Back to top

Gazette van Brugge 2/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
IP ■ ■ jj • Pit I I I I I * PM ■ m I III ■ rt^ kil I J bU rW MZ* ■ p '«g ig Nyirerhojilstentoonstelling Verloting der aengckochte voorwerpen Donderdag 28 dezer heeft de verloting eenen aenvang ge¬ nomen van de voorwerpen ter nyvcrhevdslcntoonstclling te Brussel' aenfgekochl voor de inschryving De commftssic had op het hfircau placts genomen onder het voorzit tersehap van Mr 111 De Brot ekerc voorzitter van den jury De andere leden waren MM Doucet schepen Schumacher tresorier gemeontc-racdsheer Do Hcmpline en Eroidmont genteen to-racdshcercn Verheyen koopman Om 10 uren begon de loting in de Christuszael ten stad- O O liuyze Mr Cli De Brouekcre heeft het publiek 'mét de wyzc van loting bekend gemaekt Jet getal der aktien was van 13,402 verbeeldende fr ' "4,020 De winnende nummers waren 850 in getal llv de tentoonstelling van 1841 waren er 18,000 aktien en 1,450 winnende nummers In den eersten trommel legde mende nummers deraktien by seriën van 1,000 In den tweeden trommel legde mende nummers van den catalogus der tc winnen voorwerpen van 1 lót en met 850 Die den catalogus dei' tentoonstelling Twee jonge weezen van het Godshuysvan Brussel trolyken achtereen volgend lyk de nnminers De duy/.end aktien welke don koning genomen had heb¬ ben Z M zeventig winnende nummers verschaft Onder de voorwerpen wacrvan hy nldns eygenaer wierd bemerk met twee pianos twee jagtroeren een acntal juweclen meubelen voorwerpen in zydc porceloyn lynwaed tafelgoed enz nummers zyn geenszins degene van Leder en Kim s nieuws Nieuwe kronyk of Tydrekenkundige Beschrijving dei' stad Brugge sedert der zeiver oorsprong naar Het hand¬ schrift van « A 3 g B B A II I» vader en verrijkt met aenbelangende aentceke rangen van den uylgever cor¬ responderende Lui der Kuninglyke Maetschappy van fraeye Kunsten te Gent Grootse beurt de stad Brugge de kruin op als zyndc de geboorteplaats van ondcrscheydêne vermaerdc en onsterfely- ke mannen verdïcnstelykc historiesehryvers echte vryheids- vrienden en getrouwe vaderlanilsminnaren — zy steltroem in het schouwburg tc zyn geweest van aenbelangende voor¬ vallen geschiedenissen oorlogen en gevochten wacrin ha¬ re inboorlingen door k-r.ygskcnnisseii moeden hcldenbraef- heiil aen den dag te leggen menigwerf zegevierende waren — - zy verhecrlykt zich dc mededingster te zyn geweest van liet wyd vermaarde Novogorod en vindingrykc Londen toen al dc volken der gekende wcrcldsdcclen met liaer in koop¬ handeldry vende betrekking waren Thans nog spy Is al de veranderingen door dc wispeltu¬ righeid des tyds te wege gebragt lokt Brugge aenzienlyk aentnl nieuwsgierigen uit — trekt de aendachldes reizigers narr zich en vestigt elks bewondering zoo niet op hare vcr- ledene grootheid ten minsten op hare merkwaerdige ge¬ denkstukken op hare ongemeene oudheden en verdienste- Ivke kunstgewrochten — op hare met zinnebeelden ver¬ sierde en met torens pronkende gehouwen — op hare thans in wooningen hervormde koophandelhuizen die onze tydgc- noolen zoo medeburgers als vreemdelingen die Brugge be¬ zoeken aeu haren vorigen bloei gloor en luyster doen her- rinneren Zeer rvke en ruime slof levert gewis de stad Brugge op voor liet zanieuslcl van een bladenryk boekdeel lofwaerdi- ge en geleerde mannen waeronder met geen onregt onze waertlc stadsgenoolen Guslis en Beaucovrt gerekend worden bobben zich onledig gehouden met de bcsehryving der his¬ torie van Brugge huiine voorbrehgselen ónwcd'crleggeiyk verdknslig worden heden nog zeer geacht en hcrzocht ofschoon dezelve om voor volledig te kunnen aanschouwd worden veel te wensehen overlaten en aenzicnlykc aanvul¬ lingen Vorderen Wy zelve moeten bekennen dat de bescliryving cener vol¬ ledige historie onzer stad opklimmende tot derzelver oor- spronkelyk best aen vee navorschingen vercischt en geene gemakkclykC lack is Ook zullen wy niet ontkennen dat hy die dit zoude durven bestaen groot gevacr loopt in zyne on¬ derneming te mislukken hoe taci en onafgebroken het ge¬ duid