Back to top

Gazette van Brugge 6/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
- 1 xMub i»v • 4f N.° 149 54 9,e Jaer Macuda« 6 December 1847 GAZETTE VIA BRUGGE EN DER PRO VINCIE WEST-VLAENDEREN * ïb tU 'ii t yS ■ -:'3 ■ c_ T~é^M I T oor Staethunde Koophand en ON AFII A N G RELY K II E YD Verscbyrit den Maendag Woensdagen Vrydag I Alle pakken en brieven vrachivry toe te zenden j De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden Inschryvingsprys — Voor Brugge o maenden l'r 4-75 ct ' t De aenkondigingen 23 ceniiraen den regel onder de vyf i aenzoebt deze dags voorde verschyning van het Blad tc ■ ■ - a O.V t 1 n — i I laicn toekomen 7 ft I Buy ten Brugge vraehtvry » » | regels een frank BRUGGE VLAEMSCHE BEWEGING- Iets ernstiger iets meerbeduitlend dan een oor¬ log tusschen politieke partyen stact by ons op l)e vlaemsche beweging begint zicli onder alle vormen in alle standen in alle organen als eene party voor te doen die hardnekkig voortvaert nacr het doel dat zy wil bereiken -- Moedvol kampen hare verdedigers overal waer de vyand zich vertoo- nen durft om het aengroeijend element tegen te werken en dikwils zien wy in de dagbladen de aenvaller dier opkomende party de vaen stryken om de gezonde rede die de verdediger hem naer liet hoofd geworpen heeft in stilte te gaen be¬ denken — t Geen woordspelingen kunnen immers tegen de waerheid op — veel minder een stelsel dat op valsche gronden rust — Na vyftien jaren worstelens is de tyd gekomen dat de Vlaming zyne regten moet weêreisschen en zich ontdoen van het yzcren juk dat sinds 17 jaren zyne geestesontwikkeling tegenhoudt — De Vlaming inoet toonen dat hy zyne geschiedenis waerdig ge¬ lleven is dat by ten onregte als een paria onder de volkeren van Europa wordt beschouwd dat hy die over eeuwen aen de spits der beschaving stond de zedelyke overheersching van den vreemde te¬ genwerken kan — Zoo doet hy die wel denkt en zyn vaderland lief heeft — Zoo staet by op die wel denkt tegen alles wat onvlaemsch onteerend voor den land- aerd is Alles heeft men den Vlaming ontrukt oin hem als eene prooi aen bet romaensch element te wer¬ pen alles heeft men te werk gesteld om die zelfs- verloochening onder ons te doen onststaen die ons magteloos zou maken en ons volksdoin door een schop zou doen vernietigen — Gelukkig zyn er in tyde mannen opgestaendie de¬ ze onteering hebben voorzien en hoewel weinig in getal het volk hebben gewaerschuwd voor het ongeluk dat over de vlaemschsprekende gewesten hing — Gent met den grooten Willems aen het hoofd gaf het teeken Antwerpen en Brussel volg- VLAEMSCHE KItONYK HM MORGENSTOND M BOUDETO IX 1202 Vervolg en eynde Dit tooncel had plaets iu eene zael van liet oud kasleel dei' graven te Gent De gravin had eenen boek in de band die de verzameling der grond- of andere weiten kondezyn liou- dewyn had voor zich wit parkement andere volgeschreven parkementen en in de hand eene pen — Gy hebt veel gedaen mynheer zeydc de gravin gy hebt aen de burgers van Gent goede voorrechten toegestaen alle de gene die tusschen de vier poorten woonen te weten tusschen de Sint-Jooris-poort de Braem-pooi't de Ketel¬ poort en de Torre-poort hebben van u ontlasting bekomen Maer dit tolrecht 't welk men op de koopmanschappen ligt is nog aen groote misbruyken onderhevig en uwe bedien¬ den begaen afperssingen Ook beeft eene myner vrouwen eens op de markten vier bellers kleynste munt zien nemen voor een schaepen een andermecl vier deniers — 'Tis dat niets geschreven staet antwoorddeBoudewyn cn de woorden worden willekeuriglyk uytgclegd Wy gaen dus daer over eene wet maken indien gy dit wilt Ik heb geraedpleegd ik heb de notas die hier liggen ingezameld Wv zullen deze wet alsdan aflezen