Back to top

Gazette van Brugge 5/11/1847 pagina 3 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
9M hier een notarisklerk met cenc jonge juffer getrouwd Des avonds na de bruyloft was liet jeugdige paer per spoortreyn Laer Brussel vertrokken Te Mechelen aengekornen zynile irad den bruydegom uvt de diligeneie om cenc beboette te tc voldoen maer eer dat by er wederom kon in slappen liet zich de trompet des conducteurs hooren en den treyn was reeds in vollen rvd Den jongen man kost wat aost zvne bruvd willende vervoegen sprong dadetyk in eene vV'ilante en reed naer Brussel denongelukkigen yldede dood te^gemoet Er hecrscble namclyk dien avond een dikke mist en den voerman in de duysternis verdoold gerackt meenende de brug van Laekcn over te ryden stortte met peerden al in de vaert Den ongclukkigen klerk is daer ver¬ dronken benevens het pcerd maer den voerman volgens oenen schryvcruyt Brussel zou gered zyn Den toestand dei- arme bruvd baren bruydegom angstig verbeydende en zyn trcuri uiteinde plotseling verne mende laet zieli beter be¬ halve dat hier eene buytcnlandschc mogendheyd hulp en bescherming moet vcrlecncn Maer dezen bemiddclaer kan Rusland niet zyn dat te ver ligt en den grickschen gods¬ dienst belydt -/noch Engeland dat Protcstanseh is en slechts geld en schepen kan geven noch Oostenryk wacrtegen Italiyii 'opkomt Alleen Frankryk dat met zooveel genegenheid voél Ralien bezield is kan en moet luyde en openhertige bescher- ming op zich nemen van een italiaensch bondgenootschap Deze redeneering beeft den lieer de Lamarlinc met de hem eygenc wclsprekcndlicyd ontwikkeld ENGELAND — Londen 5 november Men zegt dat de redevoering voor de opening van bet nieuw parlement den 23 dezer maend door de koningin zal uvlgesprokon worden na dat liet parlement zul mgciigtzyn ter beseffen dan bescbryven Eergisteren overleed hier na eene korte maer smerte- lyke ziekte den wel edelen lieert d'Hunis-Van den Rrocek burgemeester van Capellcn en ridder van de Gulden Spoor • • ■ ■ ongeschoeyd door de kamer Hy bad liet ongeluk gehad geworden gHuiidc op eene naeld te trappen welke hem in de voet¬ zool was blyven steken ten gevolge waervan zich eene ont- stckingin het heen had verklaerd Den lieer d'IIanis-V an den Rroeckwas slechts 57 jaren oud Den heer G Smekcns directeur van het hulpkantoor van liet Bureau Central des Assurances Maritimes een in zyn vak bekwaem' man is eergisteren aen eene Jangc c » smertclyke ziekte in den jeugdigen leeftyd van 3a jaren overleden — Deinstructie omtrent cenc talrykc dievenbende welke zich sedert maenden in ons arresthuys bevindt is eyndelyk voltrokken Een-en-twintig persoonen waren als daders ol' nicdepligtigen van twintig verschillende diefstallen met verzwarende omstandigheden vervolgd Onder deze misdaden behoort de gruwzame roovery te Zocrsel gepleegd Zeer waerschynlyk zullen alle deze zaken tc samen eene geheele serie van dén nacstkomendcn ziltyd van ons hof van assisen vervullen — Den Belgischen drymastcr Emmanuel is gisteren op sleeptouw van den stoomboot Antwerpen dc rivier algezakt Men weet reeds dat dit schip naer Batavia Singapore en Manilla is bestemd Gedurende de vcrloopene maend octobcr zyn uyt zee in de haven van Antwerpen aengekornen 211 schepen te weten 22 belgische 7 fransebe 1 amerikacnsch 42 en- gclsche 8 hollandsehe -19 dcensche 5 