Back to top

Gazette van Brugge 8/11/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
-wgm Men verlangt beschreven of onbeschreven oud PARKEMENT te koopen men zal er de hoogste weerde voor betalen 'Zich te bevragen by den Drukker dezer fERANDEHM W WOONST " Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nu wooncode in de Wolle-straet B 16 n° 38 Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-YVinkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M." e Hanssens-Yan De Walle Zioli te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Jloog-straet te Brugge Verandering van Woonst II w Voorheen Herbergier te Caprvckc Heeft de eer het Publiek kenbaer te inakeu dat hy zich komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Maen inde Predikheeren-straet te Brugge alwaer hy zoo als zyue voorzaten goede ingerichte Logier-plaetsen heeft en Stallingen voor een dertigtal Peerden Den Dynsdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos zoo als hy gewoon is met zyne Diligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken NIEUWE IvRO.WK OF TÏDREIIMGB BHRÏU DER STAD BR1JCCE SEDERT DERZELVER OORSPRONG Naer het handschrift van H.-J 01II.LI1RD vader en verrijkt met aenhelangende aenteekeningvn van den uil¬ gever corresponderende lid der Koninklijke Maetschappu van fraeye Kunsten te Gent VOO» w AfKDE X Dit werk gedrukt als het prospectus wordt uitgegeven in tien afleveringen indien de stof een meerder aental vereischt zal de inschryver slechts gehouden zyn tien afleveringen te betalen Den prys van iedere aflevering is vastgesteld op éénen frank na het verschynen der eerste aflevering zal die prys tot op éénen frank 50 ct verhoogd worden De inschryvers zullen gratis tien gesteendrukte platen ver¬ eerd worden voor ontwerp hebbende de twee nieuw te plaet- sen kerkvensters in de kapel van liet H Bloed ca acht der voornaemste gezigten van de stad Brugge Eenige exemplaren zullen op beste papier afgetrokken wor¬ den in evenredigheyd van fr 1-30 ct per aflevering die in¬ schryvers zullen de platen op chinapapier erlangen De eerste aflevering zal in de maend december 1847 in het licht komen en zoo voorts van maende te maende Men schryft in by den uitgever J GAILLIARD in de Breidelstraet te Brugge en by de voornaemste Boekhandelaren des ryks Administration générale des Hopitaux Hospice s Civils et secuurs d domicile de la ville de Paris ^ rsh Par ADJUDICATION aux enchères en V Hotel de la Mairie a Cassel nord ie jeudi 18 novembre 1847 a 9 heureS du matin par le ministère de Mr DEIIANDSC110E- WEKCKER Notaire a Cassel Dü CHA TEA U i'OIELIEKE Je 10 Fermes et de 278 hectares 08 ares 5o certtiares de Terres situés dans les communes d'Oxelaëre Cassel Hondeghem Bavihchove Hardifort Oudezeele Steenvoorde Éccke ] Steeribecque Zegerscappel et BoJlezeele nord de Watou et de Staele Belgique Le tout dependant de la succession de Madame De Leucciue- raing et * di Origine 'patrimoniale en 37 Lots Sur les Mise-a-Prix réunies de 801,687 francs dix Lots composes du Chateau d'Oxelaëre et de 36 hectares 14 ares 99 centiares de Terres pourront être réuiiis sur la Mise-a-Prix totale de 158,998 francs Le Chateau d'Oxelaëre est situé au bas de la cöte méridionale du Mont-Cassel entre les deux routes royales de Cassel a St Omer et de Lille 'a Dunkerque a un kilometre de distance d une station du chemin de fer du nord 11 suflira d uue seule enchère pour qu'il y ait Adjudication b adresser pour prendre connaissance du cahier des charges et pour tous renseignements a ï'nris 'a 1 administration des Hospices rue Neuve Notre Dame N.