Back to top

Gazette van Brugge 8/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
2" "Voor de scktie der wetenschappen de leerlingen voldaen hebbende aen liet onderzoek gezegd voorbereydende proef art 47 der wet van 27 september 1835 Zyn aenveerd zonder bepaling van getal in hoedanigheid van kandidaet- professor alle de recipiendarissen voldaen hebbende aen de voorvoerden van bet door 't departement van binnen- landsche zaken bepaelde programma Het onderzoek voor de toelating tot bet eerste studiejaer zal plaets grypen in december 1847 He schikkingen by de voorige reglementen vastgesteld ten opzigte van bet inwendig regiem der byzondere schooien van bnrgcrlyken genie en van de mynen zullen kunnen toegepast worden aen de normale leergangen ie beginnen van bet jaer 1849 zullen de faculteyten van wysbegeerte en letteren en wetenschappen in den loop van augusty respeelivelyk te Luyk en te Geutovcrgaen tot bet on¬ derzoek van de kandidaten-professors een eynde gesteld heb¬ bende aen hunne normale studiën Zy zullen bet diploma afleveren bcstatigende den uytslag van bet onderzoek en den titel verleenen van geagregeerden profes¬ sor van 't midden-onderwys Behalve de beursen ingesteld by de wet van 27 september 1 883 zal er met de medewerking der gemeenten en by mid¬ del der kredieten by den staetsbudjet geopend ten voordeele van bel midden onderwys een zeker getal beursen ten bedrage van 500 lr 'sjaers ten voordeele van de leerlingen der norma¬ le studiën gevormd worden DE BEBOUWING DER HEYDE GEZEGD HET YRY GEWEID IN DE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Leopoi.u Koning der Belgen Aen allen tegenwoordigen en toekomende salut Gezien de beraedslaging van den 22 en 23 juny 1847 door de welke de gemeente raden van Zwevezeele en vanRudder- voorde toestemmen en provisoirelyk do heyde genaemd bet vry-geweid aftcslaen onder de volgende voorwaerden l" Het gouvernement zal op de fonds der schatkist endoor deszei fs bedienden en agenten alle de werken doen uytvoc- ren die het noodig zal oordeclett voor de bebouwing van het vry-geweid • 2° Na de uytvoering diër werken het vry-geweid zalgelyk- vormig de wet van 25 maert 1847 verkocht worden 3" Op den verkoopprys zal het gouvernement de verschot¬ ten wedernemen voor tie werken op de hevde uytgevoerd 4° Het overig van den verkoopprys zal aen de regthebben- de behooren alle kwestien van cygcndoin voorbehouden Burgemeester en schepenen der stad Brugge hebben de eer de persoonen wie het aengaet te verwittigen dat de peerdenmarkt den 16 dezer moetende plaets hebben de beestenmarkt maendag 15 dezer op de gewoone plaets zal gehouden wórden — Bv verschilige koninglykc besluyten worden benoemd Tot burgemeester te Sinte Kruys by Brugge den heer burggraef Visart de Boearmé in vervanging van den heer Goupy-dc Beauvollcrs die zyn ontslag heeft gegeven Tot schepen van Zande arrondissement Oostende sieur de Kcyzer in vervanging van d'heer de Puydt overleden Tot schepen van Oudenburg zelfde arrondissement d'heer Brecmeerscb in vervanging van d'heer De Clerck by de laetstc kiezingen niet herkozen Tot schepen van Moorsecle arrondissement Korlryk d'heer Parmentier in vervanging van d'heer Gocmaere die deze bediening geweygerd heeft — By koninglykc besluyten worden ondcrstandgelden verleend oen dc gemeenten hier onder vermeld Aen de gemeente Sint Michiels by Brugge 3,300 francs om in de bekostiging mede tc werken van den van liet dorp naer den provincialen weg van Steenbru straetweg gghe Aen dc gemeenten Oudenburg en Eerneghcm 7000 francs voor het helpen bekostigen van eenen straetweg Aen de gemeente Couekelacre 650 fr voor het helpen verzanden van eenen bcurtweg van het dorp naer den kal- sydeweg van Thourout op Oostende Aen de gemeente Mouscroen 1350 fr om de kalsyding te helpen bekostigen van eenen bcurtweg lcydende van het dorp naer het gehuclite van Montaleux — Eene ministerieele beslissing van den 20 October laetst bepaelt dat er een leerwerkhuys voor de vervcerdiging der wollen stoffen te Ronsse zal opgcregt worden — Een