 'iTJi S I)E » A V A JL U Y * KI' IS Va M O U »ï G N E rnc Haute ct Oiiai Vert Bruges A Thonneur d'annocer qu'il vient de faire exécuter dans ses è Ces Etablissement avantageusemenl connu dans tout le pays ateliers une collection de Caleiidriers pour 1848 eu Noir Or J pour les soius qu'il apporte aux travaux qui 'lui sont conliés et Couleurs de plusieurs formats et a desprix très-avantageux 5 est peut-être le seul dans lequel ïl soit possible de se procurer depuis 50 centimes a fi' 2-50 ct cartonnés avec bords dorés w tous les genres d'nnpressiotis avec toute la perfection desirable et aux prix les plus avantogeux Se recommatide pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevetées prix 6 fiaucs la douzaine cartes superliues idein plus com¬ munes a 8 4 et 4-50 la douzaine Fabrique dc Registres lignés et contre lignés a la mécanique ainsi que tout Papier de Musique et a toutes portées ge de Bestieringen der Steden in de Provincie met derzelve raden commissarissen en bedienden de heereii burgemeester en schepenen der Gemeenten ten platte lande in de Provincie met derzelver secretarissen ontvangers en veldwagters alsool de bevolking van elke Gemeente het Hof van Cassatie zittendi te Brussel liet Hof van Appel voor de Provinciën Oost- eu VN est Vlaenderen zittinghoudende teGend het hoog militaire Ge regtshof zittende te Brussel de Regtbanken vau eersten aenleg in de provincie inet derzelver advokaten avoués en deurwaer- ders de Regtbanken en Kamers van Koophandel de liegt- bank van enkele policie te Brugge eu de Vredegeregten in ge¬ heel de Provincie den staet der Notarissen eu de Consulaire Agenten in de Provincie de Kouinglyke Academie van scliib der- beeldhouw- bouw- en teekenkuiide het Onderwys den Etat-Majoor der plaetsen in de Provincie de Nationale Gendarmerie het Hof van Rome den staet van het Bisdom van Brugge met aeuwyziug der respectieve Dekenyeii en de overige Bisdommen van Belgien de geboorte- en trouwdagen der voor- naemste Souvereyueti van Europa de Jaer-eu Peerdemarkten de Directie der Bargien Diligentien publieke Voituren Wa¬ gens en Boden deu WEG-WYZER der Stad Brugge eene merkweerdige Kronyk den Taryf der inkomende stads-regten idem der geldspeciën idem der oude in nieuwe landmaet en die der nieuwe in oude lamlmaet de Ordonnantie op het ope¬ nen en sluyten der stads-poorten en de Retributie voor bet ope¬ nen derzelve by nachte Verders zgn nog by den zeiven te bekomen Plak- en Stug oer- A tman akkert in groot en klegn debiet Agenda of Tabletten de Pocbe voor 1848 Agenda of Memento Journrlier voor 1848 Ca- lendriers de Bureaux ZEË-TYDINGEN OOSTEN DE 6 december Aenhomsten van den 5 december De belgische male V ille de Bruges van Antwerpen be¬ stemd voor den dienst le doen tusschen Oostende en Doevcr met 5 passagiers de engelsche male Princess Alice van Doever met de korrespoudeiitic en ig passagiers Uytgcvaren De belgische male Ville d' Ostende naer Doever met de korrespoiiiientic en 23 passagiers ■■ y-taKrrTr'Ti — - Vertreh-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 85 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Deudermonde Mecheleu Brussel Antwerpen Leuven Tliienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — - Ten 2 uic 50 ram naer Oostende — Ten 4 uren 20 min.' naer Gend Brussel Antwerpen Tliienen Doornyk Ryssel Parys nacht-trey n — Ten 8 uren'savouds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 rain en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyeti blyveu staen te Aeltre en Laudegliein te Bloeinendaele blyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscheiidaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van Pan Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's rnorg i> 8 » 00 i> i> i 1 i> 20 » namid li 4 ii 85 ii 'savouds West- Vlaenderen Fan Kortryk naer Brugge Ten S uren 80 min 's morg ii 7 n 43 i> I ii 12 ii 23 a » i> 4 n 45 i> 's avonds Staeude te Lopliem Zedelghem Tliourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelinunster Wissel-Cours van Parys van den 4 december 3 |i °|o 22 december li 77 u& 5 p •[" 15 meert 116 40 Cours van Amsterdam van den 3 december VV erkcli lie sciiulil 55 9[16 Aiuorlisatie-Svndikaet 00 iqo Handel-Maeischappy 164 114 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 3 december Soorten Konlzaed OEilliette 1.1 g smack l.ynzaed C m incline kempzaad OLIES de hectoliter 86 50 k 86 75 tul 00 a 00 OU 00 00 a 00 00 86 00 a 00 00 80 III a 00 00 oo oo a oo no GRAN EN de hectoliter 24 00 a 28 10 a 00 00 a 24 00 a 20 00 a 00 no J 27 00 2» 50 00 00 26 50 24 1)0 III 1)0 kolken de loo kil ugr 16 50 a 00 00 15 50 a 00 00 00 00 a 0./ 00 20 00 a 22 00 17 50 4 00 00 15 So a 00 to Pryzen der Granen op dc Markt van Brugge van deu 5 december Fournitures de Bureaux en gros et en detail Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- Portefeuilles et longs Livres de Prières réliés en Velours Chagrin et Maroquiu Albums pour Cartes et pour Dessin Bu yards etc etc AS-NWiZING Terwe Bogge Borkweif Haver Geerste Boonen' HOEVEELHEID VEKKOU1' 759 400 77 112 356 13 Deu heotoit Ir ct 21-60 13- 20 e 11-58 « 8-06 a 11-97 „ 13-88 a Aerdaiipelen 229 7 46 den zak PltYS VAN II ET BIIOOD — Wit Brood fr 0-47 ct Half wi fr U-37 ct Menagie-Brood fr 0-26 et Koggen Broud fr 0 20d Mastelein Broud fr 0-23 ct alle by du kilogr Brugge —Drukkery van L.-B Hehheboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 6/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item