Back to top

Gazette van Brugge 1/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
9mA - N.° 147 54 s,e Jacr Woensdag 1 December 1847 UF ■■■■■■■■BMBpHaRHKSaBHnnKBaHBaaBSBBniOH EBannBgMCTaflm »mCT g ^^ GAZETTE AAA #77 4 iS;' » i£i ïil Ja* NfX* ' •:.ƒ '••w ' EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staatkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKIIEYD Verschynt lcn Maendag Woensdag en \rydag Inschryvingsprys Voor Brugge 5 maenden ïr 4-7 d et Buyten Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden De aenkondigingen 25 cenlimen den regel onder de vyf regels een frank De persooncn die Bekendmakingen te plaetsen hebben woe ie u aenzoebt deze dags voor de vcrschyning van het Blad te laten toekomen BRUGGE Algemeen Uvei'zigt Volgens liet Journal des Débals moet men den burger¬ oorlog in Zwitserland door de overgael' van Lucerne als niet geëindigd beschouwen Ziet hier hoe dit dagblad eenen ar¬ tikel in zyncn nummer van den 29 november begint « Men u bedriegt zich wanneer men geloofd dat de verovering van « Lucerne een eynde aen den oorlog heeft gesteld die Zwit- « land verwoest De troepen der primitieve kantons zyu uyt- u een niet gedreven zoo als een radicale blad zulks voor- « gegeven heeft Zy zyn in hunne wederzydsche Staten te- i rug gekeerd die van Schwylz langs den weg van Kus- « naeh de troepen van Uri en Untcrwald langs liet meer « der Vier-Kantons Het Sonderbund heeft deszelfs hoold- « stad verloren macr het sehynt geenzins genegen zich over « te geven maer besloten te hebben zich tot in zyuo laetsie « verschansingen te willen verdedigen » Indien die vooruytziehten verwezentlykt worden men moet er uyt besluyten dat het Sonderbund wilt wederstand bieden om aen de mogendheden welke te Baden gaen bycen- komen te doen zien dat het nog beslaet dat het zyne zaek zelve kan verdedigen en deszelfs belangen voorstaen Den generael Dul'our heeft zyne troepen te Lucerne niet willen laten verblyven om de wandaden te voorkomen die men tcFriburgte bcwcenen heeft gehad De beraedslaging op het ontwerp van adres is te Madrid begonnen Eene wyziging strekkende om do paragrapho te verw vderen waerhy de staetkunde van het voorgaende mi¬ nisterie geschandvlekt werdt is voorgedragen geworden maer men twyffelt of de meerderheyd zich er mede vervoe¬ gen zal Volgens de jongste bcrigten uyt Italien blyven de gemoe¬ deren in Toscancnaltydevcnzeeraengehitst en de bevolkin¬ gen van Modena van haren kant bereyden zich voor eenen twist die onvermydelyk sehynt Volgens eene briefwisseling van de Gazelle van Augsburg uyt Parys geschreven zoude den beer Guizot ver chrikt over de aenzienelyke zcemagten die Engeland in de Midden- landsche zee heelt te Londen gevraegd hebben wat men er mede bedoelde en van lord Palmerston macr eene onbeduyde antwoorde ontvangen hebben Eenen brief van de grenzen van Italien door bet voor¬ meld dagblad afgekondigd meldt dat Oostenryk voornemens is nog zes regimenten voetvolk met de noodige artillery op de oevers der Pó te zenden en dat twee regimenten die tegenwoordig in de erfachtige Stalen van Oostenryk verbly¬ ven den optogt moeten openen DEN BAERDSCHEERDEU PIETER DE LA BROSSE EN JAN I HERTOG VAN BRABAND De Brabandsche kronyken van de dertiende eeuw behel¬ zen eene merkweerdige geschiedenis in de welke den ver¬ moerden hertog van Braband de byzonderste rol speelt en welke ons genoegzaem belangryk voorkomt om aen onze le¬ zers medegedeeld te worden Marie zuster van Jan I hertog van Braband bvgenaemd den Zegenpraelenden was eene der volmaekste prineessen van hare eeuw Hare schoonheyd waervan men in alle de hoven sprak wierd nog overtroffen door hare goedheyd en hare verkleefdheyd aen hare pligtcn De schoone kunsten oeffenende na het voorbeeld van den hertog Henricus haren vader en in deze eeuw van ouwelendheyd deed zy al wat in haremagt was om de duystcrnissen der barbaerscheyd te doen verdwynen Zooveel vereenigdc begaefdheden deden haer ten huwelyk vragen door verscheyde prinsen en Phi- lippus 111 bygenaemd den S lonten koning van Frankryk 50 jaren oud en weduwaer van Isabella vanArragon wierd aenveerd door Marie en door haren broeder Jan welke reeds door de banden van bloedverwantschap aen het buys van Frankryk verecnigd waren den hertog van Braband was in zyn eerste huwelyk getrouwd geweest met Margareta dogter van Lodewyk IX den