ministerieel besluyt van den 30 october laetst be¬ paelt dat een leer- en volmakings-werkhuys voor het weven der lynwaden in de stad Kortryk zal opgcregt worden onder den naem vau arrondissements-werkhuys — Den heer de Clerck intendent der 2" klas te Bergen is op non-aetiviteyt gesteld Men verzekert dat dien strengen maclrcgel genomen is ten gevolge van gebeurtenissen die plaets gehad hebben tydens de inspectie van het 8"° linie regiment te Mons — Den lieer Braun militairen intendent thans te Gend is gelast hem te vervangen Den lieer Stiellcmans militairen ondcr-intendent der 1." klasse te Brussel is te Gend geplaetst — Den koning derFranschen heeft versclieydene officieren van ons leger genoemd of bevoorderd in de orden van liet legioen van eer Zyn benoemd Commandeurs Deluytenant-gcneraels de Marneffe Anoul cn De Tabor gepensionneerden generael Officiers Den generaels-majoor Deys en den graef De Cruquenbourg den kolonel Scheltensen den oppergeneesheer Fallot Ridders Den kolonel der artillery Wissingcr den luyte- nant-kolonel Soudain de Niederwertb den kapiteyn-koin- mandant van het 1." regiment jagers te peerd de Farlé en den lieer Casterman gepensionneerden militair geneesheer — Omtrent het tweegevecht wacrvan wy in ons vorig nummer gesproken hebben vcrhaelt de Messagcr onder an¬ deren het volgende De gemeente Gendbruggc heeft dvnsdag laetst tegen den avond haer grondgebied bebloed gezien door een tweege¬ vecht dat de brjamnierlykste gevolgen heeft gehad Ecne ontmoeting met de pistool heeft plaets gehad tus- sclien den heer Renaudin van Brugge wiens vorig leven bekend is cn den officier-betaelder de Lange van het 3.° regemcnt-linie By de vyfde pistoolschcut heeft den kogel het lichae.ni van den heer Renaudin doorboord en heeft hem ter plaetse gedood Zyn ly k heeft op liet veld blyven liggen tot den volgenden morgend toen den regter van instructie en den prokureur des konings zich ter plaetse begeven heb¬ ben om de beschouwing tc bevelen en tot dc eerste onderig- tingen overtegaen Men verzekert ons dat den officier-betael¬ der zich terstond als gevangen aengesteld heeft cn geweygerd beeft de namen der getuygen te doen kennen die hierby tegenwoordig waren Den officier die liet ongeluk gehad heeft eenen tegenstre¬ ver te dooden die hem op eene grove wyze beledigd had op- ziehtelyk eene vrouw onder zyn bescherming geplaetst heeft zyn vertrouwen in de geregligheyd van den jury ge¬ steld en wy hopen dat dit vertrouwen niet te leur zal gesteld worden — De zaek van het tweegevecht te Gentbrugge moet volgens de nieuwe wet door de correctiotionncle regtbank behandeld worden — Men scliryft uyt Antwerpen van den 3 november Den genaemden Ronami zeeman in staetsdienst verwe¬ zen tot vier jaren gevang en om van boven de rê eens in zee geworpen te worden en honderd vyftig touwslagen te ontvangen als pligtig aen desertie in tyd van vrede heeft gisteren het laetstc gedeelte zyner straf ondergaen aen boord cener kanoneerboot van den staet Na deze barbaerselie strafuytvoering is liy naer het verbeteringshuys van St Bernard gebragt — Men sehrvft uyl Kaïro Egypten 26 september Bin¬ nen wcynige dagen zal van bier eene rcys naer de binnen¬ landen van Afrika worden ondernomen door een weten- sehappelyk gezelschap zoo talryk cn zoo volledig als zich nog immer daer toe heeft verleend Onder het zelve bevin¬ den zich 8 Europeanen 5 Roomsch-Katholyke priesters aen welker hoofd zich een jesuiet bevindt voormalig direc¬ teur der propaganda te Rome Het voornemen dezer gecste- lyken is om van Chartum de hoofdstad van Sennaar tot op honderd mylcn van den Behar-el-Abiad of Witte Rivier en alzoo verder dan Europeanen nog ooyt geweest zyn door te dringen en aldaer eene zendclings-statie op te riglen Baron J W von Muller uyt Wurtemberg reeds door zyne wetenscliappelvkc reyzen in Algerien en Marokko bekend beeft zich almede aen dit gezelschap aengesloten doch met voornemen zyne reys nog verder uyt tc strekken Hy wil namelyk de pooging onder welke reeds zoo veel slagtoffers bezweken zyn hernieuwen om het