Back to top

Gazette van Brugge 10/11/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
e* K'W*ÊÊÊP*tÊÊËM wi ipweea aa N n 136 f- ^ - "• /" ƒ ' ' ■ 'Ï " \ ' •' ■ KSfigr •' S\ -4j ■ ■ j 54L s,e Jaer Woensdag 10 November 1847 GAZETTE VAN V v jU€3S ' ê m ^-ï§"My EN DES» PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staatkunde,- Koophandel 0 N A F H A N G K E f Y K II E Y D \ crschynt den Maendag Woensdagen Vrjdag I Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden j De persoonen die Bekendmakingen te pluetsen hebben worden Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden l'r 4-75 ct De aenkondigingen SO céfnlimen den regel onder de vyf i aenzocht deze dags voor de^ verschyning van het Blad te Buyten Brugge vrachtvry » ti-25 » régels een frank laten toekomen BRUGGE -«SM»®-®-* mm DER KA1ERS ö vergezeld van zyne RÜ5HSGLÏRE ZITTING Gisteren om een ure is den Koning stafofficieren en vcrscheydorie eskadrons kavallerie nacrhet paleys der natie gereden De burgerwacht en de troepen van het garnizoen waren in de wapen boordende langs bevde zyden de straten welke den Koning moest doortrekken De Koningin en hare kinderen waren eenige minuten te vo¬ ren naer liet paleys der Kamers gereden en hadden in eene bvzondere tribune naest den koninglyken troon plaets geno¬ men Eene salvo van een-en-twintig kanonschoten gaf 's Ko- ning nylrytfen te kennen Z M werd aen den ingang van het Nationael Paleys door eene groote deputatie van Sena- teurs en Representanten ontvangen en binnen geleyd Den Koning den troon bestegen hebbende heeft de volgende re¬ devoering uytgesproken Myne IIeep.en « Ik mag my verheugen over de betuygingen van wehvil- lcndheyd vertrouwen en vriendschap welke ik van de vreemde mogendheden blyf ontvangen «In onze betrekkingen met het hof van Rome is iets voor¬ gevallen Uytleggirigcn zullen er over deze daedzaek gegeven worden welke de openbare denkwyze heeft ontsteld « Een traktaet van koophandel en scheepvaert is met het koningryk der Beydc-Sicilien gesloten het zal uwer een¬ dacht worden voorgelegd Onderhandelingen worden met andere mogendheden gevoerd om aen onze handels-betrek¬ kingen uytbreyding te geven •i De poogingen van myn gouvernement Icyden daerhecn om voor onze producten buytenlandsche vertierwegen te zoeken Onder deze betrekking mogen wy veel verwachten van den schrander geholpen ondernemings-geest Eene han- dels-mactschappy te samen met de daerstelling van kanto'o- ren is een der maetregels om dit doelwit te berevken « Eeiiepostconventie welke met Frankryk op breede grond¬ slagen komt le worden gesloten verminderd de vracht der bevde landen en verleent groote gerieflykheden voor het overzenden der buytenlandsche korrespondencien « Het vervoer der koopwaren en de ontvangsten des spoor¬ weg» blyven in eene merkweerdige evenredigheyd vermeer¬ deren Middelen worden er bereyd om ze nog te vermeer¬ deren en verbeteringen in de ontginning van dezen gewig- tigen dienst le brongen Kredieten zullen gevraegd worden tot voltooying der statiën dubbele banen de vollediging van het materieel van transporten en om de rekening der onkosten van eerste aenlcgging bepaeldelyk te sluyten « De byzondcrc iiyverheyd heeft zich met het Ryk veree- nigd om aen het land nieuwe gemeenschap-wegen te geven Zy zal myn gouvernement geneygd vinden om de uytvoc- ring barer verpligtingcn te vcrgemakkclykcn « Uwe medewerking zal door hoogst nuttige openbarewer- ken worden ingeroepen BE IFGEilEBEi f£EEJL.« l e VERVOLG De ziekendienster die reeds herhaalde mael aen de deur gekomen was zonder zich te kunnen dóen verhooren trad cyndelyk binnen om aen haren meester le zeggen « Zal Uwe Exc welhaest vry wezen een meysje dat zich beneden bevindt vracgt dringend u tc mogen spreken » En het meysje wierd binnengelaten Schroomvallig was ha¬ re houding want zy wist niet hoe de aensprack aenvangen Den zieken nam eerst het woord luier verzoekende om nader te komen en te zeggen wat zy begeerde Zy verklaarde enkelykdal zy verlangde hem alleen te spre¬ ken indien hy zich kloek genoeg gevoelde om iemand tc aenhooren Den zieken gezegd hebbende dat zy maer zoude spreken dacr dc aenwezigen al zyne geheyinen kenden zoo overwon het meysje hare bevreesdheyd en had het den moed deze woorden uyt te brengen « lk ben meer verheugd dan ik liet zeggen kan ued zoo naby uwe volle