Back to top

Gazette van Brugge 5/11/1847 pagina 4 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
• waorbv lav zyne trorpon vermacnt de ingezetenen der kan¬ tons van liet Sonderbund niet te kwellen of te mishandelen on de krygstugtals den eersten hunner pligtente betrachten •»- Den Oostenrykschen gezant baron von Kaisersfeld heeft Zwitserland verlaten dien van Rusland is hem gevolgd en dien van Pruyssrn wacht orders omheminsgelykste volgen In den brief welke den Oostenrykschen gezant by zyn ver¬ trek acn het besturend kanton rigtte leest men dat hyhet hevel ontvangen had om Zwitserland by den uytbarstciidcn oorlog te verlaten en zich op het onzydig grondgebied te be¬ geven marr dat hy tevens de verklaring aflegt dat Oostcn- ryk op geenerlcy wyzc noch ten gunste van de ccne noch van de andere party tusschentredcn maer volstrekt onzydig blvven zal en dat overigens hierdoor de vriendschappelyke betrekking van Oostenryk met het eedgenootschap gcenerley verandering zal ondergaen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 50 October tot den 4 november 50 Stcplianfct Dc Ceuninck oud hy deömaenden overleden in de Arsenacl-straet C R n' 58 Carolus Ketels herbergier oud 40 jaren geboren te Lopliem wooncode te Brugge echtgenoot van Victoria Van Loo overleden op de Groote-Markt E 1 n° 97 Anna Hackx oud 12 jaren 4 maenden overleden in de Nieuwland-stract A 5 n° 63 31 Henncus Van Mullcm oud 6 jaren woonende in de Wilhelmync-drecf R 15 n" 47 overleden in de Maria- stract C 9 n" 8 Petrus Rabaut herbergier oud 48 jaren geboren en woonende tc Brugge echtgenoot van Anna Hendryckx overleden op de Staetie-placts D 11 n° 9 Miehiol Bartholomeus oud 5 dagen overleden in de Zwarte Leertouwers-si met B 6 n° 19 Joannes Rogge werkman oud 41 jaren geboren en woonende tc Cruyshautem Oost-Vlaenderen onge¬ huwd zoon van Petrus by Victoria Michiels over¬ leden in dc Werkhuys-stract C 14 n° 100 1 November — Franeiscus Van Tyghcm klcerrnaekcr oud 42 jaren 9 maenden geboren en woonende te Rruggc wcduwacr van Anna Serieels echtgenoot van Regina De Soghe overleden in dc Bakkcrs-straet C 4 n° 31 Auguslinus Claevs meubelmaker oud 54 jaren 2 maen¬ den geboren te St Jooris woonende te Brugge wc¬ duwacr van Angelina Poncin overleden in de Langc- straet A 9 n" 11 Anna Van Hauwnert werkvrouw oud 60 jaren geboren tc Wardammc woonende Ie Brugge Gcndpoort-vcst B 13 n° 93 weduwe van Franeiscus Sermain overle¬ den in dc Maria-slraet C 9 n° 8 Joufv Maria Bavid byzondere oud 87 jaren 11 maen¬ den geboren te Eirielghem woonende tc Brugge we¬ duwe van d'hcer Guilliclmus Neirinck overleden in de Stcen-stract D 20 n° 28 ArnoldusVan de Plassehe metser oudbl jaren geboren te Bcerncm woonende te Brugge echtgenoot van Maria Willems overleden in de Groene-straet D 7 n° 84 Catharina Re Haenc oud 5 maenden overleden in dc Kiok-straet D 17 n° 27 Hortensia Van Daele oud 20 maenden overleden in de St Jooris-straet E 7 n° 15 Melanic Vermeulen oud tO maenden overleden langst de Pottcrie-reyc F 8 n° 30 2 Philippus Van ilce zonder beroep oud 72 jaren gebo¬ ren te Watou aldacr woonende echtgenoot van Anna Van den Berghc overleden in de Bouverie-straet C 5 n° 53 Rosalia Anracdt oud 5 jaren overleden in deRoopeerd- straet F 6 n° 63 Mathildc Blondecl oud 19 maenden overleden in het West Gliistelhof E 16 