zweedschc 9 noord- sclie 26 banoversclie 15 pruyssisehe 33 mecklemburgsehe 2 oldenburgsche 3 oostenrykscbe 2 napolitaensche 2 Ramburgsclie 5 spaensehc 2 breemschc 1 brnziliaenscli 1 sardiniscli en 5 russische gezamentlyk uytmakende 3 3,451 tonnen of 159 tonnen per schip FRANKRYK — Parys 3 november Mevrouw de hertogin van Aumalc is dezen namiddaglangs den yzeren weg van Orleans met bare eerdamen en rid¬ ders "vertrokken om zich naer Algiers tc begeven Eencn bedienden van het ministerie van buytcnland- sclie zaken aen liet kabinet van den lieer Guizot vastgehecht is den laetst verlopen nacht naer Zwitserland vertrokken Dc dagbladen bevatten thans het tweede gedeelte van het manifest van den lieer de Lamarlinc handelende over de politiek van Frankryk ten aenzien van liet buytenland In dil stuk waerop thans de algemcenc aendacht gevestigd is begint den redenaer met de mededceling zyner denkbeelden omtrent den toestand van Ralien De Lamarlinc doet regt wedervaren aen den hcrlevcnden publieken geest in dit land en aen de loffelyke poogingen van Paus Pius IX om hervor¬ mingen tot stand te brengen hy tracht echter met kracht te hetoogen dat het lieyl van ltalien de onafh'anglykheyd en eenheyd van dat scliiercyland niet van liet pausdom te ver¬ wachten is Te veel omstandigheden den aerd van het wereldlyk gezag der Pausen dc afwisselende pcrsoonclyk- hcyd der heklcedcrs van den H Stoel enz staen deze ver¬ wachtingen in den weg Evenmin kan men de hoop om enheyd en onaflianglyklieyd onder de itaiiaensehe Staten tc rengen van een der heheerschers dier Staten verwachten ^uyst deze vcelhcyd van Staten en verschillende lieersclicnde Jbêlangen maken dit onmogclyk De Lamartinc meent dier- DDTTSCHLIKD' Volgens den opgemaekten slaet bedroeg nu liet in de re¬ serve-gewelven der Petersburger vesting zieli bevindende fonds ecu kapitael van 115,678,595 roebels 19 kop zilver — Te Bcrlyn wordt een schoon Arabisch peerd verwacht dat den koning der bclgcn te Constantinopcl heeft doenkoo- pen — Ten gevolge der ontdekking van turfgronden die on¬ langs in Stiermarken Oostenryk beeft plaets gehad is men aldaer onmiddelyk op liet denkbeeld gekomen om de loco- inotiven met turf in plaets van met steenkolen te stoken welke proefnemingen volkomen gelukt seliynen — Het polen proces gaet ten gevolge van den onvermoey- den yver van het geregtshof van Berlyii thans met zoo snelle schreden vooruyt dat wanneer er gcenc byzondcre omstan¬ digheden gebeuren reeds in dry weken dit groot drama kan ten eynde loopen Den uytslag zal niet lang naer zich doen wachten daer liet geregtshof over het schuldig of niet schul¬ dig der acngeklaegdcn noodwendig dadelvk na de sluyliug van elke zitting zal beslissen Slecht ten aenzien van enkele beschuldigden wier zack wegens hunne ziekte niet kon be¬ handeld worden zal de uytspraekt nog niet kunnen plaets hebben TYDINGEN UYT 1TAL1EN Tc Roomcn heeft den 15 ocloher des avonds wederom eene groote demonstratie onder het volk plaets gehad om zvne vreugde aen den Paus te betuygen over liet uytgeveer- digde besluit betreffende den staetsraed Dezen plegtigen optogt naer liet Qnirinacl was welligt nog belangrykor dan de vorige koeren De menigte droeg de vaendels der onder- schcvdcne provinciën en ontving den zegen van den Paus die op zyn balkon stond Toen het vacndel van Ferrara voorby den