Back to top

Gazette van Brugge 1/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Woensdag 15 december 1847 om 1 ure aen Stokvekle te St Michiels 1° voor Mher Jules DeSerret Burgemeester aldaer 2° Voor d'heer Henry Sion 80 Koopen Tail!ie20 dito Sparre Persen en 1000 drooge Snoey en groene Sparre Busscben Donderdag 16 dito om 12 uren te Zuyenkerke ten verzoeke van Sieur Aug Bossier en de Burgerlyke Godslmyzen 3 Hec¬ taren Taillie en 80 Koopen schoone Esscbe Boomen Vrydag 17 dito om 12 uren te Zuyenkerke langst den Dullenweg by l'bofstedekeu van Vidua Denys in profyte van Mevr Douairière Van Caloen Van Caloeu 40 Koopen schoone Taillie en Tronken Hair Maendag 20 dito om 1 ure te St Michiels in de Chartreusen voor d'heer Henry Sion 40 Koopen sehoone Tailhe 1000 groene Sparre en drooge Snoey Husscheii en eeue groote party Sparre Persen Kepers enz Dynsdag 2 1 dito om 1 ure te St Andries aen d'Hofstede van Sieur Boone voor Mher Joos de Terbeest 30 Koopen Eyke laillie en 20 dito schoone Eyke en Beuke Boomen V\ oensdag 22 dito om 12 uren te Lisseweghein deBosschcn van Jonker Anselmé Van Caloen by d'Hofstede van Jan Bos¬ sier tO koopen schoone laillie en Prónken Hair mits 25 dito zware Essche- Olme- Vbecle- en Eyke Boomen Donderdag 23 dito om 12 uren te Zuyenkerke aen de Kalte- roche voor Mher de Ridder Eugene Van Oulryve d'Ydewalle 60 Koopen extra schoone Taillie en Tronken Hair Maendag 27 dito om 10 uren voormiddag te Zuyenkerke en Dudzeele 1° aen de W eyman 2° in den Bosch gelegen aeuden Vullen Molen t> c op d bolstede van Frans Moubailliu 4° op het Schotte Kasteel 30 Koopen schoone Taillie en 50 dito Evke- Essche- Wilge- Abeele- Keei'selaere- Appelaere- en extra zware Olme Boomen fronken en Tronken-Hair behoorende d'Heer Valckenaere Roels Mevr Douairière Van Caloen Van Caloen Mejoufv Annette Van Caloen en de Douairière Graviune de Lichtervelde' Dynsdag 28 dito om 12 uren' te Zuyenkerke langs den Dul¬ lenweg Ly I Hofstedeken van Vidua Denys voorzeyd voor Mevr douairière Van Caloen Van Caloen 50 koopen schoone Taillie en Tronken Hair Woensdag 29 dito om 1 ure te St Michiels by d'Hofstede van Jan Van de velde Brandt voor Mher den Ridder De Coniuck te Gent 40 Koopen schoone Eyke- en Elzc- Tailhe Donderdag 30 dito om 1 1 uren 1e St Andries in profytevan Mhei Burgf De Nieuiaut 1° aen d'Hofstede vav Sieur l.ooteus 2" iu liet veld 50 Koopen Taillie mils eeue groote party Reu- lingen Sparre Persen Snoey- en Maste Busschen enz Beiaelbaer by L VAN NIEUVVENHUYZE VJamiugstraet By uylscheyding van Bedrijf ■ ^ - ^ ^ • ia » Jt a 1U iisui De weduwe AVAiYZO woouende iu het Ureydei-sliaetje B 16 N." i te Brugge beeft de eer het publiek keubaer te maken dat zy de koopwaren haer Magazyn uvlmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaeude in nieuwe en oude Printen en Gravuren in bladeren en geëncadreerd Lithographieu Zantjes Acrdryks-kaerten Aliassen enz Quiacaillcrie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygeu Barometers Thermometers Lujueur-Schallen Aerdbollen Compassen Graphometers c Koleureu Puiceelen Crayons Penueinessen alle soorten van lukt Papieren Albums Porlefouilleu Kaders en Ivoir voor portretten in miniature ware Napelsche Suaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang om te melden N 1.1 De Printen en Lithographieu worden ■verkocht met cene vermindering van vyftig ten honderd De algemeene Maetscliappy tot aeumoediging van den krvgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- v au de eenigste Agenlen in de provincie West-Vlaenderen zyn l)e heeren Inghels-De Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué' te Veurne li Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris tc T hielt ii Joos-Vcrschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie tc Yper Blyft deelnemers aeuveerden aen de voorzieningskas dooi liaer geopend om de jongelingen door liet lot gelroden hunne vervanging in de nationale indicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de