Back to top

Gazette van Brugge 26/11/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN f i • =»• «• > Men verlangt beschreven of onbeschreven oud PARKEMENT te koopen men zal er de hoogste weerde voor betalen Zich te bevragen by den Drukker dezer Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te brugge alsuu be¬ woond door M roe Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de floog-straet te Brugge DOOR STERFGEVAL Op het Bwgtengoed van wylen Vrouw AGNÈS D'HERBE weduwe van Mr B i SER IV E F TE NS te 5'" Kruys Op MAENDAG 29 november 1847 en volgenden dag telkens om '1 ure percies namiddag van schoone Acajou Meubelen Porceleyn Yzer Schouwen schoone Bedderyen Keuken- Gerici Menagie-Lynwaet Kleedcren en Linnen van vrouw d'overledene Gotide en Zilvere Zak-Horlogien Zilver Coffy- lepels Brillen en Gespen een Merrie-Ezel Chieze en Karretje Hof-Postueren eene partie Groensels zich in den hof bevin¬ dende Fruyten en meer andere Goederen breeder vermeld by aflichen Op gewoone conditiën hetaelbaer ten kantoore van L CROU TELLE Deurwaerder en Zaekwaernemer in de Ver- koopzael Siedenhuys te Brugge Openbare Yerkooping IH L APSCIIEURE INSTEL Zaterdag 4 December 1847 in de Verkoopzael der Notarissen ten stadhuyze te Brugge van allerbeste B 8-93-68 C ZAEILAND in Lapscheure ten gebruikc van Joseph Snauwaert en de erfgenamen van de weduwe d'Hout verdeeld in vyf koopen Breeder vermeld by affichen te bekomen ten kantoore van de Notarissen J CLAERHÓUDT H CLAERHOUDT en E JACQUE te Brugge YEBIKOOFIWG VAN TAILLIE-HOUT TE VLISSEGHEM Op dynsdag 30 november 1847 ten negen uren voormiddag door bevoegden amp ten a er llfQtfjfi' vtI re van Lepelem in profyte van mynheer Van Caillie notaris te Brugge \op tyd van be¬ taling te koopen aenbieden 40 Koopen laillie-Hout staende in eenen bosch gelegen te Vlisseghem langst de dreve komende van d'hofstede genaemd groot Sehaemelweeze bewoond by sieur Philippe Malfait naer de Lepelemstraet De vergadering ten negen uren voormiddag ter herberg be¬ woond by Pieter Beernaert aen Lepelem en aen Koop Een in den voorzeiden bosch Op gewoone conditiën en betaelhaer ten kantoore van J V AN M JJELE Zaekwaernemer te Stalhille Elk zegge het voorts KOOPDAG VA* WOENSDAG 1 december 1847 [zijnde St Eloys-dag~] zal door bevoegden ambtenaer openbaer te koopen aeugeboden worden de volgende Houtwaren 1° Eene groote hoeveelheyd Dcilen Planken drie duymers ter lengde van 14 tot 16 voeten zeer welgeschikt voordorsch- vioeren en andere werken 2° Lene partie 5|4 Planken en Rechters van verschevde lengden 3° Eene partie Kassynen van syphons dienstig voor alle gebruyk 4° Lenige Balken van verscheyde lengden en dikten 5° Eene groote partie Stuks dienende voor Brandhout Ades vei dee ld in koopen telks gerieve en zich bevindende te weten te Heyst aen het Sas te Ramscappelle aen de brugge en te Dudzeeleaen d'herberg Zelzaele ORDER DER VERKOOP1NG Ten 12 uren 's middags precies te Heyst aen het Sas de vergadering by baes Hamerlynck Ten een ueren half namiddag te Ramscappelle aen de brugge en ten 3 uren te Dudzeele aen d'herberg Zelzaele CONDITIËN Deze verkooping geschied met verhoog van lOper °i„ en op comptaute betaling i YEI0ITIE BOOM E iV Op 15 December 1847 ten 1 ure namiddag by den piost Bloemendaele te Beernem ten profyte van M Dhanins-dc Moerkerke-Van Outryve 80 koopen Eyk- illenk- Maste- eu Larix-Boomeu alle van 2 a 7 voet dik Betaelhaer bg B VERHAEGHE Z aekhandelaer te Oostcamp IN JANUARY 18-18 Zal er by Vend it ie verkogt worden A' lo profyte van Mynheer den baron Devrièrc tjp^ffouverneur der provintie Namen en Mynheer Pecsteen- Devrière grondeygenaer te Brugge AR RON DISS EN ENT BBÜGGE 1° Te Cortemarck west van 't