n" 58 Josephus De Grande schapwagter oud 49 jaren gebo¬ ren te St Andries woonende tc Coolkerke ongehuwd zoon van Alexander by Anna De Clerek overleden in den Nieuwen Gcndwcg D 11 n° 51 3 Catharina Van Hullebusch oud 10 dagen overleden in de Maria-slraet C 9 n" 8 Augustus Van den Brando oud 6jarencn half woonende in de Mocr-straet overleden langst den publicken weg Maria Vcrinecrsch kantwerkster oud 67 jaren geboren tc Ichteghcm woonende te Brugge Schaerc-stract B 7 n» 27 in liuwclyk met Carolus Vcrleyc overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 4 Petrus Negge werkman oud 57 jaren geboren tc Hoog¬ lede woonende tc Tiiourout ongehuwd zoon van An- tonius bv Catharina Steens overleden in dc Werkhuys- stract C 14 n° 100 Francisca De Man kantwerkster oud 64 jaren geboren en woonende te Brugge Schaere-slraCt n" 24 weduwe van Petrus Ceuniuck overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Petrus Rvekehusch soldact by het id' eskadron van • het l c regiment kuirassiers in garnizoen tc Brugge oud 20 jaren geboren tc Merckcm cn er woonende ongehuwd zoon van Petrus by Maria Dc Man over¬ leden in de St Jooris-straet E 7 n"27 Anna Verschelde kantwerkster oud 78 jaren geboren cn woonende te Brugge cchtgenoole van Thomaes Der- poorter overleden in de Kalvariebcrg-str EU n° 7 18 Geboorten BEKENDMAKINGEN Den Notaris DE BUSSCHERE resideereride te Brugge is nu woonende iu de Wolle-straet B 16 n° 88 Veraiiderme van Woonst mmmm mm smm Voorheen Herbergier tc Caprrckc Heeft de eer het Publiek kenbaer te maken dat hy zich komt inCt er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Maen inde Picdikheeren-straet te Brugge alwaer by zoo als zyne voorzaten goede ingerichte Logier-plaetsen beeft en Slalluigen voor een dertigtal Peerden Den Dynsdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos zoo als hy gewoon is met zyne Diligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken Men presenteerd uyt er hand te verkoopeu NEGENTIEN SCHOONE CANARIE VOGELS voortskomeude van de kwee- kery van den lieer Charles De Vos liefhebber alhier Voor¬ melde Vogelen zullen kannen gezien worden den Macndag 8 november van 's morgens ten 9 uren in de estaminet l'Amilié op de Groote-Markt bewoond door sieur Laureyns Men gclieze het voort te zeggen VERKOOPING VAIT Mutsen en II BRUGGE Zaterdag 6 November 1847 ten 5 ure namiddag in den Gouden Arend Muntc-plaets te Brugge INSTEL VAN 1 " Een HUIS aen de noordwestzyde van de Lange- straet A 10 N° 81 Bewoond door Sr Joannes Maertens 2." Een HUIS en Herberg genaemd het Zwacntje in de Oyevaert-straet B 10 N° 42 Bewoond door Ilenn Ameye 8." Tien WOONUUISKENS nevens elkander staende nevens voorgaendc B 10 N.°* 42 2° a 42 19° en 43 Bewoond door Joannes Bicier cn andere 4.° Vvf HU1SKENS nevens eikanderen in de Balsem- boom-straet B 10 N.°" 41 19" a 41 23° 5." Een BOEYE en Erveken daer nevens PRÉPARATOIRE TOEWYZING 6." Een HUIS in de Noordzand-straet D 1 N* 86 Bewoond door Dc Mettrc Ingesteld 3000 francs 7." Een HUIS in de Pottemakers-straet E 4 N.° 29 Bewoond door de weduwe Scballoigne 8." Een HEESTER in de kleine Kuiper-straet by de Laene D 9 N.