Back to top

Gazette van Brugge 5/11/1847 pagina 5 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Op zaterdag 6 november 1847 om 5 uren namiddag in den Gouden J rend Munteplaets te Brugge van 1» Een HUYS HERBERG den Portier te Brugge dichte de Ste Catharina-poort C 13 n° 1 De sleutels by mej Moerlooze 2°EenHUYS met Magazyn op Ste Catbenna-vcst,L 1 1 n°3S Gebruykt door Van Hove 3» Een HUYS alsvooren in Groeninge C 17 n° 5 met een HEESTER en AUBETTE daer nevens De sleutels by den Notaris J nstel-penningen le winnen — — Tüyi 9 S»Tf ii HmT—"" DEFINITIVE TOEWÏZING zonder uy latei Op zaterdag 6 november 18-47 om 5 uren namiddag in de estamiuet den Gouden Arend Munteplaets te Brugge van ' 4" Een zeer schoon HUYS met HOVING te Brugge ïu de Steenstraet geteekend D 20 n° 38 Gebruvkt door de liecren Nocquet J Start op 23,000 /ratte* 2° Een HUYS nevens het voorgaeude 1 20 u" 37 Gebruykt door mejuffers De YVeirdt Staet op 7.000 franca S° Een HUYS met H 1-39-05 C Land te Thourout Gebruykt door de weduwe Karei Victor Stoet op 1 500 francs En 4" Een WOONHUYSJE met H 0-03-24 C Erve te Aeltre Gebruykt door de weduwe De Wolf Staet op 300 francs De yoorwaerden by den Notaris DOUÜAN te Biugge belast met deze veyling ___ Studie van den Notaris HA TsE tc Zedelghein DEFINIT1VEN OVERSLAG op maendag 8 november 18-47 om vier uren namiddag in d'herberg St Hubert te Lophem wyk Rolleweg bewoond door Jan Van Trooslenberghe E ENIGEN KOOP Feu onlangs nieuw gebouwen WOONHUYS in twee deelen liet ecne dienende voor herberg St Hubert en 54 aren 10 cen¬ tiaren Land te Lophem Ingesteld 6.37 o francs De conditiën ter studie van den Notaris HATSE te Zedelghem Men presenteert uyt ter hand te koopen een HOFSTEDEKEN en omtrent de Negen Gemeten Land te Zedelghem wyk Leepcmolen gelegen gebruykt door de weduwe Calenberghe voor prys en conditiën men gelieve zich te adresseren ter studie van den Notari s HATSE te Zedelghem A u Pauvre EVER-MARKT N." 20 TE BRUGGE ©ü> Tüiii'-ntinorr cm vasten Pr»» FERDINAND DE M YTTENAERE-CLEE RENS Heeft de eer het publiek kenbaer Ie inaken dat hy komt te ontvangen eeneu nieuwen keus van winter artikels be- '"zwarte Zyden Cacbemiriennen Poils de Chevre gedrukte Wolle Mousselinnen en Jakonats Ghitighans gedrukte Ka¬ toenen eti versclieydene andere keusartikels voor Vrouwen- Kleeileren • Thibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Irau- che Merinos gekruyste en ongekruyste Flanellen in alle ko- leuren als ook eene groote keus id de geperkte Wilte- poederen lingerie zoo als Bombazynen 1 iqu es Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Pe kal Shertmgs Madapolams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Venstereoi'dyuen en Stoors Meubelmousseli.inen ellene ge¬ borduerde en gebioclieteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargten wit Lynwaed witte grauwe en ascl grauwe Calicots - Mutseryen bouueter.e wollen en katoenen Slacplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne Schalls van alle kwalitevten vrouwen en mans Echarpen Halsdoeken zyaen en anderen iudiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witteen gecouleurde Manshemdeii en ui een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen met de voor- HfMiiiste in- en uytlandscbe fabryken is liy 111 staet zyne arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Hy verhoopt ook door den schooiien keus en frischheyd zy- er waren ztcli het vertrouwen en de gunst van het publiek weerdig te maken TOBXfS ÏIEÏtDIES £P* DE PARAPLISIES PARASOLS ETC Jtue de la Monmie AV' 51 a llruges ' Viciit de recevoir des premières fabriques de France et de l'Allemagrie de Soréries de toute beaulée qu'il garantie et vent • a l'épreuve a 10 V' an dessous des prix ordmaires - Dn trouve égalemcut chez lui de Parapltues en Lotton de toute qualité Oir écbange et racommode a des prix de tres modiques La beauté de Sös