Back to top

Gazette van Brugge 5/11/1847 pagina 2 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
"vervoer der granen op die rivier zal geschieden zoo by liet op cn afvaren zonder belemmering en vry van alle taxen KRACHT DER GEWOONTE ■in de Observations in Natural History door Leon Jenyns onlangs te lonüen uytgekomen vindt men de volgende be- langryke byzonderiieden aengaende de kracht der gewoonte by de dieren ■ Zekere dame ovelke in de nabyheyd van een dorp woon¬ de had voor eenige jaren oenen geliefkoosden Sehotschcn dashond welke haer overal vergezellende ook de gewoonte had hetrytuyg te volgen dat haer alle zondagen 's morgens naer de kerk bragt In zekeren zomer was do dame met hare familie gedurende verscheydene weken van buys en liet haren hond achter Desniettegenstaendebleefden hond voorl- gaen met eiken zondag morgen op het gewoone uer van buys naer de kerk te galopeeren zoo dat hy o]> behoorlykcn 'tyd dat de dienst begon aenkwam Nadat hy een korten tyd op het kerkhof gewacht had zag men hem rusten en moede¬ loos naer huys terugkeeren Den afstand van het buys naer de kerk was dry mylen en te ver dan dat men gewoonlvk het luyden van de klok kon hooren Het was dus vcrmocde- Ivk een uylwerkscl van de kracht der gewoonte in verecni- ging met eenige herinneringen welke in verband stonden niet de bezigheden en de beweging der liuyshouding op dien byzonderen dag der weck Dezelfde dame verliaeldc cene andere anecdote van gelyke aerd als de bovenstaende maer nog zonderlinger Deze had betrekking op eenen poedelhond welke toebehoorde aen eenen heer in Chcshi cn niet alleen gewoon was met zyn heer mede te gaen naer de kerk maer óók gedurende den dienst bedaerd in de bank bleeft zitten yn zulks deed of zyn meester mede ging of niet op zekeren zondag was de afdamming van cene waterplas in de nabyheyd doorgebroken en de gehcelc weg onder water gezet Het volk was ten gevolge niet zeer talryk en bestond slecht uyt eeni¬ ge weynigen welke nvt de nacst by zynde wooningen waren gekomen maer van het gezegde heerenhuys was er niemand De gcestelykc had aen de dame verteld dat terwyl de psal¬ men gezongen werden hy zyn vriend den hond zachtkens de kerk zag inkomen geheel druypnat daer hy een kwaert- myl ver door het water gezwommen had om naer de kerk te gaen Hy ging bedaerd in de gewoone bank zittenen bleef er tot dat dc godsdienstoefening afgeloopen was Dc graenpryzen zyn op de versehillige markten van Bel- gien deze week wederom aenzicnlyk gedacld Op dc markt van Veurnc is de tarwe van 20 tol 51 frs verkocht geweest en óe rogge van 18 tot 19 1|2 frs De voorledenc week was den prys der eerste graensoort van 26 tot 32 frs en die der rogge van 17 tot 20 frs — Eergisteren heeft te Gontbruggc een tweegevegt plaets gehad tussohen den genaemden Amand Renodcyn en eenen Officier van het derde linieregiment den eerstgenoemdeu is een kogel het hert doorboord hebbende ter plaets dood gebleven De gelUygen Waren enkelyk twee soldaten die onmiddclyk na de gebeurtenissen de vlugt genomen hebben Den officier heeft zich aen de justicie overgeleverd — Dynsdag om zeven uren en half des morgens heeft men uyt de Langereye aen de Snaggacrtsbrugge gevischt het lyk van Augustus Yan den Brande oud 6 jaren geboren en woonende te Brugge in de Moerstraet Dit kind was den 1 3 October lcslleden des avonds om 6 uren bezig met vis¬ sollen aen het water loopeiidc agter zync woonst er in ge¬ vallen en