Back to top

Gazette van Brugge 12/11/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
t 9 El van %*\ ' ' li -" §1 \ii - " -Ay ■ H V 137 54 s,e Juer Vrydag 12 November 1847 GAZETTE VA\ EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel Letterkunde 0 N A F II A N' G k li L Y K II E Y D Verschynt tien Maendag Woensdag en Vrvdag Inseliryvingsprys — Voür Brugge 5 inacnden fr 4-75 et " » Buy ten Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 20 ccntimen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de verscliyning van het Blad te laten toekomen BRUGGE Algensieeii «verligt De troonrede by de opening der kamers door den Koning iiylgesproken is aloui goed ontliaeld en den algeinecnen wenscli is dat het gouvernement getrouw aen zync gedane beloften zoude blyven en zich door gecnen welkdanigen par¬ tygeest zoude laten medeslepen Eene zinsnede alleen der troonrede heeft ecnige bekommernis verwekt deze belrek- kelyk de hulpmiddelen om de inkomsten in overeenstem¬ ming met de uytgaven te brengen Volgens den Journal de Liége zoude liet ministerie voor¬ nemens zyn aen de wetgevende kamers eene belasting te vragen op de verzekeringen welke verpligtende zyn eene vermeerdering van regten op den genever en een regt van een ten honderd op de erfenissen in directe linie Het seh vut dat het noodlot waormede de hooge klassen der samenleving in Frankryk getroffen wordt nog geene slagtoffers genoeg gemaekt had Twee afgezanten van Frank¬ ryk by vreemde hoven komen te gelyk door hetzelve getrof¬ fen te worden Den heer Bresson afgezant by het hof van Napels heeft zich zelvcn het leven benomen en den gracf Mortier neef van den hertog van Trevise zoo ongelukkig* lvk door het helse h werktuyg van Fieschi gedood afgezant te Turyn en nu oogenblikkelyk in verlof te Parys is krank¬ zinnig geworden Zie verder onder de rubriek Parys Het engelsch ministerie heeft het parlement voor den 18 dezer maend byeengcroepen bet is te zeggen drv maenden vroeger dan dit gcwoonelyk geschied De schynbare reden van die vroegtydigc byeenroeping is de noodzakelykbeyd waerin het ministerie 'zich zoude bevinden om eene bill te vragen waerby de opsehorsing van den akt van 1844 goed¬ gekeurd wordt' terwvl de ware reden ongctwyfeld den al- gemeenen toestand des lands is en in byzönder den zoo veronlrustcnden staet van Ierland In de tegenwoordige omstandigheden dc verhacstigde byeenroeping van het brilanisch parlement op 18 dezer maend magals een voor Europa belangrvkc zaek beseiiouwd worden Eenige der kwestien welke aen de engelschc kaniers gaen worden acngeboden waeronder de financiële kwestien zu'len noodzakelvk weerklank hebben in alle de werclddce- len waermede Engeland betrekking heeft Overal waer men deri tegenschok van den engelsehen crisis heeft konucn ge¬ voelen"" wacht men met ongeduld dat het parlement beternis zal toebrengen en liet geschokt vertrouwen herstellen Eenen by zonderen brief uyt Madrid van den 5 november meldt dat de gewezen ministers Salamanca en Escosura bevel ontvangen hebben orn Madrid te verlaten en dat den raed der ministers definitievelvk besloten heeft dat den hertog en de hertogin van Montpensier onmiddclyk naer Spanje zou¬ den wedergeroepen worden De tydingen uy t Zwitserland zyn in date van den 7 dezer Dc vyandelykheden wierden voor des anderendaegs aengc- kondigd In den nacht van 5 op 6 hadden er reeds scher¬ mutselingen tusschcn vooruytgeplaetstc posten placls gehad der troepen van het kanton Uri en het kanton van Tessin waerby twee officieren en eenige soldaten van het kanton Uri gesneuveld zvn Die tydingen zyn ie gelyk langs Frank¬ ryk en Duytsehlaud overgebragt TOELATING DER BELGISCHE PRODIKTEN IN DE ENTREPOTS Verslag aen den koning Sire De ondervinding beeft doen blyken dat de medewerking van \ remde commissionnarissen nuttig is voor den uytvoer onzer produkten Die commissionnarissen zoeken naer plaet¬ sen van aftrok verzamelen do koopmanschappen besturen de verzendingen en zorgen voor de verknopingen Ik heb onderzocht tot welk een punt bet gouvernement die medewerking zoude kunnen vergemakkelykcn en het is my voorgekomen dat den besten middel zoude beslaen in liet activeerden