Back to top

Gazette van Brugge 3/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
MeM 148 54/ e Jaer Y riïa« 3 December 1847 GAZETTE YM BREGGE > - ï 1 " ■ ' fiS 'V ft |W(" cl' EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag ^ | Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden ir 4-73 ct » ' Buyten Brugge vrachtvry » 6-23 » | Alle pakken en brieven vraclilvry loc te zenden i centimen den r rebels een frank De aenkondigingen 23 centimen den regel onder de vyf [ BRUGGE Dgeiucen Overzigt De Indêpendunce Beige behelsde dezer dagen een goed beredeneerd artikel om' de representanten aente wakkeren niet alleen de openbare zittingen der kamer en de politieke beraedslagingen maer ook en vooral de werkzaemheden in de sectien by tc woonen Meermalen indcrdacd is er te regt geklaegd over de onverschilligheyd van sommige volksver¬ tegenwoordigers die zich achter het schoonschynend voor¬ wendsel van hunne persoonlyke belangen verscliuylen om weken ja maenden afwezig te blyven of althans maer kwamen wanneer er gelegenheyd was om in liet publiek d n Cicero te speclen De wcrkzaemhevd in de sectie is den toetssteen van eenen goeden representanten wel heeft men daer geen gelegenheyd om tc schitteren maer men leert er 's lands zaken grondig kennen en dit is hot beste middel om in de kamer invloed te winnen De neerstigheyd in het by woonen der zittingen is dus alle- zins aen te pryzen maer men vermydc deze andere klip bestaende in onmatig lange beraedslagingen welke door- gaens ontstaen door het voordragen van nuttelooze amende¬ menten Dit lact zich verklaren door het verzuym in het bv- wooncn van de zittingen der section Vele redenaers komen naer de openbare zittingen zonder eenige voorbereyding en zonder te weten wat in hunne sectien is omgegaan zy stel¬ len amendementen voor welkers ondoelmatighei d zy an¬ ders zouden hebben ingezien maer uyt eygenliefde blyven dezelve mordicus verdedigen en zoo wordt eroneyndig veel tyd verkwist Daerom ware het wenschelyk dat er bepaeld wierde dat diegenen welke de zittingen der sectiën niet hebben bygewoond geen amandementen zullen mogen voor¬ dragen liet Brusselsch Nieuwsblad keurt hoogelyk af en wy moeten het hier in bystemmen de wyze op welke sommige ministers zich jegens de Vlaemsche moedertael gedragen Den nieuwen minister van openbare werken namely k heeft dezer dagen een besluyt genomen dat al weder eene schreeuwende onregtveerdigheyd tegen het Vlaemscli daer- stelt In het programma voorde persoonen die als aspiranten der mynrn als leerlingen-ingenieurs enz hun examen willen afleggen staet er namelyk dat die persoonen het Franseh zuyver en keurig moeten kunnen schryvcn en dat zy Engelsch en Duytscli moeten spreken maer van het Vlaemscli wordt er niet gerept Zoo dat zegt niet zonder reden het Brusselsch Nieuwsblad een Engclschman hier meer te buys is dan een Belg zelf Den zcgenprael der radicale party in Zwitserland is nu VLAEMSCHE KROOTK UW MORGENSTOND M HOI DEWYN IX 1202 Eoudewyn IX dien dapperen en edelmoedigen prins die ook Boudewyn van Viaendere# Boudewyn van Henegouw en voornamentlyk Boudewyn van Constantinopclen genaemd word om dat hy geboren zynde graef van Henegauw en van Vlaenderen liet keyzerryk veroverde en de kroon der Constantinussen op zyn hoofd plaetstc,zou misschien indien hy in Belgicn gebleven was eenen min luystcrlyken maer van den anderen kant duerbaerdcren naemgedragen hebben Doorlugtigdoor zvne heldendaden endoor zyne ongelukken verdient hy ook debetreuring der geschiedenis ter oorzaek van alle zyne deugden die eenen te korten tyd geglinsterd hebben Alvorens naer die berugte kruysvaerd te vertrekken in de welkeliy als keyzer van Constantinopclen moest bekroond worden een jaer hcerschen en verdwynen hield hy zig met alle de krachtdadigheyd van eenen dapperen jon¬ geling bezig met het welzynvan zyne onderdanen Hywierd in zyne edelmoedige en regtzinnige inzigten bygestaen door zyne goede en minzame gemalin Marie van Champagne nigtc van den koning van Frankryk Philip-August Gelyk hy moest zy ook gecne lange rcgcering hebben Zy nam het kruys op met hem vaerde over de zee en stierf in Asia van de vreugd welke haer veroorzaekte te tyding dat haren man tot keyzer was uylgerocpen geworden Arme prinses God spaerde u den afschrik welken gyeen jaer later zoud gevoeld hebben wanneer