Back to top

Gazette van Brugge 3/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
^nwoonersdie in gewone tyden bystanil genieten 4° het gene der inwooners die dezen jare moeten geholpen worden 5° liet slacli der hulpmiddelen welke men rekent aen te wenden en als het werken zyn den aerd en de aengclegenheyd derzelve 6° de er uyt voortspruytende onkosten 7° de middelen door het weïdadigheydshestuer daertoe bestemd 8° degene der gemeente 9° degene van wege de begoedc ingezetene verkregen 10" het beloop van de onmisbaer ge¬ oordeelde toelagen » Ziet hier de onkosten van ons diplomatisch persooneel Oostenryk Duyts ryksd Frankryk Groot Britan Nederlanden I alien Pruvssen Vereen Stat Turkyen Brazilien Denemarken FRANKEN 40,000 40,000 60,000 80,000 50,000 40,000 50,000 25,500 47,000 21,000 15,000 Spanje Griekenland Hanzesteden Portugal Sardinicn Zweden consuls uvtl.reysKosten idem zending onkost in buvteng onvoorz Te samen FRANKEN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15.000 105,000 70,500 80,000 50,000 10,000 852,000 Men heeft heden omtrent de zaek Evenepocl niet vee' nieuws vernomen Den beschuldigden Rosseel blyft eene be¬ wonderenswaardige koei bloed iglieyd toonen Hv kent noch¬ tans het lot dat hem wacht en zegt zelfs Ik heb de doodver- diend en de guillotine in voor my nog eene te zachte straf Ik hoop dot de justicie hoer wat zal spoeden Ik sterf liever heden don morgen Vandenplassche protesteert altoos over zvne onpligtigheyd moer de justicie is Ier kennisse vaneen daedzaek gekomen welke hem inoeyelyk zal toelaten in dit systeem te volherden Rosseel heeft verklaerd dat hy korts na de moord eene som van 50 frs aen Vandenplassche heeft gezonden Den directeur van het postkantoor dit in de dag¬ bladen lezende herrinnerdc zich datonder de weggewor¬ pen brieven een was gerigt tot zekeren Vandenplassche Dezen brief is wedergevonden cn heeft lot adres Monsieur Van der I'lassche rite de l'Éloile ü Bruxelles woonplaets van Rosseel's medopligtigen Den brief was aen adres besteld maer Vandenplassche was toen verhuysd Den brief is aen den prokurcur des konings besteld " — Een Luvksch dagblad herrinnert dat den grootvader der dochter Sineets eeneder meyssens van jufvrouw livene- poel die in 1801 burgemeester teCurange was door zyuen veldwachter en vier andere schelmen insgelyks is vermoord en zyn buys uitgeplunderd Den veldwachter werd alleen gevat maer weygerde zyne medepligtigeu te doen kennen en werd te Macslrieht geguillotineerd Ecnen artikel betrekkelyk de Vlaemsche Bewe¬ ging is ons heden te lael toegekomen om te kon- nen gepiactsl worden Wy zullen denzeh en in onzen volgenden nummer mededcelen buytengewooue onkosten te helpen dekken welke te weeg gebragt wierden door de aldaer geheerscht hebbende ziekte - 6,000 fr aen de gemeenten Belleghem en Rolleghem' arrondissement Kortryk voor het kasscyden van den buert- weg welken beyde gemeenten aeneenbindt 50,000 fr aen de bestendige deputatie van West-Vlaen- dcren om te voorzien in de onkosten der modelwerk buy zen te Rousselaere en Rumbeke en om weefgetouwen te koopon | 500 fr aen de gemeente Clercken om de behoeftige pcr- soonen te helpen die van de aldaer ontstane heete 'koorts lyden of er mede besmet geweest zyn — By koninglyk besluyt van 20 dezer is Mr F De Ghe- selle tweeden kommies van l e klas by het bestuer der be¬ lastingen van West-Vlaendercn benoemd tot controleur van de belastingen en de rekenschap te Brugge 2 e afdeeling in vervanging van Mr J Boyaval tot andere bedieningen geroepen — Dynsdag wierd de bnvsvrouw van penen landbouwer ie Meirendrè van schrik bevangen by het intreden eencr scliuer haren man opgehangen ziende om een nies snellen en de koorde afsnyden was het werk van een oogeblik Niet te min gaf den ougelukkigon geen toeken van leven meer Slechts na allerley maetregelen aengewend te hebben mod men den dorpeling 'de oogeri zien uytluyken Thans bevindt by zich reeds volkomentlyk