Back to top

Gazette van Brugge 6/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
I ware hot erne schoone gelegenheyd otn dc scherpvarrt deze belangryke bron van algemeenen rykdom ceil weynig uvt haren doodslaep op te beuren Het budjet van bet ministerie der openbare werken zal binnen kort ter bernedslaging aengcboden worden het gouvernement en de kamers hebben beloofd de Vlaenriers kraehtdadigly k ter hulp te konieu en ze uyt den ellendigen staet van verval te redden waerin ze de verwaerlooziag en de onversehilligheyd van de voormalige ministeriel gedoni- reld hebben Deze gunstige neyging moet te hart genomen ^worden en geene pogingen mogen on beproefd blyven om ze te doen verwezen ly ken Indien zoo als wy het durven hopen de overheden der belanghebbende gemeenten ons plan goedkeuren wakkeren wy hen aen daartoe ten spoe- digslen verzoekschriften aen de kamer der Volksvertegen- woordigers in te zenden en er krachtdadiglyk op acu te dringen Het ontwerp der kanaliseering van de Mandel-beek heeft vroeger in de kamer behandeld geweest het schynt zelfs dat er hiertoe reeds voorloopige studiën zvn gedaen en dat er geen gevolg aen gegeven is geworden ómdat dit ontwerp te weynig ondersteund was liet oogenblik is tliaija gekomen dat alle draling een onhèrslclbaer verlies voor onze twee belangryke distrikten is onvoorziene omstandigheden Kun¬ nen later oulstacn en aen Vlaenderen den steun onttrekken die het thans in het ministerie eri in de kamers vindt.- Wal ons betreft wy zullen ons gelukkig achten indien wy door onze pogingen lot do verwezenlyking van alles wal tot nut en voordeel onzer distrikten strekt kunnen medewerken Tkieltenaer ttseiüi'cii avei'zigt De gebeurtenissen van Zwitserland hebben' noovt met meerder grond de aendacht der slaelkundige wereld gaepile gemaekt Ofschoon de onderwerping van het Vaals kanton noch niet ollieiecl aengekondigd is deze wordt door de briefwisselingen uyt Zwitserland op eene zoo omstandige wyze vurliaeld dat dezelve nog nioeyelvk in tivyffel zoude konncn getrokken worden Men weet noch niets over de beslissingen der Zeven be- trckkelyk de mededeeling der nota van den pi'uyssischcii minister voor liet kanton Neuchatel Men was zieji nochtans aen oenen raaetregel verwachtende die eene overeenkomst mogel\k maekte Eene briefwisseling der Pre-sse meldt dat Abd-el-lvadcr eenige voordooien op de ntarokkaeuscho troepen zónde be- haeld hebben onder bevel van Muleyn-Mohaimned Deze tyding verdient bevestiging Men meldt uyt Home dal Pins IX liet dank a.dres van de Consuita zeer vrienilelvk aengenonien heeft Men spreek l weder van eene spoedige beslissing tér zake van Ferrara De roomsehe regering moet wiel meer staeu op de ontruyniing van de stedelyke kazerne door de uoslenrvkscfie troepeii' en Ooslenryk wenselit slechts dat geene paoselyke maer zwitsersehc troepen den garnizoensdienst in de stad Ferrara zullen verrigten ook tegen de oprigliug van eene burger¬ wacht aldaer heeft Ooslenryk niets Te Turin is het koninglyk besluyt iiytgeveei'digd waerby den koning van Sardinië eene nieuwe wetgeving op de pers aen zyne onderdanen schenkt In dit besluyt wordt eene byzondcre toestemming lol liet uytgeven van bladen de cen- suer endc borgtogt behouden en andere bepalingen geniaekt die deze nieuwe wet nog verwyderd doen zyn van onze drukpersvryheyd Men vracgt zich niet reden hoedanig wel den toestand der drukpers moet geweest zyn indien men deze nog zeer beperkende bepalingen als eene belangryke gunst kan acnscliotiwcn De bevolking van liet eylaud Sar¬ dinië is al zoo lel aen den gang als degene van Piëiuniil en betuygt even warm hare " ' " " vorboitd j ö n geneygdbeyd vooreen Ilaliaensëli Den minister der fuiaucjcii verwittigt liet publiek dat de schatkistbons by voortduring uytgegeven worden mits de voorwaerden hepaeld by liet ministerieel berigt van den o juli 1847 Moniteur van den 8 der zelfde maend X" -180 De sebalkislbons zyn alle van 1 000 of 500 fr Zy worden