Back to top

Gazette van Brugge 2/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
— Men leest in den Moniteur Den minister der justicie mvittigt de gecstelyken van den katholykcn eeredienst dat ÏP kollektievè staten' voor het derde kwartaal van 1847 hu n- cr traktementen bctaclhaer verklacrd zyu by de directeurs er schatkist I — By besluyt van den minister van binncnlandsche zaken an 26 october is den lieer Dourlelingnc veearts des gou- forncinents te Brussel van zyn ambt afgesteld en den lieer laequemyns 'sgouverneineuts veearts te St Jans-Molen- icck is voorlooj/ig gelast metden dienst der der vecarlreny — ' Mr Bareel sekretaris-generael van het departement dorpublieke werken bevindt zich sedert cenigen tyd teParys tra eyndc met den gclegueerden van 't Cranscii gouverne¬ ment tc beracdslagen over de wyzigingen aen de postcon- entie toe te brengen — Mun leest in iliMi Ooservateur « Den Hmuleuv mclilne ilrzcr dagen hel stellen in on wcrk/.aemheyd van dienst van tenen opperolïicier den majoor Grcnier van het regiment der j-e'er-i-karahyniet's WA vernemen dat die strenge straf pp,4fgd is ten gevolge der 'ongelukken den 28 september Dp liet veld tu Linthout veroorzaakt en om zicli ónthouden lc hebben van liet onderzoek der patroonen bchoorende tot fcet onder zync bevelen slaande bafailjon Op bevel van den minister van oorlog bad men een onderzoek geopend nopens ilc ongelukken en van dien dag al had dien officier zicli in «dwongen arrest zonder toegang bevonden — Den kurassier die by den k ley nen oorlog in september «durende c'cnè charge van zyn peerd viel en eeneu stamp aen den kin ontving is in Hel krygsliospitael teGenl overleden f — Van de loopendc maend november af zyn dc gelioo- ren des ministers van financien vastgesteld op den maendag *" — uren 1L11 UL3 iuiint»u' « « vnii iedere week van ell uren s morgens tot twee namiddags — Men leest in den Observateur « Ingevolge geruchten in den avond van woensdag over het algemeen geloofd was een ernstig politiek toeval ontslac.l 't welk cenen invloed uitoefenen kon opliet beslaan van liet kabinet VVv hebben niets stelligs vernomen hetwelk van eenen aerd zoude kun¬ nen wezen om deze tyding te bevestigen » Den Commerce voegt ei* bv * 11 Zoude het by toeval aenloo- pen op 's Konings wcygcring om 't besluyt der afstelling van Mr d'Huart te onderteekenen y e vegtbank van Dendermondé heeft zich onlangs be*/ i * r gehouden met eene belangryke zaek ziet hierwaervan er spraek was Dc cchtgenooten W getrouwd in het jaer 1827 hadden een contract- gemarkt waerby de vrouw aen haren' toekomenden gemael eene begiltiging tusschen leven¬ den van hare onroerende goederen deed Deze vrouw s tiert in het be-un van dit jaer enden echtgenoot werd beschuldigd zvnc echb'cnoote vermoord te hebben Het hof van assisen sprak hein daerover vry doch hy werd tot 6 jaren gevang en een uer ten toonstelling verwezen voor zware mishande¬ lingen op zyne huvsvrouw gepleegd De erfgenamen van dez°e vrouw hebben hot huwelyks-contract voor dereglbank aen-crand dewelke beslist heeft dat de begiftiging onder ccht"enoten gedacn hcrruepclyk is voor oiulankbaerhcyd en bv gevol" zyn de goederen door de overledene aen haren echtgenoot bezet reeds aen hare erfgenamen toegewezen — In den avond van 21 october gebeurde er te Bern iets hetwelk dat gouvernement in oiiacngenacinheden met Enge¬ land zoude hebben brengen Den Engelschen zaakgelastigden Peel had den avond in eene der voorsteden van Bern door- „cbnvt Rustig keerde hy huyswaerts en wilde zich in dc stad begeven toen hy op eens door een schildwacht werd aei gehouden Den Engelschen minister vroeg hem of hy franscli verstond waarop dep man hem in die tael ant¬ woordde het fransch zeer goed magtig te zyn docli daer i„ het duvtseh byvoegcu.de dat den lord hem naer zyn post vol «en zoude Den heer Peel werd gedurende verscheydene urcui in bewaring gehouden zonder dat liet hem ictsbacttc dat bv op allerlcy wyze traelitte te beduyden dat by rustig zvnen weg ging bovendien Engclsch gezant was tot dat een officier van pohcic die den post bezocht hem herkende en hem onder duyzende excusiën