gyzoudt vernomen hebben dat uwen gelief¬ den Boudewyn slaef der Bulgaren geworden was om zeggens volledig De kantons van Unterwal Sehwytz en Uri hebben gecapituleerd Er blyft maer de onderwerping van het Vaals kanton meer aftewachten om den ryksdag niets meer van het Sonderbund te doen vreezen Er blyft nu over metdegroote mogendheden de wyze tc regelen 0111 den zcgenprael ten nutte van allen te doen strekken 'liet engelsch dagblad the Times deelt eene belangryke ty¬ ding mede eene eerste protocole is door de groole mogend¬ heden voor de zaken van Zwitserland aangenomen en de oorlogvoerende partyen zullen dezelve oriniiddelyk medege¬ deeld worden Ilier blyft nu te weten of temidden de groote blvdschap door den zegenprael verwekt den ryksdag van het zwitsersch verbond die tussehcnkoinst zal willen her¬ kennen en er zich aen onderwerpen Wy twyffelen er grootelvks aen Men weet nu dat Lucerne in zyne verdedi- gings-middelen belemmerd is geworden door eenen opstand den 24 door de radicale in de stad verwekt waerby er bloed gestroomd is Den artikel van den engelsche'n Times over de zaken van Zwitserland heeft gelegenheyd gegeven tot een ge uyt- leggingcn van wege den Journal des Debuts en den Conser- vateur Dat laetste dagblad verwyt aen den Times de waer- hevd aen de eygenliefde van lord Palmerston opgeofferd te hebben De daedzaken worden zoo als zy gebeurd zyn aldus uytgclegd « Den 4 november heeft den lieer Gui/.ot eene nota tot de afgezanten der groole mogendheden gezonden om dezelve voortestellen de zwitsersehe kwestie aen de be¬ middeling van Europa over tc laten Oosten ry k en Pruyssen acnveerden onmiddelyk het voorstel Ruslaml is te verre verwyderd om onmiddelyk te antwoorden Engeland alleen aerzeld zich te verklaren Lord Palmerston wacht tot den 16 om op de nota van den lieer Guizot met een tegenover¬ gesteld ontwerp te antwoorden Na gedaen onderzoek er worden door den heer de Broglie fransehen afgezant te Londen wvzigingen gevraegd en bekomen die maer den 26 door liet engelsch kabinet worden aenveerd Men heeft niet vergeten dat Luccrn van den 24 in de magt van hel fe- dcrael leger gevallen is.» De Gazette vun Elbcrfeld meldt zonder nochtans voor de waerheyd te willen instaen dat gcneracl van Radowitz ge¬ last is ter beschikking van Oostenryk 20,000 mannen pruys- sischc troepen te stellen die ter zelver tyd als de oosten- ryksche en franschc troepen in Zwitserland zouden rukken De middensektie heeft van wege don minister van bin- nenlandsche zaken willen vernemen welk het gebruyk zoude wezen van het voor Vlaenderen 500,000 fr gevraegde crcdiet van De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aanzocht deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen Dus alvorens zyne Staten van Vlaenderen en van Hene¬ gauw te verlaten besteedde Boudewyn IX de uren van zyn leven in goede wetten te geven aen zyn volk even als eenen man die op liet punt zynde eene lange rcys te doen zyne lacste toebereydselcn maekt Hy had tc Bergen de vermaerde grondwetten van Henegauw doen afkondigen Ily had zelfs bevolen dat er overal 111 zyne Staten gelyku maten en gewig- ten moesten zyn Ily ervormde eiken uchtend de onregelmatigbeyd van die oude rechten welke wy heden indirecte belastingen noemen en welke alsdan tolrechten enz enz genoemd werden Alleen met Marie van Champagne opgesloten zynde over- weegde hy ieder voorwerp en gaf alsdan een bevel van verzagting uyt 't welk hy teekendc gezamenlyk metSohier kasteleyn van Gend Gherard proost van Brugge Thierry van Beveren kasteleyn van Dixmude Boudewyn van Co- men Geeraerd van Oudenburg Jan kasteleyn van Rvssel en veischeydenc andere ridders die de verbindtenis namen van de goedgunstige inzigten van hunnen vorst te ondersteu¬ nen Boudewyn in zyne lange wandelingen die hy deed zonder gekend te zyn maekte opmerkingen daer naersprak er over met Marie van Champagne en den uytslag zyner gesprekken was altyd eene verbetering welke doorliet volk de morgenstonden van Boudewyn genaemd werd Wy lezen in een zeer oud handschrift de omstandigheden van een dier morgenstonden Wy gaen de zelve mededeelen als een geschiedenis tooneel en als een stuk 't welk eenige byzonderheden kan verschaffen over het leven den koop¬ handel en de nyverheyd onzer voorouders in het begin der 15 de eeuw In het jaer 1202 op eenen koelen