Back to top

Gazette van Brugge 6/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
3,000 balen Brazil in openbare vcyling aengeslagen — iwe Suyker Wy zyn zonder uoetnensweerdige ' verande- ïg in dit artikel slechts 300 kisten blonden Havana zyn' ■n ƒ15 a 15 1/2 in vrennlen entrepót afgedaen Daerente- ■n hebben wy wederom versterkingen ontvrngen — Geraf- teerde Suyker Zonder nocmensweerdige affairen met slap- j pryzen — Byst Stil en slap in prys zonder belangrvken nigang.— Fruyt Uyl er hand werden afgedaen 150 kisten alaga Citroenen 700 kistjes getroste Ro/ynen MR en 1200 aliassen Faro en Ciimmader Vygen Eenc lading van 485 isten Sevilla Appelsienen werd donderdag geveyldals volgt 93 k aen frs 33 1/4 a 41 52/2 k aen frs 18 k 23 28/3 k aen frs 13 1/2 a 15 en 20 kisten bittere aen lrs 0 — Kancel wordt iets beter gehouden doeh geeft tot eene nocmensweerdige zaken acnleyding — Zuydzeetraen T y hebben den verkoop te vermelden van 1 200 hectoliters "ii geheymcn prys Uyt hoofde van oiizen geringen voorraed i de koers van dit vet onzeker — Fabriek Oliën Men heeft 00 [hectoliters Gallipoli-Olieopgeruymd doch den prys Wordt «zwegen — Peper Eenigc partytjcs van 50 balen Sama¬ ra is 18 cents per 1 [2 kilog inconsunitiebetaeld — Potasch ets vaster 100 vaten Amerikacnsclien werden aen onbeken¬ den prys afgedaen Giv-teu- en Zaedliainlel De Tarwe is deze week zonder verandering gebleven er tras vry veel aenvraeg maer de eysehen der houders ver- amden de omzettingen Even eens was het met de Rogge ivelke echter tot meer zaken acnleyding gaf — Gars t wel- le schaerscher is geworden ging aen iic loopende pryzen igt van de hand — Haver metligten afslag te koopgeboden — Boekweyt flauwer — Vette Zaden aen de laetste pryzen Jevraegd doch met minder vastheyd gehouden ■ Bhussei 5 december Kamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 2 december T)e redevoeringen door de ministers van binnenlandsche taken en van dc openbare werken in de vorige zitting uit¬ gesproken nopens den financielen toestand des land had¬ den de discussie een ruvm veld geopend Den heer Malou heelt al de bewysredenen wederlege welke voorgebragt ge¬ worden waren Hv heeft verzekerd dat dc gesteltenis der financiën van Belgién thans beter is dan degene der financien rail een welkdanig ander land door dat Belgien alle de fondsen zvner schuld bewerkstelligde tot groote publieke werken die inkomsten opleveren door dat in Belgien geen gedeelte van de schuld gebruykt wierd tot herstelling van Kwrlogs of andere rampen door dat de sommen vormende Ie schuld van Belgien zeer voordeeliglyk gebruykt gewor- 1on zyn Dan komende aen de nieuwe bronnen van inkom- ilen door het ministerie voorgesteld keurt den redenaer |iet wetsontwerp al van de suceessieregten hetwelk dc be¬ volkingen zal kwetsen om dat het in dc innerlyke zaken Her lamilien treedt en het gehcym van 't geweten niet eer¬ biedigt Den redenaer heelt het ontwerp afgeschetst van de algemeene waerborging door den Staet dat hy opvatte toen hy minister was waer van by de voorlberevding reeds zeer ver gebragt heelt en hetwelk hv verklaerd heeft voort te willen verdedigen welkdanig zync gesteltenis in de kamer ook wezen moge By dit ontwerp van verzekeringen door den Staet der eigendommen van allen aerdtvoeg Mr Malou het bestier door den Staet van de tontines toenemende lyf renten spaerkassen banken enz ccnigen middel roept hy uyt om van Belgien eene wacrlyk gewiglige en sterke natie te maken in de eeuw welke wy beleven ' Mr Malou is tot deze gevolgtrekking gekomen dat het belgiseh gouvernement sedert 1830'slands belangen bestierde