Back to top

Gazette van Brugge 3/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
IN JANUARY 1848 Zal er by Venditie verkogt icorden A • 1 11 profyte van Mynheer den baron Devrière j|^|p £onverneur der provintie Namen en Mynheer Pecsteen- 'Wp' Devrière grondeygenaer te Brugge | ARRONDISSENENT BRUGGE — 1° 7e Cortemarck west van 't dorp langst de Iland- zaemestraet op de schaepholstede bewoond door de weduwe Sicmbrouck 112 koopen BOOMEN Populieren en Eiken 2" Te Couckelaere noordwest van 'tdorp langst de slraete naer Zande op d hofstede gebruikt door Francis Maertens 102 koopen BOOMEN Populieren Wilgen en Eiken 2" 'le ff estcapelie by 'tdorp op d'hofsteden gebruikt door Jan Vermeireen Andreas Beuselynk 70 koopen BOOMEN ten meerderen deele zware en buitengewoone Esschen ARRONDISSEMENT YPER EN VEURNE 4" Te Dickehusch en KemmeZ langst de kalsyde op de hofsteden gebruikt door Bonaventure Mahieu en 'de weduwe De Hem '227 koopeu BOOMEN groote en zware Oims Abee- len en Eiken 5° Te Hoogstade langst de kalsyde op Veurne op de hof¬ stede en landen gebruikt door Jacob Plaetevoet weduwe Roorvk en Karei de Viscli 90 koopeu BOOMEN Eiken Oims én Abeelen 6° Te Stavele langst de kalsyde van Yper op Veurne op d hofstede genaemd Eversam wykElsendamme gebruikt dooi¬ de weduwe Pieter-Jan Boucquey 61 koopen Eiken BOOMEN waer ouder eeuen molenslaek verscheide assen en groote pestels 7 Je Renitighe by tdorp op 't hofstedeken bewoond door Jan De Poorter 20 koopen BOOMEN Abeelen en Oims Eu 8" te Vladsloo wyk Zwart Leeuwken op d'hofstede gebruykt door Jan Maertens 64 koopeu BOOMEN Eiken Oims Abeelen en Populieren I In K'örtryk 1" Te Handzaeme zuid van de kerk ep d'hofsteden ge¬ bruikt door Jan De Wulf en Joseph De Laeter 41 koopen Wilgen en Populieren — I i' Couckelaere zuid van de kerk wvk Populier op d'hofstede gebruikt door de weduwe en kinders Van Aelst,' 65 koopen BOOMEN Populieren Wilgen eii Eiken Voor nader onderrigting men biedezicli aenten kantoore van Meestei BUY 011EBAER l Notaris te Handzaeme met de voor¬ schreven verkoopingeii gelast ptofyte van Mynheer Vanderlnide koopman te A1ZI1ELÏM VERSÖOPIE VAN ®ÜLÏMStt®ÏTtt' JM ©ïïl DIS 3SÏÏDI8 GOEDER \K* BEZETTE RENTEN Afhangende van de nalatenschap van wglen den Edelen Heet' en 31 her Ëgidius Van Larebeke Waer van de PROVISOIRE TOEWYZING zal plaets hebben op zaturdag 4 december 1847 en den DEFINITJVEN OVER¬ SLAG zonder uitstel op zaturdag 18 derzelfde maetid t'elkeus om 9 ure vooi middag in de eslaminet den Gouden Sleutel llalle-straet by de Groote-Markt te Brugge Gemeente Jabbeke A EenKASTEELGOED met SCHAEP-HOESTEDE en on¬ geveer 11 75-00-60 C onder Grond van Gebouweu Hovenier¬ en Lusthoven Waelcn Dreven Wandelingen Bossche» Booingaerden Gras Zaeylanden en Kweekeryeu allen zeer wel beplant op 15 minuten afstand der statie van den yzeren- weg Gebruikt door de nalatenschap en Manrus Stubbe B Een Huis herberg de Bruiloft met H 0-58-56 C Ge¬ bruikt door Wiliems 6 Ecu Huis met H 0-18-25 C Gebruikt door de weduwe Hoevenaghel ü H 0-27-00 C Land Gebruikt door Verbeke L Een Huis met II 0-41-40 C Gebruikt door