binnenland van Afrika in de breedte en zuyd-westelyke rigting te doorreyzen om aen dc kust van Guinea aen den Oceaen uyt te komen De groote moeyelykheyd van dezen logt is gelegen in het verrc- gaend ongezonde van het klimaet het welk naer bereke- Paul von den hertog ning van den beroemden reyziger Wurtemberg tot dus verre 88 ten honderd der rcyzigers die er zich aen hebben gewaegd heeft weggemaeyd terwyl voorts nog 8 ten honderd door do inlanders zyn vermoord zoo dat de terugkomst slechts aen 4 ten honderd ten deel heeft mogen vallen Een duytschen edelman in de wanorders der onechte za- inenleving met versclieydene vrouwen gewikkeld fel aenge- maend door zyne bloedverwanten en vrienden van tot den weg zyner pligtcn weder te keeren antwoordde hun altyd dat hy naer liet voorbeeld van David en andere bcrugte man¬ nen van het jodendom leven wilde Doch eene dame die zich dat gedrag van onzen Duytsch op eene byzondere wyze acntrok en hem evenmin kon overhalen om hem van zyne veelwyvigheyd tc doen afzien was eyndelyk op liet gedacht gekomen van daer over naer Salamanca te schryven ten eyn¬ de van dc godsgelecrden dier vermaerde universitcyt een ad¬ vies tc krygen waermede zy de beweegredenen wederleggen kon welke den edelman haer altyd opwierp ter verregtveer- diging zyner lcvenswyze met zyne veelvuldige vrouwen De godgeleerden niet weynig verwonderd over zoo een zonderlvk verzoek lieten haer eenen gcruymen tyd zonder antwoord doch daer de dame niet afliet gaven zy eyndelyk hel volgende advies hetwelk om zyne zonderlykhcvd ver¬ diend hekend gemaekt tc worden < Wy ondergeteekenden doeloors in de godsgelecrdhcyd by de zeer vermaerde zeer doorluchtige en zeer oude uni¬ versitcyt' van Salamanca geraedpleegd zynde over het geval van eenen man die beweert van naer het voorbeeld der oude Hebreeuwen met vele vrouwen te mogen leven hebben ge¬ antwoord 1° Dat de veelwyvigheyd by dc joden slechts toegelaten geweest is uyt eene soort van verkwikking in de ongemeenc lasten en moeyelykheden verbonden aen het onderhouden der wet dat de Patriarchen zeiven voor de geschrevene wet onderworpen waren aen de besnyding verpligt tot het doen van sacrificiën cn tot andere lastige en kostely kever- bintenissen dat hy uytdrukkelyke bevelen van God hun leven volgens de uyldrukking van den H Paulus slechts eene soort van pelgri magie was vol vermoeyenisscn geva¬ ren en hertgrievende lotgevallen enz en dat zy uyt dien hoofde somwylen dezelfde toelating genoten hebben 2" Dat genoemden edelman geeno aenspraek op dat soort van privilegie maken kan zonder zich van te voren onder¬ worpen te hebben aen alles wat uyt noodzakelykheyd des middels onderhouden moest worden door diegenen welke hy tot voorbeeld neemt en dat om de regterlyke verorde¬ ning welke algemeen erkenden aengenornen wordt te we¬ ten Die het voordeel begeert moet ook het nadeel dragen of wel gelyk eenen ouden gezegd heeft Dulcia non meruit qui non gustavit amara Hy heeft het zoet niet verdient die het hitter niet geproefd heeft 3° Dat by gevolg en altyd met inzigt om de joodsche voor- regten te mogen genieten gemelden edelman zich moet la¬ ten bcsnyden volgens zyne middelen ecne iticnigte ossen schapen geyten enz enz slagtoffercn en tlat alle jaren volgens de Hcbrceuwsche feestdagen en kerkelyke gebruy- ken jaerlyks ecne reys doen naer Jerusalem van tyd tot tyd de ceremonie van den zondenbok vernieuwen enz enz zich vooral onthouden van spek bloed vlecsch van verworgde dieren te eten enz en in het algemeen onder¬ houden al wat er voorgeschreven is in het boek van Moyses 4° Dat om zich zeiven en het publiek te overtuygen van zyne verkleefdheyd aen de joodsche gebruyken hy na be¬ sneden te zyn eene soort van novieiaet zal doen gedurende den tyd van twee jaren tydens hetwelk hy onafgebroken in betrachting zal stellen al dc wettelyke byzomlerlieden welke dat boek bevat en als dan die twee jaren om zynde liet bewaerheyd is dat hy aen niet een punt te kort gebleven is dan moet men hem beschouwen als een waren hebreeuw weerdig om al het voordeel der