Back to top

Gazette van Brugge 29/11/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AE1V PMS VAN TAGTl'RE De weduwe AVANZO woonende in het Ureydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren haer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture hcstaende in nieuwe en oude Printen en Gravuren in bladeren en geëncadreerd Lithographien Zantjes Aerdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Schallen Aerdbollen Compassen Graphometers Koleuren Pinceelen Crayons Pennemessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang om te melden N 14 De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vvftig ten honderd VEEEOOWIG VAN TAILLIE-HOUT TE VLISSE GHEM Op dynsdag 30 november 18-47 ten negen uren voormiddag door bevoegden amplenaer niet verre van Lepelem in profyte van mynheer V an CaiUie notaris te Brugge 'op tyd van be¬ taling te koopen aenbieden 40 Koopen Taillie-Hout staende in eenen bosch gelegen te Vlisseghein langst de dreve komende van d'liofstede genaemd groot Schaemelweeze bewoond by sieur Philippe Malfait uaer de Lepelemstraet De vergadering ten negen uren voormiddag ter herberg be¬ woond by Pieter Beernaert aen Lepelem en aen Koop Eeuiii den voorzevden bosch Op gewoone conditiën en betaelbaer ten hantoore van J VAN HUE LE Zaekwaernemer te Stalhille Elk zegge het voorts KOOPDAG VAN II ©HIT WAMFL WOENSDAG 1 december 1847 ' [zjr.de St Eloys-dug~\ zal door bevoegden ambtenaer opeubaer te koopen aengeboden worden de volgende Houtwaren 1° Eene groote hoeveelheyd Deilen Planken drie duymers ter lengde van 14 tot 16 voeten zeer welgeschikt voordorsch- vloeren en andere werken 2° Eene partie 5;4 Planken en Rechters van verscheyde lengden 3° Eene partie Kassynen van syphons dienstig voor alle gebruyk 4° Eenige Balken van verscheyde lengden en dikten 5° Eene groote partie Stuks dienende voor Brandhout Alles verdeeld in koopen telks gerieve en zich bevindende te weten te Ileyst aen het Sas te Ramscappelle aen de brugge en te Dudzeeleaen d'herberg Zelzaete ORDER DER VERKOOPJNG Ten 12 uren 's middags precies te Ileyst aen het Sas de vergadering by baes Hamerlynck Ten een ueren half namiddag te Ramscappelle aen de brugge en ten 3 uren te Dudzeele aen d'herberg Zelzaete CONDITIËN Deze verkooping geschied met verhoog van lOper en op I comptante betaling Au S*mwre V 7 EVER-MARKT N.° 20 TE BRUGGE SIS2IÏT ©■& TüÏÏIEDÏfWüïï en vasten S s »»js FERDINAND DE METTEN A ER E-CL EE RE NS Heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy komt te ontvangen eenen nieuwen keus van winter artikels be- staende in Zwarte Zyden Cachemiriennen Poils de Chevre gedrukte Wolle Mousseliuiieu enJakonats Ghiughans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere keusartikels voor Vronwen- Kleederen Thibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Frau- sclie Merinos gekruyste en ongekruyste Flanellen in alle ko¬ leuren als ook eene groote keus iu de geperkten Witte- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Per kal witte Jakonas en Pèrkal Sliertings IVJadapulams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Venstergordynen en Stoors Meubelmousselinnen etl'ene ge¬ borduerde en gebiocheleerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargien wit Lynwaed witte grauwe en aschgrauwe]Calicots — Mutseryen bonneterie wollen en katoenen Slaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne Scha Is van alle kwalitevten vrouwen en mans Echarpeu Halsdoeken zyden en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen melde voor- naemste in- en uyilandsche fabryken is hy in stael zyne arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Hy verhoopt ook door den schoonen keus en frischheyd zy- ner waren zich het vertrouwen en de gunst van het publiek