Back to top

Gazette van Brugge 1/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
van op 3 april 1847 by middel van beklimming cn uytwen- digc braek in de wooning en ten nadcele van Louis Lemaire winkelier te Comen eenen diefstal te hebben gepleegd van eene merkelvke geldsommc van omtrent 1200 franken heb¬ ben veroordeeld geweest te weten den eersten in 8 jaren dwangarbeyd eene ure tentoonstelling en tien jaren surveil¬ lance de tweede tot 5 jaren reclusie zonder tentoonstelling de derde om gedurende vyf jaren goplaelst te worden in een correctie buys den vierden en vyfden ieder in zes jaren dwangarbeyd cn eene ure tentoonstelling en 10 jaren sur¬ veillance cn de zesde tot 5 jaren reclusie zonder tentoon¬ stelling en alle solidairlyk by lyve in de kosten van den pro- cesse Maria-Theresia Bouchart vrouw van Pascal Willeman dochter van Seraphinus ond 27 jaren geboren te Houtlhcm en woonende te Comen medebetigte is vrygesproken — Het hof van assisen van Braband heeft zich maendag met eene zaek van lastering by wege der drukpers onledig gehouden Den lieer Gindre bcklacgde zich in het dagblad Argus gelasterd te zyn geweest Ben abt Wouters heeft zich den schrvver verklaerd van het lasterend artikel Den uytgevervan den Argus is buvten de zaek gesteld Den betigten heeft zich zeiven verdedigd Na eene korte beraadslaging heel t den jury hem vrygesproken — Het koriinglyk hof van Douai heelt een arrest uyt- gesproken in de zaek van den artsenymenger van Ryssel vervolgt om vergift aen Hortense Lahousse verkocht te heb¬ ben Denbeer Darnidc is tot 500 frs boet en den heer' Bataillc zyn leerling tot 30 frs boet verwezen Z E E II A M F E IV De spaensche brik Colon kapiteyn Arriandiage van Ant¬ werpen naer Santadare is op 23 november te Cowes binnen geloopcn Dit schip had dry voet water in de kiel de pom¬ pen in werking en andere avary Het moet lossen om te repareren - — Men schryft van Straalsund 22 november dat men te Hiddensoe eene plank heeft opgevischl den naem van Joha?in' Héinrich dragende — De Johanna kapiteyn De Boer van Marianopcl naer Antwerpen is op 9 novem¬ ber met een zwaer waterlek te Gibraltar binnengeloopen — Men schryft van Deal 26 november Een schip van onge¬ veer 300 ton met koffy onz geladen en op den voorsteven een vrouwenhoofd voerende is voorleden nacht op de Goodwindsands verongelukt Men is zonder tydingen van de equipagie By den aenvang der zitting heeft Mr Lange verslag gege¬ ven over het byvoegde crediet voor het departement der juslicie betracht Mr 'T Kint-De Nacyer heeft verslag gegeven over het wetsontwerp vergunnende 300,000 fr aen de linwaeddistricten Zitting van den 30 november De kamer is heden na de mededeehng der stukken haer toegezondeu tot de beraedslaging der artikelen van den budjet der buytenlandsche zaken overgegaen die alle zonder ernstige opmerkingen acngenomen zyn Den budjet is daer na in zyn geheel met 69 stemmen op 72 gestemd De lieereu Castiau en De Foere hebben negatievelyk geantwoord Den heer Feignart heeft zich onthouden FRANKRYK — Parys 29 november Volgens de dagbladen uyt Marseille zou den cholera morbus te Malta aen boord van eenen paketboot uyigebor- sten zyn — Den Covrrier de Lyon meldt het volgende Reeds lang is er sprake om den etherdamp als beweegkracht te gebruy- Hct geleerde en industriële publick weet dat den lieer alhier talryke cn aanhoudende pröëfnemin- STERFGEVALLEN Mr De Candt onderpastor te Ooteghem oud 32 jaren heelt Mr Loosveldt pastoor in genoemde parochie in liet graf gevolgd Even als by is by een slagtoffer van den typhus geworden Men spreekt van vier andere jonge gecstelykcn des bisdoms van Brugge die niet de vrceselvke ziekte