Back to top

Gazette van Brugge 26/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Aütweupen- 24 november - ■ Terwyl Havre Amsterdam Rotterdam en Hamburg reeds min of meer den tegenslag der cngelschc bankeroeten en faillissementen gevoeld hebben verregtveerdigt onze stad Antwerpen bare aloude lacm van markt van eersten rang onder betrekking van haer krediet Was het geld in den aon- vang der crisis een wyle scbaersch het vertrouwen heeft niet vertoefd te herleven en men mag zeggen dat de goede effecten geen oogenblik hebben opgehouden zcer'voordeelige plaetsing te vinden vergeleken by degene op andere geld¬ markten zooverre zelfs dat op de effecten van eersten Vang het disconto of escomple 4 1[2 a 5 °[„ is gebleven Dezen toe- i stand is auderzyds voordeelig om dat de consignatie van goederen vooral van granen in de laetstverloopene maen- den aenzienlvker is geweest dan in gewoone tyden De markt van Antwerpen degene zynde waer het geld in den meesten overvloed is gebleven worden de schepen naluerlyk ter voorkeur nae onze schoone haven gestuerd De werkzaem- hcyd acn de dokken is dan ook uyt der mate levendig — By het departement van binnenlandsche zaken is een nieuw plan ter vergrooting der stad Antwerpen en daerstcl- ling van cencn vryen entrepot ingekomen Dit plan is inge¬ zonden door de herren Ilertogs en Komp Volgens dit plan zou buyten de vestingswerken tegen den Kaltenkyk een afgezonderd entrepot worden aengelegd en twee dokken zouden worden gegraven het een ter lossing der koloniale goederen het ander voor de lossing van hout kalk kolen enz — Gisteren morgend om tien uren is van hier vertrokken het belgiseh stoomschip Ville de Bruges onder het bevel van den officier Clays om den dienst te beginnen tussciien Oostende en Dover y in vervanging van den stoomboot le Chemin de fer Beige die bezig is met eenige reparatien te doen ^ Brussel 25 november Kamer «!er Volksvertegenwoordigers Zitting van den 24 november De kamer houdt zich onledig met het wetsontwerp wyzi- gende het regelen der brievenposten Het eerste artikel voor alle de brieven van het binnenlandsche naer het buytenland- sehe een gel \ k regt bepalende is uytgesteld en zal later een byzonder wetsontwerp vormen wanneer het gouvernement een hesluyt zal genomen hebben opzigtens den eenvormigen tax van 10 of dengenen van 20 centiemen Zonder discussie neemt de kamer den voorstel aen strek¬ kende om het vrachtgeld der enkele brieven welks plaets van oorsprongen pluets van bestemming door het zelfde post¬ kantoor van uytdeeling of perceptie bediend zyh te vermin¬ deren van twintig centiemen tot tien centiemen — Om den bygevoegden tax van tien centiemen ruralen dociem waer aen nog onderhevig is allen brief voorkomstig of bestemd tot cene plaets waer geen postkantoor bestaet af te schaffen Dan stemt de kamer een amendement van Mr Orban ver- pligtcnd makende Voor den verzender van cencn aenbevolen brief de betaling van tien centiemen als regt van registratie zyner aenbevcling Eencn aenbevolen brief zal dus kunnen verzonden worden zonder dat men het vrachtgeld vooraf bc- talc inaer de aenbevcling zal tien centiemen kosten De kos¬ ten der verzendingen van geld zyn verminderd De kamer stemt insgelyks hetdaerstellen van frankeerin ir - zegels die-in de postbureelen zullen verkocht worden l)1e zegels zullen zyn de cene van 10 en de andere van 20 cen¬ tiemen tot den oogenblik dat dun eenvormigen tax zal gede- kreteerd zyn Ingeval eenen brief slechts zoude gefrankeerd zyn voor cene leegcre som dan degene wacrop den post mag aenspraek maken voor het vervoer zal den verzender liet port moeten voluyt betalen Eyudelyk biedt den minister dry nieuwe artikels aen waervan twee ten gevolge van bemerkingen van wege Mr Orban tot de middenscctie verzonden zyn Het eerste dezer artikels vermindert den prys van 't vervoer der nieuwsbla¬ deren met den post welk ook hun formaet zy lot eencn gelyken tax van 1 centiem per vel druks Het tweede bepaelt aen cenen gelyken tax van 5 centinien porvel druks het port der ongelran keerde bladeren van den vreemden voor een wclkduuig punt van t land Het derde nieuw artikel