Back to top

Gazette van Brugge 29/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
« Dc dry noorderkabin netten hebben den zwitsersclien landdag laten weten dat ingeval de niaetregelen tegen het Sondcrbund ecne rigting zouden nemen welke men be¬ schouwen moet als bedreygende hetzy den wetlelyken basis der zwitsersehe confederatie hetzy dc rust der nabui'ige landen zy zouden gedwongen zyn 111 de zaken van Zwit- scriand tus-chen te komen Het kabinet der Tuiieries beel't zich m dien zin vcrklaerd en zcli's lord Palmerslon heelt dc aendaellt van den Voroi'top de sebadelyke gevolgen van zulke toevallighevd geroepen Het t weede der beyde gevallen heelt zich niet opgedaen en men zal liet waerseliynlyk ook in het toekomende onlwyken maer het eerste kan eiken oogenbiik voorkomen aengezien de tolken van Ochsenbcin zich verklaren voor bet overzigt der federale grondwet In dit geval zoude men vooreerst de diplomatische slappen op de Oringenste wyze vernieuwen en indien zulks zonder ge¬ volg zoude blyven zouden de aenpalende Staten met een gewapend kordon Zwitserland omringen Wat aengael de dnytsche gouvernementen die ducrin belang hebben zy zouden die krygsmaetrcgelcn niet aenwendeu als waren die niaetregelen van bun zelve voortkomstig maer wellen gevolge eeiys besluyts van den ryksdagte Frankfort.» I11 afwachting duert den burgerkryg voort Het kanton Zug heelt zich onderworpen zoo als bet voorzien gewor¬ den is Maer Lucerne beeft bel besluyt vernieuwd van den wederstand voort te zetten zoodanig zulks mogelyk is in acn- zien der ongelykbeyd van de magtcn der beyde parlycn Ongelwyfeld zal men morgen den uvtslag kennen van den eersten aenvaldoor generael Dufour bewerkt Dé troepen van Ui'i hebben de overhand behouden in bet Tessyner kan¬ ton Men vermoedt datzy in gemeenschap zullen komen met Italicn 0111 cr levensmiddelen en krygsbehoeften uyt te trekken Men moest verwachten dat de mocyclykheyd der onder- nemingen tegen Lucerne hetradikael leger gedurende eenige dagen zal tegenhouden intusscben begint iiet te sneeuwen en wie weet of deze omstandigbeyd die tot heden als on¬ gunstig voor liet Sondcrbund voorkwam de oorlogskansen in het voordeel van dit laetste niet zullen doen veranderen Hoe zal het ongeoefende federael leger de veriuoeyenissen van de bivouakken en togten by sneeuw-en regenweder kun¬ nen overwinnen boe zal generael Dufour zyn zwaer geschut over de verwoeste wegen kunnen brengen Eyndclyk by rukt op naer Lucerne met 50,000 mannen bet zal hem hoogst nioeyelyk v allen die massa te onderliouden lly rekent op den voorraedvau Lucerne inaer dat deze stad eenige da¬ gen w ederstand biede liet radikael leger kan levensmiddelen ontbreken en van honger bezwyken In een woord blyft Lucerne stand houden dc legen hacr gerigle expeditie kan inisiukkeii VEROVERING VAN LUCERNE Den Journal des Debals verhaehlt aldus deze gebeurtenis die den 24 november 1 icy ft plaets gehad « Op bet eyndo van den dag van den 22 het radicale le¬ ger was de eerste linie doordrongen en alle de divisien be¬ vonden zich in de nabybeyd van Lucerne Volgens bet dag¬ blad van Bale van den 25 des moi'gends de divisie Graur die buy l< 11 den omtrek die wy komen te melden in bet kan¬ ton Zuggewerkt bad zoude ten gevolge van een gevecht dat dry uren had geduerd dc standplacls van Giliskon veroverd hebben op de grenzen van Argauw gelegen op eene uer afstand van Lueern en deReussop eene door liaer geworpen scheep prugge overgetrokken hebben 11 De standplaetsen van Roth en van Dierikcn op den grootcn vvcg die van Gisliken naer Lucerne leyd zouden ge¬ il kclyk na cenen hardnek kigen wederstand veroverd zyn ge¬ worden Hie twee dorpen en een derde genaemd Honau zou¬ den door het vuer der artillery in brand zyn gestoken ge¬ worden « Indien deze tyding echt is de divisie van Gmur bevond zich den 23 voor de poorten van Lucerne zelve « Ongelukkiglyk ileze scliynt maer al te waerseliynlyk en dc brieven die wy uyt Zurich en Bern ontvangen laten wey- nig hope deze te zien logenstraffen Volgens die brieven de divisie van Guiur zoude dacrenboven aenzienelyke magtcn op den weg gezonden hebben die langs bet deel van het meèr der vier kantons loopt van bet noorden naer bet oosten en van liet Kusnacht naer Lucerne leydt Deze zou 11a hardnek¬ kige gevechten acn Meggen en het kleyo vlek van Ha bs burg op eene uer van Lucerne getrokken zyn Onze brieven voe¬ gen er by dat de divisie Ziegler ook de Heuss zoude overge¬ trokken zyn en op Lucerne voorlrukle langs den direclen weg van Roth Tot daer bepalen zich de tv dingen Bus dat uien niet verders weet dan dat de divisie Gmur den 25 de byzonderste linie der versterkingen van Lucerne zou door¬ getrokken zyn HET PLATTE LAND IN IERLAND s Dat den toestand van het platte land in Ierland doorgnen allerellendigst is is genoegzaem bekend Om er een reg denkbeeld van to kunnen vormen inoct men met de by" zonderheden van den maetscliappelyken toestand aldaer vooral in meer afgelegene streken bekend zyn Dc volgen¬ de bescliryving levert een tafereel op van dat diep- verval waertoc liet lerselie landvolk is gezonken en wacrvau men hier een denkbeeld heeft I11 de noordelykste provincie van Ierland Ulster ligt liet graefschap Donegal en daerin vindt men 111 de baronny Kiknacrenan gemeente Tullighoglv liet domeyn Gwcedore op de noord-westkust — Gwcedore is tegelyk dc aem van ccne baey en van eene klcyne rivier De baey bezaeyd met aerdige eilandjes waervan eenige tot liet domeyn behooren het aenzienelykste wordt Gola genoemd De landen op dezen berg en in dc vlakte waren verdeeld in eygendommen den eygenaer woonde er niet Ieder deel had zoo wevnig waerdc dat geen achtingswaerdig man er zoude hebben kunnen of willen verblyven in de hoedanigheyd van rent¬ meester of zaekwaernemer tusscheii den eygenaer en den landbouwer De renten waren byna nominael en zonder regelmatige ontvangst Gecne ontvangsten geenc juyste re¬ keningen en by gevolg wist niemand met zekerheyd wat by seiuildig of wal men hem schuldig was Er waren huerders die aclit tien en zelfs twintig jaren huer ten achter waren en zelfs hadden eenige pachters in ai dien tyd geen huer betacld en regterlyken dwang was onuytvperlyk Sommige eygenaers waren onkundig met het land dat zy deden bewerken zoo was er een veld dat 24Ü guldens rente per jaer moest geven geheel onbekend aen den bezitter die liet eygendom verkocht want dezen grond was niet genoemd op den slaet der inkomsten toen lord G Ilili kooper werd Geschiedde het uyt eygene beweging dan verwachte den pachter op wiskey soort van sterken drank onthaald te worden Dit was zoodanig de gewoonte dat toen den nieuwen eygenaer zulks afschafte geen zyner daden met meer veronlweerdiging werd veroordeeld Men dreygde zynen agent met stokslagen indien hy het oud ge- bruyk niet weer instelde Hunne bouwgereedschappen waren de onwetendheyd en de vooroordeeien van liet kanton weerdig en bet gemak om den veestapel op de eylanden van de oaey te doen gra¬ zen bad de bevolking langs den oever van de baey opge¬ hoopt waer den grond tot in liet oueyndige vcrdecldwas Een huerder had soms deel iu 50 01 40 verschillende vel den zonder eenigeafsclieyding Een huerder of eygenaer kon zich oninogelyk onttrekken aen eene onoplioudciyke reeks van twisten wederkeerigc tocëygeiiingcu