Back to top

Gazette van Brugge 8/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
5 6 7 8 0 40 44 42 43 44 43 46 47 48 49 20 24 22 23 24 23 26 27 28 29 30 4 2 3 4 De Hollander Felix idem te Dixmudc Iiutaye Pieter rentenier te Loo Ilerrens Pieter afdeelings-hoofd in liet gouvernement te Brugge De Brabandere Louis schepen te Wyngene Jooris Franeies te Brugge Ameye-Dcgeus schepen te Iseghem Van Zuylen Jan grondeygenaer te Stc Kruys Sinavc Pieter idem te Brugge De Sleurs Albert idem te Yper l)e Madre Jan koopman te Cornell Verougstraetc Bernard brouwer te Thielt Vermeulen Leo notaris te Wielsbcke Wauters Fidelis idem te Thielt Coppieters Joseph advokaet te Brugge Den Duyts Louis koopman te Oostende Licbaert Franeies lid van den gemeent-raed te Lan- gemark Cardon Desire gemeente-secretaris te Warcghem Van Ilesien Desire fabriekant te Thielt Comyn Servacs notaris te Langemark Verviseh Joseph byzonderen te Brugge DeLorge Augustus zoutziedcr te Avelghem Van Caloen Anselmus grondeygenaer te Varsscnaerc Van Wasscnhove Jan notaris te Wacken Do Brabandere burgemeester te Wevelgliem Van de Voorde Jan-Baptiste landbouwer te Caneghcm Yerkyndercn Louis maldcr te Houtbem TOEVOEGELYKE De Vos-De Breuek Jan apotheker tc Brugge De Witte Eugenius advokaet te idem Rvelandt Adolphe idem te idem Cruyt Jan bostcllier te idem kilog Zaden Brussel 7 november Den Koning en de andere leden der koninglyke familie zyn gisteren avond met hun gevolg van Parys wedergekeerd Ten 40 uren 's morgens met de koninglyke berlyne van Parys vertrokken II II MM zyn ten 7 uren ecnigc minuten in de Zuyderstatie aengekomen Den byzondcr treyn waer inedezy gekomen zyn heeft in de static van Aiuiens het publiek konvoov voorgereden dat macr tusschen 8 en 9 uren te Brussel aengekomen is 1114 MM zyn te Vallencyn door de burger en militaire overheyd vcr- wellekomt geweest alsook by hunnen doortogt te Mons De koninglyke familie is door hofkoetsen dercctelyk van de Zuy¬ derstatie nacr het kasteel van Laekcn gevoerd 5 november alle kamers van HOLLAND — 's Gravenhage Door den minister van financien is aen m koophandel en fabrieken rondgezonden een als concept ge¬ drukt wetsontwerp over de heffing der regten van in- uvt- cn doorvoer en van de accynzen en van cene wet omtrent de heffing van eene belasting onder den naem van lonnegeld der zeeschepen By de toezending namelyk van de bedoelde ontwerpen is door den minister Van Hall de uytdrukkelvke uytnoodiging gevoegd dat zoowel de voorgestelde wet als de daerop te maken bezwaren geheel binnen de kamers van koophandel moeten blyven op dat ieder dagbladschryver daervan geheel onkundig gehouden worde Zoo begrypt den minister van Hall de behandeling van 's lands hoogste belan¬ gen Dat overigens al die poogingen lot gelieymhouding niets haten kunnen en dat eraltyd voor de drukpers gelegenheyd bestaet om zaken en bescheyden aen het licht te brengen bewyst de Arnhemsche Courant die den lof verdient van het bedoelde wetsontwerp aen liet licht gebragt en in haer num¬ mer van heden het eerste gedeelte daervan aen zyne lezers medegedeeld te hebben Wy hopen binnen kort daerop terug tc komen — Thomas a Kern pis wiens Navolging van Christus we¬ reldberoemd is en in onze dagen nog na meer dan vier eeu¬ wen het handboek is van vele gemoedelyke Christenen leef¬ de en stierf in het klooster Sint Agnietenberg naby Zwol Van die woonplaets is niets dan de begraefplaets overig In liet dagblad Overijssel wordt door eenen ongenoemden voor¬ gesteld de plaets waer dien vroomen man stierf door een gcdenktecken te wytlen — Den Groninger Courant bevat in eene advertentie mededeeling eener nieuwe wyze van bemesting welke al- daer de allcrvoordeeligste genoemd wordt « Men neemt oude lompen bakt dezelve zooveel mogelyk of brengt ze tot rotting over en ploegt