als goeden vader van lamillie als goeden eygenaer en dat dc tegenwoordige financicele gesteltenis thans voldoende gcone vrees voor het toekomende inboezemen moet Den minister der openbare werken heeft geantwoord op de redevoering van Mr Malou Zitting van den 3 december De algemeene beraedslaging van den budjet der publieke schuld en begiftigingen is in deze zitting ten eynde afgcloop- pcn Den minister der financien heeft de kamer medcdcc- Img gegeven van een gedeelte der dokumenten welke hy voorlegde aen de middensektie van den budjet der wegenen middelen en die strekken om te bewyzen dat zyne finan- cieele berekeningen cn vooruytzigten nauwkeurig zyn Ver¬ volgens heeftden heer Delfosse gepoogd de woorden van Mr Malou nopens liet kasgeld der Algemeene Maetschappy te weerleggen alsook zvne denkwvze wegens dc manier waerop de voltooyde werken cn verworven domevnen mogen in re¬ kening gebragt worden Zitting van den 4 december De kamer heeft heden de artikelen van den budjet der openbare schuld zonder belangryke beraadslagingen gestemd zoo als by by onderlinge overeenkomst door het gouverne¬ ment en de centrale sectie was voorgesteld De kamer heeft daer na een supplementaire crediet van frs 1,319 360-35ccnt gestemd voor uvtgaven door het departement van justicie ge¬ durende de dienstjaren 1846 en 1847 gedaen De vergade¬ ring heeft na beraedslagingeu waerin de heeren Seheyvcn Gtison Rodenbach Dc Haerne en den minister van binnen¬ landsche zaken hebben deel genomen eenpariglyk een wet gestemd wacrby voor het departement van binnenlandsche zaken een crediet van 500,000 francs geopend wordt om tot buytcngewoon crediet voor 1847 ten voordeele der Vlaen- deaen te dienen Den minister van binnenlandsche zaken heeft ter dier gc- cgenhcyd het algemeen plan voorgelegd dat hy voornemens •s te volgen om de ellende der Vlaenderen te hulp te komen ƒ neen der laetste zittingen van dc kamer der volksverte gcnwoordigcrs heef Mr Vcydt miuister van finaneion ronduyt verklaerd dat de wet op het abonnement der gëne- ver verkoopers zal afgeschaft Worden want dat dezelve door geheel het kabinet als gebrekkig herkend is en dat hare toepassing en uytvoering altyd lot groot ongelyk acn¬ leyding heeft gegeven Hy heeft verders vcrklaerd dat men in het ministerie reeds bezig is met een ander ontwerp te bereyden en dathy al zyne pogingen zal aenwenden om dit nieuw ontwerp met de eerste dagen aen de wetgevende kamers to kunnen voordragen De middenscetie van den budjet der binnenlandsche zaken heeft hare werken geslackt en Mr Martens tot verslaggever benoemd in vervanging van Mr De Brouekere die ziek is ^ Ook de middensectie van den budjet der wegen cn mid¬ delen heeft naer allen schyn reeds een eynde gesteld aen hare werkzaemheden Men spreekt in de kamer van eene wyziging aen de wet op de suykers Den opbrengst va'n de belasting op de suy- kers slechts 1,200,000 fr bedragen hebbende zoo schynt het kabinet beschikt te wezen om het rendement zoodanig te veranderen dat het voortaen 3 a 4 miljoenen aen deschat- kist zoude bezorgen u FRANKRYK — Pabys 3 december Het gouvernement schynt voornemens te wezen den bank der bisschoppen in de kamer der pairs te herstellen Volgens een loopend gerucht zyuden dry prelaten tot het pairschap worden verheven — Het fransch eskader dat in de middenlandsehe zee kruyste is den 23." dezer tot eenieders verwondering uyt den golf van Spezzia te Toulon teruggekomen De toskaen- sclie bladen melden dat in dien golf vvf cngelsche oorlog¬ schepen zyn verschenen — Het Journal de Toulouse van den 18." november be¬ helst het volgende Maendag