dorp langst de Iland- zaemestraet op de schaephofstede bewoond door de weduwe Siembroiick 112 koopen BOOMEN Populieren en Eiken 2° Te Couckclaere noordwest van 't dorp langst de straete naer Zande op d'hofstede gebruikt door Francis Maertens 102 koopen BOOMEN Populieren Wilgen en Eiken 3° Ie IVestcapelle by 't dorp op d'hofsteden gebruikt door Jan Vermeireen Andreas Beusclynk 70 koopen BOOMEN ten meerderen deele zware eu builengewoone Essclien ARRONDISSEMENT YPER EN VEURNE 4° Te Dickebusch en Kemmel langst de kalsyde op de hofsteden gebruikt door Boiiavenlure Mahieu en de weduwe De Hein 227 koopen BOOMEN groote eu zware Olms Abec- len en Eiken 15" Te Hoogstede langst de kalsyde op Vcurtie op de hof¬ stede eu lauden gebruikt door Jacob Plaetevoet weduwe Roorvk en Karei de Viscli 90 koopen BOOMEN Eiken Olms en Abeelen 6° Te Stane/e langst de kalsyde van Yper op Veurne op d'hofstede genaemd Ecersam wyk Elsendamme gebruikt dooi¬ de weduwe Pieter-Jan Boucquey 61 koopen Eiken BOOMEN waer ouder eenen molenslaek verschelde assen en groote pestels 7" Te Reninghe by 'l dorp op 't hofstedeken bewoond door Jan De Poorter 20 koopen BOÖJIEN Abeelen en Olms Eu 8" te Vladsloo wyk Zwart Leeuwken np d'hofstede gebruykt door Ja 11 Maertens 04 koopen BOOMEN Erken Olms Abeelen en Populieren — In profyte van Mynheer Vandcrliude koopman te Kortryk 1° Te Handzaeme zuid van de kerk ep d'hofsteden ge¬ bruikt door Jan De Wulf en Joseph De Laeter 41 koopen Wilgen en Populieren 2° Te Couckelaere zuid van de kerk wyk Populier op d'hofstede gebruikt door de weduwe en kiuders Van Aelst 63 koopen BOOMEN Populieren Wilgen en Eiken Voor nader onderrigtiug men biedezieh aen ten kantoore van Meester liUYGH EBAERT Notaris te Handzaeme met de voor¬ schreven verkoopingeu gelast ARS O LUI TEN OVERSLAG ZONDER VERSCHUIVING TE LICHTER V ELBE VAN 1% EN ANDERE lilï ÜJU if 5Ui U 2 j xlr yy sjfijt uit jji.| i DAER ONDER BEGREPEN IIET SCHOON BERUCHT LXCHTJBRYEfcDSCH-YEfcD f Geheel Bosch gemaekt in vollen opbrengst Op Donderdag 2 december 1847 ten 2 uren namiddag precies te beginnen in JU' d'herberg het llaedhuis ten dorpe van Lichtervelde zal geschieden den ABSOLUITE.N OVERSLAG zonder verschuiving van alle de aenwiusteii der gemeenschap die bestaen heeft tusschen Mr Jordan van Uee Notaris tot het zelve Lichtervelde en zyne overledene huisvrouw Madame Eugenia Delahousse gelegen die Goederen in Lichtervelde Hooghlede S taden Rousselaere Beveren Gits Rumbeke Emelghem Zwevezeele Thonrout en Moorseele beslaende in vele Hofstedekens van dry tot vyf hectaren loopende Landen Huizen Hoven Meersehen lailbe- Plantsoen- en Sparre- Bosschen daer ondei begrepen het schoon berucht eu wel ge¬ cultiveerd Lichterveldscji-veld groot II 54-82-00 C een ander Veld groot 14 hectaren en het Hofstedeken gebruikt door Karei Lavens wyk Groeoendale Alles breeder by de in omloop zyode plakbrieven verdeeld in 102 koopen en aldai-r z er leeg staende in prys De voorwaerden berusten ten kantoore van den Notaris VAN S1ELEGHEM-QUEST1ER te Brugge alle inlichtingen zyu ook te bekomen by Meester VLYLSTEKE Notaris te Zwevezeele Le soussigné a l'lionneur d'informer le public qu'il vient de mettre en oeuvre un nouveau procédé pour la fabrication des I JHoulures Guillochées système breveté en sa faveur par S M 1 le Roi des Beiges La beauté la solidité et le bas prix de ses produits per- mettent au soussigné de soateuir avec a vantage la concurrence des fabriques etraugères Les Moulures d'après le nouveau système peuvent étre appliquées a un grand nombre d'objets tels que Cadres Galeries dc Croisées Tentures d'Appartements Cornicbes Cbambranles Baldaquins Astragales Baguettes etc et sou- mises a l'opération