Back to top

Gazette van Brugge 29/11/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N.° 146 54 ste Jaer Macndag 29 November 1847 fel v| GAZETTE VAN m § %S • / ••• > EN DER PROVINCIE WEST" VLAENDEREN Foor Staeikunde Koophand en Letterkunde OYAFHANGKELYKIIEYD Verschynt den Alacndag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct a Buyten Brugge vraehtvry » 6-25 » BilEGGE Algemeen OrerRgt Lueern heeft voor sterker magten moeten wyken Diestad is den 24 november door de federale troepen veroverd ge¬ worden De omstandigheden der overgave zyn niet gekend maer het geen men van nu af zonder acrzelen zeggen mag is dat den wederstand der belegerden heldhaftig is geweest Laten wy nu verhoopen dat den tweeden zegenprael door de federale of radicale party behaeld niet besmeurd worde zoo als deze van Friburg is geweest door het plegen van plunde- van ringen en moorderyen Er komen eenige wyzigingen by de hooge administration — — van Frankrvk ingevoerd te worden Het uytzigt van het britnnnisch parlement by het openen 1'- der zitting doet ernstige verwikkelingen voor het kabinet van lord John Russell te gemoet zien Het cngelsch gouver¬ nement heeft crue leening voor Ierland noodig en om de intresten der nieuwe leening te dekken het moet tot cene verhooging van de income-taxe belasting op de inkomsten toevlugt nemen Deze twee maetregels vy orden even zeer door het volk gehaet en doen grootelyks twylfelen of de meerderheyd van het parlement voor de zelve stemmen zal De income-taxe zoo als hy tegenwoordig bestact valt voor de sehatpligtige zeer drukkende die er eene kwellenden en inquisitoriale belasting inzien die alle de inkomsten te reke¬ nen van 5000 francs met 5 ten honderd bezwaerd Het ont¬ werp van het gouvernement ware die belasting tot 5 ten hon¬ derd te verhoogen Op alle punten van Engeland zyn er meetings bycengekomen zoohaest de inzichten van het mi¬ nisterie gekend waren De gedeputeerden van Ierland hebben met het hoofd van bet engelseh kabinet eene confereneie gehad die voor oogwit had van hem te vernemen wat zyne ontwerpen wa¬ ren om Ierland ter hulp te komen Lord John Russell heeft aen de leden der deputatie geantwoord dat het gouvernement de ellende waerin Ierland verkeerde als een openbare onge¬ luk aenzag en zich een punt van eer rekende voor de ver- ligling der bevolking dier gewesten te werken hy heeft ongelukkiglyk niet zeer klaer geweest in de aenhaling zyner ontwerpen indervoegen dat de zending zich weynig vol- dacn van den minister vertrokken heeft In Spanje heeft de adres-commissie door de kamer der gedeputeerden benoemd eene paragracf in de antwoorde op de troonrede gevoegd waerbv aen het voorgaende ministe¬ rie een scherpe en zeer directe afkeuring van deszell's bestuer toegeworpen wordt Men is verwachtende dat die paragracf tot eene verbitterende beraedslaging aenleyding gaet geven Men spreekt van de inbeschuldigingstelling van het ministe¬ rie Salamanca niet meer Wy hebben tydingen uyt Rome tot den 17 november en van Florencien tot den 18 Rome heeft de vergadering van den staetsraed door den II Vader byeengcroepen als eene groote gebeurtenis beschouwd De bevolking heeft een liecr- lyk onthael gedaen aen lord Minto afgeveerdigden van het engelseh gouvernement en lord Minto om herkentelyk te zyn over de betooning aen hem gedaen heeft door de ge¬ roepen van leve de Italiaensche onaf'hangelykheyd geant¬ woord Alle pakken en brieven vraehtvry toe te zenden i De aenkondigingen 20 eenlimen den regel onder de vyf regels een frank 24 november 1847 Mynheer den Redacteur Het stuk Vlaemsche Beweging in uwe nummers van I 5 en 17 geplaetst is allezins te merkweerdig om in stilzwegen voorbv te gaen en dat is de beweegrede die my opwekt oin ui deswegens myne dcnkwyzc te doen kennen ten dien eynde wil ik ul bekend maken eene aenmerking die ik on¬ langs gelezen heb in de Revue Catholiqae te Leuven gedrukt 8." livraison October 1847 page 435 waer den schryver sprekende van hA lager onderwys in ons land gegeven zich uytdrukt in dezer voegen Onderwysstelsel in Belgian « Wy zullen ons bepalen aen de weerdcring onzer collegas belgiesehe voortedragen eene overweging van eenen ande¬ ren aerd die in ons is verwekt door de lezing der programma de stoffen voorschrvvcnde die gedurende het schooljaar in de belgiesehe schooien gaen onderwezen worden Alen is natuer- lyk geneygd te gelooven dat een nationael gevoelen den keus der elementaire