Back to top

Gazette van Brugge 1/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
het bezit van Vandenplas zouden geweest zvn tydens den rampzaligen avond van den 2 september Rosseel deed ter plaetsde juyststeaenwyzingen liytoonde eenen waterplas in eenen gracht waerin den'bebloeden ha¬ mer afgewasschen wierd benevens de andere voorwerpen we ke tot de moord dienden Ook wees liy de wegen aen Jangs waer zy gekomen waren en cyndelyk de verscbillige gravingen welke zy deden ten eynde eene geschikte plaets e vinden oin de vrucht hunner rooving te bergen Rosseel had gewerkt in het kwartier Louise by den tim¬ merman Van Begin ten tydc der moorden op de St Gery- plaets Daer heette men hem de Roode Muts Den dag of tw ee dagen na de moord aen zyne gezellen gezegd hebbende a iy een goed glas lambiek ging ledigen zoo riep men hem oe zonder ernst dat hy ongetwyfeld de beurs van Evene¬ poel bezat Hy verliet die werkplaets eenige dagen nadien klagende dat zyne gezellen hem kwelden Na eenen twist waerin Rosseel in de Kwakkelstraet ge- raekte ging hy zich buyten de Ninovepoort achter eenen boot nlaetscn om er zynen tegenstrever af te wachten hy had eenen besemstok by zich en als den man digt bv den boom kwam ontving hy eenen geweldigen slag op het hoofd Geluk kiglyk bleven zyne tegenwoordigheyd van geest en zy¬ ne krachten hem hy hy vatte den moordenaci by het lvfën stelde hem buyten gevecht Wat Vandenplas betreft sints lang bevond hy zich in eene netelige gesteltenis Toen hy nog eene bakkery had verkwistte hy veel geld tot dusverre dat hy de grootste moeyle had om het meel te krygen dat bcnoodigd was 0111 zyn brood te hakken Hy was' 1,20Q frs schuldig acn de maetschappy der stoommolens en den valdag van 'het bricf- ken dat hy ten dezen gevolge ondcrteckcnd had was aen- staende Op zekeren maendag bleef Vandenplas tot 9 uren 's avonds in eene herberg dan ging hy naerzyne wooning Kortnadien keerde hy weder nacr de herberg maer weynige oogenblik- tn verliepen of men kwam hem zeggen dat zyn buys brandde IIv snelde derwaerts al roepende < Men brandt myn buys af men besteelt my Later in den avond be¬ weerde hy 700 fr ontstolen te zyn Weldra beschuldigde men Vandenplas het vuer in zyne wooning gestoken te heb- n ten eynde een voorwendsel te kunnen inbrengen om zy¬ ne scholden niet te betalen Be kamer van beschuldiging kon c deswege tegen hein ingespannen vervolging niet laten voortzetten daer er gecno genoegzame bewyzen bestonden hints dien dwaelde Vandenplas zonder werk op de slract met slecht gezelschap verkeerende waerschvnlvk zal hy 111 z.)iu 11 nood op de ongelukkige gedachten gekomen zyn van cc/ie niisdacd te pl< gen varen want dit vertrek is ons als eenen eeuwigen vaerwc voorgesteld als eenen akt van afstand door Belgien 1 Maer wy konnen zulks niet geloovcn want het is uyt naem der toegenegen heyd en medelyden niet die wy konnen inboezemen dat Belgien zich met Guatemala moet bezig houden het is uyt naem van zvnen koophandel zyne nyverheyd en zyne 111 noodwendigheyd zynde bevolkingen die vooriaen onder ons konnen komen en zich door zes maenden arbeyd mid¬ delen van hestaen konnen verzekeren « Wy hlyven dan de hoop voeden dat uwe Majesteyts beschermingc aen de eerste helgiesche volkplanters van Santo-Thomas niet zal onttrokken worden want toen wy op het eynde van het laetste verloopen jaer eene petitie lee- kenden voor de leden van de kamer der volksvertegenwoor¬ digers wy vroegen de directe tusschenkomst van 'liet gou¬ vernement van uwe Majestcvt wy vroegen vooral eenen weg die nacr het binnenland leyd « Sedert dien tyd zyn eenige rampvolle vooruytzichten verd wenen het behoud der openbare gezondheyd heeft ons den indruk doen vergeten die de besmcttclyke ziekte van 1844 in ons had gëmaekt reeds hekomen uytslagen boeze¬ men ons een vollevertrouwen in onze landbouwkundige wer¬ ken dewelke op dat tydstip maer onzekere beproevingen waren en de onvermoevelykn poogingen van den zaakge¬ lastigden uwer Majesleyt den heer BI ondeel hebben de voltrekking mogelvk geinaekt en voordeelig voor Belgien « Dat liet ons dus gcoorlofd zy Sire ons rondom onzen nieuw en directeur te scharen om voor de voeten van