hovengeuaemde Agenten aen de belaughebhende zul¬ len doen kennen BRUXELLES M '1 E T SCAT A PP Y VAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tuyen cje naren van RRAND geau¬ toriseerd hy koniny/yk besluyt 'van l juny 1830 Gevcilsg'» Ie BesasmcS De Maetscliappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe prernien Het beloop der schade v^ord dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaehl De verbintenissen der Maetscliappy zyn gewaerborgd door een kapitael vaameer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge don heer INGHELS-DE TILLY Lange-reije wyk È 15 V.° 20 YM BHliGGE EVER-MARKT dip vjsjaïiEDiffwasj cbi vas4«sa Prjs FERDINAND DE METTEN AERE-CLE ERENS Heeft de eer bel publiek keubaer te maken dat hv komt te ontvangen ecuen nieuwen keus van winter artikels be¬ staeude in Zvvar'e Zyden Cachemiriepnea Poils de Chevre gedrukte Wolle Moiisseliniien en Jakouats Ghitighans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere keus-artikels voor Vrouwen Kleederen Thibets en Orleausen iu 't zwart als zwarte Frau- sclie Merinos gekruyste en ongekruysle Flanellen in alle ko- leureii al.s ook cene groote keus iii de geperkten Witle- goedereu lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Perkal Shertings Madapolains en eeneri ruymen keus van groote geborduerdé Venstergordyuen en Stoors Meubelmousselinuen effene ge- borduerde cu gebiocheteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargien wit Eynwaed witte grauwe en aschgratiwe Calicots — Mutseryen boiineterie)' wollen en katoenen Slaeply v-en Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handsclioeneii — KJevue Schalls van alle kwalitevlen vrouwen en mans Écliaipen Halsdoeken zyden en anderen iiidiaenselie en katoene Neus- duekeu Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in ecu woord eeue menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen melde voor- naernste in- en nytlaudsche fabryken is liy iu staet zync arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Hv verhoopt ook door den sclioonen keus en frischheyd zy- ner waren zich liet vertrouwen en de gunst van het publiek weerdig te maken m » r ai «e WRIQl'B DE CARTES A JOliEii EN TOFS GENRES jULLL B li E V E T E E S a m a eh u® a a is & & ©©a ©in as Tas df ML10UKGIE rue iltmlc et © A Thonneur d'annocer qu'il vient de faire exécuter dans ses ateliers true collection dc GalendrierS pour 1848 en Noir Or ct Gculenrs dc plusieurs formats et a des pri x très-avantageux depuis 30 centimes a ir 2-oü ct carlonués avec bords dorés Se r comma mie pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevetées prix 6 t inc la dots / tine carl s superiiues idem plus com¬ munes a 8 4 et 4-30 la douzaine I abritjue de Registres lignéset contre lignés a la mccanique aiiioi que tout Papier dc Musique et a toutes portées uai Vert flj-eBgesi Ces Etablissement avantagensement connii dans tont le pays « pour les soius qu'il apporte aux travaux qui lui soiit coiifiés ~ est peut-etre le senl dans lrquel il soit possible de se procurer « tons les genres d'impressions avee toule la perfection desirable Z et aux prix les plus avautigenx 2 i'ouriiilures de Bureaux en gros et en detail y Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- Si Portefeuilles et longs Livros de Prières réliés en Velours 2 Chagrin et Maroquin AlLums j'óur Cartes et pour Dessin y Buvai Js etc etc Lc soussigné a l'houneur d'informer le public qn'il vient de mettrc en oeuvre" un nouveau procédé pour la fabrication des Moulures Guillochées système brevelé en sa faveur par S M le Rui des Beiges La beauté la solidité et le bas prix de ses produits per- mettent au soussigné de soateuir avec avantage la concurrence des fabriques etraugères appli Ga Clia mises a l'opération de Ia dorure elles ofï'reiit I'cfTet Ie plus élégant Ces divers avantages me font espérer que je mérilerai de plus en plus la confiance dont le public m'a bonoré jusqu'a ce jour A MAZEMAN-VAN TROOSTEN BERGHE