Back to top

Gazette van Brugge 29/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
r ondheydskantoor 0111 naer den uytstag te vragen van het ekwest door hem ingediend aen iiet schepcnkollegie het is dan dat hy hem zoude genoodigd hebben om mede te gaen ten eynde zich te ververschen be mcyd van Rosseel is losgelaten Men verzekert dat die dochter als geluyge onderhoord by cede dc gewigtigstc ver¬ klaringen gedaen heeft nopens dc koopers van 't gestolen goed De vrouw Rosseel beweert steeds dat zy onschuldig is aen medepligtigheyd door verberging Ook haren man houdt staen dat zyne vrouw niet meer dan zyne meyd bekend was met den oorsprong van lidgelden van dcjuweelen Rosseel zette de stoutheydzou verre dat hy zyne meydeene gouden broche dierl schenken De dochter gaf het juweel aen haren meester weder zoodra zy de vermoedens kende welke op hacr drukten Eenon derden beschuldigden is uyt Brugge naer Brussel gevoerd geworden Het was den oom van Rosseel die tus- schen kwam in de verkooping der juweelen Hy is reeds in vryheyd gesteld fe Brugge heeft men navorschingen gedaen 0111 een bank- briefken weer te vinden welk Rosseel in cenc herberg aldaer zoude verloren of verkocht hebben Laetste beriglen — De onderrichting der zaek Evenepoel schvnt zich te zullen verwikkelen en meer en meer uyt te breyden Vele getuygen van Vilvorde zyn onlangs gehoord geworden Dagelyks geschieden er belangryks confrontation De nieuwsgierige verklaringen der dienstmcyil van Rosseel zyn geroepen om eene groote rolle in de procedure te ver¬ vollen Die dienstmeyd is eene kloeke en nog al bevallige dochter die Rosseel eene maend voor zyne aenhouding op¬ gewekt heeft naer zyne herberg te Brugge te komen vvoonen wanneer zy te Brussel 111 een dier kleyne logementen ver¬ bleef' alwacr de meyssens zonder plaets zich ophouden en die by de polieie onder verdenking staen Rosseel volgens de verklaring der dienstmeyd werdt versoberde mael door Van den Pias te Brugge bezocht die men Willem naemde Rosseel van zynen kant begaf zich verseheyde mael naer Brussel en ging er Van den Plas zien Het is aldus dat hy er zich twee of dry dagen voor zvne aen¬ houding begaf vergezeld door zyne meyd van dc welke liv scheen voel werk te maken Na eenige juweelen verkocht te hebben Rosseel bad zoo liet schynt vvftig francs naer Van den Plas gezonden door middel van een uiundoct op den post De dienstmeyd heeft moeten verklaren dat zy Rosseel ver¬ gezeld heeft tydens den verkoop van eenige juweelen te Sluys Dien verkoop beeft maer plaets gehad weynige dagen voor dat dc justicie op het spoor der pügligen gekomen is Rosseel en zyne dienstmeyd hebben de royze naer Sluys in vigilante afgeleyd zy hier hoe zy er het verbad van heeft gedaen « Ik wist niet van wier dc voorwerpen kwamen welke wy naer Sluys gingen dragen maer Rosseel deed my dezel¬ ve op mvne borst verbergen Zyne vrouw mogt bet niet we¬ ten Wanneer wyacn de grenzen gekomen zyn de douaniers hebben ons gevraegd of wy niets te verklaren hadden en ik heb al lachende geantwoord « gy kont het wel zien 1 wy zyn de grenzen overgetrokken en in een kleyn htiyske te Siuys aengekoinen ik heb er op den oogenblik cenen persoon her¬ kend die wekelyks naer Brugge kwacni eu ia de herberg van Rosseel gezien had Dcjuweelen werden hem gegeven en dien pereoón beeft in myne tegenwoordiglieyd het geld op tafel geteld Ik lieriuuere my niet meer hoe veel bet was gouden geld Ik heb die sonune met Rosseel opgenomen en droeg zo op my naer brugge komende Wy zyn dan 11a Brugge wedergekeerd Rosseel beeft by zyne aen komst zonder kennis van zyn vrouw het geld dat wy meJcgebragl hadden in den kelder gaen verbergen.» Gelykerwys men de dienstmeyd deed opmerken dat- Van den Plas alies bleef loochenen zv anlwoorde dat hy liet niet kon loochenen betgeen zy aeu de justicie kwam te verklaren De persoonen op vvien meer of min kwade vermoedens drukken die met de beschuldigden betrekkingen hebben ge¬ had worden by eikanderen gebragt en njon vraegt hun eene strenge