weerdig te maken Le soussigné a Fhonneur d'inforiner le public qu'il vient de mettre en oeuvre uu nouveau procédé pour la fabrication des MoulurÊs Guillochées systènie breveté en sa faveur par S ill le Hoi des Beiges La beauté la solidité et le bas prix de ses produits per- meltent au soussigné de soateiiir avec avantage la concurrence des fabriques etraugères Les Moulures d'après le nouveau syslèine peuveut être appliquées a un grand nombre d'objets tels que Cadres Galeries de Croisées Ten lures d'Appartemeuts Corniches Chamhranles Baldaquins Astiagales Baguettes etc et sou- mises a l'opération de la dorure ellcs oti'rent l'effet leqilus élégant Ces divers avantages me font espérer queje mériterai de plus en pillis la coulimce dont le public m'a liouuré jusqu'a ce jour A MAZEMAN-VAN PROOSTEN BERGI1E rue des Pierres 33 Bruges TOBÏE HEXIDXKS DE PARAPLUlESj PARASOLS ETC Bue de la Monnaie 1\." 51 d Jiruges Vient de recevoir des piemièi es fabriques de France et de l'Allemagne de Soiéries de toute beautée qu'il garantie et vent a 1'épreu.ve a 10 0 |" au dessous des prix ordinaires Uu Irouve égaleiiient chez lui de Parapluies en Cotton de toute qualilé On écliauge et racommode a des prix de tres modiques La beauté de ses marchaudises el son exactitude le rendent recoinma udable £Ët - 1 Y 11 1 JN Li L IN BRUGGE 29 november Den 28 is uyt de bave van Brugge gevaren de engelscbe pleyt Emma giool 7 5 tonnen kap Van Hercke varinde nan Londen met ballast aen den m.ikelaer H Jonckheere Den in de hanoversche koff Geory Frederick kapiteyn Kuypcr op avontuer in ballast aeu dé Schry vei-Vau Giue- ueoioode Établissement Royal de Litliograpliie EN TOUS GENRES FABRIQUG DE CARTES A JOUBIt MEliRS 1MTÈRABLES B B E V E T E E S aanpaioaiE ü iu m ©& s g n l s v ia s I)E BMALÜI-MLMOIJIGIE rue Haute ct Ouai Vcrt Hruges A l'hönnenr d'annocer qu'il vient de faire exécuter dans ses Ces Établissement avantageusement connu dans tout le pays x Iravaux qui lui sont confiés tl soit possible de se procurer impressions avec toute la perfection desirable et aux prix les plus avantageux Fournitures de Bureaux en gros et en détail Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- w Portefeuilles et longs Livres de Prières réiiés en Velours Fabrique de Registres ligneset con tie lignés a la mécanique J Ghagriu et Maroquin Albums pour Cartes el pour Dessin 1S1 HMP tnilt PartlPt' 1 i f» i\l Iiei/Iiin «fr O «Antm V I-* 1 Se recommande pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevetées % prix 6 francs la douzaine cartes superfiues idem plus com- I s munes a 3 4 et 4-50 la douzaine & OOSTEN I E 29 november A enkomsten van den 26 en 27 november De belgische male V ille d'Ostende kap Roose vanDoever met de korrespoudeiilie en 2/| passagiers de belgische male Ckemin de Fer van Antweapen met hallast de engelse lie male Princess Alice van Doever met de korrespomirntie en 9 passagiers de belgische bark Progrès kap Van dei Heyde van Liverpool met zout de eugelsche male Onyx van lioe- ver met de korrespoudentie en i5 passagiers tt 6 U i/11/evuren De hollandsclte tjalk de Hoop kap Jekkes naer Rotterdam met ballast de eugelsche sloep Amity kap Birhemouil naer Burnham m t hallast de belgische male V ille d'Ostende naer Doever met de korrespoiideniii eo i5 passagiers hét nigelsch stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met 28 passa¬ giers en liversche goederen de belgische male Ckemin de Fer naer Doever met de korrespoudentie en i3 passagiers AN TWLRPEN 28 november Aenhumsten van den 28 tot 27 november Den engilschen stoomboot Monureh kapiteyn M a in van Dull met 9 passagiers eo diversche goederen den deenscheii sclionm r Christian kapiteyn Christiansen Van Petersburg met tarwe den engelschm schooner Hunter kap Pain van Museale