hevige gevechten en processen te midden van buren waervan eeingcn p an¬ ten en anderen uyttrekken deze hun vee loslaten en gene de beweging van anderen verstooren Te Gwcedore werden ook de dieren gemeenscbappclyk be¬ zeten I11 een der onderboorige eyiauileii bezaten dry per- sooiicn een peerd liet armen dier was weldra buy ten dienst want liet bad vier becncn en daer geen der dry meesters liet vierde been wilde be-laen was liet weldra kreupel De schepen werden niet beier behandeld dan de peerden uehal- ve dé algeuieene schering eenniaei in bet jaer nam ieder toevlugt tot den wol Eene vrouw bezig inel een paerkous- sens te breven greep wanneer zy wol tekort kwam een seliaep en schoor het de benoouigde wol mil den rug Een oud vooroordeel deed hun eene kudde drymalcn iu bel jaer van weyde veranderen welke verplacisnig de verbuyzmg van de bevolking ten gevolge bad By zulk een zwervend leven wierd de wooning natuerlyk zeer slecht ouderlioudeii De liut bestemd uyt vier muren van grove steenen of graszoden zonder seiiuuw niet twee deuren en een venster met ruyten van gedroogde lamsveilen Voools twee of iry stoelen een yzcreu pot eenen ouden houten slaepbank gevuld met lieyde-of acrdappelculool' zonder lakens en genoegzaem zonder dekens eeu botervat twee of dry borden ccne schop eene spade en eene pyp De koey indien er ecne was heeft geeilen andereu st.d als liet vertrek zelf Hoewel iu het overige Ierland ieder zyn verken heeft was zulks bier niet zoo algemeen Overigens had de gewoonte luin met hunne ontberingen verzoent en leefden zy zonder zieli aen den eygenaer te stooren onaf banglyk en door list en geweld boven de wet Eenige jaren voor de aenkonist van lord G llill was men begonnen eenen weg aen te leggen toon den Onderkoning in 1857 liet graefschap wilde bezoeken was liy eens inge¬ sloten tusschen twee vemen zoo dat hy noch voor noch acliteruvt kon Een sterken Ier kwam licin te hulp door van de deuren van zyn hut eene soort van brug te maken Geweedore was berucht wegens ongeoorlofde stokeryen Het wevnig hraen was dadelvk in wiskey veranderd zoo¬ dat de inwooners zich behalve aen hunne andere ondeug¬ den ook geerne aen dronkenschap overgaven Deze dron¬ kenschap maektc bun gcvaerlyk in hunne verschillen met de buren en zv werden overgeleverd aen degene die op den hongersnood wisten tespecnleeren die hem byna ieder jaer als de aerdappelteel tegenviel tienden De eylauds- bewooners van Gwcedore waren een wevnig beter dan die van den berg en de vlakte er waren visschers BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelijken van den 26 november Joannes Sola molen werker met Bernardina D'Hondt kleermaakster Charles Berghman sehippers-gast met Anna Brackuian kantwerkster Louis De Cuypcr werker met Maria Micfiiels kleermaekster Joseph Sercu kleermaker met Seraphina Serruys win¬ kelierster Joannes De Graeve werker met Coleta Carton kantw Joseph Balanck smid met Stephania Vonck kantwerkster Joannes Van den Abeele werker met Anna Messens werkster Jacobus Willems schipper met Coleta Desmedt kantw Bruno De Bel werkman te Gits met Rosalia Steens kantwerkster te Brugge Overledenen van den 25 november 25 Charles Poodts oud 2 weken overleden in het Zaksken D 7 n" 54 ' Isabella De Nolf kantwerkster oud 67 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Petrus Van den Brotickc overleden in de Klok-straet D 17 u° 23 Josephus Ramaut werkman oud 78 jaren geboren te Icliteghem woonende te Brugge in huwelyke met Catliarina De Meyer overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Joannes Van Belle gezeyd Van den Bcrghe oud 31 jaren zonder beroep noch bekende woonplaets