Back to top

Gazette van Brugge 2/11/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN Te bekomen by L NEYT-VAN IIOLLEBEKE Kr uy denier Ey er-Mar kt E 2 N." 72 te Brugge mïERE EN ONVERVALSCIITE GUANO titrate de Sonde BEYDE ZEER VOORDEELIGE BEKENDE VETTEN Te I 3 achten Een IIUYS dienende voor Ziiversmidts-Winkel staende in de Gcldmuiit-straet sectie I '21 n.° 22 te Brugge alsnube- wooud door M me Banssens-Yau De Wal ie Ziel te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de iloog-straet te Brugge Verandering van Woonst 1 f mm Voorheen Herbergier le Capryckc Heeft de eer bet Publiek kenbaer te maken dat hy zicli komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Maen in de Picdikheeren-straet te Brugge alvvaer hy zoo als zyne voorzaten goede ingerichte Logter-plaetseu heeften v Stallingen voor een dertigtal Peerden Den Dynsdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos zoo als hy gewoon is met zyire Diligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken FINAEL VERBLYF zonder verderen uytstel zaterdag 6 november 18-47 's namiddags om 3 uren precies in het stadhnys te Brugge van 1" Twee WOONHUYZEN aen de zuydzyde van de Predik- licérenstraet te Brugge B 4 n°' 20 en 20 2° het eene ledig het ander bewoond door M Dumon-Tangnès eenerentten kapitale van 6,849 francs 20 ct doet afslag Verhoogd tot 7,100 francs '1- II 1-08-04 C of G 2-1-88 R BOOM BO.SCII te Gits Wafer van het Gras door Jacob Worlelé afgewagt word Ingesteld 1 500 francs De titelen en conditiën ten kaïiloore van den Notaris JACQUÉ-RYELANDT te Brugge in de Kopstraet ÜhFIMTiVK TOEWÏZiiE ZONDER UYTSTEL TE BRUGGE Op zaterdag 6 u ' cn november 1847 ten 8 uren namiddag ter afspanning den Jambon in de Spanjaerd-straet te Brugge van A Een WOONI1UYS dienende voor Wagenmakerie met verder BouWgcrieveu benevens Ei 0-10-76 C Erve onder grond vangebouwen Boomgaerd en Hovenierhof in Dudzeele- dorp by kadaster sectie D n.°' 227 deel 225 en 226 Om aen bet gebruyk te komen met mey 1848 Ingesteld 8,600 francs K H 0-10-91 C BOUWGROND en H0VENIER110E met eene Höutboey noord tegen het voorgaeude by heropen ka¬ daster sectie ü de 1 if" 225 en 26 Om aen hc gebruyk te komen inet Kersdag naest Ingesteld 1,550 francs C Een VV OONHUYS met Stal en verder gerieven en Tl 0-4-90 C Erve onder groncl van gebouwen en Hovenierhof iu hel zelve Dudzeele weynig zuyd van het voorgaeude by kadaster sectie E n' * 784 en 785 Gebruykt door den eygenaer tot iney 1849 te 60 francs 'b jaers boven alle lasten Ingesteld 1,550 francs D II 0-8-25 C LAND West aen het voorgaeude bv ka¬ daster sectie E deel n" 783 bis Gebruykt alsvooren tut 1 October 1848 te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 350 francs E H 0-8-11 C LAND noord tegen het voorgaeude by kadaster zeilde sectie en deel n° 783 bis Gebruykt alsvooren te 15 fiancs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 860 francs Regt van accumulatie TE LISSEWEGHE Op dynsdag 9 november 1847 ten drie uren namiddag in liet Geineeutc-huys ten dorpe van Lisscweghe van 1° Een H'JJ'S van twee VYoniugen met Boey tegenwoordig dieaende voor Wagenmakerie en H 0 4-32 C Erve in Lisse- Weghe-dorp bekend by cadaster sectic C n™ 149 1 50 en 154 Gebruykt tot mey 1848 te li 152-57 ct J s jaers laste vry Ingesteld 1,050 francs 2° Twee aen elkander houdende WONINGEN nevens de voorgaeude en II 0-4-20 C Erve in Lisscweghe by cadaster sectie B n"" 151 152 en 155 Gebruykt de eene tot mey 1863 te 70 francs 's jaers bo¬ ven de lasten en de ander tot mey 1848 te fr 65-50 ct 's jaers vry van lasten Ingesteld 1,100 francs En 5° eene aldcrbeste partie ZAEYLAND gelegen als voo- reri noordoost van het dorp groot II 0-44-40 C by cadaster sectie B n os 425 en 425 Gebruykt tot Bavo 1849 door Carel Claus te 50 francs by jare boven de lasten Ingesteld 1,500 francs Met regt van accumulatie Breeder aengeliaeld by alliclieu te bekomen by den Notaris KETELE te Dudzeele NIEUWE KliONYR OF TÏDREKE1U1IGE RESCHRWING DER STAD RRUGGE SEDERT DERZELVER OORSPROVO Naer het handschrift van B.