boeken zoude moeten ingeven en dat inge¬ val van gelyke verdiensten de belgiesehe schry vers den voor¬ rang zouden moeten bekleeden Wy verhaesten ons te ver¬ klaren dat zulks niet geschied en het is op dat punt dat wy De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de vcrschyning van het Blad te laten toekomen | oenen oogenblik de aendacht der persoonen willen vestigen die den keus beslieren der werken voor klassieke boeken aangenomen in onze schooien voor middenbaer onderwys Laten wy eens de programma raadplegen en wy zullen er aengestipt vinden de grammaire van Noel en Chapsal voor het onderwys der fransche tael de grammaire van l'llomond van Lefranc van Burnouf van Dornseisscn voor het latin en de grammairen van Coguet Burnouf en andere voor het gricksch ii Van de twee zaken cene of erdiestaen voor de studie dier talen geene boekwerken door eenen Belg geschreven of den voorrang der vreemdelingen is onbetwistciyk en in dat geval zoo als in hel eerste moeten \vv noódzakelyk voor den vreemdeling onderdoen Maer gelukkiglyk wy zyn tot dit uytersle nog niet gekomen Versclieyde onzer landgenoo- ten hebben elementaire werken opgesteld voor de studie der grieksche latynsehe en fransche talen en indien men wilde een ernstige onderzoek dier werken doen men zoude wel- haest overtuigd zyn dat deze onder geene betrekkingen moeten wyken voor de werken die door vreemdelingen over de zelve sloffe geschreven zvn a Nochtans wy vragen het met innig spyt in welke gestichten wordt de fransche en latynsehe grammaire van den heer Pacquot professor by let atheneum van Doorni k ge¬ bruikt de latynsehe grammaire van den heer Gantrel pro¬ fessor bv het atheneum van Gend Weet men zelve dat rr eene latynsehe grammaire opgesteld geworden is door den heer Van Diest professor der rhetoriea in het collegia van Leuven neen men schvnt niet te weten dat die werken door Belgen gemarkt bestaen De persoonen melde bewa¬ king der studiën in onze gestichten gelast hebben zy zich ooyt de irioeyt gegeven die voorbrengselen te onderzoe¬ ken en deze in vergclyking te stellen met de werken die ons van den vreemden worden gezonden De programma ziende men zou genegen zyn te gelooven dat Belgien maer een fransch departement is dat het Franschmans en geenzins Belgen zvn die over den keus der boeken beslissen voor onze middenbarc schooien bestemd » Wel is waer deze aenmerking bedoelt eygerrllvk aen te toonen hoe onredelyk en hoe nadeelig het is aen onze rech¬ ten het gebruyk by voorkeur van vreemde auteurs voor het lager onderwys in onze schooien maer indien dit onbetwis¬ tciyk is voor allen ohpartydigen meiisch zoo veel te meer naer evenredigheyd is het gebruvk van fransch hy voorkeur in onze vlaemsche provinciën eene schreeuwende onrecht- veerdigheyd ten a en zien van onze moedertael en tot beves- ling hoe hateiyk dit voorkomt aen onze landgenooten be¬ hoeft men slechts te herinneren dat de verbastering van onze tael tydens het hollandsch besluer eene van de grootste be¬ zwaren geweest is die en gevolge heeft gehad dat ivy Belgen die get.rouwige onderdanen zvn doch geene slavcrny kun¬ nen dragen het jok van' Willem hebben afgeschud Daerom ik keure goed en kleef aen ul medegedeelde stuk Vlaemsche Beweging en niet ruin keure ik goed de bygevoegde nota van den lieer Dtdhougne — redevoering door hem uyt- gesproken ter gelegenhevd van de discussie over het budjet 1847 — De aenmerking van dezen lieer alhoewel aen de librale dcnkwyzc toebehoorende moet nivns dunkens van allen onpartydigen katholvkcn aengenomen worden om geene andere rede als dat liet de waerlieyd is en dat de waerlieyd uvt wat bron zy ook mogt voortvloeien waerlieyd blyft en by gevolg dat eenen liberalen even gelvk als eenen katho- lyken geloof en acnkleving verdient voor alle zyne akten die tot algemeen ivelzyn zoo stoffelyk als zedelyk strekken en voorders my dunkt dat het wcnschelyk ware dat allen katholvkcn deze denkivyze voor grondregel van alle zvne akten zou aennemen dan zou men ongetwvffelt alhaest zien vcrdwvnen alle die twistredeneringen die men niet zelden aentreft in zommige dagbladeren en nergens toe dienen als om tusschen de twee partyen liberael en katholiek twist en tiveedragt te zaeyen Wy lezen in de Gazette van Gent van gisteren den volgen¬ den brief « Mijnheer den Opsteller « Alen heeft my met den brieven-post een soort van ma¬ nifest doen toekomen loopende over hetgeen men de Vlaem¬ sche beweging