met den stroom weggcvlot De moeder van dit kind is gisteren in het kraembed gekomen en bevind zich in eenen be d e it k e 1 y k e n t ocs t a n d — Op Allerlicyligendag is ter gemeente Lophem eene be- wecnclyke dae.it voorengevallen Den ontvanger der static aldaer Karei Yserbvt heeft den genaemden Slock garde der exccnlriquc ter zelve gemeente zoodanig mishandeld dat hy zync hand gebroken heeft en dat indien men er niet Ingekomen ware eenen doodslag had kunnen geschie¬ den Skiek is het li Olissel toegediend Men verteld vcr- scheyde oorzaken lie zouden kunnen aenleyding gegeven hebben tot deze inisdacd Ondcrtussclien is een regterlvk onderzoek ingespannen — By koningiyk besluyt van den 23 October laetst wordt den beer Riquier burgemeester van Gibecq van zync functien algezet om den arrondisscments-commissans schril'telvk be¬ ledigd te hebben en wegens tairvke contravention inde re¬ gisters van den burgerlyken stand — By koningiyk besluyt van den 23 October laetst wordt trof zync oogen hy naderde deze met voorztgtigbeyd vree zende op nieuw een schouwspel te moeten zien gelyk hetgc- nc van daegs te voren Echter naer mate hy nader kwam hoorde hy eenen trcffenden zang van psalmen zyner kerk Nooyt kwam een aengenamcr geluyd zyn gehoor streelen zelfs niet als hy ongestoord dc plegtighedcn zyncr geloofsbe- lydcnis bvwoonde Met verhaeste stappen begaf hy zich naer het punt ahvacr het gezang aengcheven wierd en tot zyne groote voldoening vond hy er den godvruchtigen Livingston den goddclyken dienst celebrerende in eene verlatene schuer op bet domeyn van Stz.ipper-Field in het midden van talryke crnstvóllc cn aendachtige toehoorders die allen met ontroe¬ ring bet sermoenen de bede van den minister gehoord hadden Na de plcgtigheyd wenschtc Haliday den geestelyken ge¬ luk over zyn sermoen hem tot slot ootmoedig biddende dat hy in 't vervolg zyne kudde niet zouberooven van den troost zyner tael die hun gemoed op eene zoo treffende wyzc had opgebeurd Den goeden man verwiiligdc in den wensch van al de aenwezigen en beloofde eene bycenkomst op de zelfde plaets tegen den volgenden nacht Haliday die sindts lang den predikant kende verzelde hem naer zyne wooning onder wege redekavelende over de onbeylen hun noodlots onder andere vertrouwingen'maekte Haliday hem bekend met hetgene by door de vcnsler 'dcr den beer Coyert van zyne functien als burgemeester van Eorges afgezet om in zyne hoedanigheyd van officier van den burgerlyken stand geld ontvangen te hebben voor akten die kosteloos moeten afgeleverd worden — By koningiyk besluyt van den zelfden dag wordt den beer Willam schepen van Forges van zyne functien afgezet ten gevolge van gegronde klagten tot zynen laste ingekomen — - De koninglykc akadeinie van geneeskunde is den 30 en 31 october te Brussel onder de voorzitterschap van den heer Vleminckx vergaderd geweest In de laetste dier zittingen heeft den lieer Francois cene geschiedkundige lofspraek over den belgisehen anatomist Verheven uytgesproken Op het eynde der zitting heeft den voorzitter lezing gegeven van het programma der vraegpuntcn door de akademie voorgesteld — Den heer Mathieu bestuerdcr der akademie van schoo- ne kunsten te Leuven heeft in de kerk van Corbeek-Dyle een hoogst gewigtig gedenkstuk voor de belgische kunstge¬ schiedenis ontdekt Het is eene schildery bestaende uyt zes pancelen cn de legende van S Steplianus verbeeldende Dit schilderwerk dagtcekcnd van het eynde