ook zyn moge waarmede hy op navorschingen om voldoende bouwstof zich zoude toeleggen wy durven voor wat ons betreft wel de verzekering geven dat onze ge¬ schiedenis van Brugge verre in vöUediglicyil van historische verhalen zal overtreffende kronyken of j oerboeken dewcl- verwd zyn ziet men beurtelings kleuren en verblccken Dacr door de voortgaande bewecgirig van het schip het uvl geworpen aes altvd geheel op tic oppervlakte van bet water wordt medcgesleept zoo is den haey natucrlyk genoodzaekt van onderen op te lis ten en dacr zyn hek onder dc kin en niet zoo als by een or'denleivk schepsel daer hoven l'g' zoo moet hy zich by na geheel op den rug leggen om het dryvenrfe stuk spek waerin den hack sehuylt te kunnen vatten en al keert hy zich zelfs niet geheel om dan wend hy zich toch altvd zoo dat men een gedeelte van zynen witten buyk tc zien krvgt Op het oogenblik nu wacrup het angstig Wachtend scheepsvolk die witte huyd indekt wordt een onderdrukt gemurmel van blydsehap in de ryen gehoord inner niemand waegt een woord uyt vrees dat hy het daermede verjagen zal Somtyns gebeurt het ook wel macr dit is eene zcldzacm- heyd dat den haey op het cygen oogenblik wacrop liet aes in zee geworpen Wordt er met zulk eene grelig- lieyd op acnvalt dat hy zelfs uyt het water opspringt By zulk eene gelcgenheyd " slokt hy liet spek den hacken een ol twee voet van den ketting in en vacrt met zvn vcr- radcrlyker huyt zoo gezwind naer den grond dat liet louw gevolg kunnen trekken dat hetzelve eene voortbrengsel ke tot hiertoe het licht zagen macr wy zouden niet durven voorgeven dat ons werk al die vereisehten zal bezitten de¬ welke wel soms ten onregt door eeneu bedilal zoude kun¬ nen geeischt worden De bedilgecst die in onze eeuw alom zyne gal verspreidt- die niet weinig milddadig niet weinig geneigd is om alles het zv goed het zy gebrekkig met zynen zegel te bestem¬ pelen en die soms poogt Ware liet mogelyk ecnen seliry- ver van zyn letterkundig voortbrengsel te onteigenen om hetzelve aen een anderen toe tc kennen had ook op liet onlangs verschenen werk Êphêmêrides Brugeoises zvn merk geslagen maer hoezeer de viller ook niorre en bul- dere zal hy toch onbekwaem zyn ons vervaerd te maken en schroom acn tc jagen om ons te doen afzien van onze nieuwe kronyk in het licht te geven en alzoo te veradelen ons ee- nigslo doel dat is aen onze medeburgers en aen lezers en minnaars van vadcrlandsche geschiedenissen dienstig te zyn Sommigen zouden uit den titel dezes works Nieuwe Kronyk het vertaling is van het aengehaeld fransch Ephcrnérides Brugeoises degenen die in dit gedacht zou¬ den vel'kceren worden gewaarschuwd dat het aengekon- digde werk naer een ander plan is geschreven dat het eene nauwkeurige navolging is van een handschrift van B J Gailliard vader die zich daermede een ruyrnen tyd onledig gehouden en niet weinig moeite en geduld daeraen tocgewvd heeft De nieuwe kronyk opgehelderd met aenbelangende en talryke aenteekeiiingen van den uitgever brengt voor eerst mede een tafereel van de oorspi'onkelyke stad Brugge met hare opvolgende vergrootingen of vermeerderingen hare ligging tegen woord igen omtrek grootte bevolking het getal en dc benaming van hare wyken poorten bruggen vaarten kerken bidplaetsen kloosters gods- en gasthui¬ zen merkten publieke plaatsen enz Dit tafereel is gevolgd van eene tydrekenkundige besehry- vfng den lezer voor betoog stellende de merkwaardige voorvallen warrvan de stad Brugge en derzelver omstreken het schouwburg waren — de veranderingen dewelke de¬ ze stad sedert haren oorsprong onderging — hoe zy opvol- genlvk naer mate van het verloop des tyds deszejfs ondergang acnleiding gaven bestuerd welke hare bvzonderste ambachten de stad Brugge onderaerds door- in uitgestrekt- tot welke veranderingen zy aenlci- licid aenwon ding gaf door het opregtcn afbreken herstichten ver- wocste.cn hervormen van kerken tempelen publieke plactsen werkwaerdigc gebouwen enz - — - Hoe de uit¬ gebreide koophandel in Brugge oorsprong nam hoe dezelve dien lioogen trap van bloei beklom en welke oorzaken tot hoe die stad werd J vv LI1VU Ai ci a V-* Iiuoiatü uuiUdDilbClI Cfl nC(?