Back to top

Gazette van Brugge 29/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
schuldigen te ontdekken inner dit bleef zonder gevolg daer ge.cn militair zvnc kameraden wilde verraden Den koqimandant van liet fort verzon alstoen een middel dat hein volkomen gelukte lly deed liet regement zieh in orde scharen op de wapenplaets bevool het de geweeren te presenteeren en toen dit hevel was nagekomen verklaarde hy de soldaten dat zv in die houding waerin zy zich thans bevonden zouden blyven tot dat de daders van het mis- di'vl' tegen de 'dry burgers bekend waren De militairen hielden hot gedurende 2 tiren 20 minuten uvt toen zes soldalen zich/elven als de schuldigen opgaven Toen hunne verklaringen bevonden werden waer te zyn werden zy voor den regtbank gevoerd en keerden de overigen naer buys terug — Men leest in de Gazette des Hópitaux van den 18 sep¬ tember i Onder dc genezende zelfstandigheden en spvzen tegen de aandoeningen van borst en maeg voorschreven plaetst men op eersten rang de loehereydselen van Delangre- nier wiens goede ui twerkselen sedert lang bestatigd zyn door onze genecshceren en onder andere door MM Andral Foiiguicr Lnrrey Marjolin Moreau Pasquier enz Ver- sehcydene verslaggevingen acn de Akademie van geneeskunst en acn de faculteyt van Parys keurden insgelyks die toebe- reyding goed VVy mogen verzekeren dal den Deeg van nafé als ccunn middel legen de ontsteking gebruykt Iietzy in deeg of in siroop altyd een goed ui twerksel zal hebben by de iiijlammatien van de innerlyke zintuygen en byzonderlyk in de borstontstekingen Als een voedsel van gemakkelykc verleering past den Racauoct zeer wel in de langdurige ge¬ nezingen in de borM flauwten en over het algemeen zal het altvd wel te pas komen om de verkloeken vertcenngsziiitiivgen te 8272 ANTWERPEN 28 October Het was eergisteren de 17 verjaring van oenen hevlloozen dag voor onze stad dien van liet bombardement door dc Hollanders Ondanks de nenmerkclyke schade door de bom- ben en ballen te ivege gebragt zyn byna al dc sporen daer van uytgcwisclit Slechts in dc Rloosterstraet wacr hetvrcc- sclyk gebrand heeft ziet men nog puynhoopen — Een Engelscliman eergisteren van Leuven gearriveerd I waer hv zynen zoon aeu de universitei t had besteed ivas gisteren morgein S Jacobslcerk gaen bezigligen en bad zynen mantel en regenscherm op eciien stoel iiedergelcgd om meer op zyn gemak te kunnen rondwandelen Den vreem¬ deling meende dat die voorwerpen door de heyligheyd der p'aets genoegzaem tegen dieven beveyligd waren maar toen hy eenigen tyd daerna wederkwam waren mantel en regen¬ scherm verdwenen De polieie is nu ter opzoeking van den dief — Men komt te ontdekken dat in den nacht van 8 Octo¬ ber gedurende den brand inde inagazynen der heerenllcr- tags versclieydene voorwerpen gestolen zyn — Kapiteyn Coa'sfworth voerende de Engelsehc brik Mary and Jane alhier van Ibra'il aengekonien is seffens na zvne afvaert dul geworden Gedurende eener zvner aen- vallen heeft by eenen man van het scheepsvolk geheten weshalve de andere gedwongen werden hem in de yzers te l'ggc- FRANKRYK — Parys 27 October Gisteren over den middag is den koning van Saint-Cloud inliet paleys der Tuillery aengekonien alwaar liv van 's middags door vorscheydcnc leden van het diplomatisch corps verwacht wiord Z M heeft ten 1 lire den raed der ministers voorgezeten — Den hertog van Aumale bezit van zyn gouvernement nemende heeft cene proclamatie tot alle de Arabiers en Ka- bylcn vau Algerië gestuerd — By gelegenheyd van de