uytgegeven mei 560 dagen datum en leveren intrest op tegen 4 1/2 per cent Dacrenboven is er aen de nemers die afzien van het vermogen om te Purys te ontvangen eene bonificatie toegestacn van 1/4 p e ol 2 Ir 50 e voor de bons van — En den man die maer een vel te verkoopejj heeft — « Dezen zal maer een heller geven a — Gy hebt de visvangst vry gemaekt voor alle de Gente¬ naren inaer de visschers van buyten de stad Het is een lastig ambacht en gy bemint den visch « Alie de visschers die van boven Antwerpen komen Ziilleu inaer een ludl recht betalen a Zy hebben de revskos- zen maer nu moet ik bet regt vaststellen « Een schip ge¬ laden met spieringen en klcynen visch zullen vier deniers betalen De fyne visschen zullen een denier betalen ter uyt z indering nogtans van den zalm en den haring die alsme¬ de den rivier-viseh het zestigste van zynen prys zal beta¬ len a e Eene lading kaes of boter dry hellers a Maer nu zeyde Marie dat het my te binnen valt er bestaet aengaende den wyn een verfoeyelyk misbruvk 't welk ik u wilde doen opmerken Hoe veel bètaeld gy den wyn mynheer — Dry deniers den pot en dit ten allen tyde Gy hebt gclyk Marie ik had er reeds op gedacht — Een er uwer voorzaten heeft dit zekcrlyk vastgesteld Hoe duer den wyn zy hebt gy het regt ten minsten is liet den naein welke men geelt aen dit ongehoord voorregt van overal den wyn die voor uw huyshouden noodig is te nemen hem alleenlyk dry deniers den pot betalende Gy hebt zeiii ia uw iiu^b ecaea bcdieaden die den Kelderbreker 1 000 fr en 1 fr 25 voor degene van 500 fr De bons wor¬ den aenveerd in betaling der belastingen door geheel het ko- ningryk Brussel deu 1 december -1847 De leden der Philharmonique Socieleyt hebben gisteren tot de benoeming van hunnen voorzitter overgegaen in ver- vanging van den lieer baron Devrière overleden Den heer L Van Lede-Donuv is met byna eenparige stemmen tot die vercercnde plaets geroepen -- Gisteren heeft alhier door een luystcrlyk gastmael de installatie gevierd geweest van hel portret van den graef de Hocarmé hoofdman van het konfngiyke gilde van Sint Scbasliaen door hem aen de socieleyt geschonken — Volgens het Journal deBruge§_zoadcn twee.ingcnicurs de gemeen leiii/S Jooris Aeltre VA yngktene en Ruddcrvoorde doorloopen hebben om er de legen wooi|digfieyd tóbestatigen van yzer minerale stoffen die men beweert in den grond der gemelde gemeenten ontdekt te hebben — Gedurende de laetst vcrloopeue maend november zyn 57 schepen de have van Oostende binnengevaren te sa¬ men met eene lading metende 5229 tonnen Gedurende de zelfde maend zyn 42 schepen de have van Oostende uytgevaren te samen met eene lading nietende 5981 tonnen In dit getal zyn niet mede berekend destoonibooten en de sloepen der nationale visschery — Dy koninglvk besluyt vrn den 29 november wordt de stad- Brugge gemagf igi 1 "het zy by vriendelyke overeenkomst of by onteigening den grond aentekoopen om liet noodig alignement op de II urg plaets te voltrekken — Dy een ander besluyt van de zelfde date wordt een jaerlyksch pensioen verleend Van 1298 francs aenden heer Dujacijiii gewezen district-commissaris — - Zaterdag laetsleden heeft alhier ecnebewecnclvke dacd plaets geluid Den genaeniden Karei de Meurisse schoennia- raaker woonende alhier inde VVulfhageslraet heelt gepoogd deszelfs schoodogter Rosalie Lauwereyns oud 20 jaren te vermoorden Gelukkig beeft liet mes geplooyd Dén dader heelt zieli zelfs in banden der gendarmerie overgeleverd Men heelt hoop bet slagtoffer te redden Huysselyke wanor¬ ders schynen erdc oorzaek van te hebben geweest — Woensdag laetsleden heeft zieli eenen brand verklaerd ter gemeente Beernem wvk miserie op de hofstede ge¬ bruikt door Joannes Schout en loebehoorende aen jufvrouw Isabeia de Blauwe Pcerdslal w agenkot schuer mét al het boerhalam en vrugten zvn vernield De bcestialen alleen zyn gered geworden De schade word berekend op omtrent 20,000 franken De gebouwen waren alleen legen hrandge- vaer