der XIV s eeuw — De ministfers van binrvenlandsche zaken en van justicie hebben aen de bestendige deputatien 'van de provinciale ra¬ den eene circulaire gezonden nopens de plactsing en de we- deraenlegging der penningen der gemeentens der godshuy- zen der bureelen van weidadigheyd en andere openbare ge¬ stichten — Wy hebben zegt dc Gazette van Gent eenen brief van eenen onzer geabonncerdcn ontvangen klagende over de veelvuldige velddicften die er thans gepleegd worden en over de straffelooslieyd waer in deze dieven verkeeren of ten minsten over de te zeer weynige straf die hen ongelegd wordt « Een twee of dry dagen gevang is al wat er den pligtigcn gegeven wordt zegt den schryver en nauwelyks is hunne straf volbragt of zy beginnen op nieuw » Hier uyt trekt hy het gevolg dat de strai' te gering is en brengt tot staving van zyn gezegde het voorbeeld van Holland mede ahvacr men van gecne velddicften hoort en dit wel om re¬ den volgens den schryver dat de wetten aldaer op dit stuk veel strenger zyn — Ilet is inderdaed pynelyk van dc vruchten van uwen arbeyd beroofd te worden — • maer of hier van de hecrschendc ellende of dc te beperkte straf de oorzaek zvn is te raden Zeker is het dat Holland niet in eenen zoo cllcndigen staet verkeert en hy gevolg de dief- ten min talryk zyn Dit verhindert niet dat de eygendommen moeten beschermd blyven — Men schryft uyt Rysscl van den 2 november Gisteren rond middag heefteen waggon van het bel— gisch konvooy naer Rysscl tusseben Wasquelialle en de oude statie van den Gouden Leeuw vuer gevat Dit voertuyg was schier geheel met vlas cn garen beladen Een groot gedeelte dacrvan is verbrand of zoo beschadigd dat liet niet meer kan gcbruykt worden Overigens zyn er geen ongelukken liioiy te betreuren — Men leest in den Echo Agricole een Paryscb week¬ blad byzonder aen den landbouw toegewyd De zaeytyd is byna overal bestendig door het weder begunstigd geweest ook is men algemeen over den uytslag dezer gewittige ver- rigting voldaen Het graen schiet goed op en sehynt zeer kloek Deze omslandigheyd gevoegd by dc nadering des be- taeltyds heeft vele landbouwers hunne granen ter markt doen brengen Ten gevolge dacrvan is de daling der graen¬ pryzen voortgegaen en luydens de ingekomene berigten zal zy ook spoedig niet ophouden want de zolders liggen vol en ie houders achten zich gelukkig wanneer zy de loopende pryzen kunnen bekomen — Gisteren heeft het hof van assisen van de Seine den tandemecstcr Aimé Lainè dcNervers veroordeeld tot zes jaren dwangarbeyd en 13 000 franken schade-onkosten als schuldig verklacrd aen aenslag op de eerbaerheyd van een minderjarig meysje en van een 28-jarig mcysje door middel van etherbedwelming — Een gewezen koopman te Glascow Schotland isdezer dagen overleden na zyn leven voor 30,000 pond st 730,000 frs ten behoeve zyner weduwe te hebben doen verzekeren Dry juffers zichelk voor weduwen des aflyvigen uytgevende en van hem kinderen hebbende maken te ge- lvk acnsprack op deze som welke bet beste deel der erfe¬ nis uytmackt alle dry bezitten eenen huwclyks-akt in be- hoorlykeu vorm ondcrteckend door den Anglikaenschen geestelyk Zy bewoonden dry verschillende kwartieren van Glascow en dc aflyvigen gingbcurtclmgsvyftien dagen in elk wooning van Gabriel Johnston had gezien Zulks vernemen¬ de betuygde het gelaet van den geestelyken eene levendige droefheyd cn in hittere bewoordingen gaf hy lucht aen zyne verontweerdjging