de ia dorureellesoffrent l'effet le plus élégant Ces divers avantages me font espérer queje ménterai de plus en plus la confiance dont le puiilic m'a honoi'é jusqu'a ce jour A MAZEMAN-VAN TROOSTENBERGHE rue des Pierres 33 Bruges K O O P HA N / E L Antwerpen 23 november Granen Gedurende de week evudigende den 20 novrin- be.i heeft in de Tarwe de ligte daling van 1 i ceutimen plaels gehad doch in de Rogge de ligte i y zing van i3 ceutimen De gemiddelde prys der eerstgenoemde graeusoort is dus bepacld op fr 22-33 degene der tweede op fr i4"75 — Koloniale Goederen Zonder andere ons bekende aflairuu dan den ver¬ koop van i 5o haten Carga-Rist aen f -j i|3 en van i5o balen ligi Leschadigdeu Batavia Koffy aeu 23 i|4 cents Wissel-Cours van Parys van den 24 november 3 |i u |o 'l'i ileeeniber ti a oö 6 p ®|" 10 inaei l 1 lö UI Cours van Auisterdaui van den 23 november 11 erlvelv IvO sclnild 54 i|(4 Ainorlisaliu-St iniikaet in iijO HautieJ Maelsrliappv 103 7|8 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 24 november Soorten K oolzaeil OKilljette M < sniftoL lv nzae.i C.tiueliiio OM E f» tie hectoliter 88 6ó h 00 00 00 00 A 00 0" 00 to è 00 ito 01 do a oo oo ost oo a oo oo Oil 00 ri oo oo G BA-N SN le hectoliter Ü4 00 a 07 50 29 oo a AO 00 00 00 3 HO 00 2o oo è 27 oo 20 00 a 2-> 00 00 00 a 00 00 r UOQ -jgmii * KüEJChN de lo ki.otjr l(t 50 a 17 25 10 oo a oo oo 1 o oo a ft i oo 20 00 a 22 00 17 50 a 18 00 10 00 A 00 1)0 Markt van Vcurnc van don 24 november M id'icn s tier per za(< van 145 lilrr> I n wd fr 27 00 a 31 00 o Itoggo fr 18 > a 21-50 c.- ieerstc fr 15-75 a 17-75 c • llaver fr 12-00 a 14-00 *.• iioonen fr 10-00 a 21-00 z E E - i Y I I IN G OOSBLNDL 26 tiovem/ier Aengekomen den 24 november Den belgischen schooner Vigilant k.ip V.in Groeuendoel van Liverpool met /nut den belgischen schooner Union kap Denduyts van Liverpool met zout het engelsch stoom¬ schip Triton kap Taj lor van Louden met 16 passagieis cn diversche goederen de engclsche male Violet vau Doever met ue korrespondentie en 17 passagieis U ij/gcvaren De engelsche male Garland naer Doerer met de korrcs- pondenlie en 3o passagiers het engelsch stoomschip Sir Ed¬ ward Banks kap Ovenden naer Londen met diversche goe¬ deren eu 21 passagiers de belgische slo< p Aimable Socie/è kap Piet naer Nieuport met hallast de engelsche rnal eViolet naer Doever met de korrespondentie en i4 passagiers AN 1 VV LR PB.N 2a november Aenkomsten van den 24 en 25 november Den engelscheu schooner Hero kap Crisp ley van Galatz met rogge den engelscheu schooner Alert kap Johnson van Louden met suyker de hauoversche kolf II off nun g kap B ikker vau Stokhulm met pek en ter de hauoversche koff Gazelle kap Ihnkeii van Riga met Ivnzaed E N e 9- Vertrek-uren van den ï z eren W VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure o min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 mm naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge eu Geild alle de konvooyen hlyven staen te Aeltre en Landeghem te Bloemendaele hlyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alLe de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de "konvooven staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van West-Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg » 8 n 00 11 » » 1 i> 20 » namid 4 » 35 11 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg j » 7 11 45 ii i> 11 12 11 25 11 » 4 11 45 o 's avonds «e* o u t \ UUklj Staende te Lophein Zedelghcm Thonrout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelrnuuster Brugge —Drukkery van L.-B Herreboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 26/11/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item