van belgische produkten in de publieke en¬ trepots Daer zal men kunnen soort eeringen doen en ladingen volledig maken door de vereenigmg van belgische en vremde produkten in liet zelfde gesticht Aen dit gedacht is men dc schikking verschuldigd van art 50 der wet van 4 maert 1846 op de entrepots dewelke ver¬ oorlooft in liet bcluyk der vrye entrepots binnen te brengen de schepen ten decle geladen metinlaiidsehe koopmanschap¬ pen voor den uytvoer In afwachting der daerstclling van vryc entrepots in de by de wet acnge wezen steden kwam liet my voor sire dat liet toepassen van den maclregcl aen de vrye entrepots die er voorloopig geliandbacfd zyn de inzigten der wetgeving zou¬ de vervullen Het zvn die overwegingen welke my liet beslnyt hebben doen nemen van gezamenlyk met Mr den minister der buv- tenlandsclie zaken liet hierby gevoegde ontwerp van besluyt aen dc goedkeuring van U M voor te leggen Brussel den 27 October 1847 Den minister der financiën Dit verslag is gevolgd van het volgende besluyt de dato 50 october LEOPOLD Koning der Belgf.n enz Gezien dc wet van 4 maert 1846 Moniteur van 5 maert N° 65 op de entrepots en namelyk Het art 14 vervattende dat de in de publieke entrepots bewaerde koopmanschappen mogen worden veranderd van eniballeering uytgezoclit en gesorteerd Het art 50 aenWyzende do formalileyten na te komen ten opzigte der belgische produkten in 't bcluyk vau den vryen entrepot aenveerd en uytgcklacrd Het art 66 bepalende welke bestemming toegekend blyft aen de entrepots van vryen heruytvoer in de steden waer de wet toclaet dat men vrye entrepots oprigte in afwachting dat deze er daergcsteld worden Willende het volledig maken der ladingen van vreemde produkten in de vrye entrepots vergemakkelykcn door de BE AFCESMEBEM EEEL 2° VERVOLG EN EYNDE i Nauwelyks was dit alles gedaen of dc twee broeders van 'tmeysje kwamen uyt bunnen schuylhoek binnen huyze 7.elfs schynt bet dal zy vroeger zouden teruggekeerd zyn indien gy mynheer bun niet gedurende eenigen lyd ver¬ volgd had zonder ze te achterhalen Hunne zuster verhaclde liet gebeurde echter had zy hare reden nog niet uytgespro- ken of beyden vatten hunne wapens op Den oudsten Sa¬ muel riep in de uyterstc gramschap — Gebcncdyd zy den regtveerdigen wreker van 't vergoten bloed Het is dan toch waer dal den Heer zynen wreedsten vyand in onze magt deed vallen — Bedwing u lieven broeder smeekte bet meysje hem omarmende zoudt gy eenen armen bloed willen doöden die zonder verdediging op een smertbed uytgc- s trekt ligt Gewis indien den Hemel zyn leven in uwe magt leverde zal Ify u deswege doen rekening geven als gy hem lafhartig ombrengt li — Zwyg zotte nieyd tierde Samuël steeds in toorn ik zeg u dat indien liy ons duyzend levens te geven had ik ze liern alle zoude ontnemen Vervloekt zy dien verroesten sabel die hem in den meerscli niet kon onthoofden als de kansen van 't gevecht zich voor ons verklacrden en hy wierp den sabel weg om liet mes op te vatten Dien man zal sterven voegde hy er by weet gy dan niet dat hy voor twee uren met eene pistoolscheut onzen ouden vader ncèr- vclde Kyk van hier kunt gy 's mans lyk in liet slyk zien liggen u — God God zuchtte dc dochter onzen armen vader gedood De sniert verkropte haer en bewusteloos zeeg zy néér iu den zetel wacrop ik geheeld geworden was i Hare broeders namen haer niet in acht maer snelden elk met een wapen naer het kamertje waer ik rustte onge¬ duldig om myn bloed te stortten eu zweerende dat zy zich zouden wreeken Gelukkig kwam den jongen vreemdeling die myne wonde had geheeld te voorschyn Zich voor de duer plaetsende zwoer hy van zyne zyde dat men hem over liet Ivf zoude loopen alvoorens my tcbercykcn Samuël kwam tot zulke vcrwoedlieyd dat hy zyn wapen zwaeyende uytriep — Mack plaets of dat uw bloed op u neèrvalle « Samuël ging eenen stap achterwaarts om zich eenen sprong voor tc behouden en des te beter den slag toe te brengen welken hy voor zynen tegenstrever bestemde macr op eenen oogwenk en zonder hem tyd te laten om zynen aenval af tc weeren viel zynen dapperen tegenstrever hem ten lyvc wendde den arm af die het wapen zwaeyde en velde hem ter neder in 't bloed myner wonde