den troon de smeekingen en de hoop der voJkplantcn van Santo- Thomas uyt te drukken wiens laridveriiuyzing als geen bal¬ lingschap moet wohlen gehouden want "indien zv geloofd liebhen van de eerste dagen af voor Belgien te arbeyilen zy hebben heden He overtuiging hetzelve krachtdadiglyk te doen indien uwe Majesleyt geweerdigd'den uvtslag van hun l.v den en hunnen arbeyd intezamelen door de edelmoedige acnhiedingeu der republiek van Guatemala te aenveerden Do volkplanters van Santo-Thomas achten zich gelukkig en trotsch acn uwe Majesteyt oodmoediglyk de hulde aen te bieden waermede zy altyd zullen zyn « Sire 1 De volksplanters van S'anto-Thoma van Guatemala hebben m date van den 1 S> julius laatstleden nacr den Koning een smeekschrift gezonden waerby eerst gelogenstraft wordt alle hetgeen men over hunnen gehrekkelyken staet gezegd neeit en ten tweeden den onderstand van het vaderland gevraegd wordt onderstand die zou konnen strekken om nieuwe hulpbronnen aen onzen koophandel nyverheyd en onze overvloedige bevolking te brengen " Santo-Thomas van Guatemala 12 july 1847 « Sire « liet vaertuyg door uwe Majesteyt gezonden om onsnaer Europa weder te brengen komt het anker te Jigten hebben¬ de alleen acn boord eenige vrouwen eenige gehrekely ken en eenige van dc onzen die eene laetste reys moeten doen om iiun v'crbl yr alhier definitief in terigten « Wy die acn ons vaderland vaerwel gezegd hebben 0111 ons voor de kolonnie toelewyden er blyft ons over een'e ge¬ heiligde pligt te vervullen door voor de voeten uwer Majes¬ teyt de billyke berken telykheyd „eder te leggen die ons de komnglyke bescherming oplegd zonder dewelke Santo- 1 honias nooyt zoude hestaen hebben en die ons alleen aen- houdenden moed heeft gegeven om de hinderpalen van alle 1 e overwinnen waermede onze eerste poogin"en 0111- ringd zyn geworden ° « Het is met een pynclyk gevoelen Sire dat uwe onder danen die Amerika hewoonen de Adiile hebben zien wel¬ hebbende zyne welbemindde zuster kwam onttrekken acn eene sehandelykc doodstraffe Zy bedankte den Hemel voor eenen zulkdanigen onderstand alhoewel sidderende voor het leven van eenen broeder die het zelve voor haer kwam in gevaer stellen Des anderendaags Jan den overu iimaer die noovt in dc zeventig gevechten welke hy in de strydbaen bvgewoond had de wapens had opgenomen voor eene zoo schoone en rccht- veerdige zaek bied zich aen zyn aengezigt met het voor¬ hangsel van zynen helm bedekt zynde ten eynde niet «c- fccnif te zyn en op dat hy zonder gelaekt te worden eenen mededinger van een min edel karakter dan het zyne zou mogen bevechten beveelt hy acn zynen wapen-knegt van den Beschuldiger of zynen vertegenwoordiger te roepen Eenen baetzuehtigen mensch de schande van het riddercorps die zynen arm aen den lafhertigen De La Brosse verkogt had plactst zich op het anilcr eynde van het strvdperk met de koelmoeldigheyd van eenen man die vertrouwen heeft in zvne magt en in zyne behendigheyd De hoop van eene ryke beiooniug verwekte zyne gretigheyd en op het gegeven tee- ken komt hy niet de snelheyil van eenen schigt op zynen edelen medevegler toegeschoten Jan keerde den slag af en gtvtt urn nenvalier eene sleek welken hem eenegroote won- de toebrengt De woede van den baetzuehtigen kent scene palen meer twintig aenvallen in de welke den list en den •1 Uwe getrouwe dienaeren en onderdanen » Hier volgen de handteekens van allle de Volkplanters — \ nlgens dat wy yrneme.11 zvn de werken voor de ver¬ dieping der eerste sectie van het kanael van Zelzaete reeds zoo verre gevoorderd dat de gemeenschap tusschen die vaert en dc zee reeds hersteld is De uytvoering dier belangryke werken zal toelaten de hoven wateren door de Leopoids- sluyze te lossen en dit deel van het noorden van Brugge van overstroomingen te bevryden Gisteren omtrent den middag is de vierjarige Nathalie de Vos in de Ezelstraet alhier overreden en dood opgeno¬ men naer het hospitaal gedragen Bv koninglyk boshut van den 25." november 1847 is de doodstraf ui tgesproken door het hof van assisen van Antwerpen den 50 n October 1847 tegen den genaemden Petrus Franciscus Van den Bril van Boom uytgesproken veranderd geworden in twintig