Back to top

Gazette van Brugge 2/11/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
fjZV » t v T ■£*^ « ■ 1 \ 133 54L sfe Jacr Dynsdag 2 November 1847 GAZETTE VAM BRUGGE 1 EN DER PROVINCIE WEST» VLAENDER EN Voor Staetkunde Koophandel en 0\' A F HANG RE L YVII E Y D Versclivnt den Macndag I nsc I n*y v in gspry s - Woensdag ert Vrydag Voor Brugge 5 ïiMcndcn Ir 4-75 ct Buy ten Bl'ugge vraelitvry i> 6-25 » | Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden 10 eentirnen den r regels een 'rank De acnkondigingen 20 eentimen den regel onder de vyf De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenz.ocht deze dags voor de Verscliyiiing van liel Iilad te laten toekomen BRUGGE Algcnsccai Ovcrzlgh Het en gel sch parlement zal zoo men meldt den 18 no¬ vember byeenkonicn voor liet afdoen der loopende zaken Men weet dal de gewoone jaerzilting doorgaens maer in l'e- bruary begint De knlholyke Iersche bisschoppen hebben besloten eenc petitie nacr liet parlement te zenden om de afschaffing der oude decreten te vragen waerby aen dc katholyken eeden niet hunne gevoelens tegenstrydig worden opgelegd Den Nouvelli$te van Marseille wiens briefwisseling uyt Napels men maer met wantrouwen moet aenncmcn zegt volgens eenen brief uyt Napels van den 19 October dat den telegraphe in die hoofdstad de acnhouding heeft aengekon- digd van den baron Longobucco eenen der kopstukken van den opstand in Kalahrien het zeilde dagblad voegd er by dat hy onmiddelyk door den kop zou zyn geschoten Negen zyner gezellen waren zoo gelukkig geweest eene sloep der douanen te konnen bereyken en op het punt van in volle zee te geraken wanneer een detachement der koninglyke troe¬ pen hen op de hielen is gevolgd Een allerhardnekkigste ge¬ vecht is daer op van beyde kanten ontslaen maer door het getal overmand dc gezellen van Longobucco hebben zich eyndclyk moeten overgeven Van de opleiders des opstands bleef er alleen Jan-Andrcas Romeo over wiens toestand niet gekend is en den baron Plo- tino met zviien broeder diczich aen liet hoofd van eenc ben¬ de opstandelingen in den bosch della Silla bevinden liet Journal van St Petersburg van den 22 October meldt dat het leger van den Caucasus gelukt is na eenen veldslag in den uclitcnd van den 22 september begonnen den zeiven dag Weilcr-Salta te overwinnen en er troepen te vestigen De tvriingen uyt de Vereenigde-Statcn loopen tot 22 Octo¬ ber Den vrede met Mexico werd beschouwd als nog meer vcrwyderd dan voor de verovering van Mexico Men vreesde dat den generacl Scott zich maer zeer moeyelyk in die stad zal konnen ophouden Men s hr\ ft uyt Rome in date van den 22 October « Den kardinael Ferretti secretaris van Stact is eergisteren te Ro¬ me wedergekeerd De bevolking is hem tegemoet getrokken en heeft hem tot aen het Quirinael vergezeld Een groot ge¬ tal jongelingen Ie peerd waren hem te Ponte-Moello gacn af¬ wachten op eene ure afstand der stad « Eene deputatie heeft den kardinael uyt naem der be¬ volking een adres aengeboden wacr in hein gevracgd wordt zich van Rome niet meer te verwyderen en te bewilligen ze- kere persoonen uyt de openbare administratien te verwyde¬ ren die zich maer alleen toeleggen om de goede inzichten van den Paus en zyne ministers te dwaersboomen « Den graef Bresson is te Rome aengekoinen zich nacr zyn afgezantschap van Napels begevende « Den heer Pacheco afgezant van Spanje by den II Stoel is alhier aengekomen en men verwacht allen oogenblik lord Minto n Den 29 october heeft het den verjaerdag geweest van de komst van den heer Guizot tot hel ministerie van Frankryk ganschc bemanning BE HAET-YAMG8T EEN' TOONEEL BYT HET ZEELEVEN Tot dc tooncelen die het meest de van het schip tot eenen hoogen graed van spanning en ver¬ rukking opwinden zoo vcrhaelt een Engclscli zeekapitevn behoort onder andere de jagt op den vractzuchligen haey De zeevaertkundigen die juyste lengteen breedte berekent pakt alsdan spoedig zyne werktuygen in de kist en schuyft de boeken op zydc den officier legt zynfluytjc uyt de hand den bctaelmecster den doctoor ziet van zyn middagmacl af slaet zyn kasboek toe en ieder man of knaep hoe of wacr ook bezig ylt nacr het verdek Ja zelfs den acp wanneer er zich een op het schip bevindt neemt door zyn levendig gebacr deel aen het algemeen gewoel — Wacr is uw hack kwartiermeester roept den