tegen de boosaerdigheyd der tyden die behalve eene door zich zeiven vcrachterlyke misdacd dacr- enboven eene nieuwe oorzaek van haet en wraekzucht tegen zyne rampzalige broeders had doen opryzen Eyndelyk om grooter ongelukken te voorkomen zouden zy's anderdaegs by het krieken van het daglicht zich ter plaets begeven en indien zy zich wel konden overtuygen van de wezenlvk- heyd der inoord zouden zy dc eersten zyn om ze by 'tgeregt aen te klagen en de pligtigen te doen straffen Ten gevolge dezer besluyten gingen zy van den vroegen ochtend eenen der oudsten der kerk van Mr Livingston te rade nnmolyk William Tankin en alle dry rigteden zich naer Johnston's huys om iets stelligs te vernemen nopens de oorzaken en omstandigheden der moord maer by hunne komst vonden zy dry gewapende mannen die bun den weg afsneden noch beloften noch bedreygingen noch zelfs de bcspraekthcyd van den minister konden ze eenen duym doen wylcen Te vergeefs zegde Mr Livingston met welk heylig ambt hy bekleed was te vergeefs sprak hy van zyne oude vriendschap jegens den meester van den huyzc cn verzekerde hy dat hy even als zy dc goede zack toegedaén huyshouden doorbrengen De kwestie welk huwelyk bet eerste is gesloten zal doordc vertooning van de registers der parochiën ligt kunnen bewezen worden maer dan zal nog te beslissen blyven de vraeg aen welker zyner dry huysgezin- nen den geassureerden heeft vermeend bet regt over te laten zyn opgevuld met berigten langer dan voorbeen al¬ om het bedrag der assurancic in te zamelen — De Silesische dagbladen van overstroomingen door den O lei' te weeg gebragt waar¬ door dc pus bezaeyde velden zyn onder water gezet of afge¬ spoeld — Tc Ileirichau een landgoed in Silczië hetwelk aen den koning der Nederlanden toebehoort worden zeer uvt- gebreyde bouwingen ondernomen hetgeen aenlevding geeft tot het gerucht dat den doorluelitigcn eygenacr liet voorne¬ men beeft dik wy Is of ten minste daer te verblyven — Het is bekend dat de Hudsonsbney-kompagnie in july 1846 eene expeditie uytzond van 13 persoonen van het fort Churchill iri Hudsonsbacy onder het bevel van doctor J Rae ten eynde bet noch onbezochte gedeelte van de Noordpool- kust aen den noor-oostclyken boek van liet Amenkaensche vaste land op te nemen Deze expeditie is thans teruggekeerd na den gclieelcn weg van Lord Mayorsbaey van sir John Ros» af tot eenige mylen van de straten Fury en Hoela toe te heb¬ ben afgelegd en beeft aldus bewezen dat sir John Ross juyst gezien had toen hy verklaerde dat Boothia Felix een seliier- eyland was — Dc officiële opgaven over den voortgang van den cho¬ lera bevatten de volgende bvzonderhedeu Te Moskou zyn van den 30." september tot 19 oetobcr 222 persoonen door den cholera aengetast en 66 daeracn gestorven In Tula en bet gouvernemen van dien naem maekte de ziekte slechts wey¬ nige offers even als in het gouvernement N'sninowgorod Heviger woedde zv te Kassan hier werden van 17 septem¬ ber tot 5 october 174 persoonen ziek en stierven er 84 In het gouvernement Riazan zyn geenc gevallen en in Simbirsk slechts weynige gevallen voorgekomen Alleen te Samara woedde de ziekte lievig daer er 30 persoonen dagelyks stier¬ ven In verscheydene andere gouvernementen en te Kertch had de ziekte nagenoeg opgehouden lil liet land der Don- schc Kozakken woedde zy tot den 2 " october vry lievig Buytendien is zy uytgebrokenin de gouvernementen Oren- burg Kiew Waldaï en Nowgorod BnussEi 4 november De ministers van binncnlandschc zaken en justicie ko¬ men aen de bestendige deputatien der provinciale raden eene circulaire te zenden om haer te verzoeken al de gemeenten bureelen van weidadigheyd godshuyzen kerkfabrieken en andere soortelyke instellingen uyt te noodigen 1 al de buvtenlandsche fondsen welke die instelingen bezitten te verkoopen 2,° de sommen op te halen welke zy in do spaerbanken cn ten laste van verschillende maetschappven bezitten 5.