verklaring gedurende den tyd van den noodlottigen avond van 2 september Men verondersteld zoo men zegt dat Rosseel zynen mcdepligtigen niet wilt beklappen Van den Plas blyft loochenen en wilt niet meer antwoor¬ den Het schynt dat de' eerste verklaringen door den kurassier die in liet buys van Rosseel verkeerde niet zyn gedaen ge¬ weest het is maer op den oogenllik der aenhouding dat hy de omstandigheden die hy wist heeft doen kennen Men verbacld dat Rosseel wel eene kilo en half goud in zyn bezit bad Er komen nieuwe opzoekingen in liet Louisen kwartier te Brussel plaets te hebben alwaer men reeds volgens de ge¬ geven inlichtingen van Rosseel gezocht had Den moordenacr is eergisteren uyt liet gevang gehacld en onder goed geleyde ter plaets gcleyd Hy was wel gekoord en gebonden Den procureur des konings en den ónderrieli- tingsregtcr zyh ter zeiver tyd in vigilante ter plaets gekomen die van naby bet cellulaire rytuyg volgde Men heeft op zyne aenwyzing voorwerpen van wyerde ter diepte van 5 voeten in het zand gedolven gevonden — By koninglyk besluyt is aen de gemeente Lillo een subsidie van 4523 frs verleend ter opbouwing der pastory ouder bet gehucht den Kruyswegcl en aeu dc gemeente Thieien eene subsidie van 1500 frs ter vergrooting van de parochiekerk aldaer — By koninglyk besluyt is eene schadeloostelüngvan 150 frs toegestaen aen ieder der vyf hierna genoemde kunstoe- fenaers Cierkcns en Dobbelaere van Brugge Hanueton van Aeth Van Severdonek van Brussel en Verlaet van Antwerpen die aen den laetsten grooten pryskamp van hstorieschildefiiig hebben deelgenomen — Een koninglyk besluyt van 13 november magtigt de ofli- cieren van alle wapens die peerden houden zoowel degenen in werkzamen dienst als degenen der reserve 0111 ordon- nancie-soldaten te gebruyken voor liet onderhouden hun¬ ner wapens equipementstukken liarnnssuren en de oppas¬ sing hunner peerden mits betaling door den officier van tien franks per maend aen iederen soldaet — Dc schuldeyschers van het liuvs Legrelle te Brussel donderdag in de eerste kamer van het hof van appel verga¬ derd hebben een gunstig advis uytgebragt nopens dc vraeg om uytstel door dezen bankier gedaen — Zaterdag jongstleden is eene zeer lievige aerdbeving gevoeld te Lliandaff Cardiff New-port Risca en andere zuyilclvkc punten van Wallis De gebouwen werden geschokt en een sterk onderaerdscli gcluyd werd van verre vernomen en verspreydde angst en schrik onder de bcwooners dier bergachtige streken — Voor eenige weken stierf een landman in een dorp by Gardaunen in Pruyssen Hel lyk wierd in een zyvertrekje zoo als de boeren wooningen daer hebben lol aen de begra- vcnis geplaetst op een zoogenaemd hangwerk dat is een paer planken die tol berging van goed aen louwen hangen De weduwe die deeeuige liuysgenoote van den overledenen was geweest liuyverdevom gedurende den nacht met het lyk onder een dak te blyven en giiygda rom by haren broe¬ der die in hetzelfde dorp woonde vernachten Den volgen¬ den morgen begeeft zy zich weder naer luier huvs maer vindt tot haren schrik de deur open de kas opengebroken en liet geld weg Zy waggelt naer het zyvertrek en denkt van schrik in een te zinken daer ook hel lyk weg is Maer liet kelderitiyk in den vloer onder de haiigplank is open zy vat moed ontsteekt licht en klimtden keldertrap af Wat vindt zy hier Twee lvkeii haren zwager dood uacst haren man eu nog een paer stukken spek er liy Het onderzoek heeft met tamely ke zekerheyd liet volgende doen opmaken Den zwager wilde den erfgenaem op cygen houtje spelen Toen hy het geld had had hy nog zin in de stukken spek die boven de liangplnnken waerop lietlyk ruste aen eenen balk hingen Ily steeg Oj> de liangplaiiken om erby te kun¬ nen doch deze konden den dubbelen last niet dragen het touw brak en de bevde broeders vielen op liet daeronder liggend kelderluik hetwelk vermolmd en met zyne ver¬ roeste hengels doorbrak Zooging den val nog dieper en voegde een tweede lyk liv liet eerste Den doodden had op eene veeeselyke