ka- piteyn — Ilier kapitcyn Hier schreeuwt den man al en bevoelt tegcnlyk het punt cn verklaerd dat zc scherp is als eennaeld Oogenblikkclyk spietst liy er een stuk ranzig spek aen omtrent vier of vyf pond zwaer want men behoeft zoo I De ambtenaren van alle de klassen hebben zich ter dier gc- legenheyd in de salons van liet hotel van biivtciilandschc za¬ ken vertoond Des avonds was er te St Cloud ter eere van het kabinet groot gastmacl Cu receptie TREIÏE N 8» E f E E R A AH P mi/I een Êngelsch dagblad De Engelschc bark Lord Wenlock kapitcyn Charles Caine te buys behoorendc te Liverpool verliet op den 14 july laetstledcn Bonny op de kust van Afrika met eene lading palm-olie ter weerdevan ongeveer 25,000 ponden sterling De equipage bestond uyt 51 man benevens een passagier den heer Alexander M'Millan vail Schotland Zonder ccnig huytengewoon voorval waren zy op den I dezer op dc hoog¬ te van de znydkust van Ierland gearriveerd toen zy door eenen verschrikkelyken storm werden overvallen vvaerdoor achtervolgens alle dc masten over boord sloegen het schip lek een der pompen ontredderd en liet schip geheel oii- handelhacr gerarklc De hevige zee rolde er volkomen voor cn achlcr over heen rondhout en andere voorwerpen vlo¬ gen ginds en hcrwaerts over het dek en door het geweldig rack ten een i ge vaten los slingeren rackten eenige vaten los aehlervolgens sloegen alle de booten weg en de watervaten in duygen In dezen vrceselyken toestand de pompen steeds aen den gang hou¬ dende «zonder verseli water en met geenen anderen levens- voorraed dan ccnig beschuyt cn een vatje wyn hiehl de ui tgeputte bemanning liet uyt tot zondag den 3 october wan¬ neer onder de verseheydene schepen die zy in het oog kregeh eene lu ik van ongeveer 200 Ion digt genoeg In¬ kwam om liet rcddcloozc wrak te kunnen zien Den groo- tcn boots-mast werd dadel yk opgcrigt met eene omgekeerde vlag aen den top doch den vreemdeling zag niet of wilde hel noodseyn niet zien Naer het liivg te beoordeclcn was het eene Engelschc brik met geschilderde poorten niet diep geladen zeylende met twee reveil in het topzeyl een rif in de fok en dito in het brikzcyl Toen zy het wrak voorby zeylden zonder van koers te veranderen werd het volk moedeloos en kapitcyn Caine had de grootste moeyte om hen met het schrale rantsoen van dry glazen wyn per dag aen de pompen te houden' Op dynsdag den 5 dezer werden zy echter gelukkiglyk opgemerkt door de bark Volant kap M Murcliy 5 dagen bevorens gezeyld van Liverpool en be¬ stemd naer llritseh Noord-Amerika die omtrent 9 uren in den morgend zynen boot ter redding van dc verhongerde bemanning afzond Inlusschen bleef de zee zoo hoog dat dezen boot niet digt genoeg by hen durfde komen uyt vrees van tegen het schip verpletterd te zullen worden en om hun leven te redden moest dc bemanning van den Lord Wenlpck zich in zee werpen cn naer den boot zwemmen of wierden derwaerts door om liet lyf gebonden touwen ge¬ trokken Toen allen gered waren stond er reeds vvf voet water in hetruym terwyl liet schip zckcrlyk in den volgen¬ den slormachtigen nacht moet gezonken zyn Kapitcyn M Murcliy hoezeer onbchoorlyk voorzien van levensmiddelen voor zulk eene buylcngewoone vermeerdering van beman¬ ning behandelde echter op echte zeemans-wyzc de ramp¬ spoedige cquipagie van den Lord Wenlock met de meest mo- gely kc voorkomendheyd Op zondag den 1 0 october ontmoet- bevrecsd niet te zyn dat den haey de brok te groot te ongcfatsoenecrd ofte oudbakken zal vinden Den haek zoo dik als een pink zit aen een gebogen vzer dat omtrent een band breed zyn zal 6 tot 8 duym lengte heeft en voorzien is van eenen sterken weerhaek Dit verschrikke- lyk yzer is vastgehecht aen eene ketting ongeveer 4 of 5 voet lang eenc voorzigtiglicyd die onmisbaer is omdat een gulzigen haey de beet wel eens zoo diep inslokt dat wanneer den hack alleen aen een touw bevestigd was hy dit zouafbyten alsof het een aspergic was In den regel nu is een haey even als een matroos zeer hongerig Maer heeft hy eens by wyze van uytzondcring geenen byzonderen appetyt zoo zwemt hy langzacm op het aes toe bcreykt het en stoot het met den snuyt weg dan zwemd hy weer bcdachtzacm opzvdcn af als bemerkte hy onraed maer kan toch niet nalaten om een oogenblik later terug te keeren cn zich noch eens aen den reuk van hel hali'bcdorven spek