aengedacn reeds de Sakramenlen der stervenden toegediend zyn — Den heer Vanderveken onderpastoor te Aeltre sedert achtien jaren is in den ouderdom van 52 jaren overleden aen de gevolgen van den typhus — Mr Rollen onderpastoor te Acren kanton Lessine is overleden aen de gevolgen cener heete kcorts waervan hv in de uytoefening van zyn ministerie acngedaen wierd Hy is den derden jongen geestelyken die sints korten tyd ontrukt wordt aen Henegauw door de wreede ziekte - — De stad Gent heeft eenen barer achtbaerstc burgers crloren namelyk Mr den advokact Frans de Rouck erva- v cn regtsgelcerden en hoogst gedienstig man Hy deed zyne s r tudie in de oude Universiteyt van Leuven - iiüwr — — « Brussel 30 november Kamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 29 november De kamer heeft zich onledig gehouden met den budjet van de buytenlandsche zaken cn het zeewezen In de alge- meene bepleyting hebben MM Osy en Delehayeaengedrongen op dat er zoo spoedig mogelvk gespaerzaemheden zouden bewerkt worden in de kapittels van het diplomatisch per- sonneccl en van liet krygszee wezen Mr Delehaye heeft ver¬ klaerd dat indien die gespaerzaemheden het toekomende jaer niet bewerkt waren hy zich zoude in de noodzakelykheyd bevinden van er tegen te stemmen Mr Castiau heeft ver¬ klaerd van dit jaer al er tegen te zullen stemmen Den heer d'Hoffschmidt heeft zich toegelegd om te bewyzen dat het diplomatiek personneel niet te hoogbczoldigd is doch heeft de verbindtenis genomen van alle verhooging te weygeren welke door de agenten betracht wordt Even alsliet voorleden jaer heeft den baron Osy gevraegd dat het gouvernement eene wet zoude voorstellen waerby eene belasting op het verleencn of erkennen van adclykc titels zoude opgelegd zyn Gezamenlyk met MM Rodenbach en Castiau heeft hy doen bemerken dat die nieuwe belasting eene gewigtige bron van inkomsten zoude uytmaken welke niet te mispryzen is in de tegenwoordige gesteltenis onzer financien Mr d'Hoffschmidt heeft geantwoord dat den racd der ministers beraedslaegt over een verslag door Mr de Sauvage namens de heraldische commissie ingezonden Dit verslag strekt tot het opleggen van een successiercgt op de adelyke titels als het billykste en regelmatigste regt Den minister heeft op de vraeg van Mr Osy beloofd de tabel te zullen afkondigen van de vergunningen of herkennin¬ gen van adelyke titels sedert 1830 alsook dat voortaen de koninglyke besluyten adelyke titels verlecnende in den Mo- mtewr zullen afgekondigd worden In den loop der discussie heeft Mr d'Hoffschmidt aengc- kondigddat den heer Dejacgher zackgelastigdeu van Bel- gien in Zweden in de zelfde hoedanigheyd benoemd is te Madrid waerheen hy zich weldra zal begeven om te zorgen voor de ernstige belangen van Belgien in het overzigt der toltarieven waermede het spaensch kabinet zich bezig houdt ken du Tremblay gen in het werk heeft gesteld om het beoogde doel te bercyken Thans schynt deze uytvindihg op het punt te zyn van werkelyk in pratyk gebragt te worden Sedert verschey- dene dagen is een ether toestel in werking met eene kracht die begroot wordt op die van 20 pcerden en welke tegelyk met een stoomwerktuv wordt om de werktuygi alhier te vervoeren g van de zelfde kracht gebruykt n diedieiicu in eene kristaellabriek ENGELAND — Londe.n 27 november De tydingen uyt de graefscliappen onder betrekking der handels aangelegenheden luyden wederom zeer ongunstig De bankeroeten gaen er nog voort en schier op alle punten des ryks Onder de nieuwe aengeTiondigïlé fallisseraenten be- hooren degene\an den hertog van Roxbnrg en van dengraef van Eglinton Deze laetslc die over eenige jaren de ouderid- derlyke tournooispelen met