genezing ziende schoon ik schier verzekerd ben dat gy mv niet herkennen «De beurtwegen zoo nauw verhonden met den bloey des landbouw» hebben regt op een ruym aendcel uwer werk- zaernheden welke aen de behoeftige en arbeydendc klassen doclmatlige bestaenmiddelcu zullen opleveren «Onder dehevolkingen welke te regt de bezorgdhevd des gouvernements en der kamers mogen opwekken moeten wy op eersten rang stellen verscheydene districten onzer Vlaera- sehc provinciën Bestendige poogingen worden van ons ver¬ wacht en de nalie zal niet lerugwykcn voor de opofferingen welke deze inoeyelyken locstand liaer zoude kunnen opleggen « Na twee jaren harde beproevingen is de Vuorzienigheyd dc arme klasse door ceueii overvloedigrn oogst te hulp ge¬ komen « Den onmetely ken invloed welke den landbouw op 's lands lotbestemmingen uyloefent wordt door myn gouvernement begrepen Den landbouw heeft van zynen kant getoond dat hy onze inzigten weet te beseffen De drukte waermede by by eene onlangsclie omstandiglieyd de tot hem gerigte oproeping beantwoordde getuygde van zvn betrouwen in de inzigten en akten der regering « Door eene gelukkige samentreffing is de tentoonstelling van landbouwproducten komen schitteren nevens de pro¬ ducten der nyverlieyd welke merkbare verbeteringen heeft veropenbaard « Landbouw en nyverlieyd wel verre van aen elkander vyandig te zyn moeten zich onderlinge ondersteunen Gelv- kelyk nuttig en eervol zyn zy alle onze bezorgdhevd even- weerdig Weldra zal eene geinecnschappélyke plegtighcyd diegenen vereenigen welke zich in die twee edele loopbanen door hunne werken hebben onderscheyden Ik zal gelukkig wezen te dier gelegenheid in de oogen des lands dewerk- zacmheden iu alle standen tc kunnen hcloonen « De acnstaende tentoonstelling van sclioone kunsten zalncn de helgische school gelegenheyd geven te bewyzen dat zy zich haer voorledeue blyft weerdig toouen,-en de vergelyking met de vreemde scholen kan doorstaen « Het openbaer onderwys met hetwelk men kan zeggen dat 's lands beschavingen in verhand staet moet eene onzer eerste bemócyingen wezen De wetgeving zal de maetregels te stemmen hebben welke zyne inrigling moeten verbeteren en volledigcn « Uwe bezorgdheyd voor de behoeftige klasse zal u bewegen om in deze zitting te bcraedslagcn de ontwerpen van wet op dc bergen van bermltcrtigheyd de bedelaèrsgestichten en het beheer der krankzinnigen Het penitentiare systeem roept hervormingen welke ik uwer acmiachtaenbcveel « Degewoone middelen der schatkist ontoereykend zynde om de bestendige behoeften te dekken en de onvoorziene tc bcstrvden zyn er buytengewóone middelen noodzakelyk geworden Belgien kan des tc gemakkelyker dezen toestand torschen dat het den financiële crisis gelukkiger is doorge¬ worsteld dan andere landen gedaen hebben « Het is te wenschen Myne Hoeren dat de budjetten welke u voor 1848 zullen voorgedragen worden voor de opening van dit dienstjaar worden gestemd Wy zullen aldus de ernstige ongelegenheden der voorloopigc kredieten vcr- myden Dezen gang is des te noodzakelyker dat gv binnen eenige inaenden de budjetten van het dienstjaar 1849 zult te onderzoeken hebben zult Ik ben degene die u bystand bood in d4n nacht uwer smertelyke heeling En Haliday herkende het meysje diode lamp gehouden had Dan vatte Robert Gilmour voormaligen kapiteyn der vrywilligers evenals zynen broeder lid van den bvzonderen raed geworden de hand der dochter en zich naer Haliday keerende riep by uyt metal de vreugde der erkentelykheyd Luystcr hoor nu de waerheyd in haer geheel en in eencn adem verhaalde hy hetgene volgt « Sedert cenigcn tyd hadden wy dcpechen onderschept welke door edellieden van de leege landen geschreven wa¬ ren aen Mr Nesch en andere opperhoofden van dweepers Aenzicnlyke sommen wierden uytgeloofd aen degene die de oproerlingen konden gevangen nemen en eerlang ontving ik stellige berigtcn over de schuylplacts van een aental muy- ters Spoedig ylde ik naer het punt waer ik rekende er ten minsten twee te zullen vatten Het was eenen ifovcmber-mor- gend ik deed my slechts door vyf ruyters volgen lang voor het daglicht verlieten wy Gijinerton en daer wy eenen goe¬ den gids medegenomen hadden bereykten wy tegen den avond de plaets waer zy zich ophielden Wy o verrasten onze « Voorstellen zyn er aangekondigd die de gemeente- en kieswetten in zekere punten