— ringen waren met eene bescliryving van derzelver Ucdryfs- betrekkingen — welk hare magistraten regtbanken en derzelver zamenstelling regtsmagt en ambsverrigtingen waren — Kortom deze bescliryving zal Brugge aen den lezer voorstellen zoo als die stad thans is en hem bekend maken met al de veranderingen die dezelve sedert haren oorsprong ten onderwerp heeft gehad Ten slotte zal deze kronyk bevatten eene verhandeling over de moerbuizen die kruisen en dezelve van water voorzien STERFGEVALLEN ITet leger komt een gevoelig verlies te ondergaen door het afsterven van den heer Van Landcwyck kolonel van het G Je 'linicregiinent teLuyk in den ouderdom van 53 jaren overleden — Vrydag lactst heeft te Divmode dc plegtige ter aer- dcbestelling plaets gehad van den verdienstelyken heer Re¬ tt atus Weyne opsteller en medestichter van het Weekblad ontvanger van het bureel van Weldadigheyd der gemelde slad en grefïier der maetschappy van Rlietoriea Nu morgen niet in den bloey zyns levens aen zyne talryke bloedver¬ wanten vrienden en medeburgers ontrukt had hy zich de achting en vriendschap van hen allen weten te verdienen l)it getuygt de hulde welke hem by deze treurige en bietste plegtighèyd is bewezen geweest Het hier volgende treur¬ dicht uyt de pen der verdienstelyke dichteres mevrouw Van Ackere geboren Doolaeghe gcvloeyd is door den tooneel- bestuerdcr dier maetschappy den heer Feys-Kcste'loot uit¬ gesproken Gclyk een jonge plant zyt gy ter neer geslagen Eer 's levens zoincrtyd vóór u mogt bloemen dragen Voor u was de aerdo doodsch en zonder zaligheên Als had u 't lot bestemd voor enkel zielsgcwccn kraekt als het geheel afgeloopcn is Maer doorgaens gaet hy bedachtzamer te werk en schynt slechts aen het aes te zuygcn in plaets daarin te hytcn De hand die op zulk een oogenblik het touw besluert moet zeer geoefend wezen want een nieuweling zou voorbarig trekken eer den haek diep genoeg in de keel van den haey is doorgedrongen om tc kunnen houden Onzen gulzigen vriend is wel niet gewoon immer los te laten wat de vreeselyke battery zyncr tan¬ den eens gepasseerd heeft maer den hack kan dooi' ontydig aenhalcn zicli in weeleer deel van bek of keel vasthechten en dus in den hevigen stryd die altyd nog moet volgen losscheuren De geheclc kunst bcstaet daerin dat men het monster eerst liet geheeleaes in laet zwelgen en dan het touw met kracht aenhaclt zoodat den weerhaak zich in de keel of maeg stevig vasthecht Daer eenen haey denregten niet is om zich zulk ecnchan- dclwys geduldig te laten welgevallen zoude ik niemand raden zynen voet onnadenken op het touw te zetten want zoodra den haek vast zit loopt het af als de loglyn van een schip dat twaelf knoopen gang heeft Den geweldi¬ gen ruk waermedo den armen duyvcl in de hoogte geslin¬ gerd wordt als het touw afgeloopcn is slingert hem dik- Gy treurde o vriend en wy treurden met u mede Uw kwyning trof ons diep Omhoog klom onze bede Om redding voor uw jeugd maer 'sAlmachts vinger wees En 't was dc laatste mael dat 't daglicht voor u rees Thans vo'gen wy u lyk diep oin uw dood bewogen En vragen nog dcii vriend terug aen 't Alvermogen Dien elk beminde orti deugd en opgeklaard verstand Wv vragen w ecu end nog aen hem de broederhand Om aen deft boord van 't graf den afschcydsgroct te geven Die lieve hand blyft koud het spraeklid is begeven Dat ons met zoet gesprek eens roerde in wyzc tael lly gaf den broederkus voor de allerhelste mael Hy is vergaen gelvk de glans der waterhallen Vergeefsch de tranen van 't gevoel die 't oog ontvallen Den band die 't graf' verscheutt wordt nimmer meer vereend Rust edele jongeling zacht onder 't graf gesteent Uwstoffclyk kleed zinkt weg maer uwedeugd blyft gloren Aen onze Maetschappy blyft ge immer toebehooren Uw lieve naern is als een liehtstar opgeklaerd En blyft in haren kring gehuldigd en bewaerd O dikwerf zal ons hert van stille rpuwe Wcenen Als kunst het broederkoor zal roepen en vcrccnen En ons den vriend ontbreekt die ons door