grootc kosten wilde doen herleven heelt alle zyn goed aen zyne schuldeyschers moeten afstaen • mits eene lyl'rente van 500 pond sterl 12,500 frs Het gouvernement gart dry schepen naer de Yszee zen¬ den om sir John franklin op te zoeken Men weet datdeze zeevaerder den onvindelyken doorlogt langs het noordwes¬ ten was gaen opsporen Men gelooft dat 'hy langst de» Beh- rings tract iu de Yszee is gekomen ZAKEN UYT ZWITSERLAND Den gencrael Dulour heeft don 23 november nvt het kwartier-generael te Lius den volgenden brief geschreven Den opper-bevclhebber ucn den voorzitter van den Vorort « Mynheer den voorzitter de federale troepen na een hardnekkig gevecht hebben geslaegd de voornaemste-staud- plaetscn van den wand te weten de versterkingen en de brug van Gislikon te overmeesteren De divisie n.° 4 en de reserve altiilerry hebben zich in dezen aénvalondcrscheyden Eene battery van Sulotliurn is staendc gebleven ongeaeht de ongunstige standplaets die zy genoodzaakt was te nemen om de versterkingen van Gislikon te beschieten Twee stuk¬ ken werden door onze artillery buvten werking gebragt De brug werd rond vier uer overmeesterd en by het aankomen van den nacht hadden onze troepen hunne bivouaevuren aan¬ gestoken wat verder als Rotb naer den kant van Lucern en hoog op den Rothenberg t Ik kan geen verslag doen over de andere bevelhebbers der division Men heeft iny mondelings gemeld dat de 5.° di¬ visie die gelast was langs Meyers-Kappel op de helling van den Rothenberg aen te tasten ook wel geslaegd had en zich van standplaatsen naer den kant van Lucern had meester gemaakt Indien dit zoo is dan zyn de plans van aeuval zoo uytgevoerd als zy voorzien werden i Er zyn veel gewonden en weynig dooden in evenre- digheyd ik ken er het getal niet van Ongelukkiger wyze zyn er eenige huyzen verbrand 11' wi aen deze het zy door de houwitsers het zy door wra'ek Men zegt dat geweldadigliedcn avonds geduerd had heeft den generael Dufour eenen groo- ten zegenprael behaeld door de sterktenvan Giliskori te over¬ meesteren Deze standplaetsen bedekken het zwakste gcdeelt der grenzen tusschen Lucern cn Zug Den kolonel Burkhardl is van zyne zydc na een moordda¬ dig gevecht in Sursée gerukt manschappen van Lucern zich pligtig hebben gemaakt Het voornaamste gevecht heeft den 23 des morgens by de wyksehans llonau plaets gehad De federale 'troepen onder het bevel van den brigadier Egloff zyn de rivier Reuss te Zins overgegaen De troepen van dyn Sunderbund bezet- teden eene belangryke standplaets bovèn Giliskon De fede¬ rale troepen hebben dezelve aen den 'anderen kant van het dorp ontmoet Toen werd er van heyde zyden een hevig vuer geopend de federale karabiniers vochten met den grootsten moed Den tegenstand was hardnekkige maer de federale troepen rukten altyd vooruyt | zy verjoegen de Lu— cerners uyt Honau en sloegen ze tot in liet dorp Rotji Des namiddags waren de federale troepen te Rotli terug De Lu- eerners hebben de vlugt naer de stad Liieern genomen Er zoude eene bende van het leger van den Sunderbund door de division Ziegler en Ginur gevangen genomen zyn — De tyding der ovërgael' van Lucern is ambtelyk bekend De zaken van Zwitserland schynen eerlang geschikt te zullen zyn en indien de groote mogendheden zich met hun congres niet hacstcn dan zal hunne lusschenkomst geheel onnoodig worden De overgaef van Lucern schynt overigens eenen grooten indrukt te wege gebragt te hebben want de kleyne kantons van den Sunderbund onderwerpen zich het een na het ander — Men schryft uyt Parys van den 26 november De tydingen die uyt Zwitserland aenkomen handelen meest uytsluytelyk over den aenval tegen het kanton Lncern Den 23 dezer maend