II Lodewyk vader van den koning Philippus De plegtigheyd van het huwelyk had te Vincennes plaets en den dag der krooning van de jonge koningin was eenen feestdag voor het volk 't welk van alle kanten toegelopen was Koning Philippus had voor zyne schoone en deugdzame gemalin de tederste geuegenheyd en was voor haren wyzen Oven- !e itslddcleii ®5n vcrscJiilïige njverhcjileu j isi «8c VSneEnleireaii t®ï stand te DeesigeaB Er bcstacn dry middelen om de nyverlieyd in een land tot stand te brengen middelen die door hunne uytslagen als dusdanig herkend zyn geworden De wvze door Colbert minister van Franknk gchruykt deze van Jacobus 7 '™ koning van Engeland' en deze van 11 tllem /' 1 ' 1 1 koning der Nederlanden Colbert schonk geld en voorregten aen de invoerders Jacobus 1."°° schonk voorrechten alleen En Willem l lon schonk geld alleen Colbert gelukte in Frankryk verschillige groote nyverhe- den waeronder die der spiegelglazen in te voeren macr dit koste overgroole sommen Jacobus I" 8 ' 1 verleende aen de uytvinders op het vasteland vervolgd macr cnkclyk eene bescherming van 14 jaren ' en hel is genoegzaem geweest om eenen regen van n\ verhe¬ den naer Engeland te lokken * Willem P' 8 " verb ende alleen geld zonder bescherming tegen de vrye mededinging aen degene die nieuwe nyver- heden invoerden Rusland gchruykt ovcrluygingcn verleydingen belolten en wevnig geld 5 maer geelt niet meer waerborgeu aen de u\ tvindcrs^lan zy in Pruyssen Belgienen Holland bekomen Deszelfs agenten hebben schoon den zeldzaemsten vlyt te ontwikkelen de goede uytslagen zyn nog zeldzamer Deze dry of vier enkele of samengestelde manieren voor oogon hebbende tot welke van deze zal ons ministeiic toc- vlugt nemen Ér is maer eene goed de Engelsche doen w vze met de verbeteringen die er aen konnen geschieden j zy is tei zelvcr tyd de gcspaerzaemsle terwyl zy alleen eene klcyne wet kosten zou om alle de nyverheden naer het land te trekken die er zicli konnen uytbreyden deze zouden zich byna alle in de Vlaenderen nederzetten alwaer den dagloon op dezen oogenblik zoo leeg mogelyk is Maer indien men zich vergenoegd met bieren daer ceni- ge werklieden eenige meesterknechten te roepen men zal niet beter gelukken dan met de vier bordeursters welke uyt Zwitserland gekomen zyn met \ del handen en aen de welke men de stoffe en garens niet heeft konnen bezorgen die zy van noode hadden cm te konnen werken Het ware insgclyks hetzelve wanneer men werklieden uyt Nuremberg ontbieden zoude aen dewelke geleydsbrie- vcn zouden gewevgerd worden en maer eene divisie van een werk zouden aanbrengen dat uyt zoo veel division sa¬ mengesteld is Men zoude wel zyn met eenen man te doen komen die geheel wel een speldekop of punt maken kan raed zeer toegevend Doch er bevond zig toen in het hof eenen loozen menseh die baerdschcerder geweest was van den II Lodewyk by was genaemd Piet er De Im Brosse Behendig en aentrekkelyk zynde had by sedert lang de genegenheyd des konings weten te winnen the hem tot de hoogste weerdigheden verheven had Be gunst welke de jonge koningin reeds genoot deed hem vreezen dat hy zyn rygen crediet zou verliezen en deed hem In t gedagt opvat¬ ten van Marie by den koning Philippus verdagt te maken De gelegeulieyd 0111 zyn afschuwolyk voornemen ten uytvoer te brengen wagtte niet lang van zich aen te bieden Het gebeurde dat Lodewyk oudsten zoon van den koning en van Isabella zyne eerste vrouw schielyk Overleed in den ouderdom van elf tot twacll' jaren Maria van Braband had voor dien jongen prins eene zoo vuerigc genegenheyd als of hy haren eygen zoon geweest ware en nogtans bega zig den trouwloozon De La Brosse by den koning die over Utli ttlllllMUUKUII ■' — ' 1 een zulkdanig groot verlies nog in verbaesdheyd gedom¬ peld was en gaf hem te kennen dat de koningin de dood vcroorzaekt had van den prins Lodewyk Nog kwacdaerdi- geren arglistiger zvnde kogt liy eene valsehe getuygc om die openhaerlvk Maria beschuldigde van eene pooging aen- gewend te hebben om het leven te benemen aen de twee andere zoons des konings ten eynde de kroon aen hare cygene kindoren te verzekeren Eene zoo schrooinelyke ontdekking dompelde den koning in eene buytengewoonc droefheyd en dezen ongelukkigcn vervoerd zynde door de wanhoop leverde Maria of wel het ressort eencr horlogie men zoude daerom gecne fabriek van spelden of naelden noch