Back to top

Gazette van Brugge 8/11/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
••• 'j# 'Ï-' N.° 135 54."° Jaer Maendag 8 Aoy ember 184^^ - ■ •\/ > GAZETTE AAA BREGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Jfoor Staatkunde Koophandel en Letterkunde 0 N A F H A \ G K E L Y K II E V D V erschynt den Mficudag Woensdag en Vrvdag Inschry vmgsprys.— \ oor Brugge 5 macnden t'r 4-73 ct " fhiyten Brugge vraehtVrv » 6-23 » Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden De aenkondigingen 20 centimen dón regel onder de vvf regels een frank De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags laten toekomen BRUGGE Algemeen Overziet De dagbladen die gemeld hebben dat liet ministerie cene staetkundigc beraedslaging by de opening der jaerzitling der wetgevende kamers wilt hebben zieh niet vergist het is stel¬ lig dat het ministerie die beraedslaging verlangt om een cyn- de aen den dubbelzinnige» toestand te stellen wacr in het veikcerd Ziet hier wat de I ndépendance diesaengaende af- kondigd ° " he nc klare en vrypostige staetkundige beraedslaging door cene stemming bekroond die geene hoegenaemde twyf- ieliug overlaet over de opregte medewerking die de kamers aen het kabinet zullen verleenen zou alle de donkere wol¬ ken doen verdwynen en aen de trouwelooze twistredenen hare laetste uytvlugselen ontnemen door den parlementairen zegenpracl der opinie die het ministerie aen het bewind der zaken gesteld heeft te doen uytschyncn Het moet niemand verwonderen dat de dagbladen der oppositie alle mogelyke poogingen aenwenden om ecne dergelyke beraedslaging te voorkomen Zy konnen hunnen tegenstand maer bv middel van twyffeling voortzetten zy konnen hunnen invloed op den openbaren geest niet anders meer uytoeffenen dan door den waren toestand der partyen verholen te houden Zoo- liaest die twyffeling ophoud dien misslag verdwynt van dien oogenblik valt hun stelsel en hunne staetkundo wordt doo- dclyk getroffen « Maer het ministerie zal den toestand die hem «ongebo¬ den wordt niet aennemen Zyne eerste zorg zal voor zeker zyn eene beraedslaging te weeg te brengen die de sterkte der partyen klaer zal doen uytschyncn en zich voor of tegen het zelve zal doen verklaren zonder aerzeling of weerhouden Het zal waerschy nelyk aen zyne vrienden en tegenstrevers zeggen het geen het wilt en niet wilt het zal van de meer- derheyd eene klaerblykende aenklcving of eene formeele af¬ keuring vragen Wy verhoopen dat er geenen twyffel meer zal blyven bcstaen alles zal opgehelderd worden dat is de goede en ware slaetkunde zonder de welke een gouverne¬ ment onmogelyk kan bestaen » Ziet daer dq tael die de ministeriecle Indépendance twee dagen voor de opening der kamers voert ziet daer de wer¬ kingen waermede onze vertegenwoordigers zich van den eer¬ sten oogenblik zullen bezig te houden hebben Nochtans wy hebben iets anders dan twistredenen in de kamers noodi" om den vervallen staet waer in een groot deel van ons land zich bevind opteburen Wy vragen in plaets van alle die woordenwisselingen in de kamers en in plaets van de zelve in een strydperk te willen verwisselen waer de beyde par¬ tyen elkanderens niagt beproeven dat onze afgcvcerdigde zich met akten zouden bezighouden Het is te zeggen met wetsontwerpen Wat zou men beter kunnen vragen Men zou de nieuwe staetkunde volgens hare werken konnen be- oordcelen en er is geenen twyffel of alle de afgevcerdimle des lands zonder onderscheyd van partyen of denkwyze die opregt 's lands belangen toegedaen zyn zouden het mi¬ nisterie vlylig bygc treden hebben en wat schoonderen zc- genprael zouden de nieuwe ministers hebben konnen behalen HET ZWITSERSCH SOiNDERBÜND Op het oogenblik dat er in Zwitserland een burgeroor¬ log dieygt uyt te bersten waervan de voorname oorzaek het door eenige kantons gesloten afzonderlvk verbond [Som- derbund ] is achten wy het niet ongepast hier kortclyk de vroegere gebeurtenissen te herinneren welke tot hel ont- stacn van dit verbond aenleyding gegeven hebben en wy laten ten dieneyndc het volgende historisch overzigt volgen dat dezer dagen door het Journal des Débats is medege¬ deeld Wy moeten evenwel vooral de opmerking maeken dat het stuk blykbaer in den geest van dit katliolvk bond¬ genootschap geschreven is en dat het zelfs voornamelyk tot verdediging daervan schynt te moeten strekken Doch ook hier kan de bekende regtspreuk Audi ct alteram haer nut hebben In de eerste maenden van 1844 werd in den grooten raed van Lueern het voorstel gedaen om het bestuer van eene der voornaemste inrigtingen van openbaer onderwys in het kanton aen