Wittezaele F Een Hofstedeken groot H 544-1 0C Gebruikt door Macs' G Eene Hofstede groot H 15-26-60 C Gebruikt door Ghuysse II Een Huis met II 0-50-07 C Land Gebruikt door De W uil I Een Hofstedeken groot H 5-57-01 C Gebruikt door Jr De Visch J H 1-59-30 C Land Gebruikt door Van Damine K Een Hofstedeken groot tl 4-42-88 C Gebruikt door Deu Baes L H 4-71-79 C Debouwdeu Grond en Land Gebruikt door Ü Hunt lil Een Hofstedeken groot II 6-62-45 C Gebruikt door Frans De Visch TV Een Huis met 11 0-26-63 C Gebruikt door de weduwe Van den bossciie U H 0-09-10 C Laud en Weide In regie Frans De Visch > Gemeenten Stalhille en Snelleghem P H 4-58-63 C Land Gebruikt door Stubbe voornoemd Gemeenten Zerkeghem en JAoxem Q Een Hofsteden met H 3-17-91 C Zaey- eu Weiland Gebruikt door A De Visch Gemeente Zerkeghem B Een Hofstedeken groot H 3-84-28 C Gebruikt door Cardou Gemeente Roxem S Een Hofstedeken groot H 2-74-68 C Gebruikt door Pcrqui Gemeenten Roxem en Westkerke T Een Hofstedeken groot II 4-55-65 C Gebruikt door Holvoet Gemeenten Roxem Westkerke Ghislel en Ettelghem U Eene Hofstede groot H 14-68-78 C Gebruikt doorde wed De Rudder Gemeente Westcappelle V Een Hofstedekeu groot H 5-99-40 C Gebruikt door Bastoeu // II 8-65-00 U Land Gebruikt door Van Rollcghcm A H 3-98-70 C Zaeiland Gebruikt door lliiijou T H 3-66-30 C- Zaeiland Gebruikt door Van Houtte Gemeenten St Pieters-op-den-Dyk en Meelkerke Z H 5-25-00 C Zaeiland Gebruikt door de weduwe De Brabander Gemeente Houttave AA Eene Weide groot H 2-14-50 C Gebruikt door Ileyiieii Gemeente Vladsloo BB 11 5-59-40 C Zaeilaud en Bosch Gebruikt door d'heer Staei Gemeente Cortemareq CC Een Bofstedekeii met H 3-61-00 U Gebruikt door de weduwe Ameel Al de bovenstaende Goederen worden verkocht krachtens octroi va» juslicie ten overstaeu va» M Hermans vrederegter van het eerste kanton Brugge bygestaen door deszelfs grcllier M Van Vyve Bez tdte li en ten en Schuld- Bekentenissen 1 Eene Schuldbekentenis van 14,000 fiaucs interessende a 4 1 [2 [□ s jaers ten laste van M Alexander Valcke brouwer ' te Brugge 2 Eene Rente van fr 1 19-72 c 's jaers over de hoofdsom van Ir oi92-üd c last van den heer üe Bie burgemeester te üostcamp 5- Eene Rente van fr 217-08 e 's jaers over de hoofdsom van fr 6349-20 c last vau deu heer Roels-Bauwens advokaet te Rrugge v 4 Eene Rente van fr 152-38 c 's jaers over de hoofdsom van fr 4444-50 c last van den heer Alexander Valcke te Brugge 5 Eene Rente vau fr 101-58 c 's jaers over de hoofdsom van Ir 2339-08 c last van deuzelfden lieer Valcke 6° Eene Shuldbekeuteuis van fr 12,000 interessende a 4 "j 's jaers last van Joseph Pollet landbouwer te Aertrycke 7" Eene Rente vau fr 21-76 c 's jaers over de hoofdsom vau fr 634-92 c last vau deu heer Laurent Eonteyne te Brugge 8" Eene Rente van fr 304-76 c 's jaers over de hoofdsom van fr 8888-88 c last van Philippe Van Aellre mulder te Couckelaere 9° Eene Rente van fr 108-85 c 's jaers over de hoofdsom vau Ir 2339-68 c last van den heer Eduard Bouten brouwer te Jabbeke 10" Eene Rente van fr 177-77 ct 'sjaers over de hoofd¬ som van Ir 4444-44 c last Joseph