° 2 au bureau du Domaine de 2 a 4 beures apres midi a Cassel en 1 étude de Mr De!iaudsc!iocwcrckcr Notaire a St Oincr en 1 'étude de Mr Van Trocit Notaire N ni 'e Arulen * ®® eS en l'étude de Mr Castriquc Tous trois conjointements chargés de cette vente Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il vient de mettrc en oeuvre un nouveau procédé pour la fabrication des Moulures Guillochées système breveté en sa faveur par S M le Roi des Beiges La beauté la solidité et le bas prix de ses produits per- mettent au soussigné de soutenir avec avantage la concurrence des fabriques etrangères Les Moulures d'après le nouveau système peuvent être appliquées a un grand nombre d'objets tels que Cadres Galeries dc Croisées Tentures d'Appartements Corniches Chambranles Baldaquins Astragales Baguettes etc et sou- misesal'opérationde ia dorure ellesoffrent l'effet leplus élégant Ces divers avantages me font espérer queje mériterai de plus en plus la confi.uice dont le public m'a honoré jusqu'a ce jour A MAZEMAN-VAN TROOSTÉNBERGIIE rue des Pierres 33 Bruges ' s - **** ' * "• * ° +* "** ■ ' De algemeene Maelschappy tot aenmoedigiug van den krvgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- vau de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De lieeren Inghels-De Tilly te Brugge i Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem e Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurnc « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende ii Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thiclt ii Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicie te verge.nakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorvvaer- den die de bovengeuaemde Agenten aen de belanghebbende zul¬ len doen kennen ANTWEHPSCS1E VERZEKERÏXG-MAETSCI1APPY SECT HIT AS Deze Maetscbappy de oudste in Belgie bekend beeft een kapitael fonds van meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry mael honderd duyzend franken — en verders by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn liier niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeytcn met eene jaerlyksche onbepaelde brand-contrïbutie en administratie kosten Er kan nooit onder welk voorwendsel het ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeysclit De premien zyn zoo laeg berekend dat een ieder bet weldaed der assurantie kan genieten Men bevrage zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetscbappy in de Predikheer-straet B3 N.° 11 te Brugge Au Pmwre Diable EYER-MARKT N.° 20 TE BRUGGE xïï "tjb & '1 ü Ü Tl 3 XT €?Di VftSÉCIl Pï'VS FERDINAND DE M YTTENAERE-CLEERENS Ileeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy komt te ontvangen eenen nieuwen keus van winter artikels be- staende in Zwarte Zyden Cachemiriennen Poils'de Chevre gedrukte Wolle Mousselinnen en Jakonats Ghinghans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere keusartikels voor Vrouwen- Kleederen Tliibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Fran- sche Merinos gekruyste en ongekruyste Flanellen in alle ko- leuren als ook eene groote keus in de geperkten Wilte- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Perkal Shertings Madapolams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Venstergordynen en Stoors Meubelmousselinnen effene ge¬ borduerde en gebrochjteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargien wit Lynwaed witte grauwe en ascligrauwe Calicots — Mutseryen bonneterie wollen en katoenen Siaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Kousseu alle soorten van Handschoenen — Kleyne Schalls van alle kwalitevten vrouwen en mans Echarpen Halsdoeken zyden en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne belrekkingeu met de voor¬ naemste in- en uytlandsche fabryken is hy in staet zyne arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Ily verhoopt ook door den schoonen keus en frischheyd zy- ner waren zich het vertrouwen en de gunst van het publiek wcerdig te maken TOBIS 1EBMES ^ oa DE PARAPLMES PARASOLS ETC liue de la Monnaie N Q 51 a Ji/ujes Vient de recevoir des premières fabriques de France et de l'Allemagne de Soiéries de toute beautée qu'il garantie et vent a l'épreuve a 10 0 ]" au dessous des prix ordinaires On trouve égaiement chez lui de Parapluies en Cotton de toute qualité Ou échauge et racommode a des prix de trés modiques La beauté de ses marchandises et son exactitude le rendent recommaudable ZEE-TYDIN GEN OOSTENDE 8 november Aenhomsten van den 4 tot 6 november Het engelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met 1 