Back to top

Gazette van Brugge 12/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
WÊWSÊÊÊ I ppa m tif I tX sloten worden van het voordeel dezer schikkingen zonder oat er zal afgezien worden van de straffen by de invocge zyade wetten bepaeld Sedert eenigen tyd drukte er op de zoogenacmde Vlaemsche Beweeging eene beschuldiging die de Vlaemsche zaek in een natelyk daglicht gesteld had by degene die hacr niet grondig ennen en die dikwyls de kwalyk begrepen indruk'kingen aen ecnen enkelen persoon ontsnapt de geheele denk wyze en laste leggen — De verdedigers der nederduytsche volks- gten begrepen wel datTietvan hunne pligt was hieromtrent n eenige verklaringen te moeten treden doch wilden aen liet openbaergevoclen den tyd laten zich tcovertuygeu om¬ trent het gegronde of ongegronde der beschuldiging Nu dat eene kalme redenering plaets gemackt heeft voor een oploo- pend geschreeuw spreken de voorstanders der vlaemsche volksregteri Een schrift voor titel dragende Verklaring van Grondbeginselen door de verdedigers der nederduyUclie iolLsreglen aen hunne landgenooten gegeven is verschenen en legt klacr den wil en de strekking der Vlaemsche beweging Ei sl » k »"» »y Zang en Muziek School Eerstdaegs zal de zang en muziek school door de zorg der maetschappy Kunstliefde ingcrigt geopend worden Wy ver- ~ UytCCnCn 0,mendbrief door het bestuer van gemelde tot 4 S uren Py u ^S e S c ^ en » lat zondag aenStacnde van 1 ure en d Mt„n le ' cerIln S en zullen opgenomen worden on dat dacrna welhaest de lessen zullen beginnen - Met ge- b Lv l'Zv Zy i n T byzondere kommissie aen welke het ltlcyd der school toevertrouwd is vertegenwoordigd Den keusder professors schynt ons ook zeer gelukkig De° benoe¬ ming der heeren J Valckenacrc en L Hucbné geeft ons de verzekering dat de lessen in het vak waer van zvde leydin" hebben in geene muziek school van het land beter zullen re- geven worden Wy hadden geern gezien dat er ter «elykor tyd eenige professors voor het aenleeren van snaer- en lees¬ instrumenten benoemd wierden maer wy vernemen dat liet de geldmiddelen voor liet oogenblik niet toelaten Wv ver daTaldew' T ^ hinder P ad nict meer zal bcstaen en tevens da t w v ver "i ° n uttl8e ' nri J chti "g zullen ondersteunen tevens dat wy verzekerd zyn dat de regering het provincial en Stadsbestuur met ten achteren zullen blyven De mschryvings lyst der ondersteunende leden is berus- Vnnr È" r der Sch ° o1 ' S P a «jacrdstraet Fin" 62 Voor tien franken 'sjaers heeft men het regt eenenlë^rling aen te bieden die kosteloos de lessen zal mo«cn volden en men zal tot het bywoonen der buytcngewoone oeffening'der leer hngen uytgenoodigd worden Hier doorverstacn wy dat « zullen concerten gegeven worden die ons van tyd Tot tyd ecnen aengenamen avond zullen doen doorbrengen Hier op zullen wy m een volgend nummer terug keeren Burgemeester en schepenen der stad Bru"*c hehhen do eer hunne geadministreerden te verwittigen dat er maend o e l 0me „,l0 « teer 0» 5 „ren XVwLdf ™ bl le zitting van den gemeenteraad zal gehouden wordën De vergadering zal onder de voorwerpen die aen heï order van den dag zyn deze aenwyzen die in openbare zft- tmg moeten beracdslaegd worden ^ Leering van 100,000 voor 'den bureau van weldadig- 2° Verslag op stads rekening van 1846 Y y ers ' a 8 ' c ' p ®k kelyk bet alignement der grootc ween Xv,r 8 be "'* tkt "- k * «—«**« £ ste XUX " "°' S " yU S " bSidiC "" «- 0,> ■ le ™ n " tólic *»» d « l" irolteExl™ tClk ''' WCrk "° '» c ™'6ajk aen dc 8 " Vcl ' sl g bclrt kkclyk den beyaerd en dc groote klok 9° Idem der verlichting van den gaz 10° Vraeg van pensioen n,»T~ Gi f ° ren z - vn de dl 7 m'euw gegoten klokken voor de mi l i bes ' door ecne commissie van toookundigen goedgekeurd en gevolgentlyk door het kerkbesteur aenveerd doende " ae " C0hi0r Vai1 IaSte " C " bes l irckken