vvyze zyn huysregt geliandhaefd en liet regtmatig eygendom zvner achlerblyvrnde vrouw beschermd — Eergisteren is in de gemeente Ever een beklagens- weerdig voorval gebeurd Den heer Ilaynes professor in de engelsehe tael was niet verre van den yzeren weg zonder permissie op dcjagl als hy den veldwachter ziende aenko- ineh dc vlugt nam en weldra uyt het oog verloren werd Eenige oogenblik ken daerna werd hy op een veld zwem¬ mende in zyn bloed gevonden een geweerschoot had hein een gedeelte des aeivj.gts weggenomen Den ongein kkigen zieltoogde nog maer een par uren daerna gaf hv den geest zonder een enkel woord Ie hebben kunnen tivlspreken — Het meysje dat in een boseli by Cappellen zoo vvrec- dclyk is ïnishaiidcid bevindt zich thans Imv ten levensgevoel' Z E E li A M P E N Dc Mary Jane kap Collins van Antwerpen komende is op 22 november aen den inkomst van de have in Sunder¬ land gestrand en zal vvaerschynlvk verloren zyn - Den Emanuel kap Breek woldt met eene lading houtvoor Antwerpen bestemd is op 21 november te Gluekslad met ccnzwaerlek binnengelonpeii Hel schip moet gelost worden — Den fracyen nieuwen Oost-Indivaerder Lady Kenaway is den 17 november in de golf van Biscaye in een zinkenden toestand door zyne bemanning verlaten Het schip kwam den 2 juny van Bombay niet eene lading van 210,000 pond sterl waerde Ten gevolge van een hevige 11 storm kreeg het schip een lek vvaerdoor het iu weynige minuten lyds dry voeten water inkreeg Een Hol¬ land sell schip waervan den naem niet genoemd werd dracvdc dadelyk by nam den kapiteyn tweeden stuerinan en 2ü mannen van liet scheepsvolk op en zette koers naer Falmouth Den eersten stuermau den derden stuerinan en vier mannen van bel scheepsvolk wilden aenboord blyven ten eynde den bodem zoo mogelyk 110» te redden Maer on¬ danks alle inspanningen moesten zy bet opgeven en nu bun heyl zoeken in eenen boot uyt welken zy op liet oogen¬ blik dal de zelve dreygde te zinken gelukkig door een ander schip werden gered LYSTE DER JURÉ A getrokken den 27 november 1847 om te zitten in de zaken gebragt voor liet Hof van Assisen dezer provincie van het vierde kwar tael tweede serie onder de voorzitting van den heer V a v Zijylen Van Nyevelt raedsheer by hel Hof van Appel te Gend TITULAR1GE 1 J B Sinaeve gemeente raedsheer te Sint-Denys 2 Van der Beke de Cringene grondeygenaer te Brugge 8 August De Busscliere notaris te idem 4 Pieter De Vrière grond ygeuaer te idem Pielei* Van de Maeie brouwer te Wacken Louis Visage gemeente raedsheer te Poperinghe Edmond De Man giondeygenaer te Brugge 51 Ocket grondeygenaer te Oudenburg Charles Benuiiiek goudsmid te Brugge Van den Peereboom- Bergman grondeygenaer te Yper Louis Goethals-De Pré gemeente raedsheer te Zwevezeele Francois Renty olieslager te Zomiebeke C V ei'sehaeve gemeente raedsheer te Ardoye P.-J* iroye gemeente raedsheer te Zweveghem 15 Heuri Seri'uys grondeygenaer te Oostende IC Jan Staessens koopman 111 wy 11 te idem 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 17 J'weens-Hendrix liostelier te Yper 18 August Valckenaere winkelier te Thourout 19 Phiiippus Rodse kalkbrandrr te Werck< 11 20 Autonius Behaegliel gemeente raedsheer te Veurue 21 Jacobus De Volder stoker te Thielt 22 Louis De Wachter koopman 1e Yper 28 Joseph Pouparrt notaris te Zonnebeke 24 Louis Hughes goudsmid ie Ooslende 25 Pieter Maerteiis landbouwer te West-Roosebeke 26 Victor Naves professor te Yper 27 Louis De Bic burgemeester te Oostcamp 28 Pieler Beke advokaet te Yper 29 Francois Delefortrie gemeente secretaris te Rousselaere 80 Autonius Cousin negotiant te Haringlie SUPPLEMENTAIRE 1 Charles Van Maele biekslager te Brugge 2 Charles Meyne advokaet te idem 8 Dominions Thoris ontvanger te idem 4 Ferdinand Mostrey herbergier te idem Antwerpen 26 november Overziet der Koophandel van dc weck Koffy Deze boon is in denzelfden toestand gebleven als de voorledeim week de verkoopen brstaen in 2400 balen Brazil in versclieydene partyen en aen diversche prvzen Domingo en Java worden