-Jf GAIl.LI.tIlD vader en verrykt met aenbelangende aenteekeningen van den uit¬ gever corresponderende lid der Koninklijke Maetschappy van fraeye Kunsten te Gent V O O K W A F U D E Dit werk gedrukt als liet prospectus wordt uitgegeven in tien afleveringen indien de stof een meerder aental vereischt zal de inschryver slechts gehouden zyn tien afleveringen te betalen Den prys van iedere aflevering is vastgesteld op ééiicn frank na het verschyuen der eerste aflevering zal die prys tot op éénen frank 50 ct verhoogd worden l)e iuschryvers zullen gratis tien gesteendrukte platen ver¬ eerd worden voor ontwerp hebbende de twee nieuw te plaet- sen kerkvensters in de kapel van het H Bloed en acht der voornaemste gezigten van de stad Brugge Lenige exemplaren zullen op beste papier afgetrokken wor¬ den in evenrediglieyd van fr 1-30 ct per aflevering die iu¬ schryvers zullen de platen op chinapapier erlangen De eerste aflevering zal in de maend december 1847 in liet licht komen en zoo voorts van maende te maende Men schryft in by den uitgever J GAILLIARD in de Breidelstraet teBrugge en by de voornaemste Boekhandelaren des ryks ALGEMEENE MAETSCIIAPPY F oor de aanmoediging van den Militairen dienst Onder de bescherming des Konings De Administratie brengt ter kennis der persoonen die deel nctoen in hare Voorzieniugs-Kas en in het lot gevallen zynde definitievelyk in het contingent zyn geklasseerd dat zy zich zon¬ der uytstel by den Agent der Maetschappy moeten aenbieden die hunne inschryving heeft ontvangen ten eynde er elk eene somine van 1272 francs 55 centimeu te ontvangen uytma- kende het deel dat hun toekomt in de verdeeling der gerneene fondsen De in het lot gevallen deelnemers boven hun aendeel in de ge-* meene fondsen den voorkeur hebbende by alle andere milicianen om door de zorg der Maetschappy geremplaceerd te worden moeten voor aleer het eynde des jaers hunne regten doen gel-» den indien zy er gebruyk willen van maken De algemeeue Maetschappy tot acnmocdiging van den krvgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- van de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De heeren Inghels-De Tilly te Brugge ic Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door haer geopend om de jongelingen door bet lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicic te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen de belanghebbende zul¬ len doen kennen Au Pauvre Dia ble EYER-MARKT N.° 20 TE BRUGGE ©IP TIS3R2DWÏEÏT cn Tasten Prys FERDINAND DE MYTTENAERE-CLEERENS Heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy komt te ontvaugen eenen nieuwen keus van winter artikels be- staende in Zwarte Zyden Cachemiriennen Poils de Chevre gedrukte Wolle Moiisselinnen en Jakonats Ghinghans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere keusartikels voor Vrouwen- Kleederen Thibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Fran- sche Merinos gekruyste en ongekrnyste Flanellen in alle ko- leuren als ook eene groote keus in de geperkten Witte- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokiv-R van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Perkal Sliertiugs Madapolams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Venstergordynen en Stoors Meubelmousselinnen effene ge¬ borduerde en gebrocbeteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargien wit Lynwaed witte grauwe en asebgrauwe Calicots — Mutseryen bouneterie wollen en katoenen Slaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne Scballs van alle kwalitevten vrouwen en mans Echarpen Halsdoeken zyden en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen met de voor¬ naemste in- en uytlandsche fabryken is hy in stad zyne arti¬ kels met groot voordcel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Hy verhoopt ook door den schoonen keus