marebandises et sou exactitude le rendent reeömraattdablé Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il vient de mettre en oeuvre un nouveau procédé pour la fabrication des Moulures Guillochées système breveté en sa faveur par 8 Al le Rol des Beiges La beauté la solidité et le bas prix de ses produits per- mettent au soussigné de soatenir avec avantage la concurrence des fabriques etrangères Les Moulures d'après le nouveau systeme peuve.it etre appliquées a un grand nombre d'objets tels que Cadres Galeries dc Croisées Teutures d'Appartements Conuclies Chambraules Baldaquins Astragales Jlaguettes etc et sou- mises a l'opératiou de la dorure elles offrent 1 effet le plus elegant Ces divers avantages me font espérer que je meriterai de plus en plus la coiifiance dont le public m'a houore jusqu a ce jour A MAZEMAN-VAN TROOSTENBERGHE rue des Pierres 33 Bruges Administration générale des Hopitaux Hospice s Civils et secours a domicile de la vitte de Paris vjy Par ADJUDICATION aux enchères en V Hotel de la Mairie a Cassel nord le jeudi 18 novembre 4847 a 9 heures du matin par le ministère de Mr DEIIANDSCHOE- WERCKER Notaire a Cassel Dü CHAT E A D'OXELA ERE de 10 Fermes et de 278 hectares 58 ares 55 centiares de Terres situés dans les communes d'Oxelaëie Cassel Hondcgliem Baviuchov^ Hardifort Oudezeele Steenvoorde Eecke Steenbi'cque Zegerscappel et Bollezeele uord de Watou et de Staele Belgique Le toot dépendant de la succession de Madame Dc Leucque- raing et d' Origine patrimoniale en 57 Lots Sur les Mise-a-Prixréunies de 80B,CS7 francs dix Lots composes du Chateau d'Oxelaëie et de 86 hectares 14 ares 99 centiares de Terres pourrout être réunis sur la Mise-a-Prix totale de 138,998 francs Le Chateau d'Oxelaëi e est situé au bas de la cote méridionale du Mont-Cassel eutre les deux routes royales de Cassel a St Omer et dc Lille 'a Dunkerqtie a un kilometre de distance d'une station du chemin de fer du nord 11 suffira d'une seule enchère pour qu'il y ait Adjudication S'adresser pour prendre connaissatice du cahier des chaiges et pour tons renscigriements a Pari» a 1'admiuistration des Hospices rue Neuve Notre Dame N.° 2 au bureau du Domaitie de 2 a 4 licures après midi a Ca»»cl en l'étude de Mr Sieliaiulscliocwcrcher Notaire a St Omer en l'étude de Mr Vail Troen Notaue Et a Ariueutière» eu 1 étude de Mr Castrifjiic Notaire Tons trois conjoinlements chargés de cette vente Algemeen Slerigl WEGWYZER — 69' te UYTGAEF Den Drukker-Uytgever der Gazette van Brugge heeft deeer^ te berigten dat hy de uytgaef bereydt van den fVegwyzer w f Stad Brugge en provincie fVest-Vldenderen voor 1 848 /Dy deze worden derhalve uytgenoodigd alle ambtenareu koqtpbe- den fabriekanten winkeliers handwerkers inagazynietS enz die eenige verandering aen hunnen naem Firma liqecL^-t nigheyd of adres willen toebrengen als ook degenen die nns- stellingen of uytlatingen in de vorige uytgaven hebben opjjVr.- merkt ten spoedigste hunne veranderingen en opmerkingen te willen overzenden bet zy by geschrift of in persoon op at de verbeteringen in dc aenstaende uytgave zoudeu koiinen in acht geiiomeu worden Brieven franco op de Eyerraarkt E 2 N." 78 ■w SECT RIT AS Deze Maetscbappy de oudste in Belgie bekend heeft een kapilael fonds van meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry mael honderd duy zend franken en verders by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn lner niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeyten met eene jaerlykscbe onbepaelde brand-contributie en administratie kosten Er kan nooit onder welk voorwendsel het ook zy iets boveii de vastgestelde premie worden geeyscht De premien zyn zoo laeg berekend dat een itder bet weldaed der assurantie kan genieten Men bevrage zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetschappy in de Predikheer-straet B 3 N.