° 65 Breeder vermeld by plakbrieven te hekomen ten Kan- toore van den Notaris J CLAERHOUDT te Brugge cyfers uyt zyncn zak nemende cn doorbladerende zegde hy lot Haliday « Den datum welken gv opgeeft komt gelyk met den datum cener soortgelyke gebeurtenis die my aen- gact maer de byzonderheden der beyde verhalen zyn tot dusverre verschillend dat er my nu niets meer overblyft dan te gelooven of dat gy u vergist of dat gy tracht van die gelykenis gebruyk te maken om andere pligtigen te bc- vevligcn » Haliday verzekerde dacrtoe geenc de minste redens tc hebben en bleef' pleglig zyne bevestigingen staende houden Dan leyddc den racdslieer hem mede naer dc gevangenis van Toolbooth waer bcyden cenc gchcymc saemenkomst met den veroordeelden hadden Haliday bctigte Lindsay opent- lyk van cene moord gepleegd tc hebben op eene plaets cn een tydstip welke hy met onwankelbare zekerheyd aenduyd- de maer den veroordeelden loochende alles met verachting Dan vcrklacrde Haliday dat liet volstrekt vruchteloos zou¬ de wezen het misdryf langer te loochenen daer hy zelve dc moord met ccne afschuwelyke koelbloediglieyd had zien bedryven in liet bywezen der dochter van Gabriel Johnston die het verloog aenstaerde en met eene lamp verlichtte « Zwyg ellendeling sprak Lindsay met eenen honen- den grimlach op dc lippen want gy weet niqt wat gy zegt volgens uweygen verhacl hebt gy slechts het hert van ccncu lafacrd wacrom als gy my cenen officier hebt zien ver¬ moorden zyt gy hem geenc hulp komen bieden — Dan kon ik den krygsman niet meer redden her¬ nam Haliday met bcdaerdbeyd en ik achtte het voorzigtiger my niet zonder redens in dit bloedig avontuer in te wikke¬ len — Gy bekent dan deed den racdslieer bemerken u dien nacht in de hut bevonden tc hebben van Johnston — • Maer al ware ik er geweest wat deert het u riep den gevangenen uyt cn van welk belang is het voor my Doch spreken wy daer van niet meer want ik zweer dat geen enkel woord van die gebeurtenis door my zal geopen- baerd worden zoo lang ik op deze wereld ben.» Hierop verlieten bcydcn den veroordeelden en den racds¬ lieer leydde Haliday in een appartement vanParlinmentstrect waer zy eenen kranken man opeen bed uytgestrekt vonden Na gevraegd te hebben hoe den zieken zich bevond sprak Gilmoer tot hem « Ik meen den jongman ontdekt te hebben welken gy in dc hut van liet gebergte ontmoette — Geernc gaf ik de helft van hetgeen ik bezit op dat gy waerhevd zoudet spreken zegde den zieken Wie is hy waer is hy — Zoo ik niet in myne gissingen bedrogen hen bevind hy zich in de Tolbooth-gcvangcnis met een doodvonnis op VERKOOP/AKI STEDÉflUÏS IN DE WOLLEN-STRAET TE BRUGGE Op Dl NSDAG 9 November 1847 en volgende dagen VERKOOP ING van alle soorten van Meubelen Menagic-Goederen Spiegels Y'zer Schouwen Menageren en Stooven Bedderyen Mans- eu Vrouw-Kleederen Juweelcn Goud- en Zilverwerk alles breeder vermeld by plakbrieven Op gewoone conditiën betaelhacr ten hantoorc van l CRUL TELLE Deurivaerder en Zaehwacrnemer in voor¬ noemde Verkoopzael iÏEFIMTIVË TOËWYZIXGEN ZONDER UYTSTEL TE BRUGGE Op zaterdag 6 d *i november 1847 ten 3 uren namiddag ter afspanning den Jambon in de Spanjaerd-stract te Brugge van A Een YVOONIIUYS dienende x-oor NVagcnmakorjc met verder Bouwgerieven benevens II 0-10-76 C Erve onder grond van gebouwen Boomgaerd en Hovenierhof in Dudzeeie- dorp by kadaster sectie D u.