weder op vryen voet stelde Den heer Peel liécft zyne klagtcn aen het gouvernement ge¬ dacn en voldoening gevorderd Deze voldoening is gege¬ ven geweest Den hecrFunck vice-presindent van den Vo- rot ° is in kostuem by den heer Peel gekomen die hem in uniform heeft ontvangen Den heer Funck heeft tot den En- gelsehman gezegt dat hy zyn ongeval betreurde en hem verzocht de ycrschoo nig van den Vorort te aenvaerden ANTWERPEN 51 october Op onze groenmarkt van vrydag bevonden zich 65 zakken tcrwe en 88 zakken rogge Voor de tarwe betaelde men /' 18 a 20 en voor dc rogge / 10 ii 11 per zak van onderhal¬ ven hectoliter hetgene voor de tarwe eene vermindering geeft van f 1 a 1/2 en voor de rogge van /' *1 Deze daling der granen is grootendcels vcrooozackt door de lage pryzen van de groensclsen het fruyt waervaunog gans'che schecps- vrachten naer Engeland worden vervoerd De aardappelen golden 1 frank a 12 stuy vers het meuken en de Verschc boter 10 S/2 a 12 stuyvers het pond — Dc kassydeschuyt inde schelde regt over de Ilooykaey gezonken is cyndelyk vlot fierackt dank aen den volhar¬ denden vlvt van den sluysinecstcr Durand Den schipper Frans Regcmoortel welke door dit onheyl gansch is ten gronde gerigt verwekt algemeen mqdelyden en er is voor den ongelukkigen eene inschryving geopend — Den minister van oorlog heeft cyndelyk toegelaten dat de voornaemste stadspoorten degene bchoorende lot de heerbanen den ganschen nacht wierden opengelaten Aldus zal men dag en nacht kunnen in- en uytgaen behoudens dc bewaking der octrooy-beambten — Door liet schip Catharina Louisa zyn hier van.Dront- hcvin Noorwegen twee levende rendieren aengebragt Deze lieren welk de gestalte van cenen hert hebben en deze klasse van viervoetigen behooren zyn in volkomen welstand in onzen Diercntuyn gearriveerd Jammer maer dat men hun voorzigtiglieydshalve de hoqrcns heeft moeten afzagen De bezoekers van onzen Diercntuyn zullen desniet¬ temin met belangstelling deze boesten aanschouwen welke aen de noordsche volkeren dezelfde diensten bewyzen welke wy van het peerd de koeyen het schaep bekomen ' — Een bewecnl vk ongeluk is eergisteren in de gemeente Dcurne gebeurd Eene vrouw welke voor een oogcnblik moest afwezig zyn had hare twee kinderen alleen by het vuer gefaten Daer de beyde kinderen te ligt by den heerd genaderd waren vattcdcn dc klecdnren van het oudste vuer Cn w'elhacst stond hetzelve in ligter lacyevlam Het kind dooi¬ de py ii niet wetende waer zich te bergen kroop in halbed hetwelk insgclyks m brand gemekte tot dat dc geburen dool' het geschreeuw gcwaerschouwd kwamen toegcloopen en het vuer uvtdoofden Het ongelukkig kind omtrent 4 & 5 jaren oud is vreeselyk verbt-and cn bevind zich in eenen bcdenkclvken toestand — Eert koninglyk besluyt van 23 october bepaelt dat dc schepen van New-Orleaiis komende eene quarantaine zullen moeten houden alsmede de schepen komende uyt deNoord- • i i i «I iit dzv rr/» FRANKRYK — Parys 29 october Het opzigt der handelszaken in Frankryk blyft steeds verbeteren en het publiek krediet houdt goeden stand Het gouvernement heeft vastgesteld dat als wanneer den hertog van Dalmatian niarschalk-^eneraef in eene oorlogsplaets of in de boofdplaets eener krygsverdeeüng za komen zeven karionsehcutcn tot zyne eer zullen losgebrand worden en als hy te Parys verblyft zullen twee grenadier of voltigeurs aen zyilc deur staen Als hy ineeneplegtigheyil verschynt hetgene wevnig waerschynlyk voortkomt zal hy rang hebben voor alle de marschalken van Faankryk — Den heer Parmentier medebeschuldigden van MM Teste en Cubières die eene zoo ellendige rol speelde in de znek der niyncn van Gonhénans bevindt zich thans in doods- - - In de krygshaven te Cherburg is een ysclyk ongeluk ontstaan op den 25 dezer Men liet er naniclyk een postvaer- tuyg van stapel Negen draeyspillcn besUcrd door 200 werk- lieden hielden het 'vacrtuyg in bcdwgng toen de voorname draeyspil waeraén dc aciit andere vastgehecht waren op ecns'gebroken is al het getuyg is dan met schrikwekkend geweld door het vacrtuyg inedegcslcept geworden alles ver- brvzelcndc wat het ontmoeten kon Zes werklieden