° alle lince hecohiUbanpe knpllnlen te liestejlen tot" liet acnkoopen van nationale fondsen en vooral rykskasbons 4.° de belgische obligatiën aen toonder te doen veranderen in opschryvingen by name 3." eyndelyk de ningtiging om gelden in buy tenlandsehe fondsen te bezetten zeer zelden en iu gansch byzonderc omstandigheden te verleöncii De rykskasbons welke de genoemde gestichten zich zouden willen aensehaffen zullen uytgegeven worden op naem van het gesticht en niet aen toonder Daarenboven zal er uytdrukkelyk op vermeld stacn dat de voorafgaande niag¬ tiging der bestendige deputatie van noode is oin het beloop dezer bons te ontfangen of er do negoeialic van te be¬ werken — Men verneemt dat het'geschil hetwelk tusschen den minister van binncnlandschc zaken cn den gouverneur der provincie Namen was ontstacn komt te worden beslisd Den baron d'Huartis afgesteld en zal zyne regtcn tót een pensioen mogen doen gelden Ily is vervangen door den baron Ad Devrière gewezen arrondisscments-koinmissaris te Brugge oud-gezant van Belgian in Denemarken en Portugal — Den beer Armandde Perceval gehecht aen het gezant¬ schap van Belgiën te Parys is door den koning der Fran- schcn benoemd tot ridder van het Eere-Legioen — Het standbeeld van Vesalius is voltooyd het zal bin¬ nen vyfticn dagen te Brussel aenkomen cn dadelyk op zyn voetstuk worden gesteld — — r u > -S»QSS-C S— i— ANTWERPEN 4 november Een verscbrikkelyk noodlot komt twee liiivsgezinncn de¬ zer stad in rouw en droefheyd te dompelen Eergisteren was was onverbiddelyk waren dn schildwachten en als den geestelyken herhaalde dat hy zich gelukkig zoude achten zoo zy slechts een woord aen Gabriel Johnston zelve zeggen inogt schudden zy het hoofd zeggendedat zy nooyt Gabriel John¬ ston zouden wederzien De wachters eyndigden met de be¬ zoekers te noodigen om zonder toeven te vertrekken nvt vrees dat er hun iets slechts zoude overkomen de dry rampgenooten eyndigden niet op hunne stappen terug te keeren en de zaken in de gesteltenis te laten wacrin zy ver¬ keerden het is aldus dat deze geheymvolle znok gedurende eenen geruvmen tyd inde vcrgetelhcyd begraven bleef dewylwy niemand ooyt van dezelve hebben hooren spreken Den tyd verliep en de verdrukking der niet conformisten vermeerderde onophoudelyk maer al de 'vervolgingen strek¬ ten slechts om hun nog meer prys te doen hechten aen hnn geloof en aen hunne gebergten Eyndelyk viel den nacht ty- dens welken dcgecslclyke samenkomst in de verlatene scheur zoude geschieden Het getal der toegesnelde geloovigcn was nog grooter dan de eerste marl Verscheydene aanwezigen bemerkten omtrent liet midden van liet sermoen dat een ze¬ ker getal persoonen in de scheur kwainen zv droegen groo¬ te hoeden en mantels gelyk dc nachtwakers en verdeel¬ den zich in twee groepen waervan iedere eene der twee ingangen bezette onbcwegclyk en zonder zich te ontdekken
Gazette van Brugge 5/11/1847
pagina 2 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item