dezelve diep onder garven dan zal de ondervinding duydelyk doen blyken dat niet alleen den grond goede vruchten zal voortbrengen maer zelfs vvf jaren lang in zyne volle kracht voortwerken zoo dat men in dien tyd om gcene wederbemesting behoeft te denken » ANTWERPEN 4 november Ovmigt lei* Koophandel van dc weck Kojfy Deze boon Iieeft gedurende de afgcloopen week gcene verandering vertoond De aenkoopen zich bepalende tot de behoeften der consumtic behelzen 630 balen Brazil 300 dito Domingo en 300 dito Java in de pryzen van de laetste pryscourant — Ituwe Suyleer Dit artikel is volko¬ men kalm gebleven 530 kisten Batavia per Queen of Tyne ingebragt worden direct nacr üuytscliland verzonden — Geraffineerde Suyleer Zonder noemensweerdige affairen — Ryst Flauw en verzuymd maer juystdaerom heeft men 4500 balen Carga en Madras aen verschillende pryzen kun¬ nen koopen In openbare vcyling werden 400 vaten Carolina aen 52 fr per 50 kilog in comsumtie toegewezen — Cacao Eene party van 234 zakken Guyaquil is aen geheymen prys voor de speculatie gekocht — Fruyt Uytderhand werden afgedaen 450 kassen Malaga Citroenen 750 kistjes en 450 vaten getroste Rozynen MR 100 dito beste en 6 a 700 kassen Faro en Commader Vygen — Zuydzeetraen Flauw met weynig omgang zvnde slechts 50 hectoliters afgedaen — Palm-Olie Circa 5 a 4000 kilog zyn in de pryzen van den dag verhandeld — Potasch Vast in prys met weynig kooplust — Roet Zonder omgang alhoewel te koop acn- geboden blyft dit vet pryslioudcnd Sraeu- cat Zaedlmudcl De daling van inlandschc Tarwe op onze binnenlandsche markten seliynt gestut te wezen en den voorraed schynt '' jöi- de behoeften der eonsumlie ontoereykend te zyn daer cr deze week van verschillende zyden min of meer aenvraeg kwam voor vreemde soorten in welke cenige verkoopingen zyn gedaen met eene verhooging van 4 [2 a 3(4 gulden on¬ der anderen zullen wy vermelden de roode Amerikaensche aen /'40 4[2 a 12 schoone Poliscli-Odessa aen f 41 4|2 a 42 nieuwe Holsteinsche aen /"124[4a45 en Petersburg- sclie Cubanka aen f 9 5[4 alles per 80 kilog Ten gevolge der merkbare verbetering welke op de engelsciie markten beeft plaets gehad denkt men dat eene andere ryzing wner- schynlyk is en daerom blyven de houders in de verwachting — Rogge Vast met ecnige affairen van f 6 3(4 a 7 per 70 In Garsl en Haver geene verandering — Vette Flauw FRANKRYK — Parys 6 november In Frankryk hebben er in dezen oogenblik vermakelyke bctooningen plaets ter gelegenheyd dër kicshervorniingen die men wilt te weeg brengen De banketten volgen de eene na de andere maer gelyken eikanderen niet Hier drinkt men op de gezondheyd des konings op andere plaetscn wilt men voor niemand drinken Alles is voor de grondbeginsels Men eet en drinkt voor de grondbeginsels Maer wat zvn de grondbeginsels Het grondbeginsel by uytmuntendlieyd begin en eyndc van alle bet groot grondbeginsel — Het zaken De hervorming Dc hervorming van wat De zich over bet overig tc ver¬ zoeken die hervorming van alles zonder ontrusten —Den 5 november omtrentten G uren en half's morgens de deligence rydende van Vannes nacr Lorient beladen met cene som van fr 40,000 voortskomende van den byzonde¬ ren ontvangst van Lorient is aen bet bosch van Pont-Salc door vyftien aldaer verscholen struykroovers opgehouden Den conducteur liet gevaer ziende gafaenstonds aen den pos¬ tiljon bevel van zooveel mogelyk de zweep te slagen op den zelfden oogenblik hebben de aenvallers luinne snaphanen los¬ gebrand waerdoortwee peerden gevallen zyn De twee gendarmen die voor gelcyde dienden en bet ry- tuyg voorop gereden waren zyn in vollen draf op hunne stappen wedergekeerd maer op eene tweede losbranding is cenen der zelve doodgevallen en den anderen heeft zich in vollen red naer Auray begeven om er bystand te vragen Dc 40,000 fr