Back to top

Gazette van Brugge 10/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Wt i HHBHH ■MP ■ i I 1 I « ■ I ■ 1 V men stemmen zoo als dit gewoonelyk in Frankryk plaets lieeft Den Koning eyndigd zyne aenspraek met de hoop uyttc- drukken dat die zitting onder alle betrekkingen door talryke «n nuttige werkingen Zal worden vcrvold Het is ook den wenseh die door allesi waren vaderlander gedaen wordt Mogten wy zoo gelukkig zyn van alle de leden der kamers onverschillig tot wat party zy belmoren dien geest van vooringenomenheyd te zien afleggen en door hunne wer- flten.en woorden te doen uytschynen dat zy met het opregt gevoelen bezield zyn om de belangen die de natie hun toe¬ vertrouwd met hert en ziel voortestaen zelfs ten koste hunner persoonele belangen het schipken van den Staet dat reeds door de party-stormen zoo zeer geslingerd en aan¬ gevallen is geworden zou vreedzaem de bedoelde bestem¬ ming te weten het geluk der natie konnen bcrevken en ministers en afgeveordigden zouden de algemcene herkente- jykheyd weerdig zyn Au tnnglyk besluyt een onderscheydingsteeken instellende als belooning voor de werklieden en kunstwerkers Leopold enz Willende ter gelegenheyd van de tentoonstelling der voort¬ brengsels van de nationale nyverheyd een bewys van gene- genheyd voor de werkende klassen geven Aengezien liet billyk is de werklieden en kunstwerkets te doen deel nemen in de aenmoediginged door het gouvernement verleend ten voordeele der nyverheyd en belooningen te geven aen diegenen onder lien die zich zullen ouderscheydeu hebben door hunne geschiktheyd en hun goed gedrag Op voorstel van onzen minister van binnenlandsche zaken hebben wy besloten en beslüyten Art 1 F.r is ingesteld als belooning voor werklieden en kunstwerkers eeu ondersclieydingsteeken de toeeygedingen van de nyverheyd en van den akkerbouw dragende 'Den naem van den gedecoreerden en het jaergetal zullen op de rugzyde der decoratie gebeyteld worden De decoratieu zullen by kouinglyk besluyt verleend worden Art 2 Er zyn twee klassen van decoratien de eene in het zilver de andere in het goud Art 3 De decoratie zal aen eene keting van hetzelfde metael gehecht worden zy zal links op de borst gedragen worden Art 4 Zy zal uytslnytelyk verleend worden aen kunstwer- kers en werklieden die by eene erkende geschiktheyd een ou- heri pelyk gedrag zullen voegen Art 5 He bewyzen van geschiktheyd zullen uytsluytelyh erkend worden ter gelegenhcyd van de tentoonstellingen der nyverheyd dooiden jury die gelast zal zyn met de weerdeering der voortbrengsels Art 6 De geschiktheyd van den kunstwerker en van den werkman wordt vastgesteld A Wanneer by een opmerkingsweerdig voortbrengsel ten¬ toonstelt door hem opgemaekt B Wanneer eeneu fabriekant die een opmerkingsweerdig voorwerp ter expositie gezonden heeft verklaert dat den werk¬ man een werkelyk deel aen de fabriekatie of aen de voortbren¬ ging van dit voorwerp gebragt heeft Opzichtelyk de voortbrengsels die niet kunnen tentoongesteld worden zal men het verslag van den aennemer der nyverheyd die hy uytoefent als bewys van geschiktheyd van den werkman kunnen aennemen Art 7 Den jury zal inlichtingen inwinnen over het goede gedrag der werklieden die hy denkt bewyzen van geschiktheyd of bevatting gegeven te hebben hy zal niet dan onberispelyke lieden aen het gouvernement kunnen voorstellen Art 8 De zilveren decoratie zal alleen als eerste belooning kunnen toegestaen worden de gouden zal eerst by een tweede concours kunnen verkregen worden en wanneer de gedeco¬ reerde nieuwe blykcii van bevatting voortgang en goed gedrag zal gegeven hebben Art 9 Den jury der tentoonstelling van 1847 is gelast aen onzen minister vau binnenlandsche zaken de voorstellen voor belooningen te doen ten gunste der werklieden cn kunstwer¬ kers die tentoongesteld of wel tot de goede uytkomst der ex¬ posanten bygedragen zullen hebben Art 10 Het te verdeelen getal onderscheydingcn of deco¬ ratien wordt Lepaeld op duyzend twee honderd van eerste klasse in het goud en acht honderd van tweede klasse