Back to top

Gazette van Brugge 10/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
geworden opziehtelvk de kandidaten die zich aenbieden om tot ecne vakante placts in dit arrondissement benoemd te worden ■ - — liet gerucht liep te Antwerpen dat den genaemden van Rossom die voor liet opperhoofd der bende van Zoersel gehouden wordt in Holland aengehouden was Den heer Regout fabriekant van porceleynen en kris¬ talen te Maestrieht heeft de gegoten yzeren buyzen welke dienen oin het gaz ter verlichting zyner werkhuyzen te leyden door glazen buyzen vervangen Dit stelsel zoude onder alle betrekkingen groote voordeden aenbieden Dezen fabriekant heeft in Frankryk in de Nederlanden en in Bel- gien uytvindingsbrieven gevracgd •'—de Gingelom heeft woensdag laetst ecnen jammerlyken voorval plaets gehad Den heer Keesen schepen dier ge¬ meente was des morgens op de jagt gegaen vergezeld van den genaemden Jan Claes zynen knecht een jongeling van 24 jaren die zyn jagtasch droeg Op een haes schietende die zyn hond opgejaagd had heeft hy den ongelukkigen Claes geraekt die ter plaets dood viel Den dader van dezen onvry willigen doodslag is den zelfden dag naer Brussel gegaen ten cvndo zich ter beschikking van de justieie te stellen — liet gerucht is verspreyd dat den regter ter instruktic gelast met de zaek van juffer Deluzzy in zyne gevolgtrekkin¬ gen vraegt dut zy zoude in vryheyd gesteld worden zyn ver¬ slag zal eerlang worden voorgelezen acn de racdkamer die bepaeldelyk zal uytspraek doen — Den sterrekundigen Lcverrier bevond zich dezer dagen te St.Ló by den prefekt der Manche Den bisschop van Cou- tanees die zich insgelyks daer bevond bood hem zyne geluk wenschingcn wegens de ontdekkingen welke zynen naem door ganseh Europa vermaerd maekte Mynheer sprak den prelact liet ware niet genoeg te zeggen datgy tot de wol¬ ken gestegen zyt,hct ware onnauwkeurig gy hebt meer ge¬ daen gy zyt tot acn de sterren geklommen — Monseigneur dit is nog niet genoeg antwoordde den geleerden ik ver¬ lang naer den hemel te klimmen en ik verhoop dat Uw Hoogw om myne vaert te vergemakkclyken niet zal wey- geren my den bystand zyner gebeden te vergunnen — Eene byzondere commissie van geneesheeren staet be¬ noemd te worden tot het bestatigen der wezelykheyd van de cholera-gevallen welke zich in de hospitalen van Parys zou¬ den kunnen opdoen De ontvangsten van den Noordcy vzeren weg geduren¬ de de week eyndigende den 29 oclober" beliepen 350,605 fr o2 c waervan 175-8o6-25 voor 47 930 revzigersen 174 749-07 voorde koopwaren Deontvangsten van dezelfde weck van hetjacr 1846 beliepen 230 585 franken 90 c — Ziet bier een voorbeeld van eene zeer gewoone ont- koming uyt de gevangenis maer van eene bewonderens¬ waardige tegenwoordigheyd van geest in liet behouden der lierkregcne vrylieyd Zekeren misdadiger Brault genaemd die tot levensd ureuden dwaiigarbcyd verwezen maer wiens straf tot twaelf jaer opsluyliug verzacht was za't te Rennes in het ccntrael huvs Hy gedroeg er zich zoodanig dat hy meer en meer vryheyd van gaeu en komen in een groot ge¬ deelte dier gevangenis verkreeg Zich hiervan bedienende weet hy zieli ettelyke kleedingstukken te verschaffen trekt die in plaets van zyn gevangenispak acn neemt een rolletje papieren in de hand en w r andelt zoo door alle deuren en voorby alle wachten naer buyten Hy is vry maer noch niet in veyligheyd dit ondervindt hy weldra Op den hoek ccncr straet ziet hy zich zoo als de fraiisehcn zeggen neus tegen neus met een der beambten in het huvs.