Back to top

Gazette van Brugge 29/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Beste MATRAS-WOL aen 3 francs de kilo by J VanNeste- 9e braa were Noordzand-straet D 20 N° 75 by het Goude Kussen te Brugge Te Pachten Een HUTS dienende voor Zilversinidts-Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsuube- sv ootid door M mo Hanssens-Van De Wallc Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDF in de ilotig-stract te Brugge Verandering Tan Woonst r* % pasi^m mm Voorheen llerhergier Ic Caprjckc Heeft de eer liet Publiek kenbaer te maken dat hy zich komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Meten iu de Piedikheeren-straet te Brugge aiwaer hy zoo als zyue voorzaten goede ingerichte Logier-plaelseu heeft en Stallingen voor een dertigtal Peerden Den Dynsdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos ■zoo als hy gewóón is met zyne Diligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken " DEFIMTIVE TOEWYZIJiGEN ZONDER V TE BRUGGE Op zaterdag 6 J " 1 november 1847 ten 3 uren namiddag ter afspanning den Jambon in de Spanjaerd-straet te Brugge van A Een WOONïlUYS dienende voor Wagenmakerie met verder Bouw gerieven benevens II 0-10-76 C Erve onder grond van gebouwen Booragacrd en Hovenierhof in Dudzeclc- dorp by kadaster sectie D n.°* 227 deel 225 eti 226 Om aen liet gebruyk te komen met mey 1848 Ingesteld 3.600 francs B H 0-10-91 C BOUWGROND en HOVENIERHOF met eenc Hoütbocy noord legen het voorgaeude hy heropen ka¬ daster sectie ü dei 1 n 0 ' 225 en 26 Om aen het gebruyk te komen met Kersdag naest Ingesteld 1,550 francs C Een WOONHUYS met Stal en verder gerieven en IJ 0-4-90 C Erve onder grond van gebouwen cu Hovenierhof in liet zelve Dudzecle weynig zuyd van het voorgaeude Ly kadaster sectie E n" 784 en 785 Gebiuykt door den cygeiiaer tot mey 1849 te 60 francs 's jaers hoven alle lasten Ingesteld 1,530 francs D II 0-8-25 C LAND west aen het voorgaende by ka¬ daster sectie E deel n" 783 bis Gebruvkt alsvoöien tot 1 October 1848 te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 350 francs E II 0-8-11 C LAND noord tegen het voorgaende hy kadaster zelfde sectie en deel n° 783 bis Gebruykt alsvooren te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 360 francs Regi van accumulatie TE LISSEW EG HE Op dynsdag 9 november 1847 ten drie uren namiddag in het Gtmeentc-huys ten dorpe van Lissewcglie van 1" Ecu HUYS van twee Woningen met Boey tegenwoordig dienende voor Wagenmakerie en 11 0-4-82 C Erve in Lisse- weghe-dorp bekend by cadaster sectie C n"' 149 150 en 154 Gebruykt tot mey 1848 te fr 152-37 ct 's jaers laste vry Ingesteld 1.050 francs 2" Twee aen elkander houdende WONINGEN nevens de voorgaende en H 0-4-20 C Erve in Lissevveghé by cadaster sectic B u" 151 1 52 en 153 Gebruykt de eene tot mey 1863 te 70 francs 's jaers bo¬ ven de lasten en de ander lol mey 1848 te fr 05-30 ct 's jaers vry van lasten Ingesteld 1 1 00 francs En 3" ecne alderbestc parlie ZAEYLAND gelegen als voo- ren noordoost van het dorp groot II 0-44-40 C hy cadaster sectie B n 01 423 en 425 Gebruykt tot Bavo 1849 door Carcl Claus te 50 francs by jare boven dc lasten Ingesteld 1 300 francs Met regt van accumulatie Breeder aengehaeld by affichcn te bekomen by deii Notaris KETELE te üudzcele 4Jgemeen Berigt X WEGWYZËR — IYT6AEF Den Drukker-Uytgever der Gazette can Brugge heeft de eer te berigten dat by de uytgaef béreydt van den IVegwyzer der Stad Brugge en provincie IV est-Vlaenderen voor 1848 By deze worden derhalve uytgenoodigd alle amhtenareu kooplie¬ den fabriekanten winkeliers handwerkers magazyniers enz die eenige verandering aen hunnen naem firma lioeda- nigheyd of adres willen toebrengen als ook degenen die mis¬ stellingen of uytlatingen in de vorige uytgaven hebben opge¬ merkt ten spoedigste hunne veranderingen en opmerkingen te willen overzenden het zy hy geschrift of in persoon op dat de verbeteringen in de aeustaende uytgave zoudeu konueu in acht genomen worden Brieven franco op dc Eyerraarkt 'E 2 ft." 78 NIEUWE RflOAYR OF TYDREKEEUNDIGE BESC1WING DER STAD BRUGGE SEDERT DERZELVER OORSPRONG Naer het handschrift van B.