te verlustigen Terwyl meester haey dit zyn spel dryft is het gansebe achterste gedeelte van liet schip zoo met hoofden bezet dat geen duym breed ruymte voor gunst noch geld meer te bekomen is Touw¬ werk bezaciiuiast on zelfs die plaetscn benedendeks van te men het Ilollandsch drytnastsebip Zeemanshoop kapif vn Teensma komende van Batavia cn bestemd naer Amsterdam Kapiléyn Teensma voorzag den Volant van den noodigen 1c- Vcnsvoorraed voor hare vermeerderde cquipagie en nam overigens kapitcyn Caine zynen stuerman de passagiers en zes matroozfen by zich aen boord Deze negen na van den gastvryen Hollander de meest mogclyke goede behandeling te hebben genoten werden op den 19 dezer aen boord van eenen loodsboot in liet Engelschc kanael overgezet en zvu denzelfden dag te Plymouth geland SacHe vari't op «Ie j zere ss|»ooi*weg;ci» De cstafet-treynen ryden in Engeland niet eene snellievd van 20 en 22 uren per uer dan van 15 en 16 uren en c\n- delyk van 12 en 15 uren Eenen koopman vail Liverpool verlact zyn buys 's morgens en komt's namiddags te Londen aen om 3 Ij2 's avonds vertrekt hy weder en om 1 1 uren is hy t luiys Gedurende den dag en zonder uyt te slapen heelt hy zvne zaken kunnen vereffenen te Londen cn 622 kilometers of 125 metrieke uren weg afgelegd In Engeland heelt m n ondervonden dat hoe meer ge¬ mak men aen de reyzigers verschafte hocinccr het reyzea toenam In Frankryk is de snelheyd vastgesteld op den volgenden voet Van Parys naer Rouancn 42 kilometers 8 uren cn half per uer Van Parys naer Havre 40 kilometers per uer Van Parys naer Amiens 43 kilometers per uer Van Parys nacr Orleans 41 kilometers per uer In Belgien gaet men zelden de 55 kilometers tc hoven cn zelfs in vele omstandigheden blyft men nog beneden dit cyfer Het is aldus by voorbeeld dat den overtogt van Brussel naer Luyk ten minste 4 urcri duert voor 114 kilome¬ ters Nauwelyks is het 28 kilometers per uer — — Kmiislcss Wt'teiasehnjKpcii esa Letteren De provinciale gouverneurs hebben van wege Mr Rogier eene aenschry ving onlfangen betrekkelylc tut de formalitey- ten welke na te komen zvu tot liet behoud van den lotter- eygendom lilydens de wet van 25 January 1817 Die formaliteytcn bcslacn in de overlevering van dry e x- emplairen van 't werk wacrvan men kopyregt behouden wil door den uytgever aen liet geniecntebestuer zyner woonplaets een dezer exemplaircn moet op den titel of by gebrek aen titel op de eerste blad zydc liét liandteekcii dragen van den uytgever den datum der overlevering aen 't geniecntebestuer cn eene geschrevene verklaring gedag* teckcnd en onderteekend door den drukker bevestigende met aenwyzing derplaets dat het werk van zyne persen voortkomst ig is Den minister herinnert dat het regt van kopy slechts gewaerborgd is mits de vervulling van de fornialileylen door de wet zelve aengewezen dat deze formaliteytcn waervan het behoud vau'trcgt van cygcndom afhangt moe¬ ten beschouwd worden als hoogst noodzakclyk dat het geenzins geoorloofd is er eene van te verzuymen of door an¬ dere te vervangen wacr men een ie op de schouwplaets heeft zvu opgevuld met aenschonwers die nauWelykc ademhalen die slechts fluyslcrende met elkander spreken als zy liet by geval eens wagen te spreken of onbeveeglyk den blik rigten op het monster dat zich nu nog vry in den Oceaeu beweegt maer weldra zoo als zy hopen in hunne ma L t zyn zal Ik heb deze spanning wel eens een uer lang zien aenhouden waerna dan no eyndclyk de haey tot het be- sluyt kwam dat hy ons loeli niets te zeggen had en hv zich of door de golven liet wegvoeren of met zooveel ge¬ weld en zoo diep onderdook dat men eenige vademen diep niets dan schuyin zag Zeker wanneermen een vyand'g galjoen waerop men buyt maekt weder uyt het oog ver¬ liest kan dc algemeene verslagen lieyd niet grooter zyn en men kan geene heviger verwenschingen hooren dan by zulk eenen hopeloozcn afloop Maer daerentegen geloof ik dat nauwelyks het stryken der vyaudelyke vlag in den stryd met grooter vreugde kan begroet woeden dan wanneer den haey zich omkeert om liet acs tc verslinden Een zacht gefluyster van verrukking gaet dan van mond tot mond aller oogen schitteren en die aengezigten die nog door zon cn wind uict met een ovcrandcrlyk donkyrbruyn gc- ■ a—a -dnmtm
Gazette van Brugge 2/11/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item