Pollet landbouwer te Aertrycke 11" Eeue Rente van fr 32-65 ct 's jaers over de hoofd¬ som van lr 952-38 c last weduwe Pretcr Mahieu en kinders te Oudenburg 12° Eeue Rente van fr 261-22 c 's jaers over de hoofd¬ som vau fr 7619-03 c last van de kinderen Jan Route te Oedelern 13" Eeue Rente vau fr 609-52 c 's jaers over de hoofdsom van fr 17,777-78 c last Philippe De Ciereq laudb ouwer ie Vlisseghem 14° Eene Schuldbekentenis van 6000 francs interessende a 4 p 's jaers' ten laste vau den zelfden üe Clercq 13' Eene Rente vdn lr 87-07 c 's jaers over de hoofdsom van fr 2539-88 c last Joseph Ransou landbouwer te Wyngene 16" Eene Rente van fr 174-40 c 'sjaers over de hoofdsom van ir 5079-36 c last Franfois eu Jan Lievens landslieden te Wyngene 17" Eene Rente van fr 130-61 c 'sjaers over de hoofd¬ som van lr 3809-32 c last Anna Van Cauueyt weduwe trans de Jonghe te Coolscamp en hare kinderen 18" Eene Rente van fr 161-30 c 'sjaers over dehoofdsom van 3800 francs last van den heer Yaieke voornoemd ^ 1 J° Eene Schuldbekentenis vau 2500 francs interessende a 4 "p s jaers last vau deu heer Van Rolleghein bakker le Brugge 20' Eene Schuldbekentenis van 5000 francs interessende a 4 °[„ s jaers last trancies Baes vader landsman te Jabbeke 21" Eene Schuldbekentenis van 4o0 francs interessende a 3 "|o sjaers last terdmaudus de Ketelaere timmerman te Jabbeke 22° Eene Schuldbekentenis van 5000 francs interessende a 3 °[„ sjaers last van deu beer Ed Bouten brouwer te Jabbeke 23" Eeue Rente van ir 53-96 c 's jaers over de hoofdsom van 1269-84 c last Henri Robaey landsman te Jabbeke 24" Eene Rente vau lr 160 's jaers over de hoofdsom vau 4000 francs last van den heet' Clement Coruette 25° Eene Schuldbekentenis van 3000 francs interessende a ''' '[2 "Jo 'sjaers last Franjois Eonteyne winkelier te Wyngene 26" Eene Schuldbekentenis van 5000 francs interessende a 4 °[ 0 'sjaers last van den heer Casimir Gyselmck koopman te Wyngene 27" Eene Schuldbekentenis van 275 francs interessende a J "|„ 'sjaers last Louis Boom timmerman te Wyngene 28° Eene Schuldbekentenis van 810 francs interessende a 4 1 [2 °[ 0 'sjaers last van den heer DePelchin doctoor te Wyngene 29° Eene Schuldbekentenis van 1100 francs interessende a 4 3 [4 "p 'sjaers last Jacobus en Joannes Trensé landslieden te Wyngene 30" Eene Schuldbekentenis van 912 francs interessende a 4 3|4 °[ u 's jaers last Louis Boom timmerman te Wyngene 31" Eene Schuldbekentenis van 2000 francs interessende h 4 "f„ 'sjaers last Amaiul de Sera no landsman te Wyngene 32° Eene Schuldbekentenis van 1925 francs interessende i 4 1 12 ° [o 's jaers last Augustiiius Vau Maele landsman te VY yngene 33'^ En eene Schuldbekentenis groot 700 francs interessen¬ de a 5 °| 3 'sjaers last van Louis Verhalle wever te Wyngene Alle de voorenstaende Renten en Schuldbekentenissen zyn behooilyk ingeschreven ten kantoore van Hypotheken te Brugge De titelen plans en voorwaerden berusten ter inspektie van een ieder ten kantoore vau M tor CHA RLES DOÜDAN Notaris te Rrugge met deze verkooping van reglswege belast.' Voor deu aenwys der Goederen op Jabbeke zich