heeft men op geheel den omkrin" van dit kanton gevochten Nu een gevcgt dat van tien uer des morgens tot vyf uer des BURGERLYKËN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 26 tol den 30 november 26 Sophia Wallart bleekerin oud 69 jaren geboren te Eonetieres Noord Frankrvk woonende te Brugge weduwe van Joannes Leserauwat overleden in de Pottemakers-straet C 4 n e 36 Henricus Tellynck oud 18 maenden overleden in de Houwcrs-straet D 17 n° 82 Maria Termole spinette oud 33 jaren geboren te Moer- kerke woonende te Maldeghem ongehuwd verdere inlichtingen onbekend overleden in de St Nipolacs- straet C 1 n" 72 Joannes Cossè werkman oud 56 jaren geboren te Eeghem woonende te Wynghene weduwaer van Rosa¬ lia Deranter overleden in de Maria-Straet C 9 n" 8 Maria Peire oud 3 maenden overleden in de Rolleweg- straet A 9 n° 43 Emilie Van Dooren oud 7 maenden overleden in de Nieuwland-straet A 6 n ö 22 27 Carolus Bultinck werkman oud 32 jaren geboren en woonende te Zcdelghem ongehuwd zoon van Joseph by Maria Verhaeghe overleden in de Werkhuvs-straet C 14 d" 100 Carolus Morccuw gepensionneerden facteur der brieven post oud 7 1 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Isabella Van Holm overleden in iiet Noord Ghistel-hof E 14 n° 83 Clementina Ollcviers kwcekcling in de meystjes stedc- scbool oud 13 jaren geboren en woonende te Brugge dochter van Franciscus bv Maria Millecam overleden in den Nieuwen Gentweg C 14 n°6 Charles Pitot zonder beroep oud 38 jaren geboren te Quievraiu lest gewoond hebbende te Hornu echtgenoot van Florentina llayez overleden in de Jaeobinesse-s r C 14 n» 78 Josepbns Delbol kleerkooper oud 80 jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer van Rogina Ver- nieuwe overl in den Nieuwen-Meersch C 9 n° 38 28 Catharina Behaeghel zonder beroep oud 3S jaren ge¬ boren en woonende te Brucge echtgenoote van Louis Jonekheere overl in de Bouvcrie-straet C 3 n° 55 Louis Van den Bulckc oud 3 weken overleden in de Vulder-straet B 10 n° 64 Carolus Maertens werkman oud 35 jaren geboren en woonende te Tliielt ongehuwd zoon van Jan by Victoria Van der Gunst overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes Hautekeete werkman oud 35 jaren geboren cn woonende teSt Jooris ongehuwd zoon van Joannes by Catharina De Meyer overledeu in de Maria-straet C 9 n° 8 Carolus Bruneel werkman oud 18 jaren goboren te Pitthem woonende te Wyngbene ongehuwd zoon van Josephus by Marlanna Mestdach overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Lambert Cantillon grenadier by het 2 de liataillon van het 7" e regiment van linie v in garnizoen te Brugge oud 22 jaren geboren en woonende te Luyk onge¬ huwd zoon van Franciscus by Agnes Hcnrard over¬ leden in de St Jooris-straet E 7 n° 27 Maria Van Elslander kantwerkster oud 46 jaren ge¬ boren cn woonende te Brugge weduwe van Ignatius Rombaut overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Jornna Van den Bulcke zonder beroep oud 49 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van Caro-lus Marlier overleden in de Bouvcrie-straet C 9 n° 8 Anna Guvo zonder beroep oud 66 jaren geboren to Mariakcrke woonende te Oostende ongehuwd doch¬ ter vou Jacabus by Catharina Daneel overleden in do Jacobinesse-straet C 14 n° 78 Joannes Scheers oud 2 jaren 4 maenden overleden iu de Grcinscheur-straet 1 15 n° 46 30 Mynheer Desjré-Jean-Marie-Ghislain-Marin De la Motte rentenier gepensionneerden van den Slaet oud 72 ja¬ ren 9 maenden geboren cn woonende te Brugge echt¬ genoot van jouffr Isabella-Clara De Busseher overleden langst de Spiegel-reye F 3 n° 11 17 Geboorten 29
Gazette van Brugge 1/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item