en frischheyd zy- ncr waren zich het vertrouwen en de gunst van het publiek weerdig te maken Den Notaris DE BUSSGHERE resideerende te Brugge j is nu woonende in de Wolle-straet B 16 n" 38 z EE-TYDINGEN BRUGGE 2 november Den 3o October uytgevareu het belgiach schip Triton kap Lams naer Liverpool nut ballast Het engelsch schip Albion kap Carr naer Engeland met ichors beyde aen PieseDS-Tafliu OOSTENDE 2 november Aenkomsten van den 28 lot 50 October Het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul van Ratlisgate met ~ passagieis hel engelsch sioutnscbip Sir Edtcari Ranks kap Ovenden van Londen met diversche goedeieu en ay passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Rainsgate inet 2 passagiers debelgische m.de C he min de Eer van Docver met de korre spondentie en iqj passagiers de engelsche sloep Pearl kap Howard vaii Norwege inet krifeti de nouidsche hnk Christian Agathon kap Roch van Holmerstraud met hout de engelsche m.de Princess Alice van Doever mei de korrespondenlie 1 2 pas¬ sagiers en I V oi tri re de fransehe sleep Albert Louise kapit Levernieux van Dunkerke met ballast het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul van Rainsgate met n passagiers de engelsche male Onyx van Londen met de koi Hspmtdvulie en 20 passagiers het cugrlsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgale met rj passagieis Uyfycvaren Den belgischcn schooner Commerce kap De Grave naer Liverpool met hallast de belgischc brik Jean Tan Eyck kap Minne naer St Ubes met ballast den eiigrlsclicii schoo¬ ner Pink kap Herrels naer Londen mot scho s het engelsch stoomschip Triton kap Ta lor nat i' Lotiden met 22 passa¬ giers het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Rainsgate met il passagiers de engelsche male Garland naer Doever inet de korrespondenlie en 14 passagiers j den belgischcn schooner Viytlant kap Van Gr oeneiidael naer Liverpool met ballast den franschen schooner Delphine kap Ertaud met kolen het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ramsgate met 5 passagiers de engelsche sloep Amity kap Richemond naer Burnham met hallast de belgische male Chemin deFtr naer Doever inet de korrespoii- deutie 3o passagiers en i voiture de engelsche sloep Ellen of Rochester kap Sharp naer Nieupoort met ballast de en¬ gelsche sloeji Pearl kap Howaid op avontuer met ballast het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Londen met diversche goederen en 21 passegiers de belgische male Chemin de Eer naer Doever met de korres- pondeutie en fa passagieis het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Rainsgate met 28 passagiers ANTWERPEN 50 october Aenkomsten van den 29 en 50 october Den engclschen stoomboot Soho kap Culler van Londen met 14 passagiers en diversche goederen de engelsche sloep Celerity kap Carlisle van Londen met tarwe de olden- burgsehe kofl Freundschaft kap Hebben Van Versiel met garst den deenscheti schooner Hoffnuny kap Spiesen van Bergen met stukvisch de hollandsche smak Catharh Gatsen vau Auclam met raepzaed sap Wissel-Cours van Parys van den 50 october 3 p °|o 22 december ir 75 85 5 p 15 mnert 1 15 00 Cours van Amsterdam van den 29 october l\ erkdy ke scliuld 64 6110 Ainorlisatie-Svmlikaet 83 10,10 Uandel-Maetschappy 164 1|8 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Rvssel den 50 october van Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 29 october Witte Tcrwc Ir 21-74 Keioile Ter we 0 80-53 Rogge a 11-88 Gecrst a 12-23 Boekweit 11-82 Haver «9 00 Aurdappelen 6-60 et par hectoliter Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van Den hor tolt - „ den zak PIIYS VAN HET BROOD — Wit Brood fr 0-40 ct Half wit fr 0-30 ct Mena;;ie-Brood fr 0-30 ct Roggen Brood fr 0 19 ct Mastelein Brood fr 0-23 ct alle by de kilogr Brugge — Drukkery van L.-B IIerreboüdt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 2/11/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item