in het zilver Art 11 De hier voorgaende schikkingen zullen aen de land¬ bouwende werklieden kunnen toepasselyk gemaekt worden Art 12 Onzen minister van binnenlandsche zaken is gelast met de uytvoering van het tegenwoordig besluyt Gegeven te Brussel den 7 november 1847 gewis zoude by my onthalsd hebben ware zyncnsabel macr beter geslepen geweest Echter hoedanig "de wonde ook was moet ik bekennen dat zy tamely k wel tocgebragt wierd daer ze ter diepte van het been drong eenen grooten ader opende en my deed neèrvallen gelukkiglyk wist myn volk de oproerlingen op de vlugl te dryven Het schynt dat wy weldra hun voorbeeld volgden do'ch hiervan kan ik niets meer zeggen dan ingevolge de getuygenis van anderen want ik herinner my niet meer klaerlyk hetgene gebeurde Myn volk droeg my weg op zyne armen zy zetteden my te peerd zoo als zy konden en bewerkstelligden alle mogelyke midde¬ len om 'myn bloed te stelpen lntusschen ontwaerden zy in de verte verscheydene beuden puritains die schenen zich toe te leggen om ons allen aftogt te beletten geenen anderen middel vindende om my te redden oordeelden zy het gera- dig my in de eerste hut te leggen welke zy zouden ontmoe¬ ten Zich bepalende tot eene inroeping der bermhertigheyd van de bewoouers der hut zegden zy wie ik was en zorgden onverpoosd voor hunne eygeue veyligheyd zy bereykten ongehinderd hunne bestemming ■ De eenige aenwezigen in de wooning wacr myne bego- Aenval ecuer diligencie Aen den National de l' Ouest ontlcenen wy nog de volgen¬ de byzonderheden betrekkelyk den aenval by nachte van eene Postmael welke tusschcn Nantes en Brest plaets gehad heeft « Eene roovcry herinnerende de euveldaden van Cartou¬ che en Gaspard de Besseen de onlangs ontslaene aenhouding der diligencie van Blois hoeft eene aenzienlyke som in het bezit gesteld van ellendelingen die waerschynlyk aen de na- vorschingen der justieie niet zullen ontsnappen « Eergister vertrok de postmael van Brest op de gewoone uer uyt Nantes onder de bcgeleyding van twee gendarmen cn geladen met eene som van ongeveer 70,000 fr door bot gouvernement verzonden Gister om 5 uren 's morgens bereykte zy Vannes en eene halve uer nadien waszy in den boscli van Bont-Sal twee kilometers van Auray vcrwyderd toen zy aangerand wierd door twintig met vuurroeren ge¬ wapende mannen komende uyt het kreupelbosch aen den kant der bacn Die bandieten deden eene losbranding van de bcyde kanten van den boseh en dooden twee peerden van de postmael De gendarmen die vooruylreden kwamen hierop in galop weder en wici'deö fnet nieuwe vuerscheuten bejegend Eenen hunner viel dood met eenen kogel in den onderbuyk ook zyn peerd ontving eenen kogel in de bil Den tweeden gendarme had zyn peerd onder zich gedood hy zette zich dan op het peerd van zynen makker en snelde in galop om hulp naer Auray lntusschen waren de kwaeddoeners aen het werk gegaen • terwyl eenen hunner de pistool op de borst van den koerier drukte hielden anderen den voerman in bedwang by mid¬ del van slagen met eenen bylstok Weldra was eene som van 40,000 op de 70,000 frs welke het rytuyg vervatte gestolen Van dien stouten aenslag verwittigd deed de justieie schier onvcrwyld een onderzoek ter plaets cn de gendar¬ merie wierd op versehillige punten ter opzoeking der pligti- gen uytgezonden Waerschynlyk hadden de dieven kennis van het aenwezen by de lading van aenzienlyke weerden Ten overige hel gebeurt geenen dier mannen was gemaskerd zoo als in zulke omstandigheden onder de lieden o — o «v «v-uvii van hun slaeh Die nalatighcyd zal ongetwyfeld de justieie op hun spoor brengen Men vcrhaelt dat twee dames inliet rytuyg geplaetst en er van afgestapt op den oogenblik datde postmael uylge- plunderd wierd in hunne ontsteltenis op de stappen waren gegaen van de bandieten die zelve hun bekend maekten niet de dwaling waerin zy verkeerden en hun den weg wys- den welken zy te volgen hadden In eenen brief uyt Vannes van den 5 november leest men « De reyzigers en hunne goederen zyn geëerbiedigd ge¬ weest De dieven hebben verzuymd zich op