hersteld — De rysselscbe vaderinoorderes de zestienjarige vergif¬ tigster Ilortenle Lahoussc heelt afgezien van alle hoop op cassatie niet te min legt dit jong wanschepsel zicli steeds toe om middelen uyt le vinden ten evnde hare overvoering naer het contrael huys uyt te stellen zelfs zegt zy niet alles geopen¬ baard te hebben dat eenen medopligtigen haer demisdaden ingeblazen en beloofd heeft vervolgens met haer te zullen ver¬ trekken Welligt heeft men de ongegrondlicyd dezer ver¬ klaringen bevonden Ook zegde zy by hare acn komst te Douai bevrucht te wezen om inedelyden by den jury te verwekken Ten overige tot heden toe is zy vreemd geble¬ ven aen alle berouw — Gisteren nacht is er te Brussel brand ontstaen ten buy- ze van den heer Navez-Van Houtheni die een modewinkel houdt op den hoek der Gasthuvs struct regtoverS Janspleyn De huysgerioten hebben nauwelyks den tyd gehad om in bun hemd te onlvlugten De wooning ondanks den y ver der toegesnelde pompiers is geheel afgebrand — Den genaemden Dupuis-Dubois die in eene vlaeg van dolle krankzinnigheyd zyne vrouw en zvne nicht verinoord en zich vervolgens de keel afgesneden bad is thans in gang van genezing maer ten gevolge van nieuwe aenvallen van dofcinnigheyd heeft men hem moeten overbrengen naerhet krankzinnigen kwartier van S Jansgasthuys Overigens ver¬ zekert men dat de justicie bcpteldelyk alle vervolgingen te¬ ster en ten nadeele van Euphenia van Poitelsberge en van de dienstmeyden Dominica Burins en Joanna Coppictcrs 25 bembden gestolen te hebben 4.° Van in den nacht van den 21 op 22 juny laetst uyt den stal afhangende van de bewoonde hofstede van Jacob Francies Caeldrics landbouwer le Temschc en tot deszclfs nadeel eene koeybeest gestolen te hebben misdaden voor¬ zien by artikels 295 296 502 504 582 en 586 van het strafwetboek Ziet bier eenige byzonderheden nopens die moord Den woensdag 19 mey in den voormiddag wierd de gc- naemde Marie Persyn weduwe Hermans in haer buys op de wreedste wvze vermoord Zy was alleen Hare dochter Francisca Hermans te huys komende tusscbcn half vier en vier uren des namiddags vond de klink van de voordeur van binnen vastgemaekt en bleef eenen tyd daer omtrent over en weer wandelen wanneer zy eensklaps de voordeur hoo- rende opengaen daer na toeliep en op het plankier voor de deur eenen manspersoon zag staen van gewoone lengte met ecnen grooten gevulden zak Zoodra dien manspersoon haer gewaer wierd wierp hy zynen zak op den grond en vlugte zoo ras hy loopen kon voorby het hekken van den heer Verstraten langs den kant van S Ainandsbcrg De dochter mcendevlal het enkelyk een dief was en riep op hare gebu- ren maer binnen gekomen zyndc vond men de weduwe Hermans schuyns op den grond dood liggen de keel afge¬ sneden en hebbende eene geweldige kneuzing opden neus en aen de oosen In den weggeworpen zak die met eene vond men byna al de kleederen koorde toegebonden was 7 * ~ VyAK van de weduwe Hermans van hare dochter Frartcisca en van haren zoon Auguste zoo als ook eenig brood en wat gen dien ellendeling gestaekt beeft HOF De vcrschilligc estaniinets dezer stad hebben deze week den opbrengst der collecten die men reeds sedert verschey- de jaren aldaer doet met bet loffclyk oogwit om aen arme ongelukkige ouderlingen eene gehoele nieuwe kleediri" te bezorgen met het naderen van bet strenge jaergelyde in handen van liet stedelyk bestuer gestort ' ' Deo opbrengst dezer collecte beloopt dit jacr tot 4107 fr waer in nebben hy gedragen als volgt Den Casino voor eene somme van 1002 fr De Koe « « goo «' Den Kemel « « 600 « Den Gouden Arend « « 440 < De Harmonie « « 400 « * Hel Goud Mandeken « lt 400 « De Paryssche Holle « « 205 « Den Gouden Beer « « J60 De maetscbappy Kunstliefde « 500 « De prvzen door de regering vergund zyn toegewezen aen de vier eerste hier voorgemelde estaniinets Elkeen der estaniinets heeft het regt ecu getal ouderlingen voor bestellen in evenrediglieyd der somme aoor haer