Paus trok hief deszelfs drager de woorden aen Hcyligen Vailer verlost ons van de vreemdelingen welke grootelvks tocgejuycht wierden Den gracf Pietro Fcrretti broeder des kardinaels stacts-sekretaris beeft een ontwerp van budjet gereed gemarkt hetwelk de notabelen by hunne eerste vergadering zal worden voorgelegd De kloosterordcns zullen jaerlyks voor 500,000 kroonen in de staetsinkomstcn moeten bydragen Men heeft tydingen uvt Napels tot den 17 octobcr laetst DeEngelselie vloot was op de Sietliacnsclie kusten niet gezien geweest Koning Ferdinand hleel voor de verzoeken zyner onderdanen den doovcman spelen en men zegde dat hv dacrin wierd aangemoedigd door Oostenryk en Rus¬ land In afwachting dringt het misnoegen in alle klassen der bevolking en de gisting wordt algemeen Eene licvmelyk gedrukte proklamatie is te Napelsondcrde troepen verspreyd Oit is een adresvan liet volk aen liet leger waerby dit lactsle tot opstand wordt acngeliitst niet het doel eene constitutie te bekomen — Het Florentynsclic blad Patria meld dat Pius IX eenigc dagen te Subiaco moetende gacn doorbrengen den Koning van Napels heeft doen verzoeken in dicabtdy te ko¬ men welke aen de grenzen der Abruzzen is gelegen ten eynde met hem eene samenkomst te hebben maer den Koning zou acrsclcn deze uytuoodiging tc aenveerden din"- zonder dat ecnige concessien aen de party der hervor¬ ming verleend werden en zelfs zonder eenige uyterlyice lees¬ ten in de hoofdstadt welke achterwege bleven wegens de droevige tyding van hetoverlvdcn haers broeders den aerts- liertö" Frcderik Dc geruchten van eene verandering van ministerie en van noodigc hervormingen hebben geheel op¬ gehouden evenwel moeten de fransclic en engelsche gezan¬ ten en vooral de laetste yverige poogingen doen om den koning tot een meer vryzinnig stelsel over tc halen Op de vyf tcrcgtstellingcn tc Gerage is wederom eene te Messina "vol"d en er zyn nog meerdere te wachten Tc Cosenza cn Catanzaro hebben weder arrestaticn plaets gehad overal heerscht eene doffe stilte liet brievenverkeer is zeer onvey- li.r cn gcvaerlvk in de Abruzzo's cn Calabrie zucht de be¬ volking onder de policic-maetregelcn volgens welke alle herbergen reeds des avonds om zes uren moeten gesloten worden en op openbare plaetsen niet meer dan dry persoo- sooncn tc samen mogen spreken Volgens een dagblad van Lucca hebben te Carrara den 16 oetober ongeregeldheden plaets gehad Eenige jongelieden hadden den Pius zang gezongen en de kreten op de onal- lianglvkhcvd van Italiën aengelieven Plotseling was de ge¬ wapende inagt verschenen waerdoor de verwarring en den oploop slechts vermeerderden De soldaten gaven vuer waer¬ door niemand gedood werd maer een man uyt het volk hierdoor in woede ontstoken viel op ccnen dragonder aen cn doorboorde hem met zyncn dolk Men heeft verseheydene jongliedcn in hechtenis genomen cn in het fort van Massa gevangen gezet om naer Modena vervoerd te worden Indo stad hccrschtc nog steeds groote gisting ZWITSERLAND — Bern 31 octobcr Groot nieuws de onderhandelingen tusschcn den Land- da" cn het Sonderbund zyn afgebroken en op dit oogenblik moeten de vvandlykheden begonnen zyn Zie bier wat er gebeurd is Den 28 's avonds zyn de afgeveerdigden van 12 beele cn 2 halve staten in eonferencie vergaderd om te be¬ ramen over de vredcs-voorstcllcn des Sonderbuiuls Des an- derendaegs den 29 October zyn diezelfde voorstellen door den Landdag in openbare zitting beracdslacgd De zeven ai- zonderlvke kantons hebben deze voorstellen volgenderwyze uytgcbra"t 1.