— Zoo zoo Brault zegt dezen zyt gy zoo aen het wandelen Door welk toeval — Neen waerlyk geen toeval antwoordde Brault zonder zich in het minst verlegen te tooneu ik heb myn ontslag zie slechts en hier wyst hy op het rolletje papieren dat hy nog in de hand heeft Den anderen door de onbedcesdheyd de veranderde kleeding en het acnbod van den voortvlugti'gen gerust gesteld laet hem voorby I11 de gevangenis aengeko- men verhaelt hy wat hem ontmoet is vindt eerst geen ge¬ loof daerna doet men onderzoek begint eene vervolging maer den vogel was gevlogen — Den wagen die voorheen het standbeeld van Rubens naer Anwcrpen voerde is zondag avond van Gend naer Brus¬ sel vertrokken met datgene van Vesalius Vele nieuwsgierig- gen hadden vooreerst het kunstgewrocht bezigtigd zyn zy eenstemmig om het te beschouwen als het merkwe'erdigste beeld dal tot lieden uyt de belgiselie gicteryen gekomen is Het if in twee stukken gegoten an heeft eene hoogte en 4 meters 25 Centimeters het gewigt bedraegt 4,300 kil IJct voetstuk in hardsteen levert eene hoogte op van 10 meters enkoste 12,500 fr Het reusachtig monument wierd gister te Brussel op de Barrikadenplaets ingehuldigd Men verzekert dat het model van 't riderbeCld van Godfried van Bouillon bestemd om de Koningiykc Plaets te versieren thans onder zegel bewaert wordt te Parys Als een land ecnê becldgietery bezit zoo als degene van Mr Trossacrt-Roelants is het onnoodig dal bet tot den vreemden zynen toevlug neme tot de vereeuwiging zyner doorluchtige mannen — Den aertsbisschop van York M' Harcourt is in zynpa- leys overleden in den ouderdom van 90 jaren in 1780 trad hy in de orders in 1790 wierd hy bisschop van Carlisle en in 1807 bisschop van York hy wasdeken der agUkacnschc gces- telykhcyd Dien prelaet was tweeniael getrouwd geweest van zyne tweede gemalinin 1832 overleden laethy twaelf kinde¬ ren achter waervan een M r George Granv ille Harcourt lid der gemeentenkamer is Dry andere zyn geestelyken Den prelaet heeft tot den oyttCrstcn oogenblik zyne verstandclyke vermogens behoudep I RANKRl K — Parys 8 november Eenige jonge persoonen beboerende tot adelyke familien van Frankryk en in liet collegic van Fnburg hunne studiën deden zyn te Parys wedergekeerd — Het gerucht is sedert eenigen tyd in goed onderrichte- gezelschappen verspreyd dat denkoninglyken prins van Hol land dezen winter eene reys naer Parys ging doen — In liet regterlyk dagblad le Droit leest men het volgende De echtelingen Masson zyn over omtrent vyfticn jaer ge¬ trouwd maer seder hunne bruyloft hebben zy elkander niet gezien noeh gesproken dan tussehen twee tralicdeuren Oji hunne trouwdag namelyk is den man wegens diefstal door twee gendarmen opgeligt naerAmbert gevoird en daer ver¬ wezen tol vyf jaer gevangzitting Na de ven idling van zynen straftyd kwam by in zyn woonplaats terug en vernam daer dat zyn gade op hare beurt pligtig aen diefstal twee jaren gevangenis had ingelopen Fran^oise Mollevaut vrouw Masson hare straf ook vervuld hebbende keerde naer buys en boorde daer dat hacr man wederom voor diefstal was vastgezet Masson in november 1841 losgelaten nam de moeyte niet naer huvs te keeren daer hy onder weg vernam dat zyne wederhelft te Monbrison tot vyf andere jaren gevangenis was veroordeeld Hy trok dus naer een ander land keerde op het eynde van 1846 naer zyn geboorteplaets terug denkende er nu zyne vrouw te vinden maer door Lyon passeerende werd gy gevat om zonderde beurs te openen een geschenk voor zyn vrouwje te hebben medegehragt Voor dit nieuwe feyt werd hy verwezen tot zeventien maenden gevmgzitting Zyne vrouw was ondertuschcn uyt het tuchtljuys ontslagen en ongeduldig haer man niet te zien terugkomen heeft zy eenen nieuwen diefstal gepleegd voor welken de regtbank van Monlbrison hacr zes maenden gevangstraf oplegde Dit- mael zullen de echtelingen misschien vereenigd geraken • want hun straftyd eyndigt denzelfdcn dag DUYTSCIILAND — Keulen 8 november Men schryft uyt Aken dat aldaer de reliquicn van Karei den Grooten zouden gevonden zyn Men weet dat Otto III in t jaer 1000 tiet graf des key/ers had laten openen en dat 1-rederik I de Roodbacrd den 29 december 1165 het gebeente van den grooten vorst heeft opgegraven na dat Paus Pascal III hein onder de heyligen geplaets had Frederik liet het stoffelyk overschot in eenjkistje bewaren De kleeding en deinsignien wierden later naer Weencn overgebragt waer zy nog bewaard worden Maer de reliquien