kwam de diligencie van Marseille in liet Hotel des Messageries te Toulouse aen Ter- wyl dcreyzigers hunne goederen wilden zoeken kwam uyt eenen hoek eenc hyëna te voorsehvn die zich los had weten te maken Den schrik was zoo groot dat niet alleen de mensehen schreeuwende wegvlogden maer ook de peer¬ den voorgingen liet dier zelve verschrikte door liet geschreeuw en snelde in een magazyn alwaer men bet opslootr- Den vol¬ genden dag verscheen den eygenaer zynde een officier der complabiliteyt van liet leger in Afrika om zvnc hyëna te halen Hy opende gerust bet magazyn en het Verblyde dier sprong even als c.m bond tegen hein op hein liefkozende liy deed eenc koorde om den bals cn gcleyde het dier weg Zilkcn van Znitserland De laetste berigten stellen het kanton Valais steeds voor als bet eenigstc dat nog niet onderworpen is aen de dekreten van den landdag Genei'ael Dulour beeft van heden af zync reserve afgedankt Een vooi loopig gouvernement van zeven leden is in voege gekomen te Lucerne Dat gouvernement zal te werk gaen zoo als hclgenc van Friburg Reeds heeft het de afschaf¬ fing van alle de kloosters en bet verbeuren hunner goederen besloten Kolonel Ziegler gelast met bet kommando over de troepen welke Lucerne bezetten heeft krachtige rnactregelen aengewend tot liet voorkomen der vernieuwing van de te Friburg gepleegde buytensporigheden In den nacht van den 24 tot den 25 wilde men de Jesuilenkerk uytplundcrcn Eenen der aides-de-camp van den opper-generael Mr det Watteville is ter plants gesneld met eene waedsche compag gnie Hy was gedwongen 't geweer te doen vellen om dc overweldiging der kerkte beletten Gcnerael Dulour gewaegd daer van ineen verslag aen bet Directorium BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 3 december Albcrtus-Jacobus Iloys schoenmaker met Sophia De Beir kantwerkster Overledenen van den 2 tot den 3 december 2 Louis Lenoir werkman oud 24 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Franciscus by Carolina Deurwaerder overleden in de Nunciate- straet E 14 n° 20 Maria Claeys oud 16 maenden overleden in de Sinte Clacre-straet E 8 n° 22 Ludovicus Van de Rispaillic voerman oud 35 jaren geboren en woonende te Brugge Greinscheur-straet n" 56 echtgenoot van Thcresia De Ville overleden in de M iria-straet C 9 n° 8 Joseplius Lefebure slotmaker oud 30 jaren geboren cn woonende te Brugge Blok-stract E 7 n" 41 on¬ gehuwd zoon van Joseph by Einiliana Minnebo overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes-Baptistc Lippens soldaet by de 2 Je kompagnie van het 2 de bataillon van het'7' 10 regiment van lime in garnizoen te Brugge oud 21 jaren en hall geboren te Wacrschoot woonende tc Sleydinge ongehuwd zoon van Petrus by Coleta Macrtens overleden in de St Jooris-straet E 7 n° 23 Maria Van den Bussche werkvrouw oud 25 jaren ge¬ boren tc Oostduyn kerke woonende te Brugge echtge¬ nootevan Petrus Taverne overleden in de WestMeerseh C 6 n" 8 3 Rosalia D'Haenens zonder beroep oud 38 jaren geboren te Cruyshauthem woonende te Gent ongehuwd doch¬ ter verdere inlichtingen onbekend overleden in de Jacobinesse-straet C 14 n° 78 Julius-Albert Janssens oud 3 jaren overleden op liet Hoogste van Brugge C 3 n° 55 Charles Bettenof voorheen beenhouwer oud 41 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Petro- nilla Willems oterl in dc Bouverie-str C 5 n° 55 4 Geboorten Berg van Bermherti«jheyd TE BRUGGE» Woensdag aenstaende 8 december 1847 ten acht uren 's morgens precies zal men opeubacrlyk verkoopen in het beluvk van gezeydeti Berg C 16 u° 1 alle de ONGELOSTE PANDEN die beleeftd zvn geweest voorden 30 