° Al de troepen aen wcèrskanten te been ge- bragt zullen onmiddelyk afgedankt worden 2." den Land- da" zal de zeven kantons van bet Sonderbund borg blyven dat hunne slactkundige cn godsdienstige vryheyd by de herziening van den bondsakt niet zal gekrenkt worden 3.° dc kwestiën der kloosters en der Jcsuiten zullen den zag men ze daer allen te gelyk aenteekeningen schryvcn Iiitussclicn kwam den gecstelykcn aen zyne laetste bede en maektc bv een gebaer op dat ook zy hunne hoeden zou¬ den afl ggen hetgeen zy deden Maer nauwclyks had den priester liet woord Amen uytgesproken tot slot van zyn gebed en dienst of al dc mannen van de groep lieten hunne mantels neervallen geladen pistolen en sabels uyt hunne gordelriemen nemende cenen hunner die zieli gcnerael Drummond deed noemen daegdc dacrop de gansclie verga¬ dering om zich over tc geven Een vcrschrikkelyk wanorder deed zich op Terstond wa¬ ren de lampen uitgedoofd en een aental aenwezigen vlugte- den langs het dak en gerackten weg in weerwil der gcwecr- scheutcn welke men hun tocstucrde maer den gecstelvken Mr Livingston cn elf persoonen wierden acngcliouden en gezonden naer Edimburg alwacr zy door den racd onder- vraegd cn vervolgens naer dc gevangenis gelcyd wierden Ondci de gevangenen bevond zich den heer Haliday bene¬ vens den jongman die hy in de keel van eenen ruyter had zien snyden Dien jongman was eencn heer Lindsay van Edimburg jongen student in heelkunde die de dochter van Gabriel Johnston beminde die in den slag van Pentland had gestreden en die zieli sinds dien verdokenhad Onbcschryf- lyk is het gejammer waeraen de broeders zich overleverden by het vernemen der tyding dat den heer Livingston hun Het nacmfeest der koningin van Napels ging den 15 voor¬ by zonder dc op dien dag verwachtte algemcenc kwvtschel- zoude ontnomen worden Niet aHecnlyk wierd den gecstelv¬ ken door zvne kudde bemind maer hy verdiende zulks ook Dc gedeelten zyner sermoenen welke men als bezwaren voorbragt bewezen dat hy met verhevene bcspraeklhcyd bcgaefd was Men vond gcluygen die by cede bevestigden eene oproeri¬ ge aciiroeping gehoord te hebben en eene levendige discus¬ sie ontstond in den raed nopens de straf welke een zoodanig misdryf tc wegc bragt 'S konings advokact vorderde eene veroordeeling tol de gallov doch eenigc vrienden welke den gevangenen in den racd had wisten eene verandering in ballingschap te verkrygen hy wierd dan uyt het ryk ge¬ bannen Zes andere beschuldigden tegen welke men niets hcwyzen kon ten zy dat zy eene vergadering hygewoond hadden wierden elk tot twee maenden gevang veroordeeld Haliday bevond zich onder dit getal De vyf anderen wierden veroordeeld om gehangen te worden aen het kruys van Edimburg den 14 december nadien en onder deze ongc¬ lukkigen telde men John Lindsay den man met het mes Zoodra dit laetste vonnis ui tgesproken was bewerkstel¬ ligde Haliday alle mogelykc middelen om eene hyeen komst niet Lindsay tc hekomen ten eynde eene verklaring te ver¬ nemen opzigtens het bnytegenwoon vertoog dat zich hy nachtc ten huyze van Johnston aen zyne oogen had voorge- dacn De gebeurtenis had tot dus verre op zyn gemoed ia- Paus ter