Back to top

Gazette van Brugge 5/11/1847 pagina 1 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ftüfc ■ü Y 134 54 sle Jaer Yrydag 5 November 184 v GAZETTE VAK BR li GG E EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN foor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ©SAFIIANGKELYKflEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrvdag Inschrvvingsprys — Voor Brugge 5 maenden tr 4-7» ct *■- - ■ ■ — - C-23 » Buy ten Brugge vrachtvry „ ikken cn briev n vrncütvrv to te zenden ~~~ | De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden De aenkondigingen 20 eentimen ien" regel onder de yyf aanzocht deze dngs voor de verschynmg van het Blad te regels een frank | laten toekomen BRUGGE Algemeen Overzïgt De leden van de kamer der volksvertegenwoordigers en van den senaet hebben hunnen byeenroepingsbrief ont¬ vangen voor de opening der aenstaende jaerzitling die den 9 november door den Koning zal gedaen worden Dcverecnigdecommissie van beyde kamers der algemccne Staten van Holland heelt maendag door den koning met het gewoon ccreinoniacl ontvangen geweest en heeft aen Z M het adres in antwoorde der troonrede gestemd bc- handigd Den koning heeft na de lezing van het adres ge¬ hoord te hebben geantwoord i Edele mogende heeren « Ik ontvang met voldoening dit adres cn bedanke Uwe « Edele mogende over gevoelens er uytgedrukt Ik rekene « op de medewerking uwer edel inogende,envoedede hoop a dat uwe gezamenlyke overeenstemming uyt eenc opregtc i liefdevoor het welzynvan bet vaderland voortspruytende ei heyl- cn duerzame vruchten zal voortbrengen > De koophandel tydingen uyt Engeland zyn beter Er zyn dry nieuwe bankbreuken in den koophandel van Glasgow aangekondigd maer zy zyn van kleyn belang De aendaelit is op de maetregclcn gevestigd die lord John Russell over- ■wcegd om den crisis te bestryden wacpvau noch niemand het eynde kan voorzien Lord John Russell racdplcegd dagc- ivks zoo men verzekert de uytmimtciutsle nmnncn door hunne financiële kennissen of de bekwaemste in de stact- huvshoudkundc Hy heeft aclilervolgens geracdpleegd den heer Rotschild den heer Hudson bygenaemd den koning der yzere wegen den lieer Wilson den staelhuyshoudkun- digen Er is kwestie van het monetaire stelsel van Engeland te wyzigen Te Florencien hebben er beroerten plaets gehad Den toestand van Italien byzonderlyk dien van Toskanen be¬ gint zich onder verontrustende gedaenten te vertoonen Men ziet klaerblykclyk dat het toskaensch gouvernement niet magtig genoeg is om de verbittering die de gemoederen be- hcerscht tegen te houden De ingerigte nationale wagt zal mcdegeslcept of gedwongen worden acnschouwcr te biyven der beweging die zich aenkondigd De vyandelykheden zyn in Zwitserland noch niet uytgc- borsten Men vraegt zich of den Zwitserschen landdag het hevel gevende van het kanton Neuchatel te bezetten die weygert zyn krygsaendcel te leveren aen de zeven kantons geencn overgrooten onderstand komt te geven want het kanton Neuchatel zou het protectoraet van Pruyssen konnen inroepen Wy zien met ongeduld de opening der wetgevende kamers te gemoet niet dat het verlangen ons bezield om in de ka¬ mers cenige dier stactkundigc twisten te zien opdagen waer van wy in de voorigc zitting zoo veel voorbeelden hebben gc- DE AFGESNEDEN KEEL Toen in Schotland de worsteling voor de godsdienstige vryheyd het geweldigst was na de ncérlage der purilnins te Pentland had zich eenen der ovcrwonneiingen in do High¬ land's gebergten verdoken Daer verscheydene dagen geble¬ ven zynde was hy hoogst ongeduldig om het lot zyner wa¬ penbroeders te vernemen en bv de zelfde gelegenhevd te herkennen of de vyandelykc benden opgehouden hadden het land te doorkruyssen Op zekeren avond van november ver¬ liet hy zync schuylplacts en te middernacht begaf hv zich in het dal Weldra leydden zync stappen hem naer den kant der wooning van Gabriel Johnston eenen zyner broeders in God en er licht ziende nam hy het bcsluvt er binnen te gaen Johnston kennende als een godvruchtig man die le¬ vendig belang stelde in de oude kerk van Schotland Haliday naderde dan voorzigtig de wooning verbaesd ja zelfs bekommerd van er licht te zien na middernacht zon¬ der noch statig nachtgebed noch psalmen door de verdruk¬ ten