Back to top

Gazette van Brugge 10/11/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN Openbare Verknoping- Zaterdag 20 november 1847 om S uren namiddag in de afspanning den Jambon Spanjaerd-straet te Brueae DE- FINITIVEN OVERSLAG van 1 Eene welgekalante HERBERG genaemd den Leeuw een W INKELHUIS en nog eene WOONST met Erve en groote Hoving in Lissewcglie-dorp alles in eenen blok verdeeld in drie koopen Ingesteld tezamen 9,600 francs 2.' Een HERBERG en WINKELHUYS genaemd den Gou¬ den Leeuw met Er,ve en Hoveiuerliof m Nieuwmunster-dorp Ingesteld 1.200 francs De conditiën by den Notaris H CLAERH0UDT op de Viscli-Markt te Brugge Openbare V erpachti ng Op Zaterdag 13 november 1847 om 3 uren namiddag ten Stadhuyze te Brugge VAX EENE SCHOONE EN WELGEKALANTE Men verlangt beschreven of onbeschreven oud PARKEMENT te koopen men zal er de hoogste weerde voor betalen Zich te bevragen by den Drukker dezer VERANDERING M WOONST Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is rui vvoonende in de Wolle-straet B 16 n° 38 •I ^ 9 genaemcl het ZWART //TVS Met H 3-61-150 C HOVENIER en ZAEYLAND te Sinte- Kruvs by Brugge noord-oost by de kerk gebruykt zonder regt van pacht door P Maertens verdeeld m vier loten Deze Verpachting geschiedt voor eenen termyu van 9 jaren om dadelyk aen het gebruyk te komen Voor de conditiën zich te adresseren ter studie van den No¬ taris VAN CA1LLIK-DE IIOO by de Visch-Markt te Brugge Elk zegge het voorts VEKkODPING VMS Bui 'zen en Erven I w ÜRKGCE DEFINITIVE TOEWYZING zaterdag 20 November 1847 ten 5 ure namiddag in den Gouden Arend Mnnte-plaets te Brugge 1.° Een I1UIS aen de noordwestzyde van de Lange- straet A 10 N" 31 Bewoond door Sr Joannes Maertens Ingesteld 3,000 francs 2." Een HUIS en Herberg genaemd het Zwaentjc en 18 WOONHUIZEN en ERVE alle in de Oyevaert-s'traet B 10 N° 42 en volgende Bewoond door II Anieye en andere T e zamen ingesteld 12,180 francs 3.° Een HUIS in de Noordzaud-straet D 1 N° 36 Bewoond door F De Mettre Ingesteld 3000 francs 4." Een HUIS in de Pottemakers-straet E 4 N.° 29 Bewoond door de weduwe Sclialloigne Ingesteld 2,800 francs 8.° Een I1ELS F LR aen de westzyde der Kleine Kuiper- straet by de Laene H 9,N.°68 Ingesteld 1 510 francs Bleeder veimeld by plakbrieven te bekomen ten Kantoore van den Notaris J CJLAEBHOUDT in d'Hoogstraet te Brugge De algemeene Maelschappy tot aeumoedrging van den krygs- dienst on dei de bescherming van Z M don Koning waer— van de eeitigsle Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De heureii Inghels-Dc Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te ïseghem « Paret zaekwaeruemer te Dixmude e Morael avitgé te Veurne ii Hamman stedelyken ontvanger te Oostende ii Van Den Bergli gemeente- secretaris te Thiell •i Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blvft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door baer geopend om de jongelingen door liet lot getroffen hunne vervanging iti de nationale milicie te vergeinakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaeu aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen de belanghebbende zui¬ len doen kennen Le soussigné a l'honneur d'iuformer le public qu'il vient de mettre en ceuvre tin nouveau procédé pour la fabrication des Moulures Guillocliées système breveté en sa faveur par S M le Roi des Beiges La beauté la solidite et le bas prix de ses produits per- metteut au soussigné de soutemr avec avautage la concurrence des fabriques etrangères Les Moulures d'après le nouveau système peuvent être appliquées a un grand nombre d'objets tels que Cadres Galeries dc Croisées Tentures d'Appartements Corniches Cliambranles Baldaquins Astragales Baguettes etc et sou- mises a l'opératiou de la dorureellesoff'rent l'effet leplus élégant Ces divers avantages me font espérer que je mériterai de plus en plus la couliance dont Ie public m'a honoré iusqu'a ce jour A MAZEMAN-VAN TROOSTENBERGHE rue des Pierres 33 Bruges ANTWERPS® VEBZEKER1NG -MAETSCHAPPY SEC lilt TAS Deze Maetschappy cle oudste in België bekend beeft een kapitael loods van meer dan zes millioenen franken — eene reserve kas van boven de dry mael honderd duyzend franken - en verders by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn hier niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeyten met eene jaerlyksche oubepaelde brand-contributie en administratie kosten Er kan nooit onder welk voorwendsel het ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeysebt De premien zyn zoo laeg berekend dat een itder bet weldaed der assurantie kan genieten Men bev ra ge zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent dèr Maetschappy iu de Predikheer-straet J 3 N.