warme vlvt En kennis steunde B blyft de ziele dank gewyd Van eiken broeder die u naer het graf geleidde Wat grootcn afstand ver ons van elkander schcidc Gy leeft in elk gedacht met al uw braefheyd voort Vaerwel beminde vriend tot weerziens in liet oord Waer God de deugden loont Moest gv op de aerde boeten Daer zullen Engels u met kroon en lofzang groeten Daér slaet geen kwelling jeugd noclisehoonen bloeit vduécr Juich in uw zalig lot gy huisvest bv den lieer Den Koning de Koningin en de koninglyke familie wor¬ den in den loop dezer week uyt Parys te Brussel teru" ver¬ wacht waerschynclyk zullende wetgevertde kamers de toe¬ komende week door den Koning in persoon geopend worden en nooyt heelt de aenspraek des Koniugs meer de nieuws- gierigheyd geboeyd dan dit jaer — Eergisteren is alhier een koophandelschip toegekomen wacrvan de bemanning uytsluytelyk uyt zwartesamen*esteld is gelyk die gebeurtenis iets byzonders is voor oiize have eene groote menigte is hetzelve gaen bezoeken Dit vaertuy' Clyde genaemd kwam van Gcnd en is heden naer Oostende gevaren — By koninglyk bcsluyt van den 19 October word den heer Hubertus Caters aengenomen om zyne regtcn op dc retraite jaarwedde te doen gcldeu — lly koninglyk besluyt der zelfde date wordt d' heer Fidelis-Amandus Sautois ontvanger der directe belastingen en accynscn te Wcvclghcm inde zelfde hoedanigheyd te Zwevezcclc benoemd in vervanging van d' lieer Marvssael tot eene andere verblyfplaets geroepen — Een heer J.-A Dc Russchere bedienden by de stede- lykc sekretary tc fseghem sedert zeven jaren is by koning¬ lyk besluyt van den 20 dezer maend benoemd tot polien commissaris aldaer in vervanging van den heer Mocnacrt wiens ontslag is aengenomen — ■ Den heer Julien Planekc thans facteur te Brugge is bv besluyt van den lieer minister van openbare werken tot de plaets van distributeur te Blaiikenbcrghe geroepen gewor¬ den — Volgens het Journal de Bruges zal den bewecncivken maetregel door dc kolonels van het l" 6 kurassiers en het 7"" voetvolk regiment genomen door eene verandering van garnizoen cvndigen en door een bevel aen de nieuwe kolo¬ nels van op de wcerdiglieyd der epauletten te waken zonder de burgery te beledigen — In den brand eencr papierfabriek te Wauthiere-Braino arrondissement van Nevel uytgeborsten twee mannen vader en zoon zvn door de vlammen overrast en ellendiglyk omgekomen De lyken dier ongelukkigen zyn te midden de puynen gevonden — De ongelukkige gebeurtenis voor laetstledcn zondag te Ixelles voorgevallen heeftde dood van den pompier Artillor» vcroorzaekt cn den jongen knaep oud 1 5 jaren die zich met dc andere twee kinderen in de reddingsmand bevond Beyde zyn zaterdag avond te midden de hevigste smarten overleden l)e dood van den pompier Artillon dompeld eene weduwe met nog önbejaerdc kinderen in ellende wyls tot o] de oppervlakte der golven Dan geven eyndehk de toeschouwers door eenen schreeuw van goedkeuring en andere teekenen lucht aen het lang opgekropt gevoel Nu is het niet genoeg met alle man te trekken om het beest omhoog te krygen want liet zou kunnen gebeuren dat door de geduchte worsteling van den gevangenen het touw afscheurde of den haek brak en in zulk een geval schiet hy voort cn zoekt het overschot te verduwen zoo goed hv kan Het wordt dacrom altyd voor het beste gehouden hem in het water kingzacin heen en weder te slepen tot dat zyne krachten uytgeput zyn Onder deze pynigonde cn ter¬ gende behandeling schiet den wand zulke wilde en woe¬ dende blikken naer omhoog dat ons het bloed in de ade¬ len stolt wanneer wy bedenken dat het ucr welligt nadert wacrop wv ook zoo in de magt van onzen doodsvyand zyn zouden Geen zeeman zal het dan ook wagen eene haey alleen met het touw hetwelk acn den ketting gehecht is naer omhoog te trekken want hoe magteloos over het af¬ in het water ook zyn moge zoodra liet ondier Vandaer dal men zich gemeen zyn tegenspartelen zoo is liet toch noch nooyt zonder gevaer half uyt het water getogen is
Gazette van Brugge 2/11/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item