aen de ridders en aen de burgers en door de gratie Gods zal er aen allen recht ge- den haer voorbeeld — jongelingen stonden op voegden zich by de eerste en zoo ontstond die na¬ tionale party die nu in alle steden des lands in alle dorpen der vlaemschsprekende' gewesten hare aenhangers hare verdedigers vindt Naerinate die party iriagtiger werd enzy de fran- schdoiheid in haren voortgang ernstig bedreigde werden de aenvallen der aeu Frankryk verkochte dagbladen ook talryker en bitterder — Zy noem¬ den de verdedigers onzer volksregten hollandsch- gezinden pruissischgezinderi kathol iken libera¬ len Het Journal des Débats ging zelfs zoo verre tot te zeggen dat de koning van Pruissen 80,000 fran¬ ken tot het aenvuren dezer beweging besteedde — Arme dagbladschryvcrs wat uwe laegheid u toch al niet doet zeggen Dwaze menschen hoe weinig kent gy den ared onzes volks — Denkt gy dat de Vlaming geene eer genoeg bezit om zyne versla¬ ving te gevoelen -- Denkt gy dat hy niet magtig genoeg is om uit zich zelf uit te gaen om uit ei¬ gen beweging zyne gekrenkte regten te hersttellen — Denkt gy misschien dat hy zoo laeg geilaeld is dat by zich uit het sly k dat gy op hem werpt niet meer verheffen kan — Gy bedriegt u — Magti- ger dan gy die uwe pen te koop veilt zal by u neêrslaen om dat by geloof heeft vlaemsch en regt- zinnig omdat hy eene zaek verdedigt die heilig is eene zaek die de zaek des volks is — Wat de Vlaming wilt is dood eenvoudig — Hy eisclit zyne regten als burger als menscli — Hy eischt dat de grieven die in de Verklaring van Grondbeginselen van 6 november 11 die in de nummers 138 en 139 dezer Gazette is opgenomen zyn uitgedrukt ophouden — Hy eischt dat men hem in zynetael besliere dat men hem door zyne lael de middelen aen de hand geve zyne opvoeding te volmaken dat men hem niet verpligte eene vreemde tael aenteleeren om toegang tot ambte- lyke bedieningen by zyne landgenoten te hebben hy eischt dat men hem de zelfde regten als zyne waelsche broeders geve hy eischt ineen woord dat men liein niet vet drukke — Jammeris het dat een blad zoo als de Ny verheid zóo dwaes redeneert tot het beweren dat de Vla- & moet tegengewerkt wor- ming in die edele poogin daen worden Den graef begon te schryven en las overluyd al liet geen liy op liet papier stelde — « In den naem der heylige en onverdeelbare Dryvul- digheyd Amen Dcwyl het aen ons bekend is dat de bedien¬ den die gelast zyn met de inzameling van liet tolrecht binnen de stad Gend zich overleveren aen onrechtveerdige afperssingen aldus misbruyk makende van bet voorrecht 't welk bun door onze voorzaten is gegeven geworden ik Boudewyn graef van Vlaendercu en van Henegouw en Marie zyne gemalin door eene wel zulkdanigc afschuwelyk- heden willende beteugelen na wyze persoonen van ons land geraedpleegd te hebbeu over het recht 't welk iedere koopvvaer kan dragen hebben wy vastgesteld 't geen volgt — - « Allen aengestelden die een grooter tolrecht op de markten zal ligten dan dit op deze bladzyde vastgesteld zal onmiddclykin onze magt vallen hy en zyne goederen even als eenen dief en eenen struykroover tot alswanneer hy zyne versehooning zal bygebragt hebben [Tanquam publicus latro et agressor viarum ] — Lact ons de koopmanschappen de eene na de andere overzien vervolgde boudewyn zyne noten nemende ic Den vreemden wyn zal twee deniers betalen voor iedcren üeemer [ama] » — 'T is zeer wel zeydc Marie wcest gematigd den en de hand leent aen een schandbiad van Gent om onze heiligste regten te bespotten — Ik durf hopen dat de opsteller die ik als een man heb aenzien die de behoefte des volks begreep eerlang tot beter gevoelens weêrkeeren zal E Op het oogenblik dat de acndacht van het Gouvernement en der