jaer dwangarbeid zonder tentoonstelling r> In de laeste zitting van den jurv der tentoonstelling van voortbrengsels der nyverheyd is bepaeld geworden dat er rond twee honderd decoratien aen werklieden en vyltien medalirn aen vrouwen zullen uylgcreykt worden Den jury zal zich den tg december wederom vereenigen ten eynde het verslagvoorstcl van den heer Ch deBrouckcre te onderzoeken nopens de opregting van hulp- voorziening¬ en spaerkassen voor de werklieden Den zelfden dag zal er een groot banket plaets hebben waerop den minister van hinnenlandsehe zaken zal uvtge- noodigd worden De inhuldiging van het standbeeld van Vésalc zal niet plaets hebben den 16 december maer den 31 december verjaerdag van den vermaerden brussclschen anatomist - De miliciens voor het contingent van 1846 zullen zoo jaer voor den 1 january aenstaende opge- als het vorige O moed te di am l " " ii gelyk eenen zeiven onderstand geven acn dc verde¬ en aen den aenval volgen op eikanderen en hl wen zonder uvtslag EyndeJyk vat den hertog van Braband zvnen tegenstrever 111 het lyf en poogt te vergcefsch hem uyt het .m> perk te werpen ten evndc den zegenpracl te bekomen /.onder nein het leven te benemen De over groote magt van den tegenwoordiger van De La Brosse liet aen Jan uiet toe aan op die wyze te zegcnpralen en alle andere beweegrede¬ nen dan die van de redding van Marie als van weynig helaii" aanziende doorsteekt hy het hert van zynen vyand die hy eenige oogenblikken daarna den geest zag geven Een algemeen vreugdegeroep liet zich onder de aenschou- wers hooren die tot dan toe de diepste stilzwygendheyd be¬ houden hadden in verwachting en in acndoening zynde,- den overwinnaer die nogaltyd onbekend was ontvangtdc hulde a | l a ' c omstaendi^ps Mner wie is hy Van waer mag hy gekomen zyn Men begeeft zich haestig na de gevangenis om er de koningin uyt te halen die nu op eene rechterlyke wyze verrechtvecrdigd zynde niets meer te vreezen lieeft van den liact van De La Brosse Jan eyndelyk het voor¬ hangsel van zynen helm afnemende om zyne zuster te om- 01 '1 wori ' mct z y nc " naem door de menigte gegroet Alle de herten zyn bewogen en men bewondert te gelyk e hroederlykc liefde en den moed van eenen zoo heldhafti- gen prins Mar ie was gered maer het was voor haer niet genoeg om televen indien den agterdogt van denzoon des konings vergeven te hebben in liet gemoed van den kaning bleef De \ oorzienigheyd vertoefde niet lang van de wenschen Ie acri- hooren welke den koning tot God stuerde om die veront- schuldingen te bekomen Den koning de persoenen iraglendc te kennen van het land van Marie welke liaer vertrouwen genoolen en luiere innige vriendschap bezaten vernam dat eene beggyne of noiine van Nevele van eene edele familie en wier laem van heyligheyil verre verspreyd was kennis had van het geheym r an die zaek hy deed iemand aen haer spreken en dc antwoord van uic vrouw hieJp niet weynig roepen worden op dat de manschappen uyfgekozcn voor de speciale wapens onmiddelyk kunnen ingclyft worden Men leest in den Courier d' Anvers Het gerucht wordt bevestigd dat er onderhandelineen ee opend zyn met het hof van Rome om het incident nopens den heer Leclcrcq op eene vreedzame wyze onder de bemid deling van Frankryk op te lossen Men zegt te Brussel dal den graef Vilain X1I1I lid van de kamer der volkvërLi en woodr.gers naer Rome zal gezonden worden Deze achting weerdigc gedeputeerden heeft Belgien reeds over 16 iaren 111 de christene hoofdstad vertegenwoordigd — Den heer Nothomb was te Brussel verwacht „~ 1 Het f ' at dc inluilding van den spoorweg van hebbel ° P " 1 deCCrabcr acns taende zal plaets — Woensdag laetst was den genaemden Antoon van der Pu len te Mocrheke bezig met eenen boom te kappen • in 111 het vallen kwam Alexander de Taeye aldaer meteenen k ruy wagen voorby gereden en zich niet spoeiiig kunnende verwyderen is hy door den hoorn geraekt en ter plaets dood gebleven r E ^ n l ersoon uyt Manage aengekomen veHiaelt dat er te Seneffe eene zeer afsehuwelyke misdaed begaen is Den ontvanger der contribution van Seneffe had zyne kasöp^e- maekt en wilde naer Binche vertrekken om zyne fondsen in handen van den agent Ie