by voortduring weynig »ezocht en slechts gekocht voor de oogenblik kelyke behoeften maer men zegt de helft der lading Domingo van het schip Président of circa 8000 balen is verhandeld geworden — Ruwe en Geraffineerde Suyker r Zonder omgang en zonder verandering — Ryst Dit graen leverde deze weck geene omzettingen van belang op buyten eenige kb yne partyen voor de behoeften der cousumtie I11 openbare veyling werden 800 balen Piëmouteschen min of meer beschadigd aen f 19 a 23 1|2 in cousumtie afgedaeu — Eruyt De verkoopen behelzen 1500 kabassen en Commader Vygeu 6 a 700 kisljes getroste Rozynen MR 50 dito Malaga 75 kassen Citroenen eu 15 booten Zantische Korenten volgens de lieden gevryzigde pry zen — Al de overige artikelen zyn zonder noemeiisweerdige affaireu gebleven Ïiraesï- cm XacslüBaasdell De binnenlandsclie markten zyn laetstelyk b ter van hinnen- landsche Tarwe voorzien geweest en de pry zen zyn eenigermate gedaeld Aen onze Beurs bleven zv vast doch met beperkten omgang flohteinsche geldt ƒ 18 a 18 1|4 Rhynsche f 12 lj4 a 12 3[4 Polish-Odessa / 1 1 1 12 a 12 Cuban ka ƒ 10 a 103|4 en Egyptische ƒ 8 a 8 l|2 per 80 kilog — De Rogge blvft iu goede aeuvraeg en vast houdende piyzen of ƒ 6 8(4 a 7 1]4 per 70 kilog volgens kwaliteyt Vriesche Gcerste aeu f 6 1]4 a 6 1 12 verhandeld fyue ï)eensche./6 3|4 a 7 zware aeu y 7 I [2 per heel ol it er Saloniksche op / 6 gehouden vond koo¬ pers aen ƒ 5 a 5 1[2 — Haver met eenige aen 19 frs per 100 kilog te koop aengeboden — lulaodsche Boekweyt gold f 7 |4 per hectoliter — Vette Zaden Sloorzaed was iets meer gevraegd en Lynzaed had veel omgang aen verleegde pryzen Brussel 23 november Kamer «!er Volksvcs'legesswnorjügers Zitting van den 26 november Verscheydene inwooners van Hiilegeni vragen de afsebaf- fing der wet over de verbruyking der gedistilleerde dranken Den minister van financiën biedt een supplementair kre¬ diet-voorstel van 160,000 frs op liet bucljet der buyteiiland- sclie zaken voor liet dicnsljaer 1847 aen Dit voorstel wordt naer de bevoegde sectic gezonden Den lieer Cogels biedt bet verslag der niiddensectie aen over liet budjet van buytcnlandsche zaken Op voorstel der commissie wordt er bevolen dat liet werk van de vvelc'iiscliappelvkc commission over de berekeningen van den heer Desart opzichtelyk den yzeren weg van Brussel naer Geut gedrukt zal worden Vervolgens gaet men over tot de definitieve stemming van liet wets-voorstel nopens de wyzigingen aen liet postwezen te brengen De artikels 3 6 7 en 8 aengenomen zynde gaet men over tot de stemming van liet wetsvoorstel in zyn geheel dat door 71 leden op 72 tegenwoordige aengenomen wordt De zitting wordt lot macnilag opgeheven DUYTSCHLAND — - Franckfort 24 november Eenen brief in de Oder Zeitung uyt Opcln van den 15." meldt dat daer den heer Struwe buytengevvoonen gezant van den kcyzer van Rusland is gepasseerd komende van Rome en het concordaet overbrengende dat tussclien den Pausen den kcyzer van Rusland tot volkoniene voldoening van den Paus gesloten is Krachtens dit concordaet zal de katholieke kerk in Rusland eene volledige vryheyd genieten en in eene vaste en onafgebrokenc betrekking met Rome staen De bisschoppen zullen door den keyzer voorgedragen worden aen den Paus die liet regt heeft 0111 den keus des kevzers te verwerpen of te bekrachtigen Den heer Struwe die te Rome zes weken heeft doorgebragt en die dit zy in het voorbygaen gezegd protestant is is geheel ingenomen niet het edele en beminnelyk karakter van den Paus ZW1TSERLAMD Er zyn geregtclyke maetregelen genomen om de onge¬ regeldheden te Straffen iu Friburg door de federale troepen gepleegd — De tussclicnkomst der groote mogendheden in de za¬ ken van Zwitserland is volstrekt onaflianglyk van den bur- gerkryg en van den uyTslag van den oorlog Ziet hier hoe den Neurenberger Correspondent de tussclienkomst verklaerd luydens eene briefwisseling van diplomatische» oorsprong -
Gazette van Brugge 29/11/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item