Back to top

Gazette van Brugge 3/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ten nadeele der echtelingen Gysels te Wechelderzandc ar- rondisscment Tnrnhout Dertien van den diefstal met al de bezwarende omstandig¬ heden gepleegd in den nacht van 1 tot 2 september 1840 ten nadeele der echtelingen Marvnissen te Meer Vier van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 9 toT 10 mcy 1843 ten nadeele der echtelingen Palinck landbouwers te Melsele op den Escli Oost-Vlaenderen Vier van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 28 tot 29 maert 184a ten nadeele der weduwe De Zutter te Zwyndrecht Vyf van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 18 tot 19 juny 1845 ten nadeele van J F Geldof te Zwyndrecht Zes van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 5 tot g juny 1847 ten nadeele Der weduwe Van Kemseke geboren Van Goethem Tien van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 18 tot 19 july 1846 ten° nadeele der echtelingen De Rouck te Bassel Zes van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 26 tot 27 september 1846 ten nadeele der echtelingen Hemelaer te Nieukerkc Zes van de pooging tot diefstal met bezwarende omstan¬ digheden gepleegd in den nacht van den 26 tot 27 septem¬ ber 1846 ten nadeele der echtelieden Lissens te S Nikolacs Zes van pooging tot diefstal met aide bezwarende om¬ standigheden gepleegd in den nacht van 29 tot 30 October 1846 ten nadeele der gebroeders Vyt te Vracene Dry van gezamenlyke bedclary in den nacht van 13 tot 14 november 1846 dragers van wapens en gebruykende dreygementcn tot schutselverbryzeling by den pachter De Kegel te Beveren Vier van diefstal met al de bezwarende omstandigheden in den nacht van 23 tot 24 december 1846 ten nadeele der wed Daems op den Doel 1 waell van diefstal met al de bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 2 tot 4 January 1847 ten nadee¬ le van den heer De jonghe grondeygenaer te Cruybeke Oost- Vlaenderen Antwerpen 2 december Gedurende de laetst verloopenc maend november zyn uyt zee in de have van Antwerpen acngekomen 147 schepen te weten 31 belgisehe 4 franschc 7 amerikaensche 25 engelsche 8 hollaudselie 16 deensehe 7 zweedsche 7 noordsche 23 hanoversche 6 pruyssische 1 mecklemburgsch 3 oostenryksche I hamburgsch 2 spaensche 2 breemsche' 1 kniphausersch 1 sardinisch en 2 russische j gezaincntlyk uylmakende 27,034 tonnen of 184 tonnen per schip 1c leur gestelde erfgenamen hebben het gerucht doen loopen dat den genaemden van Schil die over dry jaren overleed vergiftigd zoude geworden zyn De justicie heeft het lyk doen uytgraven en niets ondervonden Brussel 2 december Iiamcr des» Volks vertegenwoordigers Zitting van den 1 december De zitting om twee uer geopend zynde wordt er lezing der petitiën gegeven De gemeente secretarissen van het arrondissement St Nikolacs vragen cene wet die hunnen maetschappelykcn stand verbetert Den heer Zoude biedt het verslag acn over het budjet van financiën Dit verslag zal gedrukt en uytgedeeld worden Het is op het dagorder gebragt Men gaet over tot de bcraedslacging over het budjet der openbare schuld voor 1848 Den heer de Foere vraegt of het niet beter zoude zvn bc- zuynigingen te doen dan wel nieuwe belastingen te scheppen lly laekt het ministerie om dat het in de troonrede vcrklaerd heelt dat er nieuwe geldmiddelen moeten verschaft worden Hy vreest dat eene nieuwe geldleening eenen ongunsti«en indruk op het openbaer krediet in Belgien zal hebben °Hy bevat de nieuwe wyze van uytgavc der loopende schuld goed Den minister van financien zegt dat wanneer men verder in de discussie zal gevorderd zyn men met hein zal her¬ kennen dat het noodzakelyk is nieuwe geldmiddelen te verschaffen het zy by middel van ecne geldleening het zy by middel van nieuwe belastingen Hy geeft lezing van ecne geschreven memorie over den financieelen toestand van het land wacruyt blykt dat er een aenzienlyk te kort iu 's lands¬ schatkist bestaet Den lieer Osv bedankt den minister van financiën over de dc openhertigheyd waermede hy den financieelen toestand van liet land heeft bekend gemaekt Hy gelooft