morgenstond der maend Ziel hier het antwoord van Mr Rogier « Mynhecren de gouvernenrs der provinciën aen dewelke de hulpsoin bestemd is zyn uytgenoodigd geworden de elementen te verzamelen van eenen aerd zynde 0111 de voor¬ stellen te regtveerdigen welke zy zouden toe te sturen hebben aen het ministerie van binnenlandsche zaken voor de ver¬ deeling van het aen hunne provinciën toe te wyden deel « Even als voorgaendelyk zal de verdeeling bewerkt worden door het toedoen des departements van binnenland¬ sche zaken op het verslag van den gouverneur en op den voorstel der bestendige deputatie « Men kan geenc verdeeling a priori tusschen meest alle de lokaliteyten tc gemoct zien Da ere 11 tegen zal men een algemeen petitionnement vermyden alleen toelagen vcrlee- nende aen gemeenten waer den nood der werkende klassen het iuecst drukkend is ic Uyt hoofde van den overvloed van den oogst zyn de lynwaedkantonsde eenige die dezen winter nog veel zullen te Iyden hebben Nogtans moet men er by voegen de plaetsen diegeene hoegenaemde middelen meer hebben uyt hoofde der buvtengewoonc opofferingen waertoe zy sedert tree jaren gedwongen wierden liet is dan te verhopen dat een crediet van 500,000 fr gevoegd by de aenmoedigingen welke zouden kunnen vergund worden lot verbetering der lyjiwaed nyverheyd tot verspreyding van nieuwe nyverhe- den en tot liet uytvoeren van allerley publieke werken zullen toereykend zyn om te bemiddelen in de buytengewoone noodwendigheden "welke het wintergetyde medebrengt «1 De hulpmiddelen door de gemeenten uytgedeeld zul¬ len altyd de belooning van werk moeten zyn slechts ten behoeve van de noodwendigheden die in bejaerdheyd of gebreken genoegzaem verschooning zouden vinden zal men uytzondering gedoogen cc De gouverneurs moeten doen onderzoeken en aen de gemeenten aenwyzcn welke de byzondere werken zyn waervan den toestand en de middelen der schatkist de vol¬ voering toelaten cc In de gemeenten waer een gedeelte der toelagen door de gemeentebesturen ter beschikking van de nyverheyds- comités zal worden gesteld zal dien bystand onderworpen zvn aen de voorwaerde dat de toelagen zoo veel mogelyk a'engewend worden tot verbetering der lynwaednyverheyd ic Later zullen de administratien rekening moeten geven van de verleende toelagen i De gouverneurs zyn byzonderlyk aenbevolen de volgen- denlich tingen tot staving hunner voorstellen in te brengen 1° den algemeenen staet der financien van 't weldadigheyds- burcel vergezeld van het laetste budjet der stichting 2° de financieele gesteltenis van de gemeente 3° het getal der maerte waren er aen eene ronde en kloeke tafel die voo 1 " een groot vuer stond twee zeer eenzame persoonen gezeten- Op den eenen kant was er eene jonge en schoone vrouw van middenbare gestalte gekleed met een lang bovenkleed van fyn wit lynwaet waer op er met de nacld leeuwen ge- borduerd waren en die gezeten was op eene schabel be¬ dekt met rood leer en versierd met goude nagels waervan de koppen een kruys vormden Deze vrouw was Marie van Champagne Haer schoon kastanie-bruyn hair rolde uyt ha¬ ren kap behangen met eenen gouden kwispel die geheel haer hoofd en den omvang van haer aengezigt bedekte Zy had een goud hals-sieraed aen omzet met kostelyke gesteen¬ ten en aen hetwelk een reliqui-kasje hong waer in er eenig hair van de II Salvine van Troycswas Zyhad op haren rug liet rood kruys der kruysvaerden en aen haren zwarten leeren gordel liong hare alinoes-beurs zy leersjes met bontwerk geborduerd Op den anderen kant was er eenen kloeken man die scheen 30 jaren oud te zyn Ily had een regszinnnig en edel gclaet zyne oogen alhoewel snel zynde gaven veel goed- hcyd te kennen" Eenige strengen gekrold liair hóngen buy¬ ten zyne breede muts van rood leer Klcyne bruyne knevels waren rond zynen mond gekrold zyne kin was geschoren zyn schoon ovael wezen gaf zyne zedelykc magt te kennen even als de ligchamelyke magt in geheel zyne houding uyt- scheen Het was Boudewyn IX Hy droeg een rood boven¬ kleed eene witte broek groote zwarte leerzen zonder spoo- ren en aen zynen gordel eenen kleynen dolk Den zetel in welken hy zat was bedekt door zynen grooten witten man¬ tel waer op het rood kruys gevest was * Het egnde per naest droeg zwarte 1 1 NMM m »!■ in 1 méËKm
Gazette van Brugge 3/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item