verzekerd Alen denkt dal de kwacdwilliglieyd niet véeemd is aen dit yoorvai I)C reglerlvke overheid heeft zieli aenstonds ter plaets begeven — By koninglyk besluyt van 25 november jnngtleden is den lieer Adolphe Vuylsleke htirgenieesler der gemeente Swevezeele benoemd in vervanging van den lieer De Thi- liau!t-le Boèsinglie wiens ontslag aengenonien is — Ry het zelfde besluyt is den beer Goetbals-Dnpré schepen der- zelfde gemeente beneemd in vervanging van grindden heer VnyJsteke Indien er immer benoemingen met algemeene vreugd en blydscliap ontbaebl zyn geyvórden indien er immer eenen burgemeester en eenen schepenen aen eene gemeente ge¬ schonken zyn geworden die liet vertrouwen de liefde en de achting der inwooners in den hoogsten grand bezitten dan zyn liet zonder teg< nzeg le benoemingen van den burgemeester en den schepen der voikrykc en ny vcrigc ge¬ meen te Swevezeele — De volgende gebeurtenis is te Wezel het onderwerp van alle gesprekken Den overste Al verneemt dat zym zoon kweekeling op de kadcttcnschool te Berlyn gevaerlyk ziek ligt De moeder ylt hierheen maer vindt haren zoon reeds bezweken en op het punt van begraven te worden De moe¬ der stort zich op het lyk en stoot een kreet van sniert uyt Doch wien beschryft de vreugde der moeder toen zy haren zoon door dezen wanhoopskreet uyt den doodslaep gewekt weder de oogen ziet openen — Zaterdag avond heeft te Vervièrs eenen razenden hond de stad doorloopen eenige menschen en verschei dene honden gebeten zonder dat hel iemand in den zin kreeg de policie — genoemd werd en de kooplieden verpligt op die wyze en dit t'hunner schade en ondergang te verknopen Den afschrik welken dien man ons inboezemt is voor ons een advis * > — Lieve Marie deze' vcrfoeyclyke gewoonte zal van de¬ zen dag af ophouden riep Boudewyn uvt Ik agte mv geluk¬ kig van n iet eenen zulkdanigcn pak nog voor God niet ver¬ schenen te zyn Wilt gy schryviii Marie nam eene pen en bereydc zich omteschryven Bou¬ dewyn IX die eenen prins was van grootc geleerdheyd voor dien tyd had tot dan toe in liet latyn geschreven maer dc hand zyner gcinaclin gebruykende las hy liaer voor in 't franseh 't geen volgt « Boudewyn graef van Vlaendercn en Henegouw aen zynescliepenen en burgers heyl en volle liefde ii Dewyl liet blykt dat m vne voorzaten graven van Vlaen¬ dercn sedert lang en in welke plaets van het graefschap zy zig bevonden 't zy tcGend 't zy te Brugge 't zy in ivelkda- nige andere stad of kasteel altyd den pot wyn hebben ge¬ nomen aen dry deniers hoe duer hy ook verkógt werd en dit als by regt eu gewoonte doende wat my acngaet ik heb dit gebrnyk eerder aenzien als dievery en afperssing dan als eene redeiyke en regtveerdige gewoonte Dus om aen dc gene die achter my zullen komen en aen myne op¬ volgers dat voorbeeld van afperssing en dicvcry niet te laten 't welk voor my eu voor hun eene oorzaek van eeuwige ver¬ te verwittigen Het woedend beest was duszondag's morgens nog op de straet op het oogenblik dat vele menschen zich naer de kerk begaven Eer dat dc policie teeken van leven gaf werden er dry-en-dertig menschen gebeten en nog is den hond maer buyten de stad kunnen afgemaekt worden Eenigen der gebeten persoonen hebben hunne wonden doen branden anderen zvn naer Sint Hubert vertrokken Al de gebeten honden welke men heelt kunnen ontdekken zvn afgemaekt Men is voor vreeselyke gevolgen van dit onhëvl beducht — Den stedelyken raed van Thielt heeft in zyne buytcn- tengewoone zitting van zaterdag overgegaen tot de vervul¬ ling der openstaende plaets van secretaris tol welke function is benoemd geworden den heer Joseph Mulle kandjdact- notaris in die stad Dc keus van den raed heeft dc algemeene goedkeuring aldaer verworven REGTERLYKE KRONYL HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN 4." Kwartael — i e Serie Voorzitter Mn Van Zuylen-Van Nyevelt Zitting van den 3 december — Degenaemde 1." Joannes- Louis Van Aekere zoon van Louis oud 60 jaren booni- snoeycr