rue des Pierres 33 Bruges KOOP II A N 1 E L Astwekpeiv november Wy hebben gistere» de verkooping vernomen van 200 kis¬ ten blonden Havana Su yker aen on vermiTden prys — ln Kofify zyn 35o balen Brazil aen i\ ip cents in consumtie af"e- dacn en heden nog töo dito dito en 200 dito Batavia aen°20 Cents alles 111 entrepot Wissel-Cours van Parys van den 29 november 3 jj °jo 22 ticcenibor fr /7 10 5 p oj" 16 moert 1 16 60 Cours van Amsterdam van den 27 november \\ ei kel \ Iu sel.oki Ainoriisalie-S > mlikaet Hiiodei-Maetschappv 64 j|J6 00 0(0 102 3j4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te llyssel van den 29 november Soorten K oolzaed OKilliette id o sim iel' l.y nzaeil Cameline Kompiae/i OLIËN de hectoliter 87 5' h «0 00 -a 00 0(t a 88 Hu a on oo a 00 00 h 87 00 00 o 00 00 00 00 00 00 00 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 27 00 28 ho a 2 Oo 00 00 a oo Oo 25 00 a 27 00 2o 00 a 2-i 00 00 oo a oo oo K OEK.KN de 10!/ kit ° / r • '6 50 a 17 00 15 50 a 00 00 oo oo a 0 / oo 20 00 a 22 00 17 50 a 00 oo 15 5o a oo o EE-TY DINGEN OOSi LNDh 29 november AcnJiomsten vein den i29 en f "0 november Dc belgische male Utile d'Oótende kap Rouse van Doever met de km respondenlie m an passagiers de belgische rn.de 6 henun de Eer van Doever met de korrespondcnlie eu 7 passagiers de engeische male Garland van Dnever met de ko,T sponden lie r„ 16 passagiers het engelsch stoomschip oir Edward Ranks kaji Ovenden van Louden met diver¬ se he goede en en 1 pass,.gieis de belgische galjoot Eclipse Kap Van den iverkhove van Liverpool met zout Uytyevaren De hanover'che koff George Friedricli kap Kuvper op avoului r met hallast de belgische sloep Dart kap Gore naer Lomieu met ballast de engeische m-de Princese Alice naer Doever met de korrespondniiie en 28 passagiers de en'wlscbe male Onyx naer Doever met de kon espendenlie eo 2A i as _ sagte.s eu 1 voiture de belgische male Udle d'Os/ende naer Doever met de koirespoiideuiie en 2/j pass.i< r ieis ANTWERPEN 30 november Aenkcnnsten van den 28 tot 30 november De belgische bark Eicrye Marie kap Zoetelief' van Nevv- York met dtversche goedeieu de deensclie jachl Maria kap J uhausen van Sevilla mei fi uyt den engcLchen schooner Amity kap Nickels van Towey met poiceiynaerde de ha- noveische kuir Enyelina kap Bodege van Riga met lynzaed den hclgischeu stoomhoot Antwerpen kap Jackson van Londen met i5 passagiers en diversciie goederen den ameri- kaensclun diymaster Agnes kap Ketly van New-Oileans met tabak en katoen de arnerikaepsclie bark Amos Patten kapiieyu Maloy van Bahia met suykei de hanoverscbe koff heniyheit kap Meyer van Riga inel lynzaed '■ tl—r— i ■ I ertrek-uren van den Y seven Weq VAN BRUGGE ^ Ten 7 ill-en 35 minuten 's morgeus naer Oostende Gend Kortryk Dcornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel' Antwerpen Leuven Tliieuen Luyk Verviers Aken ' Keulen eu Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 3 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 me 50 mm naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Geiid Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds iiaer Oostende ' VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 3 uren 45 min lussclieii Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre en Laudcgliem te Bloemendaele blyven al de kon¬ vooyen slaeu behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plassclicudaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen slaen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 1 1 uren Y seven Wey van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Van Kortryk naer Brugge Ten 5 u 50 min 8 ii 00 » 1 20 i 4 i> 35 » s morg namid 's avonds Ten 5 uren 80min 's morg 7 » 45 » a 12 25 i 4 ii 45 » 's avonds Slaeude te Lopliem Zedelghem Thourout Lichtervelde G its Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge -Drukkcry van L.-B Heiirebouot op d'Eycrmarit
Gazette van Brugge 1/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item