maekt de wet uytvoerlyk op 1 january aenstaende ter uytzondering van hét artikel aengaende de frankecringszcgels tfclks ui t¬ voering by koninglyk hesluyt zal gedekreteerd worden Dit artikel is aengenomen om dat men 't postbcslucr eenen lyd moet laten welken de kamer niet kan weerderen ten evnde de zegels te doen verveerdigen en eenen nieuwen dienst in dc kanlooren in te rigten — De a e sectie heeft ganscli liet wetsontwerp op de suc¬ cession van de hand gewezen en Mr Ticlcmans tot verslag¬ gever benoemd Ook dc 1." sectie heeft het ontwerp afge¬ keurd MM De Ciippel en Pirmcz maken de middensectie volle- dig die gelast is met het wets-ontwerp hervormende de wet der regeitugt cii straffen van het zeewezen Zitting van den 25 november De zitting wordt geopend met dc lezing in goedkeuring van hel proces der voorgaende zitting De kamer boord daer na de lezing der ingezondene petition onder deze bemerkt men er verseheyde waerby de intrek¬ king der belasting voor het slylen van sterkedranken wordt gevraegd Den gcmccnteraed van Brussel vraegt de herziening der wet op de grondbelasting wyzigingen der wetten op de pa¬ tenten en persoonele belasting en provisoirelyk de onparty- dige uytvoering der bestaende Schikkingen Deze vraeg wordt tot de commissie der financiën verzon¬ den met verzoek van een onmiddelyk verslag Deu minister van financiën doet den voorstel van een wets¬ ontwerp waerby een supplementaire crediét voorgedragen wordt op den budjet der binnenlandsche zaken van 500,000 francs voor onderstand der Vlaenderen en de verschillige gemeenten van Henegauwen en Brabant die zich ten gevolge van de vervallen linnennyverheyd in den zeiven toestand der Vlaenderen bevinden Het ontwerp wordt tot de sectiën verzonden die terwyl het van eencn dringenden aerd is morgen zullen vergaderen De kamer gaet over tot het ontwerp van wet dit zich aen liet dagorder bevindt de wyzigingen aen de bestaende schikkingen op den postdienst Den heer de Corswarem verslaggever der centrale sectie brengt het verslagin overden artikel 6 en 7 alsadditionnele artikels door den minister der openbare werken voorgesteld Artikel 6 Het port der gefrankeerde dagbladen bin¬ nen het koningrvk op twee centinien bepaeld door de wet van den 31 mey 1839 wordt op een centiem per blad verminderd onverschillig van wat grootte Den minister der openbare werken doet den voorstel op dat het regt van een centiem zou toegepast worden op de dagbladen tydschriften boeken muzykpapicr prospectus bekendmakingen adviesen en gedrukt papier van allenaerd waervoor volgens de wet van 51 mey 1859 twee centinien betaeld word Den artikel aldus gewyzigd word aengenomen alsook den artikel 7 Den lieer de Merodc bcklaegd zich over de intrekking van het verlof aen de maetsehappy van St Franciscus Regis voor- gaendelyk verleend om vragtvry hare brieven te mogen ver¬ zenden Een minister der openbare werken zegt dat zulks liet werk van het voorgaende ministerie is Den minister van justicie doet den voordragtvan versehey¬ de ontwerpen betrekkclykde kantonale omschryving waer- na dc zitting ópgeheven wordt FRANKRYK — Parïs 24 november Eenen burger van Friburg die mede geholpen beeft om de jonge persoenen die aldaer ter kostschool waren naer Frankryk weder te leyden is door den heer Guizot in by¬ zonder gehoor ontvangen - Omtrent het vergaen der fregat la Gloire en der kor¬ vet la Victor ieuse worden heden nog de volgende byzonder- heden medegedeeld Het was den 10." augusty toen zoo als gemeld is de beyde oorlogschepen op cene zandbank geraekten en tot grooter ongeluk had den vloed juvst zyn hoogste toppunt berevkt weldra viel le eb in en kwamen onze schepen geheel op droog Toen den vloed weder inviel hadden de schepen zich in liet zand gewerkt en waren er reeds verseheyde lekken ontdekt Gelukkig ging den wind liggen en men kon dus de levensbehoeften de wapens en krygsbehoefton redden 'twelk alles na liet nabvgelegen cyland Kokoun wen gebrag de schipbreukelingen werden door de bevolking goed ontvangen Inmiddels was eene sloep naer Shang llaï gezonden 150 inyleii van de plaets van het onheyl gelegen om hulp te halen Zy