geboren te Ruddervoorde ongehuwd zoon van Joannes by The- resia Roose overleden in de Hoye-straot B 8 j n° 47 "1" ' " * m mm uu wmvmnM m mi m 1 1 L Brunona Madere zonder beroep oud 80 jaren 11 maen- den geboren en woonende te Brugge weduwe van Joannes Annoot overleden in dc Chartreusinnc-slraet C 20 n° 49 Pbilomena Reylandt oud 16 maenden overleden in de Sl Clarre-straet E 8 n° 27 Geboorten BEKENDMAKINGEN Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldrnunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsuu be¬ woond door M m ° Hanssens-Van De Walle Zicli te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge F1NAEL VERBLYF zander uytstel hoegenaemd zaterdag 4 december 1847 om 5 uren precies namiddag in het Stad- buys te Brugge van GEMEENTE GITS H 1-08-04 C of G 2-1-55 R BOOMBOSCH wel beplant palende aen MM de Giey Siaelens Goddyn Hennessy en dé Wulf gebruykt door deu eygmiaer en door Jacobus Mortelé Staet maer op 1500 francs GEMEENTE RAMSCAPPELLE II 8-42-90 C of G 7-2-26 11 ZAEYLAND palende aen MM Ketele-Verl nde De Buck Sclireurs ou aen de Fonteyn- slraet gebrtiykl door Louis Verlinde Staet maer op 10,973 francs De titelen en conditiën ten kantoore van deu Notaris JACQUÉ- RY ELAN DT ie Brugge Studie van den Notaris Lib ISüLN TE BRUGGE Op zaterdag 4 december 1847 ten 5 uren namiddag in het nageijield te verkoopen Huis OVERSLAG vau Een BUIS van drie stagieu geteekend E 1 n° 67 dienende voor herberg genaemd den Koning van Spanje geheel on- derkeiderd hebbende verschelde Boven- en Beneden-Plaetseu staende in de stad Brugge op de Eyer-Merkt palende van oosten de erfgenamen van den heer Jooris van zuiden den heer Thiereus van westen de Eyer-Merkt en van noorden de erfgenamen van den heer Declercq-Dujardin Gebruikt doorjutV weduwe Mahieu tot 1 mey 1848 Ingesteld 6,675 francs g «oor ii Boom - Ven TE M E R C R E M Op Donderdag 16 december 847 zalmen om 12 uren 's middags openbaérlyken meteen jaertyd van betaling verkoopen te Merckem in bet noordeynde 1° op d'liof stede gebruykt door sieur Martinus Barra belioorende" = Mynheer de Pruyssenaere grondeygenaer te Yper en 2° ten behoeve van sieur Pieter Planckaert landbouwer te Merckem op zyne hofstede door hem gebruykt 180 koopen Boomen bestaendein schoone Eyken zware Poplieren Esschen Olmen en Abeelen dienende voor scheep- timmer- en molen- werken bylen voor den yzervveg zagen van bard enz — De vergadering ter hofplaets van sieur Barra Op Donderdag 23 december 1847 om 12 uren 's middags zal er opeubaerlyk op een jaer tyd van betaling te koopen aengeboden worden 1° op il'hofstede gebruykt door den ver¬ zoeker sieur Pieter Planckaert voornoemd in het noordeynde van Merckem 2" op de landen belioorende Mynheer Coinyn grondeygenaer te Roosebeke gebruykt door sieur Joseph Wautier te Merckem ook gelegen in het noordeynde van Merckem 125 koopen zeer zware Poplieren waer onder ver- scheyde van 9 voeten dikte en nog meer schoone Abeelen en Eyken dienende voor alderhande werken — De vergadering op de hofplaets van sieur Pieter Planckaert Deze Venditien zyn betaelbaer ten kantoore vanMODESTE S VOEi V te Merckem op zyne zitdagen den V ryday van ieder week BY STERFGEVAL VERKOGPING VAN BED- ES MESMIE-GOEDEREN MAKS- IV VllOU W3 - KLÜEDEREA JUffWllILlïT E\ HERBERGIERS-GERIEF MAENDAG 6 DECEMBER 18(7 I N VOLGENDEN DAG zulks uoodig zynde van's morgens ten 10 neren ten Sterf huyze van de echtgenooten VERHAEGHE-DELNAY in de Grouwer- kers-straet te Brugge Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Grefjier CH MOULAERT in de Grouwe rkers-straet
Gazette van Brugge 29/11/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item