de jesuiten toe te vertrouwen Dit voorstel werd met eene zeer groote meerderheyd verworpen Den Landdag welke in july daerop volgende vergaderde ontving van een der kantons Bazelland het ontwerp tot een besluyt waer- by aen Lucern en aen al de overige kantons verboden werd de jesuiten in hun midden toe te laten Een dusdanig besluyt was blykbaer strydig met de bondsakte en eene regtstreek- sche inbreuk op de souvereyne magt der kantons welke het hoofdbeginsel daervan uytmaekt Het was zoo goed als cene oorlogs verklaring van de partv welke besloten had de bestaende inrigting van het eedgenootschap te vernietigen Het ontwerp werd dan ook met eene groote meerderhevd door den Landdag verworpen Maer de rad i kalen zyn hard¬ nekkig en teleurstellingen slacn hen niet terneder Zy tracht¬ ten derhalve de meerderhevd van den Landdag te verande¬ ren en begonnen ten dien eynde op den geest der bevolking van de kantons te werken Deze poogingen bleven niet zon¬ der vruchten en bragten cene omwenteling te weeg in het kanton Waadland eene andere te Geneve en veranderingen in de regering van Bern Door deze veranderingen verkregen deradikalen het be¬ wind in handen en op deze wyze werd de behoudende meerder¬ heyd in den Landdag allengs verzwakt dan eens cene dan weder twee stemmen verliezende van het eene jaer in het andere In 1843 werd het voorstel tegen de jesuiten te Lu¬ cern ol om juystcr te spreken tegen de souverenitcyt van Lucern wederom verworpen Maer in 1843 werd het acn- genomen Evenwel hepaeldc zich den Landdag alleen tot het verbod aen de kantons om de jesuiten too te laten er werden geene maetrcgelen hepaeld om de kantons te dwingen tot de uytvocring van dit besluyt Wat deed nu het kanton Lucern Het Iiadopdcn Landdag van 1844 geprotesteerd tegen de bemoeyng van den Landdag met eene zaek welke geheel tot doszelfs souvereyniteyt behoorde Maer in de discussion hadden de radikalen drcy- geride bclcedigingcn tegen dezen staet gebezigd en te kennen gegeven dat indien Lucern gevolg gaf aen liet voorstel om de jesuiten te beroepen zy de verdryving door geweld zouden weten te verkrygen Deze bedrei gingen hadden ten gevolge hetgeen zy altyd by vaslberadene mensehen te weeg brengen De jesuiten werden beroepen Te weien den groo¬ ten raed van Lucern nam liet hiertoe strekkende voorstel aen en onderwierp dit besluyt aen de goedkeuring des volks overeenkomstig de zeer democratische stactsregeling van dit kanton en het werd met byna eenparige stemmen aenge- nomen Voor het overige werd het niet dadelyk ten uytvocr gebragt Het nemen van dit besluyt was het seyn tot de onderne¬ ming der vryseharen Gingen deze scharen te Lucern de jesuiten verdryven Zy waren er nog niet Maer zoo zy nog niet te Lueern waren bevonden er zich des te meer te Freiburg te Sehwyts en in Wallis Waerom rigtten zich de vryseharen niet naer deze plaetsen Eenvoudig omdat de jesuiten noch het doel noch de oorzaek van deze roemruch¬ tige onderneming waren zy waren slechts een voorwendsel Hetgeen deze vryseharen eygenlyk Ie Lucern wilden uytvoe- ren was het omverwerpen van de behoudende regering en de oprigting van eene andere in radikalen zin aen wier hoold den beruchtcn doktoor Steiger zoude staen Maer wat zyn de wcrcldsche zaken verandcrlyk Er devonden zich in het leger der vryseharen twee mannen die zich destyds cene groote vermaerdheyd hadden verworven den eenen is reeds genoemd den anderen was den kapiteyn Ochsen- bein maer hoezeer werd den roem van dezen overstraeld door dien van doctor Steiger Enthans hoort men niet meer van den laetsten spreken terwyl den heer Ochsenbein voor¬ zitter van den Landdag en den eersten bewindvoerder van Zwitserland is Ware de onderneming tegen Lueern gelukt dan zoude den voornaemsten tegenstand die de plannen der radikalen vonden uvt den weg geruymd de overige behoudende re¬ geringen in den stroom inedegesleept zyn en de radikalen eygenniatig op den Landdag geheerseht ïiehbcn maer het lot wilde het anders Kort na de opening van den landdag in 1843 werd het voorstel tegen Lucern hernieuwd maer even als in 1844 zonder gevolg Zelfs scheen den landdag aen de radikale rig- ling van vele zyner leden weerstand te willen bieden men besloot niets tegen de vryseharen om dat dit tot de wetge¬ vende magt der kantons behoorde den landdag echter legde -de kantons de verpligting op^ om zulks te doen aen welke verpligting evenwel dit zy in het voorbygacn gezegd de radikale kantons nog niet alle voldacn hebben eyndelyk werd den kapiteyn Ochsenbein van het kader van den eedgc- Hootschappelyken staf geschrabt Wat Lucern betreft