° 11 tc Brugge BIUJXELL12S KOOP HA N 1 E L Axtwekpex 4 november Granen De daling is voortgegaen gedurende de week eyndigende den 3o October Zy is geweest fr i-3b m de Tarwe eu 5g ccutimen in de Rogge wier gemiddelde pryzeu respectively^ bepaeld zyn op fts 20-88 en fis 14-01 Wissel-Cours van Parys van den 3 november 3 "|o 32 december tr 7t5 H» 6 °| • 15 uiiiert 1 15 10 Markt van Veurne van den 2 november Mid'lenurys der sjraiien per zak van 145lilers Tarwe fr 80-00 a 31-50 e itog;e li' 18 00 a 19-50 • Geerstc fr 15-00 a 17-00 c Haver fr 13-00 a 19-60 c Boonen fr 14-00 a 21-50 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 2 november Soorten Coolzaed OKillielte lil Mllaut l.yiuaeil Ca in ei i in- KempJ.aell ULIIX de hectoliter 88 00 A 00 00 00 00 ' 00 llo oo oo a oo oo 05 oo a 94 50 95 30 a 00 Oil 98 00 4 00 00 GB A X UN de hectoliter 24 00 a 28 00 24 oil a 30 00 00 00 a 0(1 00 25 00 a 27 50 2 1 00 a 24 00 00 00 ii oil 00 KOBE VB de ton kilogr 17 00 i 17 85 18 25 a 18 50 nil in a n i oo 20 00 a 22 50 00 00 A 00 00 16 Oil a 18 50 Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de 5." week van October It I GEl.KMiK Al VI' MEN Anlworpt" • Arlon • • llniffge • Brussel a end • • Hasselt • • l.uyk I cuvcn • • Berjjeu • • N nu' ii 1'otad • Mid'lenpr\ s TAU U In BOG(i h MAETSCHAPPY PAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd by koning tyk hesluyt van ljung 1830 Gevestigd te Ben»sel De Maetscbappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk ua dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetscbappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange- rege toyk E 15 N.° 20 ZEE - TYDINGEN OOSTENDE 5 november Aenkomsten van den 30 oclober tot 3 november De belgische sloep Dart kap Gore van Londen met diversche goederen het engelsch stoomschip Venezuela kap Robinson van Londen mei diversche goederen en 9 passa- "i rs de belgische male Chemin de Fer van Docver met de korrespondeotie en 26 passagiers de belgische male Villa d'Ostende kap Roose van Doever met de korrespondeotie en 1 9 passagiers de eugelsche male Princess Alice van Doever met de koi responilentie en 26 passagiers de engelscne sloep Amity kapit Ricliemond van Burnham met oesters de eugelsche male Onyx van Doever met de korrespoudentie en 28 passagiers Uytgevaren Den Belgischen schooner Espoir kapiteyn Zellien naer Liverpool met ballast de eugelsche male Princess Alice user Doever met dc korrespondeotie 4 2 passagiers en i voiturc de engelsche male Onyx naer Londen met de korrespoudentie 47 passagiers eu 2 voituren de belgische male Ville d'Ostende naer Doever met de korrespondentie en 4^ passagieis het en¬ gelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins oaer IAams- gate met 18 passagiers den belgischen schooner Union kap Denduyts naer Liverpool met ballast deri belgiseheu schooner Joseph kap Van den Ketkhove naer Liverpool met ballast de noordsche brik Ursus Minor kap Nielsen naer Sint- U bes met ballast de eugelsche male Garland naer Doever met de korrespoudentie en 12 passagiers het engelsch stoom¬ schip Venezuela kap Robinson naer Londen met diversche goederen en 42 passagiers den belgischen schoouer Triton kap Lams naer Liverpool met ballast ANTWERPEN 4 november Aenkomsten van den 31 October lot i november Den belgiseheu stoomboot Antwerpen kap Jackson van Londen met i5 passagiers eu diversche goederen den engel- sclien stoomboot Monarch kap Maiu van Hull met 5o pas- sa"iers en diversche goederen de iransche blik P'ere Juliet kap Roy van Malaga met fruyt de belgische pleyt Jonge Antonius kap VauOverlaet vau Londen met suyker — Nog beneden de rivier den araerikaenschen drymaster Louvre van New-York de noordsche bark Inger Johanna vau Go- themburg Brugge —Drukkcry van L.-B Uehreboübt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 5/11/1847
pagina 5 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item