zyn dood ter placts gebleven Twee hunner zvn het hoofd afgerukt Veertig anderen hebben min of meer zware wonden ont- vao ir cn — El Clamor publico houdt zich onledig met de bcgroo- ting van 't vermogen der koningin Maria-Christina en schat ze op een miljard zeven honderd miljoenen realen de Vellon Veronderstellende zegt dit blad dat dit Vermógen cnkelyk 8 p c opbrengt reeds komt men tot een jacrlvksch inko¬ men van 85 miljoenen realen of ongeveer 7 miljoenen per maend 241,354 per dag 10,060 realen per uer of 175 realen per minnet Dit kapitaal zoude in zilver wegen 88 mil¬ joenen oneen of 5,312,500 ponden uytmakende 212,800 arroben dc aerobe is van 28 ponden oud go wig t Vóór het vervoer van zulke som rekenende dat elk lastdier a dit ar¬ roben zoude kunnen dragen zoude men noodig hebben 26 562 muylezels die in eene ruymte van 9 voelen aanvul¬ lende eene linie zouden vormen van 257 289 voeten of 12 3[4 uren lengte Amerikacnsehe havens waer zich even als in deëerstge- noenide de gOle koorts zou komeii te verklaereii Overzigt der Koophandel van dc week Koiïtj De omzettingen gedurende dc verloopcn acht dagen verrigt behelzen 2673 balen Domingo per schip Patriot ingebragt aril Ou vermelden pryS In de andere soorten werd niets dan voor de behoeften gekocht — It uwe Suyker Io dit artikel had geene merkbare beweging plaets niaer liet is aenzienélyk versterkt en onzen voorracd beslaat thans uyt 15,650 kisten 2000 zakken en 192 vaten diver¬ sely soorten — Geraffineerde Suyker Zonder omgang — Ryst Altoos met beperkten omgang en ineu heelt slechts afgedaan 450 zakken Bengaelschen aen f 9 a 9 5(4 en 100 dito Carga aen /'7 — De gele en witte Bcngaclsclie is slap¬ per Fruyt De verkoopen uytderhand behelzen slechts 6 a 700 kassen Faro- en Gomniadér-Vygcn In openbare veyling verkocht men 2000 kistjes Malaga-Rozynen aen frs 5 a 12 1[4 250 vaten dito aen frs 26 1]2 a 27 per 50 kilogr en 60 dito dito versclie aen fr 12 a 15 1|4 per vat en 414 kassen Citroenen aen fr 22 a 24 per kas --- Cacao Zonder omgang en iets slapper — Nagelen Omtrent 6000 kilog zyn aen verzwegen prys afgedaan — Potnsch Dit artikel is in denzelfden stand gebleven slechts 100 vaten Anirrikaensche en 10 dito Russische zyn afgedaan — Vel en Oliën Zonder noemenswaardige alïuiren £i-acn- ei» Zaedhandel Eene merkbare daling heeft wederom in de Tarwe op al de binncnlandsche markten placts gehad wacrdoor voor het oogcnblik allen omgang in vreemde soorten gestremd is deels by gebrek van acnvraeg en deels om dat de houders weygeren lecger af te geven Men heeft slechts eenige par¬ tyen Salonica en Cubunka aen gehevme pryzen afgedaen — De Rogge is slechts wcynig afgeslagen maer blyft overigens mede zeer stil -- Vriescho Garst is eenen liaiven gulden ],er hectoliter gedaeld andere soorten zyn schaerscli en pryshöudeiid — Haver is zonder verandering — Vette Za¬ den waren over het algemeen stil altyd van een strop bedient Dezen wordt aen het touw naer beneden gelaten voor den kop van bet dier getrok¬ ken en om de achterste helft van hel lichaam toegehaald Is dit geschied dan kan men het eerste eu gewigtigste bc- órvf van bet schouwspel voor afgeloopcu houden en deu overwonnen vyaud wordt nu gemakkelyk ui de hoogte getrokken en op hel dek geslinherd,waer hy met onbcscbrj- felyke verrukking door het scheepsvolk verwelkomd wordt Ofschoon nu evenwel den haey niet meer in zyn elciiiiut is heeft hy toch nog geenzins hel vermogen verlóren öin oniievl aen te rigteu cn ik racd lederen nieuweling op zee dat hy zich niet onder het hereyk van zynen stöert begeve noch met de tecncn zyit bek te na komo Eenen haey \un middelmatige grootte kan met zynen steer t eenen mensch liet been in stukken slacn en ik zelf heb gezien dat zulk een dier na dat het reeds tien minuten op het dek gele¬ gen had 'eene ankertouwvan dry duym dikte half doorbeet en alle z\ne overwinnaars op eenen eerbiedigen afstand k'xcrwyl den haey zich over het dek heen cn weer wentelt is hier een schouwtooneel van verwarring De vlekken v croorzackt doorliet bloed dal hier bygestort wordt kosten TYDSNGEN UYT ZWITSERLYND De tydingen uyt Zwitserland