benoeming van den hertog van Aumale tot gouvcrneur-generac van Algericn heeft den minister van oorlog de rust in aanmerking nemende welke in de stammen hcersclit dc vrystelling gelast van een zeker getal arabischc gevangenen die in Fronkryk op de forten van liet eyland S Marguerite van Cetle en Brescon opgeslo¬ ten waren Onder deze inboorlingen telt men 70 vrouwen 36 mevsjes of jongens minder dan 1 2 jaren oud 24 gryzaerds en 9 bedienden of zwarte slaven De staatkundige geivigtige gevangenen de dweepzieken en gevaerlyke boosdoeners zyn in de depots gehouden die tot gevangenis strekken — Laetstelyk is weder veel gesproken over den afloop der zaek Prasiin Wat is er van nicjufvrouw de Luzy gewor¬ den Men weet hier weynig zekers op te antwoorden Zoo¬ veel is zeker dat ten haren opzichte nog niets ten evnde is gebragt dat er in de laètsle dagen en op verschillende plaat¬ sen verhooren zyn geschied maar dat den prokurenr des konings Bouely zyn requisitoir by de raadkamer nog niet heeft kunnen indienen Men verhaalt ondertusschen dat de beschuldigde in geen geval voor de assisen der Seine zal vcr- scliynrn — Den burgerlvkcn regtbank van Amiens heeft een niet onbelangrvk vonnis geveld Ëene zeventigjarige jufvrouw had zie.li begeven in een klooster der nonnen van O L V Visitatie omtrent 1840 tc Amiens opgerigt Alhoewel zoo I hoog bejaei'd werd deze dame novieie en vervolgens non Zv bezat een vermogen van 130,000 francs deze som ging over in handen der klooster-overste die dezelve besteedde aen het opbouwen van nieuwe lokalen liet aenkoopen van kerksieraden enz Toen vervolgens die oude dame stierf vond men een testament waerby een derden persoon alge¬ meen erfgenaem werd ingesteld ten nadeele der regtstreek- schc erfgenamen Klaerblykelyk was dit testament opgesteld om het klooster van alle kwelling te bcvryden er werd zelfs in gezegd dat de aflyvige geen vermogen had nagelalen Maer dien derden persoon weynig belust tot werktuyg ten dienste der kloosters tc verstrekken nam de hem gcmackto betrekking niet acn cn dc rcgstlrccksche erfgenamen die ENGELAND Londen 26 October Den maetregel door den Bank van Engeland genoegzaem arm waren deden de Visitatie-nonnen in regte betrekken eyschten de wedergave der ontvangene sommen cn de vernietiging van het testament Dc regtbank heeft liet testament vernietigd en vermits dc Visitatie-nonnen cene ongemagtigde congregatie zynde dus geen regt hebben om donation te ontvangen beeft zy hun verwezen tot de terug¬ gave van 100,000 francs met dc intresten van den dag der vrueg — De hoeren Regis en C." te Parys dryven ecnen ban¬ de] van een byzonder slach zy verkoopen goden Op hun uythangbord leest men in kolossale letters Depót van afri- kaensche Goden Zy hebben hun voornaemste debouche in Senegal waer zoo vele koningen zyn als er prinsen gedurende dc middeleeuw in Italien en Duytscliland waren Deze nfri- - kacnsche koningen zyn gestadig in oorlog niet eikanderen en wanneer een van licn ecnen slag verliest dan zendt hy zyne goden naer den overwinnaer en bestelt er nieuwe in de fraiischc fabriek van de hccren Regis en C e — Inden Semaphore van Marseille leest men Van wege eenen passagier van den stoompaketboot Comte de Paris vernemen wy de volgende belangvolle narigten omtrent de moedige daden van zelfsvgrzaking van eenen eorsikaenschen reyziger die zich acn boord bevond van den Bonaparte by de ongelukkige opcenlooping der twee opge¬ noemde stoomboolcn waerdoor den laetsten gezonken is In het midden van 't wanorder door liet geweld van