van Karei den Grooten waren verloren geraekt behalven een arm die in riliqueikastje hewaerd wierd en welkemoeyte men ook deed men kon het niet terugvinden Nu moet men eenige dagen ge¬ leden de oude kist is ontdekt hebben geplaets in een hoek der sakrislic — Dc Slaets-Gazette van Pruijssen zegt dat men den 6 uyt Leipzich de dood vernomen heeft van Felix Mendelssohn- Barthohly eenen der uytmuntendste componisten van liet tegenwoordig tydstip Den 4 november is den sehryver der Bekeering van St Patdus en van lalrykc andere onsterflyke partituren aen de gevolgen ccncr vreede ziekte overleden Mendelssohn was slechts 38 jaren oud Duytseiifand verliest in hem eenen van deszelfs doorluehtigste toonkunstenaren TYDINGEN UYT ZWITSERLAND Alles laet vermoeden dat deheyde partyen welke Zwitser¬ land op eene zoo treurige wyze in verdeeld lieyd brengen weldra zullen handgemeen zyn ten minste worden de oor- logs toebereydselen zoowel van den landdag dan van de Sta¬ ten van den Sonderbund steeds vlytig voortgezet Ziet hier de magten van Zwitserland in dry klassen verdeeld name¬ lyk de contingenten van het federaal leger de gene van den Sonderbund en die der onzydige kantons De kontingenten van het federacl leger bestaen uyt 7 kom- pagnien sapeurs 24 vcldbattcrycn 7 belegbattervcn 21 kompagnicn ruytcrs 28 kompagnicn karabyniers en' 58 batailjons infanterie Ieder batailjon telt ongeveer 800 mannen Dc contingenten van het Sonderbund bedragen 3 veld- batteryen eene belegbattery 2 1|2 kompagnicn ruyters 12 kompagnicn karabyniers en 14 batailjons infanterie Eyndelyk de twee onzydige kantont Bdle stad en Neu- chatel hebben veldbatteryen twee belegbatteryen twee kompagnicn karabyniers en dry batailjons infanterie Bern 4 november — Heden heeft de Landdag het besluyt ter uytvoering van bet dekreet der dwangmiddelen tegen het Sonderbund uytgevaerdigd en morgen of overmorgen zullen waerscbynlyk dc vyandlykheden op alle punten begin¬ nen Den generacl Dufour moet verklaard hebben dat hy Fryburg niet wilde aentasten dan in ziiovêrre hy over 25 a 30,000 mannen beschikte Indien er voor deze enkele stad zooveel volk noodig is zal men wel 100,000 mannen tegen al dc kantons van Sonderbund van noodc hebben Het groot nieuws van den dag is dat het kanton van Grauwbunder- land by liet Vorort of bonds-bewind dry komunssarissen heeft afgevaerdigd met instruction strekkende tot herstel¬ ling van den vrede tussehen de kantons Het Corpus Catho- hcum o katliolyk kollcgie van het gemelde kanton heeft ook eene petitie aen den Pans gezonden oin Zyne Heyligheyd te bidden de Jesuieten uyt Lucern terug te roepen De regering van Lucern komt die stad cn het gansche kanton in staet van beleg te stellen TYDINGEN UYT ITALIË N In Piemont en Sardjnien ademt alles vreugde en vrolvk- heyd ter gelegenlieyd van de hervormingen welke koning Karel-Albrecht in de staets-rcgeling van zyn ryk komt in te voeren Te Turin heeft men daerover den l n cn 2.° november zeer deftig gevierd Te Genua waer den vorst eene maend wil gacn doorbrengen bereydde men zich ook een feest De persoonen by dc jongste beroerten aengehou¬ den zyn in vryheyd gesteld uytgenomen tien welke men hoopte dat den 3." november zoudch worden losgelaten — Men sehryft uyt Rome het volgende Daer den tyd nadert dat dc afgeveerdigden te Rome byeen zullen komen beginnen de gemeenten reeds aen de benoemde afgeveerdig¬ den hunner provinciën adressen te rigten Onder die adres¬ sen bekleedt eene voorname plaets dat van Forli aen den afgeveerdigden markies Paolueei hetwelk onder anderen den wensch te kennen geeft dat er meer zorg gedragen worde voor het openbaer onderwys voor eenen meer bil— Jykcn omslag der belastingen en voor verbetering der ny- verheyd verder wordtaengedrongen op een vry petitie-regt op eene betere inrigting der gemeente besturen op verbe¬ tering der policie en op het sluyten van een Italiaensch tol¬ verbond — De gchcyme drukkcrycn te Rome zyn weder yvcrig acn den gang eu talryk'e