september 1846 Fetaetbaer binnin de mnend in francs zonder verhoog BY 'ST F HFtiEP AL VERKOOPIiNG VAit ACAJOU EN ANDERE tra® Hofpostupren enz Ten sterfhuyzevanvrouwJtonnna-lsaheUn tloentack weduwe van wylen Mynlieer ttoaiiiies-Eruiiciscuw Ifooi'is in leven groot-bierbrouwster in de brouwerij genoemd den Gapaert Noordzandstract te Brugge MAENDAG 13 DECEMBER 1847 en volgende dagen telkens van 's morgens om 10 uren zal er ten gemelden sterf- huyze openbaerlyk verkocht worden Meubelen en andere voor¬ werpen besta nde in Acajou Comrnoden Secretairen BasbuiTets Chiffountèrea drie schoone Coulisse-Tafels Speel- Werk- Nagt- Ovale- en andere Tafels Kleerkasseu Bedile- bakken Lavabos Toiletten geboureerde Stoelen Fauteuillen Staendc Horlogie Spiegels Peudulen Bloemvazen Barome¬ ters extra schoone Printen onder glas groote Vloer-Tapyten yzer Schouwen waeronder twee Fan Straeten veel Koper- Tin- Yz r en verder Keuken-gerief Meuagère Cristal- Glas- Porceleyn en Gleyers-vverk eene extra schoone blouvve Porce- leyne Tafel-Servicie bestaende uyt meer dan 300 stuks alle slach van BedgOederen Venstergordynen Draperyen Stoors enz alsook omtrent de 20 groote Lauwerier- en Grenade-Boo- nien Hofpostureu Schildcryeu Optieks Piano eene colh c- tie Bock it en veel meer andere objecten te lang om te melden ALLES DE VERKOOPDAGEN NA TE 'ZIEN Op gewoone conditiën belaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Gre/fier CH MOTJLAERT in de Grouwerkerss/raet NO IA De Boeken zullen den Donderdag 16 december van om 2 uren precies 's namiddags volgens catalogue verkocht worden be Notarissen HEYVAERT-DE BUSSCHERE en VERHULS t* te Leffinghe zullen op dynsdag 14 december 1847 in het stadhuvs te Ghistel doen den OVERSLAG zonder uytstel van Een HOFSTEDEKE en H 1-22-09 C Land en Gars te Leffinghe gebruykt door Engelbert Goes Ingesteld 1500 francs GROOTE 9 TE EERNEGHEM Den Notaris HEYVAERT- DE BUSSCHERE residcerende te Ghistel zal op woensdag 13 december 1847 's middags ten verzoeke van den heer Fr Decloedt-Lievens grondeygenaer te Ghistel openbacrlvk verkoopen 42 koopen Booinen staenae op zyne hofstede tc Eerneghem by den Moerdyk-vaeri gebruykt door Jan Decloedt GROOTE Room - i' end it ion TE M E R C K E M ÉOp Donderdag 16 december 1847 zal men om 12 uren 's middags openbaerlyken meteen jaertyd van betaling verkoopen te" Mcrckem in het noordeynde 1" op d'hof t stede gebruykt door sieur Martinus Barra behoorend » Mynheer dé Pruyssenaere grondeygenaer te Yper ca 2° ten behoeve van sieur Pieter Planckaert landbouwer te Mercketn op zyne hofstede door hem gebruykt 130 koopen Boomcn bestaende in schoone Eyken zware Popliereu Esschen Olmen en Abeelen dienende voor scheep- timmer- en molen- werken by le n voor den yzerweg zagen vau bard enz — De vergadering ter hofplaets van sieur Barra Op Donderdag 23 december 1847 om 12 uren 's middags zal er openbaerlyk op een jaer tyd van betaling te koopen ae ti geboden worden 1° op d'hofstede gebruykt door deu ver¬ zoeker sieur Pieter Planckaert voornoemd in het noordeynde van Merckem 2" op de landen behoorende Mynheer Coinyn grondeygenaer te Roosebeke gebruykt door sieur Joseph Wantier te Merckem ook gelegen in het noordeynde van Merckem 125 koopen zeer zware Poplieren waer ond r ver- scheyde van 9 voeten dikte en nog meer schoone Abeelen en Eyken dienende voor alderhande werken — De vergadering op de hofplaets van sieur Pieter Planckaert Deze Venditien zyn betaelbaer ten kantoore vanMODESTE SYOEN te Merckem op zyne zitdagen den V rjday ran ieder tceek
Gazette van Brugge 6/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item