vol- ~ p ls ' eren heeft te Sinte Kruys met veel toestel de in- mldiging van den nieuwbenoemden burgemeester den heer graef Visart de Bocarmé plaets gehad De verschillige maet- f P ' ts ids ook de koninglyke maetschappy n nt Sebastiaen van Brugge waervan den nieuwen titula- ïs hoofdman is hebben het hunne hygedragen om dit feest luyster by te zetten De verlichting is des avonds schitterend Jj v W LCSli — Deze weck heeft men op de verscliillige markten van uYlTJ°v gtC ryZlng dü graenpryzen gehad Op de hëtïend U1 i" ü Va " ^mensdag is de ryzing zoo als men lyk geweest" 1 dc marktydingen zien kan nogal aenziene- keivï.- " achteI f ke dief stallen beginnen op den buyten mer- kelyk te vermee leren zoo dat den landbouwer met onrust den naderenden winter te gemoet ziet Het ware te wenschen gemeente-besturen do naebtwagten in rigtteden ZLr rm e " ey8endoramen dL ' r landbouwers le be- - In den nacht van 5 tot 6 dezer is ter gemeente van Ru dervoorde ter winkel en ten nadcele van Pieler De Cortealdaer ontstolen geworden 1.» zes stukken van S francs 2.» verscheyde enkele en dobbele francs 5.° eeni-e koperen munt bedragende omtrent dc 70 francs 4 ° zestien facturen en S.» een kofferken alle de voorgemelde ges goederen bevattende Deze diefte is gepleegd geweest bv middel van inbreking al oenen muer in den winkel komende - Op Hoogdag laetstledcn terwyl den landbouwer Fran- wscus Dumon te Lapschuere te samen inet zyne vrouw en meyd naer de kerk waren gegaen beeft zichdeszelfs knecht rranciscus Goemaere genaemd veroorloofd hem te bestelen' an eene zwarte pane broek ecne nieuwe blauwe kiel eene veste eene onderrok een half brood wat boter en dc' n~d Septet d " er b5 "° 8 W0,nis ° s r" cr 8 clJ w™,,dE r s Bank' Ï!'7 rt ' ndeaen dc " beer Mathieu trcsori'er van den Bank te Brussel Eene yzere kolonnc was uyt den venster gepraemd by middel van een topeynde van eenen eyken kSt dof™ ^ 1 a --- lag - Eenige tecnen al dcn ' «" d er- zoude ecne afgezonderde euvcldaed van blocd en wraek mwe Tampzalige zaek kunnen voordeelig zyn « Zoodra de broeders tvd tot overdenking hadden gehad Z T r nc cerst e S ramscl,n P terug gekomen w fren vviciden zy losgemaekt door het joug meysje en haren min' mer en door lange en zielroerende" verumningëTdeX zL laffe wrlek'tV ° nWCerdi8 bct zoude wcieo van eene zoo lane wiaek te nemen wevnigtvd was pp n«.j fj'7 0t e zclfde gedacht te overhalen en allen spand°en hunne middelen in om myle verlossen en zelfs ommy te ver¬ dedigen tegen degene hunneraenhangers die zouden kunnen overgekomen zyn eyndelyk leverden zy my over in de ham den myner vrienden J uenan- « Maer 't was de eenvoudige welsprekenheyd van het meysje welke den woeste geest mogt overwinnen van de SÏÏt'wEr" "" i0 " WC ' Ce " e " eUi « c Se^onu « Als myn volk my kwam weghalen na verschcvdene uren bczwyming eenigzins hersteld zynde alles wat fk mv herinner op dien oogenblik in het buys gezien te hebben S en het T Va " dCn srysae ' d ' dieik gedood' ween'de • l 1,°'' JÜI ' 8 die er neve »s stond en Z v " ' ge-wisfofterden my op dien oogenblik zulke bittere gevoelens dat ik voor niets ter wereld zoude begecrcn dezelve ecne tweede mael gewaer te worden Iets dat stellig j s j s het vaa inyaen kaat of van den kant van «enigen myner - » ^ o o- « lU i ci naer- gemelde venster waren uytgedaen Alzoo hadden de dieven genoeg om in te dringen Het O L V beeld is buv- ten de kapelle gevonden ontbloot van eene gouden kelim- met dry toeren ecnen gouden haek en ooge en een gouden medaillon In de kapelle was de aclmoesbus geydeld De yzcren voordeur der kapelle was sterk gepraemd geweest ~~J n If 1 na f ht van dcn 8 °P 9 | czcr maend is den °o- naemden Eduard Delcampe oud 19 jaren aspirant-stier¬ man aen boord van den loodsboot N.