gestort berekend op eene kleeding per 20 francs Het is ons ter zeiver tyd aengeiiaem te melden dat de regering voor wat denaenkoop der stoffen aeitgaet die voor het maken van de klcederen der ouderlingen noodig zyn cxpi esselyk besproken beeft dat deze van brugsehe fabrvkatie moeten zyn Den armen zal door de zorg die de regering by die bepaling voor hare industriële ingezetenen heeft laten bivkeii niets verliezen terwyl bet by de laetste tentoonstel¬ ling der brugsehe nyverheyds-voortbrengselcn gebleken heeft dat de vcrschilligc stoffen te Brugge gefabrykeerd voor die der andere steden niet moeten wyken ncmaer bv vele den voorkeur verdienen tevens dat de pryzen der zelve minder zyn De stoffen in de fabrvk van den heer Julius Roels verveerdigd strekken er tot bewys van — Den heer Hubregt onderpastor te üick'elbuseh gaet in de zelve hoedanigheyd naer Poelcappelle in vervanging van d'heer Vervot die naer Wercken overgaet Den lieer But aye onderpastor te Wercken gaet over naer Rumbeke Den lieer Osson priester in het seminarie is onderpastor te Ootegliem benoemd Koningivke" bcslnyten van 10 15 en 29 november o mten 5,000 fr voor het kasscyden van den beurtweg leydende van het gehucht HetGoudcn Hoi gemeente Wulveringhein langs Isenberghc en Leysele en langs liet gehucht Lacla- clioire naer dc grenzen van Frankryk 1,000 Ir acn het gcmoentcbucstvr van Temschc om dc REGTERLYKE KRONYK VAN ASSISEN VAN WEST- VLAENDEREN 4 e Kwartael — 1 c Serie Voorzitter Mr Van Zuylen-Van Nyevelt Zitting van den 29 november — Den genaemden Angus- tinus de Rancg zoon van Xavcrius oud 22 jaren sluyk- handelaer geboren en woonende te Vieux-Berequin Frank¬ ryk overluygd 1." van op 26 mey 1847 by middel van uyt- wendige brack en beklimming lep Ituyze en nadeele van Xavcrius Leuwers te Dranouter verscheyde voorwerpen ge¬ stolen le hebben zoo als een broek een brood boter een steel van eene pyp en een paer koussen en 2.° van op 51 dei- zelve maend by middel van uyt- en inwendige braek en be¬ klimming ten buyze en ten nadeele van Augustinus Rouzé te Nieuw kerke eenig geld te hebben gestolen is veroordeeld geworden in zes jaren dwangarbcyd en eene ure tentoon¬ stelling Zitting van den 1 december — Den genaeinden Pieter te Ingelmunster en boter eene mollevellc broek en eenen slechten katoenen kiel lie aen den zoon Augusle niet toebehoorde In tegendeel bemerkte men dat er eenen bleekblauwe laken broek en een lijnwaden kiel van Auguste die van binnen aen de slaep- kamerdcur van zyne moeder gehangen hadden verdwenen waren en Auguste geeft te kennen dat er in een dei- zakken van gemelden bleokblouwe laken broek drv fran- sclic kroonen een stuk van vyffrancs en eenigeenkele francs zaten die in eenen rooden siamoisen neusdoek geknopt waren Aenstonds vermoedde men dat den moordenaar zyne mollevellc broek en zvnen slechten katoenen kiel uyt- gedaen en in den zak gesteken had en dat hy in de plaets de blceklbauwe laken broek en den lyuwadcn kiel van Auguste Herman acngetrokken bad In den nacht van 14 tot 15 juny laetst omtrent een uer wierden er uyt een waschkuyp staande in den ovenbuer of bakkot deel makende van bet pachthof van de kinderen van Pottelsberglie Waesmunsler dry-en-lwyntig bembden gestolen waarvan er zestien aen Enplicmia van Pottelsberglie rs toe- De Coninek oud 27 jaren geboren 7 ' J 7 ö O laetst gewoond hebbende te Meulebeke aangeklaagd van diefstal met bezwarende omstandigheden is vrygesproken Zitting van den 2 december — Den genaemden Pieter Vcrmecrsch zoon van F ra 11 eiscu s oud 29 jaren rond¬ zwerver en Franciscus de Grootc zoon van Judoeus oud 51 jaren werkman beyde geboren en woonende te Den- terghem beschuldigd van by middel van ui tw endige braek en inklimming 111 het buys bewoond door Joseplius Melius en ten zynen nadeele dry haenden twee spaden een zwm- gelrieni en een yzcren ratelstok gestolen te hebben zyn ver¬ oordeeld geworden ieder lot 5 jaren reclusie zonder tentoon¬ stelling HOF VAN ASSISEN VAM OOST-VLAENDEREM Zitting van den 2 december MOORD VAN DE WEDUWE HERMANS TE DESTELBERGEN Heden verschynt voor liet hof Jan Francies de Wilde oud 50 jaren geboren te Loke¬ ren en woonende tc S Nikolaes beschuldigd 1° van op 19 mey laetst vrywilliglyk en met voorbedachten rade eenen doodslag le hebben begaen op Marie Persyn weduwe van pitilip Hermans- werkvrouw tc Destel bergen oud 78 jaren welken doodslag voorafgegaan vergezeld of gevolg wierd van de diefte hierna gemeld 2.