den schok vcroorzaekt en op liet zigt van liet gevaer hetwelk de passagiers cn liet scheepsvolk bedreygde vestigde den moe¬ digen man wiens hcldhaftigheyd wy willen verkondigen zonder zynen iinem te kunnen noemen zyne aendacht op de zwakste wezens die zyne rampgenootcn geworden waren liet waren vyf engelsche dames cene moeder met hare vier dochters Zy moesten van dc dood verlost worden het kostte wat hel kosten wil en nogtans zonder eenen samenloop van toevallige omstandigheden zoo als cene stille zee en de ge¬ ringe ruymte lussehen bcyde sloomers opengebleven zoude men niet kunnen zeggen of hy er in zoude geslaegd zyn in het afwezen van een genoegzaem getal booten In zynsterk- gespierde armen ieder dezer arme slagtoffers grypen vlug op den radlrommcl van den Bonaparte cn van daer op den genen van le Comte de Paris springen er zynen last afleg¬ gen naer het vertrekpunt terugkeeren eene andere door den schrik verlamde en stervende vrouw opnemen aldus viermaal cene redding bewerken dit alles wist hy spoediger te volbrengen dan men liet schryven kan Eenen oogenblik kwam over wacropmen onmogelyk over de te overschreden ruymte geraken kon Den braven Cor- sikaen had een der vier jonge dochters op zyne armen Er was gcencn minuet tyd te verliezen want den Bonaparte zonk steeds dieper en dieper De aendacht der passagiers en scheepslieden van den Comte de Paris vestigde zich op de onverhoopte hulp der Voorzjemglieyd het meysje door de sterke armen van deszei I's redder geworpen in de ruymte onder welke zich den afgrond bevond viel niet zonder cenige zware kneuzingen tc ontvangen in het midden van andere redders en was weldra in de armen barer moeder | gebragt Eene vyfde beproeving was onzen held voorbehouden ongelukkig moest dezelve vruchteloos blyven en zyn edel¬ moedig hert smertelyk folteren Eenen armen onnoozelen was in een lied van dc tweede plaets blyven liggen Den stoutmoedigen Corsikaen verneemt het en aerzclt niet om beneden te ylen hy rukt hem van zyn lied af in weerwil van zynen tegenstand cn laedt hem op zyne schouders Reeds bereyktc hy de hoogste trappen toen den ongclukkigen zot loswringende uyt zyne armen neerplofte in het diep dat hem tot graf moest verstrekken Kort na dit laetste en treurig ongeval bleef er van den Bonaparte niets meer boven water dan cenige vlottende overblyfselcn genomen om zoo te spreken op uytnoodiging van het gouvernement is lieden liet voorwerp van alle de gesprekken in de hoofd- slad De gevoelens over de krachtdadigheyd er van zyn zeer verdeeld hy ontmoet eenige meer of min ernstige opwer¬ pingen die door den Standard en cenige andere dagbladen medegedeeld worden Voor liet overige het uytwerksel heeft in het algemeen heden voldoender dan gister geweest en men keurt in het algemeen goed den maetregel door het I ministerie genomen do bepalingen wegnewende uyt den bill van 1844 voortspéuytendè BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Iluwelylc van den 27 october Frederic Morecuw dienstbode met Natlialia Cardoen dienstmeyd Overledenen van den 26 lot den 28 october 2G Carolus Banckaert bleeker oud 49 jaren geboren cn woonende te Brugge ongehuwd zoon van Franeiscus bv Maria Dobbelaere overleden in denOuden Gendweg C 13 n" 60 Leonardus Vcrbeke werkman oud 50 jaren geboren te Pitthem woonende tc Ardoye ongehuwd zoon van overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Isabella Rau kantwerkster oud 68 jaren geboren cn woonende tc Brugge Gist-stract n° 19 weduwe van Louis De Vos overleden in de Maria-stract C 9 n" 8 27 Theresia Crevf kantwerkster oud 54 jaren gebore^i en woonende tc Brugge cchtgenoote van Carolus Phlips overleden in dc Rollcweg A 9 n° 60 Maria Gvdé kantwerkster oud 64 jaren geboren cn woonende tc Brugge Colettc-straet C 1 1 n° 39 in Iiuwelykc met Petrus Christiaons overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 28 Sophia Roelens oud 9 dagen overleden in de Werk-* huys-slraet C 14 n° 100 3 Geboorten METSCilAPPÏ VAN TOOXEEL Et LETTERKUNDE MET kenspreuk YVER EN BROEDERMIN TE K5UJGGE TooneeïjS.