° I op een visscherssloep willende springen om zich aen boord der bclgische sloeo Honderd en Een te hegeven in het water gevallen en ver¬ dronken De groote duysternis welk dien nacht heerschte heelt be'etd'cn ongelukkige jongeling te redden ofsclioon' men hem dadclyk ter hulp is gesneid EpJi T e a f nh uding Va " dc " S enae mden van Rossem het hoofd der bende van zoersel wordt niet bevestigd 8pp7 D n" min Ster Va " f° rl ° 8 hceft de eden benoemd die deel zullen maken van de commissie by koninglyk besluvt ingesteld om het algemeen stelsel van verdediging van Imt land te herzien Zy is zamengesteld onder het voorzitter¬ schap van den minister van oorlog uyt den gcnerael Goblet ondervoorzitter en de volgende leden A Igemeenen staf Ren generael majoor Trumpcr • den -e- nerae -majoor Rahier den kolonel Nerenburger den luy- tenant-Kolonel Renard y Infanterie Den luytenant generael I'Olivier den luv- tenant generael Prisse den generael-majoor Brialmont • den generael-inajoor Vanderlinden ' Ruyterg Den luytenant generael d'Hane de Steenhuvze • den generael-majoor Duroy ' Artillery Den luytenant-general de Liem den generael- kolonel PftToT 5 dCn k ° l0nCl Ti,nmerhans 5 dcn luytenant wSm'ftpë 6 " • k0l °r el de " Lann °y den luy tenant-kolonel Wtnei den majoor Legrange n^eeretans der commissie den luytenant der genie Brial- Den insprctcur-generael vau bruggen en wegen en besluri* van staets-spoorwegen zullen geroepen worden om by de vergaderingen der commissie tegenwoordig te zvn zoo dik wils zulks zal noodig geacht worden " ' ' K " wp7 Jiy d 'i 0 cfe " lngn Van ons gcmc-regement by Bergen welke voorleden zaterdag cy idigden moest ook eene nivó pingen By de laetsle uyibarsling is een zware steen ver¬ der gevlogen dan n.en voorüyt berekende en gevallen on een buys va „ het dorp Cuesmes verhrvz'elende het dak i dooihooreiide dry zolderingen en beschadigende eenige mcu' i btJen Gelukkiglyk is or nicinanH boreykt - Zondag is de luchtrcyziger Green mot zynen rcuzi«en luch tbal te Parys opgestegen vergezeld van eene juffer nvt 200 vöètènv rCn r,' n 7 t,r vcrk,(;cd - ballon na 1200 voeten van wolken te zyn doorgegaen is lot I4alS 000 voe hoog gerezen en in eene wevde bo'ven Saint-DeS acht mylen van Parys gelukkig neergekomen ' — Dezea dagen hoeft te Parys eene koddige aftro^êlin- p aets gehad Een liefhebber van mistig weder wandelde bv den jengsten mist in deChamps-Elysèes toen hv S km,- pelen bedelaer vond die liem om eene aelmoes" vroeg Ter wyl hy hem iets gaf treedt een fatsoenlvk gekleed hem- n der by en verkkert dat de bedelaer zyn medelvden onwaëT- l I ',T 7 Wel Vcr ' c van krcu P e l tc z vn in tegen deel goede boenen had Tot staving van zvn gezégde verzoek» hy nu den liefdadige heer zyn stok ter leen die met een gouden appel versierd was Toen hy den stok had gekre-eu begon hy daermede op de kreupele los te slaen die het da¬ dclyk op een loopen zette Den kaslydrr vo gde de gewae'n- den kreupelen terwyl den liefdadige heeï te vergeefs o > 1 de terugkomst van den eerstgenoemden en zynen stok wachtte ' — regterlyke kronyk Het hof van assisen van Henegauvv heeft ziel voorledene week onledig gehouden met de zaek van zekeren Denistv b schuld gd 1 van zyne minnares Desirée d'Hervent vergiftigd te hebben doende haer vergiftige zelfstandigheden innemen om eenen misval te verwekken Den jury heeft dc kwestie vëëJ a erg 't 81 " 8 tCr - Zyde SeSteld ' e " Denisl y sights pligtig verklaerd aen pooging tot miskraming Dierhalve is hv ver¬ wezen tot vyf jaren opsiuyting en tentoonstellino- T Dc genaemde Adeline-Nathalie Hasard oud 21 iaren iiloonstor was maPnHntr alc lvnc/vk 1^:^.1 1 • J familie ecnen trek van de afschuwclykste ondankbaerhevd zoude wezen indien ik ooyt het gedrag vergat van de brave dochter en haren edclrnoedigen minnaer want het ware om zoo te zeggen onmogelyk dat iemand zich ooyt nog in zulke gesteltenis bevinde dcwyl ik verlost