° Van op het zelfde tydstip en op dezelfde plaets vcrscbey- dene kleedingstukkcn en geld gestolen te hebben ten buyze van de voi rnoemde weduwe Hermans en ten nadeele van dezelve zoo als ook ten nadeele van haren zoon August en hare dochter Francisca en dit by middel van op baren per¬ soon gewelddadigheden te plegen die teekens van kwetzin- gen hebben nagelaten 5." Van in den naeht tusschen den 14 en 15 juny laetst uyt bet wascbhuys afhangende van bet bewoond huys van de kinderen van Pottelsberglie landbouwer te Waesmun- vier aen Dominica Burins en dry aen Joanna Coppicle behoorden Deze hemden lagen sedert den vorigen avond te wecken Rond half een uer van den inorgend bad Joannes van Pottelsberglie die tot dusverre de wacht had gehouden zyne zuster en de dienstmeyden opgeroepen 0111 de wascli te' beginnen Deze hadden eerst den koffy gereed gemaekt en bet is gedurende dat dc waker sedert tien minuten binnen buyze was gegaen om een tas koffy met het vrouwvol te drinken dat de dieven den grendel van den ovenbuer hadden uyl«e- trokken en de bembden uyt dc waschkuvp hadden mede¬ genomen Eyndclyk in den naehtvanden 21 op 22 juny laetst wierd er uyt oenen stal afhangende van dc wooning" van Jacobus Francies Caeldries te Temsclie eene koey ontvreemd van eene weerde van omtrent 157 franks Den stal was' steeds met eenen grendel van buyten gesloten 'S anderen¬ daags vroeg ondervond men dat de koey niet verre van de hofstede was gedood geworden en zich alsdan nog geheel bevond uytgenomen den kop en bel vel Meester Dervaux advokuet is met deze zaek gelast In ons volgend nummer zullen wy den uytslag daervan geven Het Anlwerpsch Nieuwsblad bevat beden de namen der 20 personnel door de kamer van inbeschuldigingstelling voor de raadkamer der burgerlyke regtbank van Antwerpen verzonden wegens de roovery begaen te Zoersel en vele andere volvoerde schelmstukken TNvaelf dezer persoonen zyn betigt van den diefstal met al de bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 28 february en 1 maart 1847 ten nadeele der eclilelin-en Desforges grondeygenaers te 1* Anlheunis onder Zoersel en van de weduwe Lcbas aldaer tydclyk gebiiysvcst ' Tien zyn betigt van den diefstal metal de' bezwarende omstandigheden gepleegd in den nacht van 15 tot 14 Octo¬ ber 1846 ten nadeele der echtelingen schot-zetters te Bor- gerhout Zes van den diefstal met bezwarende omstandigheden «c- pleegd in den nacht van 26 tot 27 October 1846 ten nadeele van den bakker Verhoeven te Schelle Negen van den diefstal met al de bezwarende omstandig¬ heden gepleegd in den nacht van 11 tot 12 augusty 1846° ten nadeele van Antönia Gagelmans wed Lecnaerts in liet gehucht Goorcind onder VVuest wezel Vier van den diefstal met bezwarende omstandigheden gepleegd inden naeht van 2 tot 5 july 1846 ten nadeele der echtelingen De Loeht landbouwers te Brceht Twaoll' van den diefstal met al de bezwarende omstandig¬ heden gepleegd in den nacht van 22tol25 december 1846 ten nadeele der echtelingen Verborcht landbouwers te Hevst op-den-Berg en hunne zuster Maria Van Oosterwyck " Vier van den diefstal met al de bezwarende omstandighe¬ den gepleegd iu den nacht van 28 lot 29 july 1846 ten na¬ deele der echtelingen Hosiers landbouwers te Calfort on¬ der Puers Dertien van den diefstal met al de bezwarende omstandig¬ heden gepleegd in den nacht van 23 tot 24 november 1846
Gazette van Brugge 3/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item