moeten wyzigen Wets-ontwer- pen zullen u met dit oogmerk worden aengeboden « In de materiele en financiële even als in het morale en politiek orde zal deze zitting zoo ik hoop door lalryke en nuttige werkzaamheden gekenmerkt worden lkvindgeerno deze verzekering in de vlytige medewerking en opregte on¬ dersteuning welke gy aen myn gouvernement zult bieden.» De tro'onrede gisteren door den Koning by de opening der jaerzitting van de wetgevende kamers Uytgesproken heeft eyndeliugc een cynde aen de algenieciic nicuwsgierigheyd gesteld Een ieder verlangde officieelyk te kennen hoe de vcrschillige kwestien die sedert langen tvd de algeincene aan¬ dacht vestigden gingen opgelost worden By de eerste zin¬ snede der troonrede waer hy er over de betrekkingen tus- schen Belgien cn de vreemde hoven gehandeld wordt ver¬ klaard het ministerie met alle de hoven in vriendelyke be¬ trekkingen te verkoeren uytgezonderd met het hof van Rome met wie die betrekkingen toevallig onderbroken zyr Het ministerie beloofd er tevens uytleggingen te geven over die gebeurtenis die het openbaer gevoelen zoo zeer heeft geschokt uytleggingen waer door die kwestie in haer waer daglicht zal worden gesteld en aen alle de tot nutoegewaog- de voorgevingen een cynde zal stellen Ziet daer voor wat de buytenlandsche staetkundc aengaet Voor wat den koophandel en zecvaert betreft wy zier» dat er een nieuw verdrag met het koningryk der Beyde-SÏ- cilien gesloten is en onderhandelingen voorgezet worden om dcrgelykc verdrachten inet andere mogendheden tc sluyten en dat er poógingen aengewend worden om uytwegen voor de voorbrcngselen onzer nyverheden tc bekomen Mogterr die poogingen met eenen goeden uytslag bekroond worden Den toestand der Vlaenderen moot volgens de troonrede boven alles de bezorgdhevd van het gouvernement verwek¬ ken Er zullen krachtdadige poogingen aengewend worden tevens dat men ook van dc gcheele natie opofferingen ver¬ wacht om de vlaemsche gewesten die iyden ter hulp te ko¬ men cn de lasten die gedurende twee jaren op de liefdadige inwooners van West- en Oost-Vlaendercn gedrukt hebben te helpen dragen De zoo zeer verlangde ontwerpen voor de verbetering der nu bcstaende wetten op de bergen van bermhertigheyd de bedelaers werkhuyzen en liet regiem der krankzinnigen zullen insgelyks in deze jaerzitting worden voorgedragen Eene zinsnede der troonrede die onmiddelyk alle de be¬ loofde verbeteringen volgt moet de nalie nietzecr wel beval¬ len te weten deze waerby er aengekondigd wordt dat de gewooiic rnaetregelen niet meer tocrcy kende zynde er nieuwe hulpmiddelen zullen moeten gevonden worden om de ver¬ kwistingen in het bcstuer die onder alle de miiii'sterien die eikanderen opgevolgd zyn voorgezet en nog altyd vermeer- derd worden te bcstrvden Verder wordt den wensch geuyt op dat alle de budjetten die voor 1848 zullen voorgedragen worden voor de opening van den dienst van dit jaer zouden worden gestemd teneyn- de den toevlugt tot de voorloopigc credietcn te vermyden en in den loop der jaerzitting de budjetten voor 1849 tekon- vyanden Deze waren ten getalle van zeven en gewapend niet stokken en sabels Zoodra zy ons den aenval zagen be¬ werken wykten zy op eenen slykgrond waerop onze peer- den niet konden te heen blyven Intusschen bemerkte ik op eencn heuvel in de verte dry mannen die schenen ter hulp te snellen van degene die wy voor ons hadden Ik gaf dus terstond onze peerden in bewaring aen eencn myner ruyters en trok met de andere met sabel en pistool in dc vuyst iu den poel Ik daegde de vlugtelingen uyt om zich over te ge¬ ven Op hunne beurt stelden zy zich op hunne hoede en be- reydden zich tot den aenval Zelfs eenen oogenblik te baet nemende waerop wy tot aen de knien in het slyk gezonken waren vielen zy ons aen en gedurende ongeveer twee mi¬ nuten hadden wy een zeer hevig gevecht lyf om lyf af te wceren Ik onderscheyddc eenen zeer ouden puritain die my met eenen zwaren stok eenen vervaerlyken slag op het hoofd toebragt en daer hy op het punt was zynen aenval te hernemen loste ik myne pistool ophem en hy plofte dood neder Dan kwam eenen jongman naer my gcloopen ik be¬ vond my nog tot aen dc knien in 't slyk en kon dus zynrn sabel niet afweeren den lemmer drong in myne keel en ■\ ' - ■ - - |— ^ÜÜi
Gazette van Brugge 10/11/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item