° 1 1 te Ihogge- Au Pcmvre EYEI1-MARKT N.° 20 TE BRUGGE WüZ'iiï TiÊMIEimWüm ci» vaistesa Pris FERDINAND DE MYTTENAERE-CLEERENS Heeft de eer het publiek ketibaer te maken dat by komt te ontvangen eeneu nieuwen keus van winter artikels be- slaende in Zwarte Zyden Cacbemiriennen Polls de Chevre gedrukte YVolle Mousselinnen en Jakonats Ghinghans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere keusartikels voor Vrouwen- Kleederen Thibets en Orlcansen in 't zwart als zwarte Fran- sche Merinos gekrnyste en ongekruyste Flanellen in alle ko- leureii als ook eene groote keus in de geperkten Wilte- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakönas eu Perkal Shertings Madapolams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Vdnstergordynen eu Stoors Meubelmousselinnen effene ge¬ borduerde en gebiocheteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargieu wit Lynwaed witte grauwe en ascligrauweCalicots — Mntseryen bonneterie wollen eu katoeueo Slaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne Schalks van alle kwalitevten vrouwen en mans Écharpen Halsdoeken zyden en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyue betrekkingen met de voor- naemste in- en uytlandsche fabryketi is by in stacl zyne arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Ily verhoopt ook door den scboooen keus en l'risehheyd zy- ner waren zich het vertrouwen en de gunst van bet publiek weerdig te maken 1 lamlre flccidentaie ADJUDICATION Le gouverneur de la Fiandre Occidentale fait savoir que Ie sainedi 13 novembre 1847 a dix beures précises du matin il seia procédé a 1 hotel du gouvernement provincial a Bruges sou-s reserve d approbation et en presence de Mr l'lngenieur eu Chef des Pouts et Cliaussées en cet*te province a la adjudication publique de Pentreprise Des travaux de construction de deux hangars et d'une cour a I usage de la viaison desüreté civile et militairede Bruges a cxécuter dans le jardin des Redemptoristes at tenant d la dite maison koophandel Antwerpen 3 9 novemher Koffg Wy ku mien de veihooping vermelden van IOOO balen Domingo seliooue kwaliteyt aen 22 cents in consumtie en naer men zegt zyn er beden rog 1200 dito aen denzelfden prys afgedaen — Ryst Verkocht 25o bal en Indischen aen f 7 M' 2 a ^ 1 14 • — Zuydzeetraen Van dit vet zyn i5o hec¬ toliters verkocht aen J' 28 1 j 2 in entrepot Wissel-Cours van Parys van den 8 november 3 |> 23 december lr 76 85 6 j» °p> 15 insert 115 75 Cours van Amsterdam van den C november IV erkelyke schuld 63 618 Ainortisalie-Synilikaet 82 3 4 HandeTMaetsehappy iöi ija liE SIR9P li A R 07 R f éborces f° r an g« TONIQUE ANTI-NERVEUX en régularisant les 11 ° "/t 11 U li SJ fonctions de lestomac et des intestins détruit la constipation guént la diarrhée et la dyssenterie le maladies nerveuses les gastrites gastralgies rétablit la digestion prévieut la langueur le dépéris- sement 1a debilitation abrege les convalescences 3 fr le llacon Ou évitera les contrefafons en éxigeant les cachet I et signature 1 aroze — Depot special cliez Mr Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies de Charleroy Bruxelles Huy Mons Tournay Liège Venders Binche Namur,Stavelot Anvers Beaumont Poperingue " J ' 8 ' 8300 V Pryzen der Granen Oliën en Koeken tc Ryssel van den 8 november Soorton K oolzacf Oliiiliette lil - g smack Fynzaed Caineiiue Keinpiaotl ZEE-TYDINGE N OOSTENDE 10 november Aenkomsten van den 8 en 9 november liet engelscli stoomschip Sir Edward Banks kap Oveu- deu van Londen met diversciie goederen de belgische