by middel van toevoeging van belgische produkten en aldus den aftrok der- zelve vergemakkelykcn Art 1 Inden vryen entrepot der steden Antwerpen Brugge Gent en Oostende zal men belgische voortbrengselen mogen toelaten om gevoegd te worden by de vreemde produk¬ ten in die gestichten bewaerd cn aldus te dienen tot het vol¬ ledig maken van de ladingen bestemd om langs zee uytgc- voerd te worden Art 2 Een bvzoiider lokael onderworpen aen de voor¬ afgaande goedkeuring van de administratie zal uytsluytelyk gebruvkl worden tot de bewaring der belgische en vreemde produkten die bestemming hebbende Het blyft als vryen entrepot onder het toezigt der administratie De kisten met belgische produkten zullen met den zegel der douane bestempeld worden alvorens in dat beluyk toe¬ gelaten te zyn Art 3 De vreemde producten in dat lokael aenveerd om er te worden veranderd van eniballeering uytgezoclit ol' gesorteerd zullen er niet mogen uytkomen dan voor den doorvoer langs vee Er zal niet mogen afgezien worden van dien doorvoer Ook de belgische produkten zullen er niet uytkomen dan orn uytgevoetd te worden langs den zelfden weg Art 4 § 1 De vreemde produkten zullen niet mogen vervoerd worden uyt den vryen entrepot in liet byzonder lo¬ kael dan na dc ligting eens acquits van doorvoer al te leve¬ ren op eene verklaring acnwyzcndc de specien weerden hoeveelheden gewigten of maten en na nauwkeurige veri¬ ficatie § 2 Ook de belgische koopmanschappen zullen in bet by¬ zonder lokael slechts toegelaten worden op Vertooning eens acquits van uytgnng te ligten gelykvormiglyk de handelwyze voor den uytvoer voorgeschreven § 5 Den datum en den nummer van liet acquit van uyt¬ voer zullen aengevvezen worden op het acquit van doorvoer en het récépissé van liet eerste dezer dokumentcn zal worden toegevoegd van bet tweede Art 5 De soorteering en dc menging der belgische en vreemde voortbrengselen zullen onverwyld eu onder het on¬ afgebroken toezigt der tolbedienden plaets grypen De nieu¬ we kisten zullen onmiddclyk gesloten ongestempeld worden Art 6 § 1 Door de bedienden van den entrepot zal een proces-verbal van orderdczerwerkingopgesteldworde.il § 2 Het nieuw gewigt zal worden bestatigden dcteckens der eerste inpakking zullen op de nieuwe emballeeringeu worden overgebragt Art 7 Dc kosten van bewaring in het byzonder lokael zyn de zelfde voor de belgische produkten en voorde vreem¬ de dan degene vastgesteld by den tarief van den vryen en¬ trepot Art 8 Onzen minister der financien zal zulke andere maetregelen mogen voorschryven welke by zal behoorlyk achten tot het voorkomen van misbruyken Art 9 Al wie zal gepoogd hebben misbruyk te maken van de liiervoren beschreven schikkingen of van degene die kunnen voorgeschreven worden krachtens art 8 zal uylgc eenen vuystslag Dan wilde den anderen broeder den acnvat voortzetten en den heelmeester naderende brogt hy hem eene ligte steek toe gelukkig voor my lag ook hy weldra nevens den eersten uvtgestrekt Onverwyld ontwapende myne n verdediger zc allen beyden macr zich dan nog niet genoeg verzekerd achtende tegen eene mogelyke vernieuwing van hunnen toorn bond hy hun de handen achter den rug vast Van toen af hield hy zich met niets anders bezig dan met het vertroosten van 'tjong meysje dat haren ouden va¬ der beweende doch niet te min de wreedheyd afkeurde van eenen armen gekwetsten tc vermoorden „ _ Myne broeders sprak zy met afgebroken woorden bedaer u en gedraeg u als mannen als christenen Daer is reeds genoeg bloed vergoten voor eenen dag en zelfs indien gy dien ongelukkigen aen stukken zoudt houwen zou zulks onzen vader een leven weergeven dat hy niet meer bezit Neen dat zoude de ziel niet wederroepen die dit treurig verblvf vau zonden ellenden cn lyden verlaten heelt en zoo gy de leering van Onzen Heer wildot in acht nemen gy zoudt de wraekzucht niet aldus uw hert laten verteeren Dewyl het in 's Heeren wil is van al die kwalen te laten drukken op zyne hcylige kerk van den hervormden Covenant waerom ze niet verduldig verdragen gelyk uwe overige broeders uyt gehoorzaetuheyd aea zynen wil Want nooyt
Gazette van Brugge 12/11/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item