Wetgevende Kamers op ons Vlaendercu gevestigd is dat de Gemeente-besturen en namelyk deze onzer distrikten die door den kwynendcnstaet der linnennyverheyd hetmees- lyden alle denkelyke pogingen inspannen om nuttige wer¬ ken ten uytvoer te brengen cn alzoo de bevolkingen terhulp te komen denken wy dat het de piigt van allen is de mid¬ delen aen tc wyzen die ecnigzins tot de bereykiiig van dit loflyk doel kunnen medewerken Niemand zal betwisten datdc distrikten van Thielt enRous- sclaere deze niet zyn die opliet grootste aendeolder bezorgd- lieyd van liet Gouvernement aenspraek hebben Het midden¬ punt van Vlacnderen twee der voornaamste markten des Hyks eene talryke en iivvcrigo bevolking den zetel van eenen aytgeslrekten handel hangt liet slechts van hotopper- bestuer af oin by middel van eene kleyne geldopofïering de twee distrikten met eene nieuwe bron van welvaer tevcr- ryken Wy bedoelen de kanalisering der rivier den Mandel die haren oorsprong te Passchendaole nemende door Roussclac- re langs Iseghem en Ingelmunster loopt van daer riaerThiclt en van Thielt tc Deynze met de Leye zoude kunnen vereenig 1 worden Eene menigte gemeenten zoo als Moorslede Pas¬ schendaole Westroosbckc Oostnieuwkerkc Hooglede Gits Beveren Ardoye Rumbeke Cachtein Emölgliem Ouekene Lendelede Iseglieiu Ingelmunster Meulebeke Pittliem Goolseamp en meerandere die thans hunne brand¬ en bouwstoffen ten zy met overgroote kosten van vervoer kunnen bekomen de brouweryen en stokeryen onzer twee distrikten die by gebrek aen vervoer middelen te water genoodzackt zyn hunne granen en dranken met wagens te doen vervoeren en zicli alzoo in de oninogelyklieyd bevin¬ den aen don prys der steden te werken die op rivieren of vaarten gelegen zyn zouden in staet gesteld zyn hunne goe¬ deren aen de deur hunner mngazyncn te kunnen lossen en dezelve aen eenen veel geringcrcn prys te kunnen verkoo- pen 't welk regtstreeks aen de verbruykers voordeelig en pro l'y tig zou zyn Dal bet graven dezer vaert aen duyzende onzer werklie¬ den het bestaen gedurende eenen ruymcn tyd zoude bezor¬ gen is iets dat onwederleggelyk is maer boven deze wel¬ daad zou er een regelmatig scbeepvaert dadelyk ingeri den grooten t spoorweg van zyn want door bet leggen van ^ e den Stact zyn er een menigte binnen vaerders die op de groote rivieren of vacrten by gebrek aen vraclit hun bestaen niet meer vinden met hunne schepen stil liggen en die zich zouden verhacstcn de Mandel te komen bevaren Alzoo — a Een stuk scharlaken zal twaelf deniers betalen » Het scharlaken is voor den ryken moet gv denken en zy konneii bet betalen « Het stuk groen of bruyn laken zal maer zes deniers betalen » — Maer zeydeMariedat het groef laken van het Waelsch land er maer vier hetalc — Eu niets meer liet is juvst hernam Boudewyn die stoffe word door de arme burg< r gekocht — « Eenen spiegel van yzer of stael » — Belast dit weynig op dat allo de jonga dogters er zou¬ den konden hebben — i Eenen heller » Dit was de kleynste munt — cc Het koper in eenen wagen of in een schip gebragt bctaelt vier deniers de honderd ponden » — En den reyzenden ketel-lapper dien armen man die alles met zich mededraegt - — Dezen moet men sparen gy hebt gelyk « Wclkda- nig het gewigt van zyn koopmanschap zy zal iedcren man die bet op zynen rug draegt bet zelve verkoopende maer twee deniers betalen » — cc Op de verkooping van een pluyme of wolle bedde twee deniers een peerd twee deniers eene koey een denier een zwyn een beller een schaep een heller Voor alle ver¬ wisseling van becstialen zal men niets moeten geven tienen koopman in leer zal op ieder ossc-vei twee deniers betalen a
Gazette van Brugge 6/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item