zyn geroofd Dc overheyd beeft de vlytigste opsporingen acnbevolcn om de daders dier stoutmoedige cuveldaed op te men verhoopt niet lang gelievm tc zullen blyven — De corrcctioiinele regtbank van St Omer beeft den 29 October haer vonnis uytgesproken in de zaek van den graef Corner beschuldigd van eene geweerschcut gelost te hebben op een kind Blanc-bonnet genaemd en dat opeenen eyken boom geklommen was om droog hout in liet boseli van den beschuldigden te plukken Het kind was aen de dey en aen de linker oog gewond Den heer de Gouicr heeft staende gehouden dat hy liet kind alleenlyk had willen bang maken en dat zyn schietge¬ weer zonder zynen wil was afgegaen De regtbank aengezien de wonden de dood niet veroor- zaekt hebben lieelt den lieer de Gomer maer tot twee maenden gevang 200 boete en de kosten van hel proces verwezen — Eenen ramp komt het kanton d'Adres Pas-de-Galais te bedroeven Den graef De Coiner die voor cenen akt in eenen oogenblik van oplooping begacn tot twee maenden ge¬ vang is verwezen geweest door de correctionele regtbank van Saint-Omer heeft zich den 2 's morgens gedood By bet uytgaen der gehoorzacl had hy gezegd zoo men verzekerd dat by die straffe niet zoude oiulei'gaen hebben en om bet noodlottig onlwerpdat by besloten bad te volvoeren by heelt zich nacr eenen boseli by zyn huysbegeven en eene pistool- scheut op zich losgebrand die hy geeneu oogenblik beeft overleefd Den beer De Gomerlaet eene vrouw en dry kinderen — Mev Margat deed zondag in de Champs-Ehseés te Parys cene opstyging in eenen luchtbol welke in den be¬ ginne zeer wel ging doch niet gansebden gewenscliten uytslag bad Gedwongen zynde van binnen Parys zelve bene¬ den te komen uyt hoofde van gebrek aen gaz daelde zy neêr op de kaey digt by de Mariebrug maer in plaets van cene behulpzaemc band te vinden die haer uyt het bootje hielp vond zy cene samenrotting van liinousinscbe en au- vcrgnesche metsers waervan een gedeelte nacr den lucht¬ bol ylde en dcnzclven met messen aen stukken sneed terwyl het overig gedeelte rondom de luchreyzigeres woeste kreten aenhefte — Deze was gewis zulk onthacl niet verwachtende in de verlichtte hoofdstad van Frankryk — Den 46 October beeft men in de brievenbus van het poslbestier te Toulouse een gouden liorlogie en eenige an¬ dere kostbare kleynooden gevonden waerby gevoegd eene nota vermeldende dat deze voorwerpen in een dronkenschap ontnomen waren Deze kostbaarheden zyn in het parket van den prokureurdes konings gezonden -f" TYDINGEN UYT ITALIEN Den Koning van Sardinien beeft eyndelyk moed geval en is ruytcrlyk de baen ingetreden welke Paus Pius IX en den groothertog van Toskanen zoo gelukkig bewandelen De officiële Gaceta van Tnryn behelst eene reeks van maatrege¬ len welke eene volledige administrative hervorming in Pië- mont en Sardinien dacrstellen Dc jurisdictie van den raed van S Mauritius- en S Lazarusorde dc gene van het op- pergeregtshol' der wateren en bossclten in een woord alle uytzonderlyke jurisdictiën zyn afgeschaft en de zaken tot de zelve behoorendc voor de gewoone regtbank verzonden Dc koninglyke en partikulierc privilegiën in de verschillende provinciën en de jurisdictie der rekenkamer in civile en criminele zaken is insgelyks afgeschaft Een hof van cassatie is voor bet geheel ryk ingesteld De rekenkamer blyft bare jurisdische en de administrative zaken behouden De be- moeying der policie zyn geregeld en beperkt de directie van policic zal niet meer van het departement van oorlog maer van liet ministerie van binnenlandsche zaken afhangen Eene nieuwe wet op de drukpers is uytgevccrdigd cn de dagbladen zyn van eenige belemmeringen ontslagen ENGELAND — Londen 4 november De Mercantile Advertiser maekt dc aenmerking dat on¬ danks den financiëlcn crisis de operation der levensverze- kerings-maetschappy