2 passagiers eu diveische goederen de belgische male V ille d'Ostcnde kap Roose van Doever met de korrespon- deuiie 47 passagiers en i voiture de eogelsclie male Onyx van Doever met de korrespondentie en 20 passagiers de eogel¬ sclie male Garland van Doever met de korrespondentie en 3o passagiers Uytgevaren De engelscbe male Onyx naer Louden met de korresponden¬ tie 32 passigiers en i voiture de engelsche brik Salaman¬ der kap Freeman naer Blyth met ballast de engelsche sloep Albert kap Gullen naer Londen met ballast den engelscheu schooner Clyde kap Robinson naer Londen met was de belgische male Ville d'Oslende naer Doever met de korrespon¬ dentie eu 46 passagieis de belgische sloep Dart kap Gore naer Londen met babast de engelsche sloep Amity kapit Ricliemond naer Burubam mei ballast den engelsclien selioo- ncr Eleonore kap Yarrad naer Leilli met ballast het en¬ gelsch stoomschip Tri Ion kap Taylor naer Louden met di¬ versely goederen en l\ej passagieis de engelsche sloep Sand¬ wich kap Crane naer Louden met ballast de belgische male Chemin de Fer naer Doever met de korrespondentie l\a pas¬ sagiers eu 2 voituren ANTWERPEN 6 november Aenhomsten van den l en 6 november De noordscbe bark Inyer Johanna kap Wibe van Go- themburg met hout den engelschen stoomboot Soho kapiteyn Culler van Londen met 8 passagieis en diversely goederen — Er bevinden zich nog beneden dc rivier den auierikaen- schen dryraasler Louvre van New-York de engelsche luik Charlo/ta van Bahia de oo teory ksclie baik Momulo van Odessa de hanoversche kofT Carolina van Archangel de belgische pleyt Twee Gebroeders van Londen de belgische pleyl Johanna Cornelia van Londen — ''„a — Vertrek- uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgeus naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dcnderinotide Mecheleu Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen eu Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Lu.yk — Ten 2 ure 50 mui naer Oostende — Ten 4' uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 min Tusschen Brugge eu Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre en Landeghem te Bloemendaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscheudacle te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt tea 11 uren Yzeren Weg van V an Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg 8 1 4 00 20 35 namid 's avonds West - Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg » 7 » 45 > » ii 12 a 25 » » i 4 ■> 45 a 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Tbourout Lichtervelde Gits Beveren ilousselaere Iseghem en Ingelmunster Wissel-Cours van Parys van den 6 november 3 j °jo 22 december ti 76 7 0 6 p 16 laaert 116 15 Cours yan Amsterdam van den 5 november Werkelyke schuld 6.1 5ji6 Auiorlisatie-Syndikaet oo 0,0 llandel-Alaelsehappv 161 1 j 4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel den 5 november van Soorten OLIËN de hectoliter 88 00 h 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 96 00 a 00 00 00 00 a 00 00 98 oo a oo oo GRANEN de hectoliter 24 00 a 27 50 29 00 a 00 00 a 25 00 a 20 00 k 00 oo a 30 00 DO 0 27 00 23 00 oo oo KOEILKN tie 101» k ilogy J 7 00 a 00 00 15 50 a 16 00 oo oo a vo 00 20 00 a 22 oo 17 50 a 00 OO 16 00 a 00 oo Koolzaed Oliilliette Id g smack Lynzaed Cameliue Kempzaed Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 5 november Witte Teiwe Ir 21-74 ct par hectoliter IJoode Terwe « 21-05 « « Rogge a 11-83 a « Geerst « 12 23 « « Boekweit al 1-00 a « Haver « a 9 00 « « Aeniappelen « 6-50 « « Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 6 november Aknwyzing hoeveelheid vehe-Ogt h ct De rj hertelt Terwe 459 20-86 « Bogge 248 13 66 « Boekweit 150 9-30 t Haver 93 8-22 a Geerste 187 12-29 t Boonen 7 14-71 * Aerdappelen 319 6-93 den zak BRYS VAN HET BROOD — Wit Brood.fr 0-47 ct Half wit fr 0-37 ct Menagie-Brood fr 0-27 ct Roggen Bro zd fr 0 20 ct Mastelein Brood fr 0-23 ct alle by de kilogr Brugge — Drukkery van L.-B Herreboudt op d'Lyermarkt
Gazette van Brugge 8/11/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item