horlogien hebben Het zyn geene werklieden maer meesters ondernemers speculeerders die men moet zien naer Be gien te lokken door huil de wacrborg te verzekeren dat zy alleen hunne nvver- heyd in het land zullen mog n u to ff nen met besprek nochtans van hun later te mogen onteygenon mits vergoe¬ ding indien de noodwendigheyd zich deed gevoelen liet is dan dat men klcyne maer volledige zwerms zich van den moederkorf zoude zien afsclicyden en zich op éenen grond komen vestigen die hun honing in te zamelen zoude aenbieden Alen gaet wel verre de middelen zoeken die volmaektclvk aengewezen en gestaefd zyn in de beschryvingen van den directeur van hel industrieel museum De kamer heeft maer het door hem opgesteld ontwerp op de brevets tc stemmen 0111 van alle punten van den aerdhodem niet alleen nieuwe nyverheden te doen toevloeycn macr zelfs vreemde kapita¬ len Zy zouden zich niet vergenoegen met geen geld aen het gouvernement te vragen maer er hem geven en daaren¬ boven eene belasting aen den Staet betalen die vrywillig zyn zou en al tyd zoude aengroeyen Kaek Eveasejuoe In onzen voorigen nutnmer hebben wv gemeld datRosseel zaterdag uyt het 'gevang gehaeld is en op den nieuwen weg naer Charleroy is gelevd om de plaets aentewyzen alwaer hy verscheyde voorwerpen van de diefte voortskomendc ver¬ borgen had Rosseel droeg toen eenen kiel en eenen kleynen knevel Zyne gestalte is minder dan middenmatig hy sehynt 50 jaren oud tc wezen Een honderdtal stappen op dien weg deed men hem uyt hetrytuyg gaen Hy ging nog eenige stap¬ pen verder op de kassevde en stampte met den voet om de plaets aen te wyzen waer den schat begraven lag Het was in de schuynle nevens den weg ongeveer vyf voelen lecger dan de kasscydc en op weynigen afstand van eene diepte waer een vervallen huyzekcn staet dat tot wooning verstrekt aen eenen armen metsersdicnaer 'I Was in dat armoedig huvzeken dat Vandenplas woonde tvdens de misdacd Van daer was het dat Vandenplas den hamer medebragt waarmede de eerste slagen by de moorden toegebragt wierden Dien hamer maektc deel van de gereed¬ schappen van den metser die hem eene schuylplarts verleen¬ de in uytwisseling eener geringe schuld wegens levering van brood In die wooning heeft dcjudicie van den 21 af op de aenduydingcn van Rosseel in beslag genomen den ha¬ mer eene broek eenen kiel enz welke voorwerpen in eene af' v rvzelyke gevangenis opsloten Eene hoop van red¬ ding bleef nog over door de wetten van dit tydstip zy was vanccncn hoogen rang en die hoedanigheyd gaf liaer het recht van hare zaek door de wapens te doen beslissen Nau- w elyks heeft zy het inziet te kennen gegeven van hare 01100- zelheyd aldus te doen bewyzen of er word een strydperk opgeregt In het midden van het zelve waren er verscheyde logien \ oor de bloedverwanten den rechter en een groot getal persooncn vanaenzien iwec tenten wderden in den omtrek opgeregt de eene langs den regtcn kant voor den beroeper en de andere langs den linken kant voor den verdediger Den eersten moest Dieter De La Brosse of zyncn vertegenwoordiger zyn Wat den verdediger aengaet Marie vonder "eenen zoo "groot was de vrees welke men had van aen Jen gunsteling tc inishaegen Nogtans indien er geenen ridder is om haer te verdedigen zal Alarie naer het ver¬ loop van den tyd vastgesteld voor liet sluvten van het stryd¬ perk als een vergiftigster verbrand worden De koningin wagtte met eene heldhaftige overgeving den oommbhk ai' dat de Voorzicnighoyd haer eenen verdediger zou zenden Indien er nog iets in de gevangenis haer hert verontruste 't is het denkbeeld van weezen agter te laten Op eenen dag dat Marie overgeleverd zynde aen die hert- verschuerende en smertelyke overwegingen weende eri bad kondigde den cipier aen dat eenen pelgrim vraegde om haer te mogen zien en in het geheytn te spreken Op dien oogenblik bekwam het hert der koningin eene strael van ' hoop < n hoe groot was hare verwondering alswanneer zy onderdo kleeding van dien ontmoedigen pelgrim den lier- vader ««v over aen de strengheyd van een byzonder gerechtshof "dië7de Siouwelooze besclmldi- 't welk voornamelyk samengestehl was u\ n j' 1 / ^''nriiiscs in 1 gin" van Do La Brosse cu het ongeluk van Maria vernomen haren vyand die voorafgaendelyk deze onpiigtige puiises in b lll o VlUI 0
Gazette van Brugge 1/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item