storten Des nachts kwamen dieven in het huvs van den ontvanger en na hein hy middel van een pistool dood geschoten te hebben maekten zy zich van het geld meester — Eene pachteresse van Connecticut in de Vereenmdc- Staten heeft eenen kaes van 6ü0pond bereyd om aen^o- ningin Victoria ten geschenke te zenden — De raedkaraer van het hof van beroep van Brussel heeft de zaek van Zoerzel voor de kamer van in bcschuldi ging stelling verzonden De beschuldigden zyn twintig in getal te weten ell mannen en negen vrouwen — Den Moniteur behelst de algemecne reglementen der geregelde zeyldiensten welke in 1848 van Antwerpen zullen afvaren 1 wee zyn bestemd naer Konstantinopelen een naer Alexandnen en Algiers wee naer Baliia en Fernambouc • vyt naer Valparaiso en Callao twee naer Vera-Cruz • twee naer Santo-Thomas de Guatemala vier naer Singapore en Hatavia D r — Te Catcau Ifenegauw is eene schoolmeesterssc aen- ge houden Twee onwettige geboorten zou zv voorgaendelvk hebben verborgen gehouden De twee kinderen zouden nog 111 leven zyn maer een derde zou zy hebben omgebra-t Be beschuldigde deswege ondervraegd zou niet zeer stieh telvk hebben geantwoord REGTERLYKE KRONYK HOF VAN ASSISEN VAN WEST- VLAENDEREN Kwartael — 1." Serie Voorzitter Mr Van Zuylen-Van Nyevelt Zitting van den 24 november — Den genaemden Anlonius de Pret zoon van Pieter oud 34 jaren geboren te Deer- lyk cn woonende te Kort ryk wever overtuvgd van in eenen nacht van dc maend augustus 1842 te Ror'lryk hy middel van hekhmmiiig met uyt- en inwendige brack ten nadeele van de eehlgenoooten Dominieus van Ghcluwe eenen diefstal te hebben gepleegd van eene som van rond de twee honderd franken is veroordeeld geworden in vyf jaren reclusic zon¬ der tentoonstelling en vyf jaren surveillance Zittingen van den 23 en 26 november — De genaemde 1 Pietcr-Joscph Bouchart zoon van Seraphinus oud 19 jaren geboren te Houtlhem werkman 2.° Stephanie Le Glereq dochter van Archangclus oud 20 jaren dienstmeyd geboren te Houtlhem 5.° Sophia Bouchart dochter van Se¬ raphinus oud 13 jaren naeyster geboren te Houtthem 4.° Archangclus Le Clercq zoon van Pieter oud 33 jaren werkman geboren te Waesten 5." Alexander Borgo zoon' van Amiable oud 23 jaren werkman geboren le Comen en 6.° Mai'ia-Theresia Braem vrouw van Seraphinus Bou¬ chart dochter van Jan-Baptiste oud 35 jaren geboren te Houtthem spinster alle woonende te Comen overtuy r d om de twyffelagtigheden van Philippus te doen verdwvnen « Zegt aen den koning het zyn de eygene woorden van dó " Begyn dat hy geen geloof moet geven aen dc gene die hem k wied spreken van zyne doorluchtige gemaelin • zy « is onnoozcl van de misdaed welke men haer oplegt > E11 den vorst gaf geloof aen die woorden want het is onmo"e- lyk aen een rccbtschapen hert en aen een rechtzinni" gé- moed van te denken dat eenen wacrlyk godvrugtigcn°per- soon eene andere tael dan die der waerheyd kan voeren Eene toevallige gebeurtenis kwam de oogen des konings te openen over de trouw loosheyd van De La Brosse Eenen monik deed eens met veel aendringingen een geheym > r e- hoor aen den vorst afsrneeken Het was om hem een kleyn kofferken te behandigen 't welk eenen bode die langs zyne abdy voorby trok en aldaer overleden was hein verzogt had zelfs acn den koning te dragen Men vond er brieven in die den zegel droegen van De La Brosse waer in er berigten wa¬ ren aen den koning van Castilien vyand van Frankryk Men maektc het proces van den gunsteling en hy wierd ver¬ oordeeld om als verrader en valsehen beschuldiger opgehan¬ gen te worden De koningin in hare eer crstcld zynde en door hare gocdheyd vergetende het ongelyk 't welk haer was aengedacn geweest door de gene die zoo ligtelyk aen eene zoo sehandelykc beschuldiging geloof gegeven hadden klom weder op den troon alwaer hare deugden en haren rang haer geplaetst hadden en maekte het geluk uyt van haren koniuglyken 'gemael en van hare naestbestaenden Zv stierf den 21 januarius 1321 met den roem van eene der wvsteen der godvrugtigstc koninginnen van Frankryk te zyn Haren Broeder Jan I was reeds den 4 mey 1294 overleden*"
Gazette van Brugge 1/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item