geboren te Gulleghrni en woonende te Kortryk 2." Joannes de Brouwer zoon van Leo oud 18 jaren zon¬ der beroep geboren te Ileule en woonende te Gulh gl'iem 5." Leopold de Brouwer zoon van Leo oud 12 jaren zon¬ der beroep geboren te Heulc en woonende te Gulleghem 4." Joannes La Verge zoon va n Catliarina bygnaemd Van Aekere oud 28 jaren werkman geboren te Kortryk al¬ daer woonende ovcrtuygd I.» van in den nacht van den 13 en 14 juny 1847 te Gulleghem gezamently k by middel van ui twendige brack ten bewoonden huize en nadeele vanLam- bertus i un Toinnic een aental brooden eene hoeveclhcyd boter eene fleseli wyn eu bier te hebben gestolen 2." van in de zelve maend juny 's nachts te Gulleghem gezaineiitlyk by middel van uitwendige brack en inkliiiiiningteii bewoon¬ den liuyze en nadeele der eclilgenooten Ignatius Gellinck eene zilvere zak Itorlogie een paer gouden slingers eenige geldspeciën verschelde hemden slaeplakens voursehoo- ten en zakdoeken te hebben gestolen zyn veroordeeld ge¬ worden den eersten m tien jaren dwangarbeyd een ure tentoonstelilng en tien jaren surveillance den tweeden in vyf jaren reelusie zonder tentoonstelling den derden om gedurende vyf jaren ineen eorrectieliuys te worden geplaetst en den vierden in acht jaren dwangarbeyd een ure tentoon¬ stelling en 10 jaren surveillance eu alle solidairlvk in de kos¬ ten van liet proces HOF VAN ASSISEN VAM OOST-VLAENDEREM Zitting van den 4 december Jan Francicsde A\ ilde oud 59 jaren geboren te Lokeren laetst gewoond hebbende te S Nikolacs beschuldigd vai'i op den 19 mey laetst dc genaemde Marie Persyn weduwe van Philip Hermans oud 78 jaren werkvrouw'tc Destel- bergen vermoord te hebben is tot de straffe des doods vei ii c'zen De plaets hebben e iv orden uilsregting zal op een der openbare plaetsen te Gent CORRECTIONNELEN REGTBANK A r AN BRUGGE Zitting van 3 december 1847 — Leopold Lauwers zoon van Leopold oud 28 jaren geboren en woonende te Oos¬ tende l."stuerman aen boord van het belgisch drymastsehip Aigle kapiteyn Cornelius Nasscl verilagt van vrywillige slagen en mishandelingen te hebben toegebragt op Franciscus Paul kajuyt-jongen en verscheyde manschappen der equi¬ page van voormeld schip Aigle op l n junius 1847 te Neiv- A'ork America ofgedurendo de laetste reys is veroordeeld geworden in veertien dagen gevangzitting Antwerpen 4 december Overzigt der Koophandel van dc weck Koffy De aenvraeg was gedurende deze week vry leven¬ dig en uien heeft 3,000 balen Brazil in verschillende par¬ tyen opgeruyind en 2,800 balen Domingo per Président verkocht aen onvermeiden prys Tegen dynsdag 7 dezarzvn doemenjs zou konncn worden verklare ik aen u en aen idcreen door geheel het graefschap vari Vlaenderen dat ik van die gewoonte afziet en neine de verbintenis ik en mvne opvolgers in Welkdanige plaets ik zal aenkomen den wyn te nemen aen den prys welken door de prud'hommes en schepenen zal goed gevonden worden te moeten kosten Al¬ leenlyk zal by aen my niet duerdcr mogen verkocht worden dan aen eenen anderen ii En op dat zulks zouduerzacm zyn en altyd alzoo gedaen worden heb ik de tegenwoordige ivet met mynen zegel he¬ kleed Gedaen in liet jaer van gratie duyzend twee hónderd en tivee in dc maend inaerle Terwyl Boudewyn teekende trad den Kelderbreker binnen om den prins te wacrschouwen dat het elf ueren geslagen en het noenmael gereed was Den graef van Vlaenderen geeft liet parkement aenden bedienden — Gy gaet die wet overal doen afkondigen en u diens¬ volgens gedragen voor liet koopen van mynen wyn Laeten wy gaen eten Marie voegde hy er by en wy zullen morgend onze kleyne vereffeningen voer de regten welke het nog beter zou zyn allen af te schaffen voortzetten — Het is nogtans noodig ernam Marie dat de koop¬ lieden iets betalen voor de bescherming welke hunnen vorst hun geeft Maer liet is niet noodig dat zy racer betalen dau die bescherming weerd is lina
Gazette van Brugge 6/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item