wetten van die natie te ge¬ nieten Maer zoo liet hem binnen den tyd van die twee jaren over¬ kwam cenesnêc hesp -een stuk van eenen wildvarkens kop of hetgeen nog erger ware eene lyster in den strop gevangen of een hazenboutje te eten dan zou het klaerblykelyk zyn dat hy den geest van het oud testament niet lieeft en gevol- gentlyk vaerwel moet zeggen aen al de genucliten welke liet volk van Israël toegelaten waren Aldus hebben wy geoordeeld en besloten in de zael der theologische faculteyt van Salamanca den 15 july 1779 Get Juan Miguel Aspilcueta doctoor in de gcxlsgeleerd- heyd liooglceraer in liet kanoniekregt Antonio Inigo Carapaca doctoor inde godsgelecrdhcyd en hoogleeraer der Syriscli-Chaldesch tael Men begrvpt liglelyk dat dien edelman van geene joodsche gebruyken nicer gesproken zal hebben maer ofhy overwon¬ nen in zyne redenecring daerom van zyne beminden afge¬ zien heeft dat vermeldt den schryvcr niet waeracn wy het hovenstaende ontleend hebben Cliolcra-Morbus Het publiek begint zich over den loop van den cliolora onge¬ rust te toonen en liet vraegt zich of liy ook even als in 1882 zyne verwoestingen ouder ons zal komen aenrigten Tot lieden toe moeten vele omstandigheden gerust stellen zynen loop is met den zelfden devvyl dezen van liet noorden naer liet westen en zeer langzaem is dit is juyst het tegenovergestelde van de jaren 1881 en 1882 Op dit tydstip berstte hy alom uyt hy heersclite in Ruslaud Polen Pruyssen Oostenryk Engeland en Frankryk In de havens der zee van Azof heeft hy repds op¬ gehouden tc heersclien Te Odessa is zyn spoor verdvvdenen en men schynl zeer gerust over den voortgang van deze ramp in de gedeelten van dit ryk CORRECTIONNELE REGTBANK VAN BRUGGE Zitting van 5 november — Bernardus Muyls oud 38 ja¬ ren ongehuwden zoon van wylcn Emmanuel geboren te Zuyenkerke woonende te Sint-Pieters-op-dcn-Dyk hove¬ nier verdagt van in juny laetstleden ten nadeele en ten huyze van den heer Charles De Schietere-De Caprycka grond- eygenaer te Sint-Pieters-op-den-Dyk by wien hy als loon- trekkenden hovenier en toeziender inwoonde en gewoone- Jyk werkte eene groote hocveellieyd lood gestolen te heb¬ ben is veroordeeld geworden in achttien inacnden gevang- zitting Rosalia Bouha oud 33 jaren dochter van Jacobus liuys- vrouw van Pietcr de Blaere geboren te Oostcarap woonende te Brugge in de Roopeerdstraet koopvrouw in vodden verdagt van mcdepligtigheyd aen deze dieften door verhee¬ ling of afkooping is vrygesproken — In een vorig gehoor had het hof van appel kennis ge¬ nomen van de zaek der plunderingen in de Iaetste verledene lente te Brugge en te Gent bedreven tergelegcnhcyd van i'c duerte der levensmiddelen Van de talryke beschuldigden door de reglbanken van Brugge cn Gent veroordeeld heeft slechts eenen van Brugge en eenen van Gent appel ingebragt namelyk Cli D'IIondt werkman te Brugge tot dry jaren gevang verwezen cn Karei Van Dest schoenmaker te Gent veroordeeld tot 18 maenden van dezelfde straf Het hof heeft het vonnis van den eersten regter bevestigd STERFGEVALLEN Den heer Moke burgemeester van Thourout is dezer dagen adaer overleden De dood van dien achtbaren magistraet wordt algemeen betreurd — Den heer Parmentier die in het proces van Teste en Cubière zulk eene droevige rol gespeeld heeft is tc Lure departement der hooge Saóne overleden — Den graef Fredcrik Karei Joseph van Ingelheym geheymen raedsheer van den keyzer van Oostenryk en van den koning van Beyercn is in den ouderdom van 71 jaren overleden LYSTE DER JURÉS heden getrokken om te zitten in de zaken gebragt voor het Hof van Assisen dezer provincie van het vierde kwartacl eerste serie beginnende den maendag 22 dezer maend om 9 uren 's morgens onder de voorzitting van den heer Van Zuvlen Van Nyevelt raeds¬ heer by het Hof van Appel te Gend TITULAR1GE 1 Pletinck Pieter koopman te Thiclt 2 Terrein Louis grondeygenaer te Helchin 3 Van Daele-Delacroix koopman te Kortryk 4 De C oninck Auguste brouwer te Harelbcke I
Gazette van Brugge 8/11/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item