noemt dat is over de invordering der tael- rcchtcn van Vlaemsch Belgien Schoon ik niet uytgenoodigd ben geweest om tot den opstel van dit stuk liet myne toe te brengen meen ik echter aen de Vlaemsche zack waeracn ik sedert omtrent 25 jaer medeiverke de verklaring schu'- dig te zvn dat ik de grondbeginselen en 't doelwit der be- we n' n Bi indervoege als die in dit schrift ui teen gezet zyn geheel en al bytrede De sehryvers van dit manifest hebben geen ander ongelyk dan 't naemloos te hebben uytgegeveu ii De sehotsehriftvervcerdigers zouden zich alleen moeten verbergen De geschiedenis die dank zy grootendeels aen deze beweging eyndclvk uyt haren doodslaep is opgestaen zegt ons dat onze voorvaderen als zy volksbesehavende rech¬ ten wilden aenivinnen in vollen dage hun request aen de gouvernante der Nederlanden aenboden ii Alen voorkome dat de vyandeu onzer volkszakc ons met schynrecht beschuldigen mochten van de duysternis te beminnen en voor het stellen onzer handteekeiis terug te deynzen De Vlaemsche Tael- en Lellcr-beweging is hoofd- zakelyk vlaemsch hoofdzakelyk vryzinnig En zeker moet men niet acrzelen de Vcrantivoordelykheyd vaneen vader- landsch werk op zich te nemen als dit strekt om den volks¬ hoop van Vlaemsch Belgien de tot nog toe ontbeerde kennis¬ sen toe te reyken Den zegenprael der maetschappelyke vrv- zinnigheyd in Vlaenderen zal allecnig dan volledig zegen pra¬ len als onze volkszaak met alle hare ontwikkelingen zal zegeupralen En om 't woord te herhalen van een gentseheu redenaer in de kamer der volksvertegenwoordigers zonder Vlaenderen geen Belgien ii Aenvecrd enz PnUDENS VAN DUYSE In de voorleggingen der beweegredens van het wetsontwerp tot opening des erediet van 500,000 fr leest men Niet tegenstaende den overvloed van den laet-ten oogst en de vermindering van den prys der eetwaren bevinden zicli talryke gemeenten van Viaënderen en eenige plaetsen van Henegauiv en Brabant uyt hoofde der opofferingen door de twee laetste rampvolle jaren gevorderd buyten staet om alle de uitgaven te dekken welke de gesteltenis der behoeftige klassen vordert Ten overige wclkdanig ook de algemeene mactregelen zyn die belmoren aengenomen te worden om te bemiddelen in den krisis van Vlaenderen leinrigting en Je uytvocring dezer middelen zoude niet onverivyld kunnen geschieden en van dan afis hetnoodzakclykals vóorloopigen maetregel aen te nemen een slach van hulphieding veroor¬ lovende dat men in de dringendste noodwendigheden bemid- dele Wy behouden ons voor latere voorstellen te doen welke het gouvernement zullen toelaten krachtiger middelen aen te wenden tot verbetering der gesteltenis van Vlaenderen De som van 500,000 franken zal verdeeld worden tusschen de gemeentebesturen op last van ze als dagloonen aen de wer¬ kende bevolking uyt tedeelen — Den minister der openbare werken heeft aen de leden der kamer eenen bundel nieuwe ontwikkelingen tot onder¬ steuning van den budjet zyns departements uytgedeeld De toewi ding aen denyzeren wegtoegestaen voor 1847 bedroe » 8,245,665 fr Thans vraegt den minister 9,643,925 of eene vermeerdering van 1,598,260 gestaefd op 1° de nieuwe uvtbreyding welke den dienst zal nemen in 1848 2° op het daerstellen van nachttrcynen tusschen Antwerpen en Keulen- 5° op cene syslema van premiën ten eynde den yver der be¬ dienden aen te sporen — Den heer Tielemans maekt de middensectie van den budjet der openbare werken volledig Hy is benoemd door de 5 e scktte — Alle de sectien welke het onderzoek des crediets van 500,000 fr geeyndigd hebben hebben hare verslaggevers benoemd namely k MM Jonet De Villcgas Pirmez T Kint-De Naeyer Van Cutsem en De Denterghem Drjvouiïige moord in 't Iiuys Eveaijtoel te BrusseE De navorschingen op bevel van de overheyd gedaen in de grachten van den Louise wyk ter plaets ivaer Rosseel en Vandenplas zich hadden begeven in den avond van den 2 september na het plegen hunner dryvoudige euveldaed zyn zonder gevolg gebleven Vandenplas verwachtte geld welk Rosseel hem moest op¬ zenden met een mandaet op den post toen de justicie de daedzaken vernam welke haer op het spoor der pligtc'en bragten De regencie van Brussel beeft een stadssergeant in zyn be¬ diening geschorst om met Vandenplas wcynige dagen voo r zyne aenhouding in eene herberg gegaen te zyn Vanden¬ plas schynt bv dien politieman gekomen te zyn in liet g c
Gazette van Brugge 29/11/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item