-Jf > tH.0.8 tl 16 vader en verrijkt met aenbelangende aenteekeningen van den uit¬ gever corresponderende lid der Koninklyke Maetschappy van fraeye Kunsten te Gent VOOHWAERDEIV Dit werk gedrukt als het prospectus wordt uitgegeven in tien afleveringen indien de stof een meerder aental vereischt zal de inschryver slechts gebonden zyn tien afleveringen te betalen Den prys van iedere aflevering is vastgesteld op ééueu frank na liet verschynen der eerste aflevering zal die prys tot op ééueu frank 50 ct verhoogd worden De inscbryvers zullen gratis tien gesteendrukte platen ver¬ eerd worden voor ontwerp hebbende de twee nieuw te plaet- sen kerkvensters in de kapel van het H Bloed en acht der voorhaemste gezigten van de stad Brugge Eenige exemplaren zullen op beste papier afgetrokken wor¬ den in evenredigheyd van fr 1-30 ct per aflevering die in¬ scbryvers zullen de platen op cbinapapier erlangen De eerste aflevering zal in de maend december 1847 in het licht kotoen en zoo voorts van maende te maendc Men schryft in hy den uitgever J GAILLIARD in de Breidelstraet teBruggc en by de voornaemste Boekhandelaren des ryks A w Pmwre Diahle EYER-MARKT N.° 20 TE BRUGGE iFTilESlQiirWEn en vasten Prys FERDINAND DE MYTTENAERE-CLEERENS Heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy komt te ontvangen eenen nieuwen keus van winter artikels be- staende in Zwarte Zyden Cachemiriennen Foils de Chevre gedrukte Wolle Mousselinnen en Jakonats Ghinghans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydeue andere keusartikels voor Vrouwen- Kleederen Thibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Frau- sche Merinos gekruyste en ongekruyste Flanellen in alle ko- Icuren als ook eerie groote keus in de geperkten Wiite- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Perkal Shertings Madapolams en eenen ruymen keus van groote gebordtierde Venstergordynen en Stoors Meuhelmousselinnen effene ge- horduerde en gebrocheteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeën wollen en katoenen Sargien wit Lynwaed witte grauwe en aschgrau we Galicots — Mutseryen bonneterie wollen en katoenen Slaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne Schalls van alle kwaliteyten vrouwen en mans Écharpen Halsdoeken zyden en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Manshemden en in een woord eene menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen met de voor¬ naemste in- en uytlandsche fabryken is hy in stael zyne arti¬ kels met groet voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden Ily verhoopt ook door den schoonen keus en frisclilieyd zy- ner waren zich het vertrouwen en de gunst van het publiek weerdig te maken ANTWERP» YERZEKERIAG-METSCHAPPY S E €11 lil TA S Deze Maetschappy de oudste in Belgie hekend heeft een kapitael fonds van meer dan zes millioenen franken — eenc reserve-kas van hoven de dry mael honderd duyzend franken — en verders hy de acht mael honderd dujzend franken preraien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn hier niet belastbaer zoo als in dc Mutuele Societeyten met eenc jaerlyksche onbepaelde brand-contributie en administratie kosten Er kan nooit onder welk voorwendsel liet ook zy iets hoven de vastgestelde premie worden geeyscht De premien zyn zoo laeg berekend dat een itaer het weldaed der assurantie kan genieten Men bevragc zicli hy den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetschappy in de Predikheer-straet B 3 N.° 11 te Brugge A G BRUXEIXES MAETSCHAPPY PAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd bg koninglyk beslugt van Ijüny 1830 Gevestigd te Beussei Dc Maetschappy verzekert tegen den brand en het vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptaht betaeld De verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Ageht te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Langa-reye wyk E 15 Y.° 20 to»ie heubies LP* LO La L» CS DE PARAPLlilES PARASOLS ETC Rue de la Monnaie N." 51 a Bruges Viènt de recevoir des premières fahriqnes de Frfncc et d e l'Allemagne de Soiéries de toute beautée qu'il garantie et vent a l'épreuve a 10 0 1° au dessous des prix ordinaires Ou trouve égaiement chez lui de Parapluies en Cotton dc toute qualité Ou échange et racommode a des prix de trés modiqnes La beauté de ses marcharidiscs et son exactitude le reudent recommaudablc ~ KÜÜPHAN DE [7 Antwerpen 28 oc/oher Granen De dalende beweging is gedurende de week cyn- digende den 'i?