ontmoette de cngel- sclie korvet Dedalus welke onze ongelukkige zeelieden dadelyk Ier hulp snelde Zy nam den commandant Lapierre en 500 man equipagie op De overigen ruym 300 iu getal moesten hun lot verbeyden Den 26." september kwam de Dedalus behouden te Hong-Kong aen Intusschen hadden de korvet the Childern en de brik Espiègle het ongeluk ver¬ nomen en hadden zich gespoed naer de plaets des onheyls De overgebleven werden door hen ingenomen en naer Shang Haï gevoerd van waer de Jeremiah Garnet lien naer Macao overbrugt — Te Hong-Kong stelde de engelsche regering den stoomboot Vu Uur ter beschikking van den commandant Lapierre om ook hem met dc zynen naer Macao te kunnen brengen — Na den slag aen de Makta nam Abd-el-Kader de door zyne overwinning verkregen rustte baat om zvne troepen en dc hem toegedane stammen op een 'nieuwen en geregelden voet te brengen In alle provinciën voerde hy belastingen in volgens welke ieder Doear of dorp het tiende deel zyner in¬ komsten in geld of graen tot bestryding der oorlogskosten moest opbrengen Ook vormde hy daeruyt cene kas die tot herstel van mogelykcrwys te ondergane ongelukken moest dienen Maskara in het midden van den stam Haschem ge¬ legen wierd het middenpunt van zyn bestuur en als 't ware de hoofdstad van zynen staet werwaerts hy weldra eene menigte kooplieden handwerkers en kunstenares wist te lokken Ouder deze laetsten warefi ook vfTsclieydenc fran- sche gevangenen wier kundigheden hy tot het oprigten eener geweermakery en gesehutgietery gebruyktc Mei on- gewoone werkzaemheyd legde hy zich vooral toe op de oefe¬ ning zyner troepen In de eerste tyden der fransche heer- scliappy vochten de arabische ruyters zonder orde in wilde hoopen en met woest geschreeuw op den vyand aenstormden om hem te verschrikken Op den afstand van een snaphan- schot stonden hunne peerden die op deze manoeuvres afge- rigt waren eensklaps stil en de ruyters losten hunne snap¬ hanen op den vyand Nauwelyks was dit geschied of de peerden keerden van zeiven om renden terug en de zich verstrooyd hebbende ruyters herzamelden zich in de verte of omzwerfden de vleugels der vyandelyke armée Waegden zy het echter soms de digtgesloten bataillons met de sabel aen te grypen zoo brak zich hun ^ moed en woede op de bedaerde maer ooverzettelvke standvastigheid der fransche soldaten Abd-el-Kader begreep nu het ovcrwigt van krygs- ocfening boven ruwe kracht en persoonlyken moed De na¬ tuur had hem het veld heers-talent geschonken en door op¬ lettend gadeslaan leerde hy de kunst om de soldaten in ryen en gelederen te scharen en de bewegingen zyner kry*s- drommen met elkander in verband te brengen Hy verdeelde zyne magt onize le verveclvuldigen en benoemde officieren die onder hem 'kommanderonde en dc soldaten aen het juk der krygstucht moesten gewennen Ook voerde hy eene krygswet in waervan hy een groot aental afschriften acn zyne Kalifa's onderbevelhebbers toezond Daer hy voorts het voordeel inzag hetgeen in eene met bergen en rivieren doorsneden landstreek voetvolk boven ruyters vooruyt heelt bragt hy een korps infanterie naer de wys der fran- schen op de heen en noemde bel zyne regulieren Zoo tracht hy zyne troepen allengskens op den europeschen voet te brengen Doch niet alleen in betrekking hiertoe maer ook in andere inzigten heelt de curopesche beschaving eenen grooten invloed op zyne denk-cn handelwyze geoefend Van nature met een edel karakter en grootmoedige gevoelens be- gaefd heeft hy ookin de menschelykheyd eene deugd gezien voor welke persoonlyk voordeel en staetsbeleyd somwylen wyken moeten Zyn werk by voorbeeld is het dat aen de fransehen die in handen der arabieren vallen reeds sedert verscheydene jaren niet meer de hoofden afgesneden worden want hy heeft eene verordening uvtgeveerdigd en met strengheyd gehandhaefd welke gebiedt de gevangenen met zachtheyd te behandelen Het is bekend hoe in liet begin van den oorlog voor eiken franschen kop die in het arabische legerkamp gehragt wierd 5 harde piasters uytbc- taeld wierden Dit gebruyk heeft sedert het jaer 1840 op¬ gehouden toen er een bevel kwam dat elk arabier die eenen