de impériale te begeven waer zy 50,000 frs zouden gevonden hebben ii De misdaed is des te stouter daer bet heden foire is te Vannes en dat er kort na den voorval reyzigers ter plaets gekomen zyn « Door een lukgeval is het leven van den conducteur ge- spaerd gebleven Op den oogenblik dat de bandieten vertrok¬ ken mikte eenen hunner op hem eenen anderen riep uyt « Waerom hem dooden hy is te oud « — RE GTE RL YKE KR OJ\ YK De raed kamer by de regtbank van eersten aenlcg te Gent beeft voor de korrektionnele policie verzonden den heer De Langhe officier betaler by het 3" linie betigt van in een tweegevecht den genaemdeii A Rcnodeyn van Brugge te hebben gedood Mr Aug De Schictere de Lophem particulieren en eenen sohiaet met name De Quoilin getuygen van liet tweegevecht zyn insgelyks voor dezelfde regtbank verzonden krachtens art 8 der wet van den 8 january 1841 Luydens art 5 der zelfde wet is dengenen der stryders die zynen tegenstrever ombrengt strafbaer met eene gevang- zitting van een a vyf jaren cn eene boet van duyzend a tien duyzend franken Als de getuygen niet medcpliglig zyn zyn zy strafbaer met eene gevangzitting van eene maenda een jaer en eene boet van 100 a 1 000 Ir Zaterdag zal de regtbank de zaek van het tweegevecht oproepen Den beer de Langhe bevindt zich 't zynent in gedwongen arrest De getuygen zullen in 't zelfde gehoor verschynen — Het hof van appel kamer van besehuldiging heeft in in de zitting van 6 dezer verzonden voor het hof van assisen te Brugge leyders rfiy achterlieten waren dan een pacr puritainseheen wighsche ininnaers Myne soldaten zich vergenoegd hebben¬ de met my op den vloer te leggen zoo herbegon liet bloed dat zy tot alsdan zoo goed mogelyk gestelpt hadden op nieuw te vloeyen en den vloer te overdekken Den jongman zegde terstond dat er niets beters kon verrigt worden om een eynde te stellen aen myn lyden dan my gansch af te maken maer liet jong meysje begon te weenen en verzocht hem daerentegen vurig om te trachten my te helpen « — O niyncn John riep zy in de bergsprake hoe kuut gy zulke gedachten hebben Veronderstel zelfs dat hy eenen onzer doodsvyanden is is hy dacrom minder een schepsel Gods heeft hy niet eene ziel te redden zoo als wy en ook moet eenen krygsman de bevelen niet volbrengen welke hy ontvangt Mynen John gy zyt geroepen om doktoor in de geneeskunst te.worden ware bet niet beter van het stroo- mend bloed te stelpen en het leven te redden van den jongen officier dan hem in ons huys te laten bezwyken de schuld zynerdood zoude op ons kunnen drukken « — Dat 's hemels zegen u altoos beschermc geliefde Sally hernam den jongtoaff gy zegt daer de echte gedach- 1° Josephus Keignaert werkman te Bccclaere Petrus Vereecke en Jan Vereecke daglooncrs te Plasschendacle en Jan-Bapt Maes voddenverkooper te Westroosebeke allen beligt van verscheydene dieftcn bcgaen met bezwarende omstandigheden 2° Jan-Bapt Barrault zonder beroep te Lombacrtzyde verdacht van op 3 augusty laelst te Beerncm het vuer te hebben gestoken in roggen schooven staende op liet land van Jacobus Van Reybroeck 3° Louis Muylle boerenwerker te Tliouroul die te Lichterveldc en Gits verscheydene dieften met bezwarende omstandigheden begaen heeft 4° Henricus Verhoeve winkelierte Clcreken cnCatharina Clamo huysvrouw van Joannes Verslype bessemmaker te Clercken als verdacht van medepligtigheyd door verhèlin*' aen de diefte begaen met de vyf bezwarende omstandigheden doorülain Verslype en consoorten waervoor deze ter dood verwezen geworden zyn door het hof van assisen te Brugge — Het hof van cassatie heeft beslist dat den eed in crimi¬ nele justieie afgelegd zelfs door eenen roomsehen katholvken zonder eene aenroeping van de heyligen van weerde is ' en dat genoeg zy dat den eed gesloten worde met eene aenroeping van de godheyd — Den genaemden Karei De Waet gerant der k ompaa¬ lde voor het bakken van brood gevestigd te St Jans-Mo- lenbeek hy Brussel is veroordeeld tottweejaren gevangzit¬ ting 200 guldens boet en iutrekking zyner patent om in den loop van augusty laetsleden