> october op eene merkbare wyze in de Tarwe vwoitgegacn Den gemiddelden prys is bepaeld op frs 22-26 dus frs 2-4a minder dan de voorgaende week I11 de Rogge alhoewel dezelve op aldemarkten is gedaeld is den prys 71 c verhoogd en bepaeld op frs 16-08 — Koloniale Goederen Men heeft gisteren 1000 balen Domingo-Koffy saldo der la¬ ding van het schip Patriot aen 22 cents in cjnsumlie verhan¬ deld Heden hebben wy geen uoemensweerdige afhuren vei- nomen buyteu den verkoop van 80 halen Carga Ryst aen f 17 t[4 en 100 balen Batavia Kofly aen 23 7 [8 cents Wissel-Cours van Parys van den 27 october 3 p »|o 33 december lr 75 8n 5 || 16 meert 115 10 Cours van Amsterdam van den 26 october \\ erkelyke schuld 65 ló|US 83 1 1 a A mort isa I ïe-Sv ndikaet llandel-Maelschappy 163 3 [4 Pryzen der Granen Olicn en Koeken te Ryssol van den 27 october Soorten Kooliaeii Oliilliette ld g smack l.ynzaeil Cameiinc Kempzaed I OMEN de hectoliter 88 00 4 87 75 110 00 a 01 UO 00 00 a 10 00 03 51 A 00 111 94 00 a 00 0» oo uo a oo no GIUMEN de hectoliter 24 00 a 28 00 29 lit A 30 00 00 00 « 00 00 25 00 it 27 60 21 00 è 24 00 00 00 h 00 oo ttOMti.i de ion ki/ogr 17 00 15 50 oo no 20 oo 17 50 16 00 17 25 16 III I 01 23 00 on oo 00 00 Markt van Vcurnc van den 27 October IVIid'lenprys der granen per zak van 145 liters Tarwe fr 26-00 a 32-00 c Itogge fr 17-0(1 a 30-00 c Géerstc fr 16-00 4 17-0(1 e Haver fr 11-00 4 13-00 c Boonen fr 16-75 4 31-50 ZEE-TYDINGEN BRUGGE 29 October Gisieren zyn in de have van Brugge aeugekomeu de engel- sche sehepen Albion kapiteyn Carr komende van Antwerpen om beladen te worden iu bestemming voor Engeland — Emerald kap Niehells vati Dunkerke om beladen te worden iu bestemming voor Engeland beyde aen rieseus-Taffin OOSTENDE 29 october Aenkomsten van den 26 en 27 october Den belgischen schooner Frances kap Romyn van Villa- Nova met fruyt het engelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met 12 passagers het engelsch stoomschip Prin¬ cess Helena kap Jenkins van Ramsgate met 22 passagiers de eugelsche male Onyx van Doever met de korrcspoudenliel en 9 passagiers de engelschc sloep Amity kap Riohcmond van Buruliain inet oesters de eugelsche brik Salamander kap Freeman van Blylh met kolen den cngelschen schooner Emerald Isle kap Nickels van Dunkeike met ballast de noordsche brik Noordhavet kap Iltlmer van Gothenburg met hout de engelsche sloep Ellen kap Shaip van Roches-j ter met wolle een engelsche male van Doever met de korrts-l poudeotie en 1 1 passagiers Uytgevaren Het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 6 passagiers de bclgische male Chemin de Err naer Doever met lp passagiers den belgischen schooner Ed- mond kap Morisou naer Villa-Nova met ballast het belgiseh drymastschip Progrès kap Van der Heydc naer Liverpool met hallast de belgische galjoot Eclipse kap Van den Kcrk- hove naer Liverpool met ballast de mccklemlmrgsche luik Mathilda kap Frelwurst op avonlucr met ballast bet en¬ gelsch stoomschip Venezuela kap Robinson naer Londen met diversclie goederen eu 36 passagiers liet engciscli stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ramsgate met 18 passa¬ giers de engelsche male Onyx naer Doever met de korres- pondontie en 18 passagiers ANTWERPEN 29 october Aenkomsten van den 26 tot 28 October Den cngelschen stoomboot Monarch kap Main van Hull met io passagiers en diveische goederen den belgischen diy- mast-schooner Orline kap Maes van Liverpool met zont m stukgoederen de belgische brik Transit kap Smit van Ha¬ vana met snyker de spaensche brik Triumphanle kapiteyn de Mcnchaca van Havana met suyker de belgische plcyt Charlotta kap Muys van Liverpool met zout de belgische sloep Voltigeur kap de Goede van Bergen met stok visch de spaensche bark Felippa kap Haraguay van Havana met suyker de noordsche hark Norshe Bonde kap Ohrc van Gothcrnburg met hout Brugge — Drukkcry van L.-B Heureeoudt op d'Eycrinarkt
Gazette van Brugge 29/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item