wierd van de doodin het huysen door de familie zelve van dengenen dieik zoo even gedood had » Zoo sprak kapiteyn Robert weenende van erkentelykhevd op eene der banden van de dochter terwyl zynen broeder eii Hahday zelve de andere met teerderheyd in de hunne drukten Het jong meysje vatte moed op en door eenen vloed van tranen waegde zy het te zeggen « Er is eenen armen jongman die volgens uwe denk- wyze en de myne u het leven redde hy is 't die veroor¬ deeld wierd om overmorgen opgehangen te worden Zoudt gy uwen invloed met gebruyken om voor hem le doen het- genc hy voor udeed — Spreek geen woord meer gelicfdccn weerdige dochter zegde den raedsheer want schoon ik niet al te wel weet wat ik vermogt ten voordeele van eenen opstandeling die de wa¬ pens tegen zyn gouvernement droegt zal ik om uwent wille en om zynen t wille alles doen wat in myne magt zal wezen — Zeg bever mynheer dat de wighs tot hopcloosheyd gebragt wierden en dat den ongelukkigon verleyd wierd door den yver van zyn jong hert en de vurigheyd van zynen geestdrift Maer gy zyt goedhertig en ik smeek u op myne voor°hët Tëi' T maendas alS besehu!di S d va'n kindermom-d' het het hol van assisen van Henegauw verschenen De rn,7n i Cr '° nlyk P 1 ' 8 " 8 verkk crd aen dooding door jïM en Zy iS dUS alIeC,llyk — „ to tvveè ~ Den h'caef d'Oultremont de Warfnsée verzcld door vier zyner vrienden jaegde op 25 dezer te 'peeTe n met hazewinden in de gemeente Forviile Een net van 4 a 5 voe ten hoog was gespannen geworden tusschcn het veld en den bosch na dat men het wild er had uytgejaegd en wel net het voornemen van te beletten dat hc-tzelve er in zëude tc rugkeeren ^-ouue tc- Deswegc gedagvaerd voorde korrektionnele rogtbank van Namen zoo is hy veroordeeld geworden tot 100 francs boet en zes dagen gevang in geval van nict betaling De re^lhank heeft geoordeeld dat hy in deze omstandigheden gebruyk niaekte van netten om het wild te vangen ofte vernielen hetgene verboden is by art 4 der wet op de jagt ' Brussel 11 november Kamer der Volle» vertegen wuoriiïgers Zitting van 9 november MM Kindt-De Naeyer en De Liedekerke vervullen het ambt van sekretanssen Mr Zoude voorzitter van ouderdom Mvnheercn on den zetel geroepen door het voordeel der bejaérdhevd heb ik de eer het voorzitterschap der kamer waertcnemen krach¬ tens eenen titel die ingevolge eenige hc.lendaegsehe denk¬ beelden om zoo te zeggen zoude moeten versmaed wordrn- want eenen gevorderden ouderdom zoude eene beweegreden knien van toch geencn tyd te verliezen want liet rampzali- uerisnakende.i» i"""a Raedsheer Gil our nan het meysje by dc handen en ver¬ zocht haer by zynen broeder te blyven tot hy zvnc terugkomst- Terstond begaf hy zich by den voorzitter van den raed en ecne halve uer nadien bragt hy het meysje een hevel van uvt- stel der volvoering van de doodstraf van John Lindsay gedu¬ rende dry dagen met eene magliging om den gevan|men te bezoeken Zy bedankte hem met tranen in de oo-en 'doch voegde er by ' ic Mynheer zoude ik ongelukkig genoeg zyn om hein bin¬ nen dry dagen voor altyd tc moeten vaerwel zeggen — Schep moed myne dochter sprak den 'raedsheer en geef uwen minnaer moed Konit donderdag 0 p de zelfde uer t'myncnt want tot den oogenblik der byeenkomst van den raed kan ik niets doen voor u » W elligt beseft men hoe verhaesdden armen veroordeelden was als hy zyne welbeminde Sally zag komen met het bevel van uytstel in de hand en hoe geweldig zvn hért moc.t kloppen toen zy hem den volgenden donderdag volle genade bragt Kort nadien warén zy getróuwd de hescherming van wege de familie Gilmouriiet zioh niet afwachten en John Lindsay wierd eenen der eerste heelmeester van Edimbura Heden nog bevjnden zich zyne afstammelingen aldaer in wel¬ stand James Hogg *
Gazette van Brugge 12/11/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item