tehooren uvtgalmcn Hv deed zvne zware schoenen af om niet gehoord te worden en bcreyktc het kleyn lecgvcn- slcrtje langs hetwelk de klaerte doordrong hy rigtte er eenen blik in Groot was zync verwondering van er Johnston niet te ontwaren maer wel eenen anderen man met een mes gewapend on zich toeleggende tot het afsnyden der keel had Het volk is ten voHen vergenoegd van woorden cn be¬ loften maer het verlangt van den anderen kant vuriglyk da¬ den cn maetregclcn die in overeenstemming zyn wv zullen niet zeggen met de programma die een politiek raedsel blyft maer met de omstandigheden en noodwendigheden van den oogenblik Het is immers zeer gemakkelyk geweest aen het bestuer der zaken te komen en te zeggen Wy komen eene nieuwe staetkimde stichten wy willenden voortgang wy willen de vryheyd wy willen hét goed order en de rust wy willen een sterk gezag wv willen werk wy willen dat ieder ten gevoegelvk bestaet wv willen voor de Vlaenderen het geen onze voorgangers niet hebben konnen of willen te weeg bren¬ gen wv willen gespaerzaemheden in de budjets tevens dat wv ilc uylvoering van openbare werken willen Wy zouden hier nog veel andere beloften konnen aenhalen den 8 juny en 12 augusly gedaen Van dien oogenblik hebben wy im¬ mers beloofd aedzaken aftewaehten voor aleer het nieuw ministerie te beoordeelen Alle de dagbladen zonder onderschcyd verwachtende ope¬ ning der jaerzitting met ongeduld maer de beweegredens die de eene en andere bezielen zvn zeer verschillende Voor de gene die de staetkunde van het nieuw ministerie van den oogenblik zyner komst tot liet gezag hemelhoog gepre¬ zen hebben zal het eenc gclcgenhcyd zyn om hare zegen- vipre/ule lofzangen te vernieuwen de macht en eendracht der liberale party tc verheffen de opregtheyd en moed der nïcuwc staetkunde te doen üytschynen cn vervolgens kost wat kost eenc stemming tc weeg te brengen wacrby de le¬ den der vcrschilligc partyen zicli zullen vcreenigen Men beeft zich inderdaed sedert ecnige dagen beziggehou¬ den om dcniaelregelcnoptespoorenwelke dien uytslag moe¬ ten teweeg brengen veel meer dan met de gevolgen er van Geheel de toekomst van bet ministerie bestaet volgens des- zelfs aenpredikers in bet getal stemmen die met of tegen zin de nieuwe staetkunde zullen begroeten Voor wat de kwestien acngact waer van het bcstacn van zoo vele persoo- nen afhangt men is van gevoelen de zelve nog te mogen verdagen en zich by de noodzakelyklieyd t p mogen bepalen eenige voorbcrcvdendc werken te voltrekken en geldmid¬ delen te vcrschafTen Om die reden zalmen trachten tyd tc winnen intussehen dat men zich met stactkundigc be¬ raadslagingen zal onledig houden Dit is volgens de racds- licden van het ministerie den gang die bet volgen moet Maer wy koesteren de vaste hoop dat bet ministerie ge- boel anders zal tc werk gaen Niemand zal aen liet ministe¬ rie de gelegenbeyd willen verschaffen om iets tc doen die het later zoude moeten bekennen tegen deszelfs goede mac- ning gedaen te hebben Men zal bet opwekken om zoohaest mogelyk hand aen het werk te slaen men zal liet waerscby- nelyk vragen wanneer liet doof aen die smeekingen zoude biyven wat de nieuwe maetrcgelenzyn die het voornemens is voor te dragen om bezighevd aen de werkende klas gedu¬ rende den winter tc verschaffen die reeds voor de deur is van renen krygsman terwyl de dochter van Johnston een zeer lief mcysje stil by bun neergezeten was en het yselyk vertoog verlichtte met eene lamp welke zy in de hand hield Haliday wierd eensklaps van schrik bevangen want den grond wasmot ccnen bloedplas bevlekt en het slagtoffer scheen in doodsnood te vcrkccren De klceding van den ly- der liet eenen tamelvk hoogen officicrdcr ruytcry vermoeden Den puritain voelde zich zoodanig acngedacn hy dit zigt,dat hy spoedig de oogen afwendde en wegvlugtte met het vast voornemen van allen schyn van medepligtigheyd te vermv- den In zync verontweerdiging en schrik vergat Haliday zy¬ nc schoenen op tc nemen en blootsvoets vlugtte hy weg nauwelyks was hy eene geweerscheut verwyilerd of hv ontmoette op eens tweemannen die haestig naer de wooning van Johnston yldcn Zoodra zy Haliday naer hunnen kant zagen komen kozen zy insgclyks het hazenpad Uvt hunnen angst cn spoed om uyt de voeten te geraken maektc