zyne afgeveerdigden bestreden het voorstel als strydig met de bontjs-aktc en met de souverevneteyt der kantons voor de verschyning van het Blad te In 1846 dank zy de overwinningen welke de radikalen niet verkregen maer behaeld hadden door sommige kan¬ tons in omwenteling te brengen was den stand van zaken geheel en al veranderd Men weet op welke wyze den zw iiser- schen landdag wordt gevoerd Eenige weken voor die bveen- komst vergadert den grooten raed van elk kanton 'inde democratische kantons is liet den zoogenaemden landsgemein- de en beTaedslaegt over al dc punten welke op den aenslaen- den landdag zullen behandeld worden Het rcsultaet van de¬ ze beraedslaging wordt op schrift gebragt en aen dc afge¬ veerdigden voor den landdag medegedeeld De stemming welke de afgeveerdigden moeten uytbrengen wordt huii voorgeschreven Het is ook den grooten raed die deafgeveer- digden voor den landdag benoemt en het is dezen niet ge¬ oorloofd van de hun voorschreven instructie af te wyken Van daer is de meerderheyd op den landdag even verander- lyk als de deelcn waeruyt hy bcslaet en verplaetst zieh naer gelang van de omwentelingen die in de kantons den staet van zaken veranderen Vandaer ook kwain liet dat den landdag van 1846 verklacrddc dat het eedgenootschap lxy trokken was by de zaek der jesuiten in stryd met de bcsluy- ten der beyde overige landdagen Ilct was thans duydelyk voor Lucern en voor al de kan¬ tons van dezellde denkwyze dat het zich op nieuw zou te verdedigen hebben tc gen Soortgclyke aenvallen als die het in 1843 te verduren had of dat het met een nog grootergc- vaer bedreygd werd te weten met eenen acnval dieeenen schyn van wetligheyd voor zieh had ondernomen krachtens een besluyt van den landdag niet door vryseharen maer door bondstroepen Het zouden wel wederom dezelfde man¬ nen zyn maer verschillend van naern en kleeding Lueern overtuygd van de regtvcerdigheyd zyner zaek vormde het hesluvt om zicli te verdedigen zoo als het in 1843 gedaen had Maer daer den aenval beter overlegd zoude zyn besloot het ook de verdediging zekerder te doen zyn En hierdoor ontstond het denkbeeld tot het afzonderl vk bondgenootschap Het is eene overeenkomst tot Onderlinge verdediging tus- sclien de kantons die vooral bedreygd werden door de ra¬ dikalen Lucern Freiburg Uri Sehwyts Untcrwald Zug en Wallis Toen den landdag voor dit jaer was byeengekomco had hy vooreerst te beslissen omtrent de zaek der jesuiten ver¬ volgens over die des verbonds Wat den eersten aengaet werd met de meerderheyd van 12 stemmen verklaerd dat zy lot dc bevoégdheyd van den landdag behoorde en een be¬ sluyt genomen waerhy Lucern gelast werd de jesuiten te verdryven en aen dc overige kantons verboden hen te be¬ roepen wat het verbond aengaet dit werd verklaerd in stryd te zyn met de bondsakte en derhalve met deszell's op¬ heffing gelast Maer dc twaelf kantons welke tot het nemen dezer besluyten hadden samengewerkt hadden niet alle in¬ struction gegeven aen hunne afgeveerdigden ten acnzien van de door den landdag te nemen maetrcgelen om deze besluyten ten uytvocr te doen leggen en zonder welke men moet het bekennen deze beyde besluyten slechts eene doode letter zyn zulks was met name het geval met dc kantons Grauwbunderland en S Gallen Dien tengevolge is den land¬ dag lot den 18 October verdacgd geworden en de groote ra¬ den van de kantons welke nog geene beslissing genomen had¬ den omtrent de maetregelen tot uytvoeriug werden byecn- geroepen om de instruction op dit punt aen te vullen Thans zyn deze instruction volledig en de twaelf kantons welke voor de opheffing van het Sonderbund en do verdryving der jesuiten gestemd hadden hebben alle heslist dat de beyde besluyten door kracht van wapenen zullen ten uytvocr ge¬ legd worden STAETS-UNIVERSITEYT — NORMAEL ONDERWYS By koninglyk besluyt van 3 dezer is er iu de Staels-Uiiiversi- teyt een normael onderwys daergesteld bestemd tot liet vormen van professors voor atheneums en koilegieu Dit onderwys is gescheydtm in twee afdeelingeu humani- teyten en wetenschappen De normale leergangen der humauiteyten zullen ingerigtwor den te Luyk degene der wetenschappen te Geut» Jaerlyks in den loop van October zullen de faculteyten van' wysbegeerten en letteren en van de wetenschappen byeenko- men voor het aenveerden der leerlingen zich aenbiedende tot het opvolgen der normale leergangen Opgenoemde faculteyten mo¬ gen tot dat onderzoek aenveerden 1° Voor de sektie der humauiteyten de kauditaten in wys¬ begeerten en letteren /
Gazette van Brugge 8/11/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item