niet dat men dit te kort by middel van bezuyningen kan dekken maer hy gelooft dat men voor 4 tot 5 miiliocncn bezuvningen op het budjet van oorlog zoude kunnen maken door liet getal regcineiiten infanterie kavalerie en artillerie te verminderen Den lieer Rogier zegt dat het nu liet oogenblik niet is be¬ zuyningen op het leger te maken Verschcydene leden worden nog in hunne aanmerkingen aenhoord De zitting is ten vyf ueropgehevcn — ■ m »■ mrnm De centrale sectie gelast met hel onderzoek van den bud jet der wegen en middelen is gisteren middag byeengekomen Het gerucht was in de verscheydc toegangen der kame r versprcyd dat het gouvernement als voorwaerde van over¬ eenstemming van de herstelling van den eed in de kwestie der collatorale erfenissen zou afzien indien de kamer het regt van een ten honderd op de erfenissen iu regte linie zou willen toestemmen FRANKRYK — Parys 1 december De Semaphore van Marseille van den 27 november meldt dat er eenen buytengewooncn courrier naer Rome is getrok¬ ken met instruction voor den graef Rossi waerby dien algezant van Frankryk zal moeten als bemiddelaer tusschen- komen om de diplomatieke betrekkingen tusschen Rome en Belgien te herstellen Zaken van Zwitserland ONDERWERPING VAN SCHWYTZ UNTERWALD EN URI De verovering van Lucerne hoofdpunt van den weder¬ stand tegen de besluy ten van den landdag is te regt be¬ schouwd geworden als den volkomen val van het Sonderbund Ook de kantons Schwvtz Unlcrwald en Uri vormende de zoogezegde sterkte die volgens den Journal des Dèbats de federale troepen menigte hindcrpael zoude opleveren hebben zich overgegeven De dacdzaek wordt officieelyk uyt Bernc gemeld onder datum van 27 november Ziet hier den inhoud der kapitulatie van Unterwald- Obwald het is dezelfde van de andere kantons 1 Het kanton van Lnterwald-Obwahi verklaert zich af te zonderen van het Sonderbund 2° alle de troepen alsook den landsturm leggen de wapens afin het kanlonnael arse- nael ahvaer zy zullen berustende blyven tydens den gan- schen duer van de federale krygsbezitting 3° het kanton aenveerdt zonder wederstand de federale troepen en zal deze behandelen ingevolge de voorschriften der federale reglementen 4" de federale troepen handhaven het publick order en bewaken de veyligheyd der persooncn en cygen- dommen 5° alle de politieke vraegstukken welke zouden kunnen oprvzen zyn van de bevoegdheyd van den hoogen landdag — In het hoofdkwartier te Lucerne den 25 'no¬ vember om 11 uren 's avonds » lil den avond van den 27 heeft den landdag de federale vertegenwoordigers voor Untervvald en Schwytz benoemd Deze zyn voor liet l e kanton Dr Schneyder van Berne en Mr Pieter Bruggiser van Argovien voor liet 2° mm Huogerbuehlcr van St Gall en Hemm van Gais Appen- zell-Buyten v De expeditie tegen Vaals is uytgesteld in de hoop dat dit kanton zich zal onderwerpen en aldus een eynde zal stellen aen den burgerkri BURGERLYKEN STA ET VAN BRUGGE Overledenen van den 30 november tot den 1 december 50 sle " november - Petrus Brunecl oud 6 jaren overle¬ den in de St Claere-straet E 8 n°3a Nathalie Dc Vos oud 4 jaren overleden langst den pu- bhe ken weg woonende in de Raem-stract D 10 n°42 Scverinus Cuveiier werkman oud 40 jaren geboren te Aidoye woonende te Wynghene echtgenoot van Anna Callewaert overl in de Maria-straet C 9 n° 8 l.' ten december — Eduardus Phlips oud 18 maenden overleden in de Ncslc-straet D M n° 56 5 Geboorten BEKENDMAKINGEN Donderdag 9 december 1847 om 9 uren precies 's morgens zal den Notaris JACQUE-RYELANÜ T te Brugge residerende Openbaerlyk Verkoopen met crediet voor de b taling ter ge¬ meente van Lisseweghe op de landen der hofsteden gebruykt door Philippics Jaxsens en Jacobus Breem ten verzoeke van Mr Augnste Ollivier-Rabaut 10 koopen zeer schoone Esschen Taillie En 45 koopen Olme- Esschen- Abeele- Achtkante- Wilge¬ en Eyken Boomen dienstig voor alle werken waer onder ver- scheyde Eyken van 6 tot 8 voeten dik De vergadering om 8 1 12 uren in de herberg van Josephus Van Kersschaever in het dorp van Lisseweghe De koopers zullen zich moeten voorzien vau solvabele mede- koopers of borgen TE IMG TEN