hy op dat zy deel maekten van de vervolgde secte en van dan af wendde hy alle mogelyke moeyte aen om ze tc achterhalen hun toeroepende dat zy zouden biyven staen Zyn roepen deed ze nog harder loopen en weldra eenen kleynen dyk bereykendo welken twee meerschcn van een scheydde liep den eenen regts en den anderen links heen in zulker voegen dat den vervolger niet wetende achter wien hy zoude loo¬ pen bleef staen cn zc bevden uyt het zigt verloor OPENING DER WETGEVENDE KAMERS Schikkingen die zullen plaets hebben by de plegtigheyd der openings-zitting van de wetgevende sessie voor 1847-1848 Den Koning zal zich den 9 november ten 1 nre's mid¬ dags naer het Paleys der Natie begeven om er de opening der zitting te doen De burgerwacht en de troepen van bet garnizoen onder de wapens zullen de liaeg vormen in de stralen langs welke den stoet zal doortrekken Detachementen kavallery zullen op de Plaets der Natie gcscbaerd zvn Dc kompagnic der jagers éclaireurs en deze dor artillerie van de burgerwacht san Brussel zullen by den ingang van liet Paleys der Natie stand nemen Den stoet zal zich in liet volgende order in aentogt begeven Een eskadron kavallerie der burgerwacht De ordonnancie-offieiercn des Konings Den Koning Den luytenant-generael adjudant - gcneracl van den Koning en groot-stalmeester van Z M Den gcneracl opperbevelhebber der burgerwacht Den luytenant-generael militaire gouverneur van Brussel De aidcs-de-camps des Konings Dc aenwezige oppcr-olfieieren te Brussel De staf-officieren der burgerwacht en deze van het leger Een eskadron kavallerie zal den stoet sluyten Eene losbranding van 21- kanonschoten zal het vertrek des Konings uyt zyn paleys alsook het uytkomen van het Paleys der Natie aenkondigen Den stoet zal over de Plaets van liet Paleys en door de Ko- ninglyke straet trekken cn langs de straet Ducale weder keeren In geval den Koning zich in rytuvg naer de kamers br- gceft dc volgende schikkingen zullen dc voorgaende ver¬ vangen Een escaderon kavallery Den krvgsstaf der plaets l)en algeinccncn krvgsstaf der burgerwagt Den algemcenen krygsstaf van het leger De officiercn-gcnerael to Brussel tegenwoordig Een stalmeester twee niqueurs en vier ryknechten Den luytenant-generael adjudant-generael des Konings en groot stalmeester van Zyne Majesteyt cn den groot-mar¬ schalk des paleys in eene koets Aen dc regter zydc der koets van Zync Majesteyt den generael-opperbevclhebber der burgerwacht Aen de linker zyde den luytenant-generael militairen gouverneur van Brussel Achter het rytuvg des Konings de officieren van het krygshuys van Zync Majesteyt BW f?®> * • ' I 1 J — J-— mn Vcpvocrlug der ftpaiicu op den Rhyn Er komt met eenparige stemmen door dc aen den Rhyn grenzende mogendheden beslist te worden datvoortacn het De wooning van Gabriel Johnston was gestaen in eene eenzame en verdoken diepte op weynigen afstand van \Yest- Linton Het was naer dén kant van dat dorp dat Haliday zich rigtte reeds kreeg hy de huyzcn in het zigt eer hy wist wat hy er zoude verrigtcn cn in dat gehucht geenc vcylige ken¬ nissen hebbende op wien hy mogt staet maken begon hv te begrypen dat er hem niets anders te doen stond dan terug te keeren naer bet buys van Gabriel Johnston om zyne schoenen te zoeken Hy sloeg dan eenen korteren binnen¬ weg in bercykte het buys voor lictoprvzen der zon en mogt liet genoegen smaken zyn schooysel wéér tc vinden Tevens meende hy het gerucht van eenen geweldigen twist uyt het inncrlvkc der wooning tc hooren komen daer een slaeh van schildwacht rondom het huys scheen te zweven dierf hy hetzelve niet naderen en vcrwydérdc hyzich andermacl Nogtans er in gelukt zynde eenigen voorraed byeen te verzamelen onthield hy zich voorlbopigvan naer zyne wyk- plaets terug te keeren deze wykplaets was een woest gebergte bezuyden Beggar hy hield zkh den gan- schen dag op in de groote hcyde van Craigengaur als den nacht gevallen was wilde hy zyne dolende le- venswyze niet langer voortzetten en hy keerde nogmaels te¬ rug naer de valley om kost wat kost in gemeenschap te komen met de inwoonors Eenc levendige klaerte komende uyt eenc wooning waer hy niet verwachtende was cr tc zien
Gazette van Brugge 5/11/1847
pagina 1 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item