slorp Neptune kap Romens van Londen rarl diversciie goederen de belgische blik A dele kap Cornelisse van St Ubos met zout de engelsche sloep Liberty Rccble van Norwege met krifteu de belgische male V ille d'Ostende kap Rouse van Doever met do korrespondentie en 19 passagiers de belgische male Chemin de Eer van Duevrr met de korrespondentie en 16 passagiers de belgische sloep Union kap De Vos van Villa-Nova Hietfmyl de belgische sloep Cent cl Un kapit Bailleul van Villa-Nova met fruyt de belgische goelelte Pro- videnlia kap Dcswelgh van St Uhes met zout en fiuyt de engelsche male Onyx van Doever met de korrcspondeiilie en i4 passagiers de engelsche jagt Flower of Yarrow kapileyn Huil van Londen met 3 passagiers U y typ ra ren Den engelschen schooner Emerald I sier kap Nickells naer Londen met scliois de engelsche male Onyx naer Lon¬ den met de koriespondentie en 2.7 passagiers de engelsche male Garland naer Doever met de korrespondentie en 20 passagiers de belgische brik Euyène kap Heismoortel naer Liverpool met ballast de uoor dsclie brik Noordhavet kap Helmer naer Noiwege met ballast de belgische male F ille d'Ostende naer Doever melde korrespondentie eu 3i passa- °1CI s» ANTWERPEN 9 november Aenkomsten van den 7 tot 9 november De engelsche brik Gharlolta kap Thomas van Bahia met suyker de' belgische pley ten Twee Gebroeders kap Oldeu- dick Johanna Cornelia kap Seeuvven Fspèrance kapit Hartz den engelschen schooner Fairy Queen kap Pain alle van Londen met suyker de belgische pleyt Sans Repos kap Salhfeld van Londen met diversciie goederen de belgi¬ sche kolf Euyène kap lleeners van 11 uil met diversche goe¬ deren den belgischen schooner Octavie kap Jcpson van Vill i-Nova met fruyt de belgische pleyt Jonge Johanna kap Bauning van Bergen met stokvisch den ameiikaenschen dry - master Louvre kap Graves van New-York met diversciie goederen de hanoversche kolf Carolina kap Klein van Archangel met rogge de engelsche bark Broad Oak kapit M Groalh van Rio-Jaueïro met koffy de zweedsclie buk Cometen kap Quarfuth van Odessa met Iynzaed en wol den belgischen stoomboot Antwerpen kapiieyn Jackson van Londen met 10 passagiers en diversche goederen den engel¬ schen stoomboot Monarch kap Main van Hull met 45 pas¬ sagiers 10 peerdeu en diversche goederen den engelschen schooner Cesurea kap Richard van Rio-Janeïro met kofl'v * de deeusche jaclit F ier Sodskende kap Alhei lsen van Kroou- stadl met tarwe de oostenrykscbe blik uone Mathildc kap Maffei van Odessa met tarwe den belgischen schooner Eu- phrasie kap Bulcke van Londen met suyker — Nog hene¬ den de rivier den ameiikaenscheu drymaster Mazellc van New-Orleans de engelsche brik Jamaica van Maccio den belgischen schooner Denise van Havana de sardiuiscbe hark Tree Fratelli van Odessa de oostenrykscbe bark Momulo van Odessa Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gcnd Kortryk Doornyk Ryssel Dendermoiide Mecheien Brussel' Antwerpen Leuven Tliienen Luyk Venders Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende -— Teu 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Tliienen Doornyk Ryssel Parys nacht-trcyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' I VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 min Tussclien Brugge eu Gend alle de konvooven blyven staen tc Aeltre eu Landeghem te Bloemeudaele blyven al de kon- vooyen staeu behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 i 45 minuten Tussclien Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staeu te Plassclu-ndaele tc Jabbeke blyven alle de konvooven staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten H uren Yzeren Weg van West- Vlaenderen Fan Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg » 8 » 00 1» i> 11 I 11 20 » namid 4 i> 88 » 's avonds F dn Kortryk • naer Brugge Ten 8 uren 80 min 's morg II 7 » 48 11 n » 12 28 » 4 11 45 1 's avond - Staende te Lopbem Zèdelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingeimnnster Brugge.— Drukkcry van L.-B Hehheboübt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 10/11/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item