beslissing voorgelegd worden Deze zeer redenma- ti"e voorstellen werden door de geivoonc meer derheyd der radikalen verworpen en na dat de afgeveerdigden van Lu- cern namens het Sonderbund in het protocol der zitting een p'rotcst hadden doen opnemen verlieten zy voorts de stad Daerna heeft den Landdag gedekreteerd dat al de kantons zouden uytgenoodigd worden hunne reserve-troe¬ pen te been te brengen cn marschveerdig te houden — Gisteren had den Landdag te beraedslagcn over eene kwestie belrekkclyk het kanton Ncuburg Dit kanton ver¬ klaerd hebbende dat het zyn kontingent by het bondsleger niet zoude voegen heeft de meerderheyd heslist dat het daertoe zoude gedwongen worden Zy heeft bevolen dat ei zes bataljons naer Neuburg zouden worden gezonden om liet gouvernement te dwingen maer misschien zal dit kan¬ ton nooddwangelvk met het Sonderbund moeten aenspaniicn Den bcsturingsraed van het kanton Bern in aenmer- kin" nemende liet te heen brengen van al zvne troepen heeft sedert den 28 oetober de uytoefening der burgerlyke en administrative regtsplcging doen opschorten Dcrgelyke maetregels zyn in de andere kantons genomen Men verneemt dat den Franschcn gezant gracf van Bois-le-Comte alvorens Zwitserland te verlaten aen liet Vorort gouvernement eene nota moet overhandigen ivaci in lioofdzakclvk gezegd ivordt dat den Zivitsersclien Land- da" voor zyn gouvernement niet meer bestaet Genoemden gracf schynt den draed van al de vredes-ondcrhandelingen te hebben gehouden wel niet opentlyk maer zoodanig dat indien er eene verzoening ware gevolgd het Fransch gou¬ vernement er zich de eer van zou hebben mogen aeni ekenen zonderde antwoorddclykheyd eens aenstools in tc loopen welke zich iverkclyk heeft verwezentlykt — Ben kolonel Dufour opper-kommandant van het hbe- racl bondsleger heeft tot hetzelve eene proclamatie gengt druk gemarkt dat liet schouwspel er van hem steeds voor de oogen kwam gccne hocgenacmde verkwikking kon hem beletten onophoudelyk een schoon mcysjc uyt de gebergten met een vrcugdclach op dc lippen en eene lamp in de haml by Lindsay te zien staen terivyl dezen zvne bloedige be- iverkin" volbragt Vooreerst bleef Holiday's mocyte vruch¬ teloos daer dc ter dood veroordeelden in cenc andere ge¬ vangenis dan dc zyne opgesloten waren cn de cipiers geens¬ zins zyn verzoeken in acht nainen Maer in den byzondcrcu raed bevond zich eencn raedsheermet name Gilmour wiens mcnsclilicvendlicyd tydens liet proces door Haliday bemerkt geworden was en aen wicn dezen te regt of by misgreep meende het leven verschuldigt te zyn Hy nam dus voor zien schriftclyk tot dien raedsheer tc wenden cn een gehoor van zvnen wegc te vragen om hem eene buytcngewomc euvcl- daed te openbaren hem tevens verwittigende dat indien li v niet spoedig zyne bekendmakingen kwam vernemen alle mogelvkhevd van onderzoek weldra een eynde zoude "cnomen hebben Den raedsheer begaf zich onvcrwyld naer de gevangenis cn Haliday openbaerde hem al de omstandig¬ heden ivclkc wy hooger aenstiptcn er by voegende dat den moordenaer zich in de gevangenis van Toolbooth bevond eene veroordeling ter dood ten laste hebbende Raedsheer Gilmour scheen ontroerd cn verbaesd tc zyn by hcl'TCiQCtuca van 't vcrhacl cn een boekje met nolus en ■ ■ v]
Gazette van Brugge 5/11/1847
pagina 3 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item