franschen soldaet of in het algemeen eenig christen levend zou aenhrengen tot belooning de som van 8 harde piasters en voor eene vrouw er 10 bekomen zou en dat ingeval de gevangene over mishandeling te klagen had den arabier die hem aenbragt alle belooning verbeuren zou Dezen maetregel verwekte aenvankelyk by zyne armee veel ontcvredenheyd Aen een zyner soldaten die hem vroeg hoeveel hy wel voor cenen gevankelyk opgebragten vyand zou bekomen het antwoor « acht duros » gegeven heb¬ bende liet den ondeschaemden krygsknecht er stoutelyk de tweede vraeg opvolgen « En hoeveel kryg ik dan voor eiken afgesneden kop » — « Yier-en-twintig stokslagen op uwe voetzolen » hernam bedaerd den emir Dit tweede ge¬ deelte der wet is evenwel zoo ver men weet nimmer toe¬ gepast geworden — Onder Abe-el-Kader's invloed nam ook de bedoeling van liet regt eene tot dien tyd toe nog nooyt bekenden rcgelmatigen gang en wettigheyd trad in de plaets van willekeur Er wierd cengeregtshofopgerigt om regt te spreken en over dc beschuldigden vonnis te vel¬ len Ofschoon het nu wel niet te lochenen is datdeuvt- spraken dezer regtbank somwylen nog cenigzins overyld zyn en metbarbaerscheyduytgevoerd worden zoo gaet zy eehter naer wett ige regelen te werk en laet zich niet meer door blinden toornen bvzondere wraekzucht besturen Zy komt in de tent van den emir en onder diens voorzitting bveen Den beschuldigden word geroepen en geboord gewoonlyk doet den emir zelf de omstandigheden gelden die voor den aengeklaegden spreken of zyne schuld verminderen Met eiken dag worden de doodvonnissen zeldzamer enden afschuw van den emir tegen doodstraf is zoo groot dat hy tot redding van het hoofd des schuldigen zynen toevlugt zelfs tot liet bygeloof neemt meestal de voltrekking van hef vonnis tot den volgenden daguytstellende en dan voor¬ gevende dat hy een nachtgezigt gehad heél't wacrin zyn vader hem verschenen is en hem bevolen heeft dén be¬ schuldigden het leven te schenken Moet echter soms des¬ niettemin om een voorbeeld te stellen iemand met de dood gestraft worden dan is den emir steeds treurig en zyn ge¬ zicht dat alsdan nog bleekcr dan gewoonlvk is geeft in- nerlyk lyden te kennen In zulke omstandigheden laet hy niet ligt iemand by zich toe komt niette voorsehvn maer houdt zich in zyne tent besloten eet weynig spreekt byna met niemand en rigt zelfs ter nauwernood liet w oord tot zyne moeder BURGERLYKEN STAET VAN B*RUGGE OverledeneH van den 23 tot den 25 november 23 Isabella De Vissclier oud 2 jaren overleden in de Lop- hem-straet C 1 n" 52 Nathalia Van Tuyckom oud 3 jaren en half overleden iu de Groen-straet D 8 n° 50 Joannes Mortier werkman oud 48 jaren geboren te Knesselaere woonende tc Maldeghem echtgenoot van Isabella Verstraetc overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes Bauwens hoefsmid oud 82 jaren geboren tc Leffinghe woonende te Brugge Gentpoort-veste cchtgenoote van Regina Ardenois overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 24 Josephus Van der Moerc partikulieren oud 72 jaren 7 maenden geboren en woonende te Brugge weduwacr van Anna Meire echtgenoot van Eugenia Peene over¬ leden in de Lange-straet B 8 n e 16 Franciscus Depret zonder beroep oud 31 jaren gebo¬ ren te Flobecq Henegauwen en er woonende onge¬ huwd zoon van Joannes by Celestina Sehietekate overleden in de Jacobinesse-straet C 14 n° 78 Cecilia Neyts winkelierster oud 48 jaren geboren te Oostkcrke woonende te Brugge cchtgenoote van Fran¬ ciscus Van Mullem overleden in de Suvce-straet B 15 n° 76 Theodor Van den Bulck oud 12 dagen overleden in de Vulder-straet B 10 n° 64 Bernardus Van Heckc werkman oud 25 jaren geboren te Caprycke woonende te St Laureyns ongehuwd zoon van Abraham hy Theresia Geernaert overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 25 Sylvia Willems oud 2 jaren 9 maenden overleden in de Graven-stract E 9 n° 46 Joanna Himsehoot spinètte oud 57 jaren geboren en woonende te St Laureyns weduwe van Franciscus Simoens overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 8 Geboorten
Gazette van Brugge 26/11/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item