De Heiberg genaemd Hoog R raband met circa vier gemeten Land te St Audries digt by de Smede-poort Zich te adresseeren by den lieer C Van De Walle brouwer aldaer Te I s achten Een IIUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugse' alsnu be¬ woond door M me llanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de iloog-straet te Brugge Studie vau den Notaris LE BR UN TE BRUGGE Op zaterdag 4 december 1847 ten 5 uren namiddag iu liet nagemeld te verkoopen Huis OYERSLAG van Een HUIS van drie stagien geleekeud E 1 n° 67 dienende voor herberg genaemd den Koning van Spanje geheel on- derkelderd hebbende versclieide Boven- en Beneden-PIaètseu staende in de stad Brugge op de Eyer-Merkt palende van oosten de erfgenamen van den heer Jooris van zuiden den heer Thiereus van westen de Eyer-Merkt eii van noorden de erfgenamen van den heer Declercq-Dujardiu Gebruikt door jufv weduwe Mahieu tot 1 mey 1848 Ingesteld 6,675 francs Men verlangt beschreven of onbeschreven oud PARKEMENT te koopen men zal er de hoogste weerde voor betalen Zich te bevragen by den Drukker dezer VAN ZWARE Abeele n Hoornen TE SYSSEELE Den Ontvanger SCHATTEMAN te Wetteren zal zoo het behoort namens zyne principale maendag 13 december 1847 om 9 uren des morgens onder gewone conditiën en tyd van betaling mits borgstel¬ ling openbaerlyk verkoopen 150 Koopen zware Abeelen Boomen gezeyd B likkers zeer geschikt voor wagenmakers timmer- en andere werken staende aen de hofstede en landen in gebruyke by Petrus Van de Walle- De Jaeghei te Sysseele door de nabyheyd van den sieenweg van Brugge op Gent zeer gemakkelyk voor den transport Te vergaderen op gezeyde hofstede BY STEBFGE VAL ssolTs» ia o YA N SCHOONE ACAJOU lEÜBÏMïRi GOEDEREN BEDlIERYEN EM MEIAGIB^YIWAET ten sterf hug ze van Mee ANN A - THE RE SI A STOCK HOVE douairière van wglen Mher TH DE SCHIETERE-DE LOPHEM in de P redikheeren-straet te Brugge DINSDAG 7 december 1847 en volgende dageu telkens van 's morgens ten 10 uren zal er ten bier boven gemelde sterf- huyze verkocht worden schoone Meubilaire Goederen be- staeude m Geboureerde en andere Stoelen Zetels en Canapées Acajou Kommodeu Secretairen Servauten Coulisse- Speel- en andere lafels Peudulen Kandelabers Porceleyne Servitieu Spiegels Vloer- en Tafel-Tapyten Behangingen der vensters Schilderyen Printen Porceleyn Cristal Keuken-Gerief Meuagère schoone Bedderyen Damaste Servietten en Hainine- lakens Ilofbauken Wiudeweereu enz Op gewoone conditiën bclaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van L CROUTELLE Directeur der Verkoop - zael Sledenhuys inde f Vollen- stract te Brugge Verkooping IN HET 4° DISTRICT ZEELAND De Notaris J W LENOBEL gevestigd te Oostburg zal op donderdag den 30 december 1847 des voormiddags ten 10 uren in de herberg den Eenhoorn te Oostburg in het openbaar Verkoopen de volgende zeer goede Landen als N.°l — 6 B 16 R BOUWLAND in den Henricns- P older gemeente Oostburg kadastrale sectie A N° 230 250 bi ' 251 en 232 N.° 2 — 4 B 1 R 30 E BOUWLAND iu den Prins Willems-P older gemeente Oostbnrg kadastrale sectie A N" 376 N.-8 — SB 9 R 80E BOUWLAND iu den Prins Willems- Polder gemeente Scliooudyke kadastrale sectie A N" 1 en 2 En N.°4 — 1 B 31 11 14 E uitgeput LAND gelegen in de Watering van Kadzand gemeente Retrauchemcnt deel van sectie A N" 93 b en 93" Nadere inlichting te bekomen by dén Heere JACOB BEKAAR te Sluis en inzage der kadastrale kaart ep der voorwaarden acht dagen voor den Verkoop ten kantoore van gemeldeu Notaris te Oostburg BY STERFGEVAL VERKOOPING VAN SI' MANS— EN VROUWS -KLEEDEREN j myelin EN HERBERGIERS-GERIEF MAENDAG 6 DECEMBER 1847 EN VOLGENDEN DAG zulks noodig zynde van's morgens ten 10 ueren ten Sterf Imy ze van de eebtgenooten VERHAEGIIE-DELNAY iu de Grouwer- kers-straet te Brugge Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Grefjier CH MOULAERT in de Grouwerkers-straet Te bekomen by L NEYT-VAN HOLLËBEKE Kruydenier Eyer-Markt E 2 N.° 72 te Brugge ÏIÏVEIIE ES OSVERVALSCIITE 1,1 AVI titrate de Sonde beyde zeer voordeelige bekende vetten
Gazette van Brugge 3/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item