aen "de gezondlievd nadec- cligc zelfstandigheden in zyn brood gemengd te hebben »OC-H Uyt de mercurialc of wekelyksche gemiddelde martk- pryzen heden door den Moniteur afgekondigd blvkt dat den middenprys der tarwe van alle de markten van Helmen der voofledene week te samen berekend voor de tarwe 37 centimen gerezen is by den prys der laetstc week van Octo¬ ber en den prys der rogge 59 centimen Op de graenmarkt van Kortryk van maendag heeft men ook eenige ligte strekking tot ryzing bemerkt De graen¬ markt van Rousselaere van gisteren was goed bevoorraad De pryzen zyn met die der voorgaende week gelyk gebleven — By koninglyk besluyt in date van den 5 dézer is den beer Bruneel notaris te Wyngene benoemd tot notaris te Thielt arrondissement Brugge in vervanging van den heer Roolandt overleden en den heer Proot Pieter-Joseph kandidaet-notaris te Ichteghem is tot notaris te Wyngene benoemd in vervanging van voornoemden heer Bruneel — By koninglyk besluyt van den 20 oetober is benoemd Den heer Lieven de Buck tot schepen van Maldegem in vervanging van den heer van Nicuwenhuizen die zyn ontslag heeft gegeven — Den lieer De Puys pastor te Wulpen gaet in dezelve hoedanigheyd over te Pervysc in vervanging van den heer Callewacrt die zyn ontslag gegeven heeft ter oorzaek van ziekte — Wy lezen in de Feuille d'Ostende van gistereu « De have van Oostende is sedert 1830 veel verbeterd door de paelwcrken verder in zee te brengen men heeft de" haven geule in nauwer grenspalen besloten Maer alles is daerinedc niet verrigt om de have volkomen veylig temaken en van eenen gcmakkclyker toegang voor de "schepen van een zwaerder tonning zou men aen den ingang eene meer¬ dere diepte moeten bekomen — Den ingenieur De Broek heeft een ontwerp nagelaten waer van de uytvoerin* de have van Oostende een der schoonste en beste der bestaen Ie haven zoude maken Sedertdien is eene commissie benoemd geweest om te onderzoeken wat er in het belang der h ivc van Oostende te verrichten was Wy weten niet hoe verre dc werkingen dier commissie gevoorderd zyn macr wy moeten dezelve opwekken om vlytig den haer opgcleg len taek voorttezettcn Dc blykbarc bczorgdheyd des Konui'S voor de have van Oostende den goeden wil van den minis¬ ter di r openbare werken doen ons eenen gelukkigen uyt- slag verhoopen » — Sedert eenige jaren reeds werden de kamers der nota¬ rissen niet geraedpleegd over de titels derkandidaten die zich aenboden om openstaende plaetsen in het notariact te be¬ komen Hieruyt ontstonden vele misbruyken De kamer der notarissen te Antwerpen had tegen dit rais- bruyk gereclameerd Den minister van justieie heeft nu de verzekering gegeven dat het gouvernement in liet vervolg het advys der kamer der notarissen by iedere benoeming Zal 'inwinnen De belof¬ ten van den minister hebben reeds een begin van uytvoeriii"- bekomen want de kamer van Antwerpen is geraedpleegd ten myns herten ik zweer om uwent wille al moesten wy er eens om lyden niet alleen alles te zullen aenwenden wat in myn vermogen is om dien mensch te redden maer hem te zullen verdedigen zelfs tegen onze cygenc aenhangers tot den laetsten druppel myns bloeds « Onverwyld ging hy aen 't werk cn in weerwil van mynen tegenstand want myne sniert belette my te weten wat by verrigte bewerkte hy de toenaeyng der wreeile wonde welke ik aen de keel had van punt tot punt naeido- steken makende en daer in het wanorder waerin hethuvs zich bevond men geene schaer kon vinden was hy ge¬ dwongen de draden af te snvden met een groot broodmes waerschynclyk zal het in 't midden dier bewerking geweest zyn dat den getuygc door den venster keek en allecnlyk den schyn van 't bloedig vertoog ontwaerde Den jongman rev- nigde dan de wonde langen tyd met koud water vervol¬ gens overdekte hy ze met eenen plaester en omwond hy zo met linnen banden waerna hy my te bed legde aen zvne minnares verzekerende dat hy veel hoop koesterde omtrent myne genezing Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 10/11/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item