-scr 1S47 — ÏS48 Tweede feest VERTOONING VANZONDAG 51 OCTOBER 1847 «mXE VADEMS TE GELYE Kluchtig blijspel in een bedrijf naer het ffoogduitsch van A Von Kotsebue GEVOLGD DOOR IDS SffiSÏÏDSÏÏILIPIPS® Sïï IDS UUEEUriISE * of vcrgeïiacgcn overtref» rjkdom Blijspel met zang in een bedrijf naer het fransch door Vander Vyver Tussclien beide blyspelen zal er door jufv E DELTERRE eene allecnredc uitgegalmd worden voor titel voerende ELSSABETH VAM EMGEEAIV© Insgelyks zal door den beer K VANDEN BROECKE uilgc^ galmd worden de allcensprack HUT UUR HEK DOODSTRAF- liet feest zal om zes uren aenvang nemen REKEN I VI A K I G E N Het Bestuer der Burgerlyke Godslmyzen van Brugge berigt dat liet zal aenveerden tot den 15 november 1847 de offers voor 23,200 kilogrammen VLEESCH noodig ter consommatie zyncr gestichten voor eenen termyn van twaelfnaeen volgende maenden beginnende 1 december aenstaende De conditiën waeraf dagelyks inzage kan genomen worden zyn berustende in het secretariaet hy de Koningshrugge ' VERANDERING VAN WOONST ' Den Notaris DE BUSSCH ERE resideerende te Brugge i nu woonende in de Wolle-straet B 16 n° 38 « La COMMISSION MEDICALE PROVINCIALE prévient « ceux que la chose concerue que sa prochaine séance générale « est fixée au lundi 22 novembre 1847 Les personnes qui dé- « sirent subir Fexarnen de pliarmacién ou de Sage-Femme doivent se présentei au moius buit jours d'avance chez le « secrétaire avec les pieces justificatives de leurs études » Le Président Par ordonnance DE MEYER Le Secrétaire DE MEERSSMAN In dc lierberg den Tijger in de Ezel-straet van zes Geën¬ cadreerde PRINTEN met vergulde Kaders benevens ceneu SPIEGEL met vergulde Kader De trekking zal dynsdag 2 november ten 7 uren 's avonds plaets hebben VEliKOOPmG Op DYNSDAG 2 november 1847 vanalle soorten van droog Eyken Olmen Bonken en ander gezaegd Houten Brandhout ten lniyze van sieur Al/oo in de Kammakersstraet uyiko- mende in de Smedestraet te Brugge Betaelbaer ten kanloore van L CROUTELLE in da Verkoopzaal Stedenhuys YERHOOPING Door Sterfgeval en Uytscheydiny van Bedryf WOENSDAG 3 NOVEMBER 1847 'S namiddags om 2 uren precies zal cr ten huyze van d'herr Poupaert-De Buck c Timmerman en Aennemer wonende in ie Oudenzakstraet N° 38 tc Brugge opeubaerlyk verkocht wor¬ den Huys- en Menagie-Goederen Kunstvoorwerpen Vrouws- Kleederen en Juweeleu gezaegde Houtwaren Timmermans- Ilalam Bou w-Stoffen 2 Olme Boomen een Eyken idem van 6 a 7 voeten omtrek en ander Objecten Alles den verkoopdag na te zien Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drv maenden ten kantoore van den Greffier CHARLES MOULAËRT in de Grouwerkersstraet Te bekomen by L NEYT-VAN HOLLE BEKE Kruy denier Ey er-Markt E 2 N." 72 te Brugge ZUIVERE M ONVERVALSCilTE GUANO Nitrate de Sonde BEYDE ZEER VOORDEELIGE BEKENDE VETTEN Men'vraegt om OUD BESCHREVEN PARKEMENT tc koopem Zich t'adrcsseren by deu Drukker dezer i I mmm ■ H ■ ■Mmê tti
Gazette van Brugge 29/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item