vlugschriften zyn verschenen met het doel 0111 de gemoederen der menigte op te bitsen welke poogingen evenwel niet van liberale party maervan die der terugkrabbers uytgaen Het is derhalve als een bewys van den goeden geest die de waerlyk yryzinnigeh van Italien bezielt aen te merken dat dry als waer vaderlandslievend bekende mannen Lambrusehini Ricasolli en Salvognoli te Florcncien in het bagblrd la Patria eene oproeping aen de Italiaensclie patriotten gerigt hebben 0111 hen te waer- schouwen tegen de heyllooze plannen der in de duysternis broeyende partyen en hun tot vertrouwen op de vorsten die hervormingen willen aen te sporen — De pers te Rome heeft ten gevolge van vreemden invloed inden laetsten tyd weder vele beperkingen ondergaen De censoren hoe goed ook gezind zyn al te angstvallig Den Paus heeft eene kom¬ missie benoemd om een nieuw reglement voor de censuer vast te stellen Dehecren PliilippeCastor gezigtkundige brilmakers reeils zeer voordeelig gekeild door de gezigtkundige bewerkingen by de verschillige bezoeken door bun binnen Brugge se¬ dert verschcyde jaren gedaen komen wederom nieuwe be- wyzen hunner kundigheyd in het vak der fgezigtkunde ge¬ durende hun verblyf alhier te geven De verschillige betuyg- schriflen aen huil verleend strekken daer ten bewyze van YVy zullen bier alleen tot staving onzer gezegdens de monde- 1 1' 1 • ö ö lyke verklaring aanhalen ons door eenen onzer geaboneerde den heer Willaert schepen van Varssenaere gedaan Dien lieer beeft ons verhaald dat hy ten gevolgeeener ziekte steek blind geworden zynde alle do heelkundige bewerkingen heeft laten beproeven oin het daglicht weder te mogen zien maer dat alles vruchteloos is geweest Dat hy later de tegen¬ woordigheyd der heer Philippe Castor binnen onze stad ver¬ nomen hebbende zich tot die hecren gewend hoeft om hun¬ ne hulp te vragen Dat die hceren hem achtervolgentlyk het gebruyk van verschillige hunner brillen gezcgd| regénerateurs hebben aengcraden en door het gebruyk der zeive bet on- uytsprekelyk genoegen beeft gesmaekt liet zicht langzaam weder te bekomen en tot op den houdigen dag met behulp van een hunner brillen alle nieuwsbladen waeronder het onze op zyn gemak lezen kan Opde verklaring door d'hecr Willaert ons gedaen mogen wy dus alle de persoonen aenra- den wiens gezigt eenige voorzorgen zou vereyschen zich by de heeren Philippe Castor te begeven die nog voor wcynige dagen in het hotel het Schomminkel alhier doord'heer Dec¬ ker gehouden zullen verblyven BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 5 tot den 8 november 5 Maria Blomme kantwerkster oud 32 jaren geboren en woonende te Brugge Klok-straet n° 22 echtgenooto van Carolus Thily overleden in de Maria-straèl C 9 n° 8 6 Franciscus De Prez oud 2 jaren overleden in de St Nikolaes-straet C 1 n° 72 Maria Tiereman kantwerkster oud 68 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Franciscus V-an Ilam overleden in de Werkliuys-straet C 14 n° 100 Joanna Blanckaert religieuse in St Jans hospitaal in deze stad oud 48 jaren geboren te Oedelem woonende te Brugge dochter van Joannes by Cecilia Madou overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 8 Maria Van den Berglie kantwerkster oud 35 jaren ge- horen te Zedelgliein woonende te Brugge ongehuwd dochter van Jacobus by Eugenia Macquaert overleden in de Greinscheur-straet D 13 n° 60 Isabella Van den Broucke kantwerkster oud 40 jaren geboren en woonende te Brugge celitgenoote van Joannes Van de Voorde overleden in dc Klok-stract D 17 n° 40 14 Geboorten Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgicn gedurende de eerste weck van november REGELENDE MARK TEN Antwerpen Arlon Brugge Brussel Gend • Hasselt Luyk Leuven Bergen Namen Totaal Middenprys TARWE verkogtë MUDDEN 85 175 459 1997 750 125 1900 6110 1450 14 im MIDDEN - pais fr ct 21-55 18-50 20-86 22 76 20-54 22-90 21-49 23-38 19-62 22-07 31-45 ROGGE
Gazette van Brugge 10/11/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item