Afiika met olie de amerikaensdhe bark Millia- des kap Ba-u lelt Van Üd-ssa met rogge den eugelschen dry master Alice kap Ashfoid van Rio-Janeïro met koffy • de belgische scliejreu Mary Key k j» Van Coolpnt Fe- nelon kap Burkeiileiii beyde van Rio-Janeïro met koflfy de deensehe link Sara en Johanna kap Callesen van Mon¬ tevideo met huydeu den hauoveYsclien evei^ Heittrich kap Bichman van Leilli met raepzaed de deensehe sloep C'kris- fiart Char/otta kap Piins van Odensse'e met erwten de hanoversche kolf Plutus k p Kramer van Riga met hout • de hollandscbe ko'ff Harmina kap Hazewinkel var Rum met lynzaed de hanoversche koff Antoniu» kap Roskamp van Riga met lynzaed de hanoversche kolf Maria Enqelina kap Velt van Riga met lynzaed den eugelschen stoomboot Sok o kap Culler van Londen met 10 passagiers en diveische goederen en 7 peerden de belgische pleyt Emilie L.piteyn Van Kerkhoven van Londen metsuyker de b Igische ])leyt Deux Amis kap Vnllemaer van Londen met suvker den hollandsclu ij schooner Luctor et E 'mert/o kap Van Renter gin ill van Malaga met iiuyt de» Jeurischen schooner Leeante I kap M#yi r van Marseille met diver che goederen de Iran- 1 sche bark Edwiye kap Jean van Havre nu l hallast Nog beneden de 'rivier den amcrikaensclu n diymasler Aynes van New-Oi leans de deensehe brik Ocean van Mom video Vertrek-ureri van aen Yzeren Wen VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens uaer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Oendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thieuen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten ure 5 mm namiddag uaer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ui e 50 min uaer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 min Tusschen Brugge eu Gend alle de konvooyeu blyveu staen te Aeltre en Eaudeghem te Bloemeudaele blyveu al de kon- vooyen staen behalve het gene dat vau Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen hlyven staen te Plasscheudaele te Jabbeke blyveu alle de konvooyeu staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 1 1 uren Yzeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg » 8 1 00 a i> » 1 i> 20 a namid 4 i> 35 a 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's ïnoig a 7 i> 45 » » a 12 i> 25 a i> » 4 11 45 » 's avonds Staende te Lophem Zedelghcm Thourout Lichtervelde Gits Beveren llousselaere Iseghem en lugelmunster Wissel-Cours van Parys van den 27 november 3 | u |„ 33 december ft 57 1S 6 p »|' lö nmert 116 40 Cours van Amsterdam van den 26 november W eikiil \ Ue sciiulil 64 [llö Amorlisalie S v ndikaet 83 ö|B Handel-MaelSGhappv i^l ö[8 Pryzen der Granen Olicn en Koeken te Ryssel van den 26 november Soorten Koolzaeri OKilliette 1(1 Slll.lCÉ Lynzaed Caineiine Kcmpzaed OLIËN de hectoliter 87 5«> Ml 01 00 00 a 90 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 è 00 00 87 00 00 01' 00 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 27 00 25 Ml a 29 00 00 00 'a DO 00 25 00 a 27 00 20 00 a 23 00 00 00 a Mi 00 KOLKkn de 1(M/ kilogr 16 50 a 15 5o a oo oo a 20 0 o a 17 50 a Ml 00 15 50 a 00 go 17 00 00 00 U' 00 22 00 aiusi que tout Papier de Musique et a toutcs portées t Buvards etc etc Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 27 november AfcNwmxc uotVEKLiiti u vtaxoiiT Ii ct Deuhoctclt Trie 815 21-43 « Rugge 444 14-37 * B u k weit 65 11-74 « Haver 128 8-50 „ Geersle 523 1 1-77 „ Boomii 9 13-72 « Aerdappelen 360 7.511 g en z | j c PR VS VAN HET BROOD — AVit Brood fr 0-49 ct Halt' wit fr 0-3S ct Menagii'-Brood fr 0-27 ct Roggen Broad fr ü 22 ct Mastelein Brood t'r tl-25 ct alle by de kilogr Brugge — Drukkcry van L.-B Hehiieboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 29/11/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item