van den 24 hebben gecnzinS de hoop bevestigd welke door een blad van Geneven ver- sprèyd geworden was Generaal Duiöur wii-ns wcygcring men aengckuiidigd had heeft het kommandement over het federael leger acnveerd Men weet dut de ko'ramissarissen van den ryksdag in geen der zeven kantons hunne zending heb¬ ben kunnen volbrengen Of zy zvn verstooten geworden of men heeft ze met hoffelykheyd ontfangen maer overal heb¬ ben zv een vast besluyt ontmoet De bewegingen van troe¬ pen blyven voortduren Hot is stellig dat de aenvallende par¬ ty ver is vail door eè'nsgezitidlieyd versterkt te wezen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 29 october Joannes Vereruysse werkman met Anna Teldcrs kantw Petrus Van der Schaeglie werkman met Anna Van Ilerrei;- thals kantwerkster Caroliis Bigler werker met Joanna Dc Ruddere kantw Josephus i)e Busschere wever met Francisea Franco kantwerkster Overledenen van den 28 tot den 30 october 28 D'hccr lleiiri Delniotte priester Oud 34 jaren 7 maan¬ den geboren te Roneq Frankryk woonende te Brugge zoon van Petrus bv Anna Serru ovcleden iu de Rleyiie-licylig-Gcest-straet C •> n° 27 29 Coleta llerpeel oud 3 jaren overleden in de West- nicerseh C 6 n" 57 Catharina Heyligliecr byzonderc oud 78 jaren geboren en woonende te Brugge eehtgenootc van Carolus Baert overleden in de Chartreuzinne-stract C 20 n° 49 Carolus Dcnoyel oud 6 weken overleden in de Witlc- Leertouwers-straet B 4 n" 44 50 D'lieer Franciscus De Vestel lapitsicrs-mccstcr oud 43 jaren 10 maenden geborenen woopende tc Bruggi^ echtgenoot van Jonfv Anna Roegiers overleden op du Simou-Stevens-plaets C n° Petrus De Telder oud 12 jaren zoon van Joannes by Anna D'hont geboren en woonende te Brugge ovei- Icdcn in de Maria-stract C 9 n° 8 1 1 Geboorten weken lang het scheepsvolk een aenhoudend schuren en boe¬ nen cn den kapitcyn een gestadig brommen Maer voor het oogënbük zietmen hierop niet als namelykde sehéepsbevcl- hebber zelf hv dc algemeenc belangstelling voorgaat Maer bekommert zich deze om het lot van den vyand niet dan wordt hy onder de stootcn slagenen verwenschingen zyner overwinnaers naer het achterste gedeelte van het dek ge¬ trokken alwaer aen zyn rampzalig lot door messteken cn bylslagcn een eynde gemaekt wordt By eene geregelde slagtiug is altyd het eerste werk den haey den steert af tc kappen dit gaet echter nog zoo gemakkelyk niet daer het geene zaek is hein onbedacht naby te koinen Eene of andere geoefende hand die met de byl gezwind weet om te gaen wacht daorom een rustig oogcnblik af en scheydt dan met eenen slag romp en staert van een Daerqa wordt hy van een ander aengevallen die zich over den verminkten vyand heen werpt en fluks met eene vlugge snede hem den buyk van beneden tot boven opensnyd en daerincdc is dan" liet treurspel afgeloopcn voor zoo ver het namelyk den doodstryd cn hel lyden van den voornaemsten acteur betreft Hierop bevredigden nog dematroozen hunne nicuwsgierig- heyd door te zien wat er binnen in het dier verborgen is maer dikwyls worden zy te leur gesteld want in den reel is de inaeg van een haey geheel ledig Ik herinner my intusschen eene merkweerdige uytzondcring toen aan¬ boord van dc Akesle die het gezantschap ouder lord Am- hurst naer China bragt,een haey gevangen wierd Eene menigte van ganzen cn hoenders die in den nacht ge.-toiven waren henevens eenige andere zaken als stukken van manden bossen strooy en brokken touwerk hetwelk alles over boord geworpen was kwam uyt de ingewanden tan het zeegedrog daarna terug Maer wat de meeste verba- zin" wekte was dc huyd van een buffel die daegs tc voren aen boord van liet schip geslagt was Dc oude ma¬ troos die den haey had opengesneden stond nu bovenop hem ' aen iedere zyde der opening een voet en haelde deze voorwerpen het een na het ander uyt het donker hol wacrin zy verward door elkander lagen Toen hy nu ten laetsten aen den buffelhuyd kwam hield hy die als een gordyn voor zich en riep uyt Hier mannen ziet eens 'den buffel heeft hy verslonden maei' den huyd kon hy niet verteren
Gazette van Brugge 2/11/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item