te vervoe¬ gen by Joannes Verbeke ten dorpe uldaer K O O P HA N D E L Antwerpen 2 december Granen Gedurende de week eyudigende den 27 novem¬ ber heeft er eene ryzing in de graeiipryzeu plaets gehad de¬ zelve is vau 60 ceutiineu in de Tarwe en van 3z ceutimen in — ^ ^cutiiuen iu de wier gemiddelde pry zen respectiveJyk bepaeld zyu """ "" Ö-07 — Koloniale Goederen VVy op fis 22-QO en fis I I *z J " ""«-i,/ c / vy y lielibeu de verkooping le vermeiden vau 2000 balen Brazii- Kofly aen velschillende pry zen Wissel-Cours van Parys van den 1 december a |i »|o 33 december tl 77 au 5 p "[•' 15 niiierl 1 16 «5 Cours van Amsterdam van den 50 november W ei'Kcl \ He bciiiilii Amorlisalie-Sv ndikuet UandeJ illaolst'liappv ó4 7 j 1 ti 84 ((> 162 3(4 Pryzcn der Granen Oliën en Koeken te Ryssel von den 1 december Soorten K oolzaed Olulliette lil g sniaek l.ynzaed Ci incline Kt inpzaud koeken 'logt Markt van Veurne van den 1 december Mid'lenprjs üer granen pe zak van 145liier» far we fr a 5 no a 30-00 c llogge lr 18 50 a aa-on e lieeistc fr 1 ö- öu a 17-75 ■ Haver lr 18-00 a 14-00 c liooaen fr 31-00 a a3-00 ' ' Z £ E - T Y ü I N G £ N Den 1 dezer is iu de have van Brugge aengekomen den Bel¬ gischen schooner L igilant kap Van Groeiie.idael komende v au Oostende 0111 beladen te worden mei by Hen voor Engeland a eu tl Joiickheere ' OOS1ENDE 2 december Aenkomsten van den 1 en 2 december De engelsclie male Violet vanDoever met de korresponden- Oeeu 27 passagiers het engelsch stoomschip Triton kan iaylor vau Londen met i5 passagieis eu diveische goederen¬ de engelsclie sloep Amity kap Richemond vanBurnham met oesters de belgische male P ille d'Ostende kap Roose van Doever met de kouespoudeuiie en 18 passagiers ' Uytfjevaren Het engelscli stoomschip Sir Edward Banks kap Oven- den naer Londen met uiversche goederen eu i5 passagiers- de engelsclie male Garland naer Doever met de komsnon- dentie eu 17 passagiers Ue eogrlsche male Piolet naer Doe¬ ver met de kurrespoudeuiie eu 3u passagiers de belmsche sloep le Rodeur kapiteyn Fouruy naer Glasgow met appels • d eu eugelscheu schoouer Elisabeth kap Nevvby naor Eeitb m et schors ANTWERPEN 2 december Aenkomsten van den 1 en 2 december De engelsche brik Devonshire kap Godfroy van Lom- bock-Bally Oost-Iudiën met ryst de hollandsche koll' Catha- rina Engelina kap de Groot van Riga met lyiizaed deu aintrikaeuschen dry master Newhanshire kan Chase van New-York met divenche goederen den engelsclie» stoom¬ boot Monarch kapiteyn Mam van Hull met passagiers eu diversche goedeieu de belgische koff Reine kap Janssen van Hull met diversche goederen de hollandsche kolT Noord¬ star ■ kap Brouwer vau Bordeaux met wyu de holiaudsche kolf Calharinu Frederika kap Üuintjer van Londen met diveische goederen de deeusche brik Ocean kap Drescher van Montevideo met huyden de zweedsclie buk Active kap' llyerii van Taogarok met tarwe Nog beueden de r'tvier • den russischea drymaster Norden kap Aspgreen van Odessa" Brugge -Drukkcry van L.-B Heuulboudt op d'Eycrmarfc \
Gazette van Brugge 3/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item