niet verminderen Het bladneemt daer- uyt liet besluyt dat dc kooplieden en bankiers wier zaken in eenen slechten staet verkeerden zich gehacst hebben het lot hnuner vrouwen en kinderen te verzekeren op hunne hoofden te plaetsen — Men voedt ernstige vrees voor de handhaving der rust in de fabriekdistrikten ten gevolge der menigte arbeyders welke door bet ophouden van werk in de fabrieken zonder brood zyn Onderseheydcne hoofd-officicren die in deze districten bet bevel voeren zyn alhier aengekomen om met bet bestuer de beste middelen ter voorkoming van onge¬ regeldheden te beramen — Een toeval hetwelk zeer erger gevolgen had kunnen hebben is dynsdag op den Centrum-spoorweg gebeurd Twee gocderen-lreyneri hebben te Marlborough tegen elkan¬ der gestooten op oen punt waer twee linien ineen liepen Een wagon wierd overdwars bereykt en verbryzeld Op die oogenblik zynde mecaniciens der beyde locomotieven er af¬ gesprongen om zelve den schok te ontwyken De locomo- ticve van den eenen treyn bleef snel voortryden en was op bet punt eenen revzigers treyn in te balen als in de static vanDarsfield een beambten moedig op de machine sprong cn haer ophield Den anderen treyn die stiller reed is in de statie van Swindon opgehouden Dooreen wonderbacr toeval is er by deze verwikkeling van ongevallen niemand gekwetst geweest De twee mecaniciens die hunne locomotieven ver¬ laten en aldus de openbare veylighcyd in gevaer gesteld had¬ den zyn acngehouden — Ten gevolge ven eene weddingschap heeft een reyzigcr met den spoorweg van Great-Western in 24 uren eene lengte van 745 mylen afgelegd Hyis desmiddags ten 42 ure 2min van Exeter vertrokken en ten 4 ure 51 min te Paddington aengekomen van daer om 5 ure 50 min vertrokken isliy ten 7 ure 5 min tcSwindon aengekomen Om 7 ure 44 min van daer vertrokken is hy ten 9 ure 26 min te Maidenhead aengekomen van 9 uren 46 min tot 4 uren 7 min des morgens heeft by den afstand lot Exeter afgelegd en van 6 52 min tot 10 ure 58 min eenen afstand tot Paddington van daer om 11 ure 1 min vertrokken is hy ten 12 ure 4 min te Maidenhead teruggekomen Te samen in 23 ure 59 min afgelegd 715 Engelsche mylen omstreeks 260 uren van 4 kilometers Den tyd van oponthoud van 4 ure 45 min er afgetrokken is dien afstand gedaen in 49 uren 46 ruin BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 5 november Joannes Van den Abcele schoenmaker met Anna De Hou naeyster Franciscus De Clerck werker met Melania De Céuninck kantwerkster Clement Dulieu kleermaker weduwacr van Maria Jooris met Rosa-Joanna Duysan naeyster Petrus Boereboom meubelmaker met Maria Leys klcer- maekstcr Leonardus Lefevere wever met Maria De Clerck kantw Franciscus Maes werkman met Maria De Wulf diensmeyil Joannes De Vaddcr stoeldraeyer met Ida Lefevre klecr- maekster Bruno De Ly mestschipper met Anna Daveyne kantw Overledenen van den 4 november 4 Ilenrica De Scbeppcre werkvrouwe oud 56 jaren ge¬ boren te Meetkerke woonende te Brugge Smcdc-str n° 54 ongehuwd dochter van Ivo by Francisca Lers- berghe overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joanna De Bock spinnette oud 39 jaren geboren te Lembeke woonende te St Laureyns ongehuwd doch¬ ter van Livinus by Catharina I'oppe overleden in dc Maria-straet C 9 n° 8 8 Geboorten BEKENDMAKINGEN YEM00PME1 STEDENflUYS IN DE WOLLEN-STRA.ET TE BRUGGE Op DYNSDAG 9 November 1847 en volgende dagen VERKOOP ING van alle soorten van Meubelen Menagie-Goederen Spiegels Yzer Schouwen Menageren en Stooven Bedderyen Mans- en Vrouw-Kleederen Juweelen Goud- en Zilverwerk alles breeder vermeld by plakbrieven Op gewoone conditiën betaelbaer ten kanloore van L CRÓUTELLE Deurwaarder en Zaekwaernemer in voor¬ noemde V evkoopsaeh ' ' """" ""
Gazette van Brugge 8/11/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item