°" 227 deel 225 eu 226 Om aen het gebruyk te komen met mey 1848 Ingesteld 3.600 francs B H 0-10-91 C BOUWGROND en HOVENIERHOF met eene Houtboey noord tegen liet voorgaende by bcropcii ka¬ daster sectie D deel n°* 225 en 26 Om aen het gebruyk te komen roet Kersdag narst Ingesteld 1.350 francs C Een YVOONHUYS met Slal en verder gerieven cn H 0-4-90 C Erve onder grond van gebouwen cn Hovenierhol' in hetzelve Üudzecle weynig zuyd van het voorgaende by kadaster sectie E n°" 784 cn 783 Gebruykt door den eygeuaer tot mey 1849 tc 60 francs 's jaers boven alle lasten.' Ingesteld 1 530 francs D H 0-8-25 C LAND west aen het voorgaende bv ka¬ daster sectie E deel n" 788 bis Gebruykt alsvooren tot 1 October 1848 te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 350 francs E H 0-8-1 1 C LAND noord tegen het voorgaende by kadaster zelfde sectie cn deel n° 783 bis Gebruykt alsvooren te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 360 francs Begt van accumulatie TJÏ LieeEWEGtlE Op dynsdag 9 november 1847 ten drie uren namiddag in het Gemeeute-huys ten dorpe van Lisseweghe van 1° Een HUYS van twee Woningen met Boey tegenwoordig dienende voor Wagenmakerie en H 0-4-32 C Erve in Lisse- weghe-dorp bekend by cadaster sectie C n°' 149 150en 154 Gebruykt tot mey 1848 te fr 152-37 ct 's jaers laste vry Ingesteld 1,050 francs 2" Twee aen elkander houdende WONINGEN nevens de voorgaende en H 0-4-20 C Erve in Lisseweghe by cadaster sectic B n"' 151 152 en 153 Gebruykt de eene tot mey 1863 te 70 francs 's jaers bo¬ ven de lasten en de ander lot mey 1848 te fr 65-30 ct 's jaers \ry van lasten Ingesteld 1,100 francs En 3° eene alderbeste partie ZAEYLAND gelegen als voo- ren noordoost van liet dorp groot H 0-44-40 C by cadaster sectie B n° s 423 en 425 Gebruykt tot Bavo 1849 door Carel Claus te 50 francs by jare boven de lasten Ingesteld 1 500 francs Met regt van accumulatie Breeder aengebaeld by affichen te bekomen by den Notaris KETELE te Oudzcele Te Pachten Een IIUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet seclie D 21 n.° 22 tc Brugge alsnu be¬ woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge den bals cn er blyven hem slechts wenige dagen tc leven Maer zeg my eens broeder zoudt gy hem kunnen herken¬ nen of herinnert gy u slechts mocyelyk zyncn persoon — Helaes ik verloor zooveel bloed uyt mync wonde dat ik in bczwymingviel cn schier vreemd wierd aen heigenè rondom my geschiede zoolang hy by ray bleef Alles wat ik xvcet is dat dien jongman eenen held moet zyn cn gy nivncn broeder gy moet hem redden welk ook de misdeed zy waerom hy thans gevonnisd is — Hy heelt zyn leven in dc wcegsehacl gebragt tegen de wetten zyns lands cn hy moet sterven met zyne nicdeplig- tigen — Neen hy zal niet sterven hernam den zieken met geweld of dan zal ik in zyne plaets sterven — Bcdaer uwe acndoening broeder cn lact my voor de zaek zorgen Ik meen dat mynen invloed niet vruchieloos *c- wcest is om liet leven van dien lieer tc behouden en bv wees Haliday aen cn zelfs dat van ccnige anderen indien ik zooveel belang stelde in hun lot het is dat ik vermoedde dat hunne bende dengenen of degene behelsde jegens wje gy u crkentelyk tc toonen hebt Maer ik verzoek u aen hem die my verzclt de waerheyd bekend tc maken nopens de gchcymvollc gebeurtenis welke hy by woonde zonder ze tc begrypen » Wordt voortgezet-
Gazette van Brugge 5/11/1847
pagina 4 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item