Back to top

Gazette van Brugge 20/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN Men vraegt om OUD BESCHREVEN PARKEMENT te koopen Zich t'adressercn by den Drukker dezer VERANDERING VAN WOONST Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is mil woonende in de Wolle-straet B 16 n° 38 TE 111 lU'.N lïiiys en Bakkerc in !c Ezel-straet E 6 K° 1 2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den eygenaer in de Roosendaele-straet sectie ] N° 54 Te Pachten Een IIUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 u.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M me Haussens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de Jloog-straet te Brugge Daer is verlooren eenen Inlandschcn JAGT-HOND hair bruyn met witte plek¬ ken en bruyneu kop de eeue oor is ge- scheurd Ie brengen op het Kasteel van den heer Bnrgemeester te Sint-Andrics Tf Eeue vergelding zal worden betaeld Elk zegje het voorts Ministerie van Financien XWBfcXEXMB YEÏMKIÖÖIPIBÏG VAN 15 PAEMEN voortskomende van het l."'" regiment Cuirassiers in garnizoen te Brugge Den ondergeteekenden Ontvanger der Registratie en Domeinen zal op zaturdag 25 October 1847 om een ure namiddag ter herberg bewoond door sieur tV ardenier op de Vrydag-Meikt te Brugge in de tegen¬ woordigheid van den heer KLEZE Intendent-Militair over- gaen tot de verkooping van 13 PAERDEN van het gemelde regiment De verkooping zal geschieden met ge reeden gelde en met verhoog van 10 p r °[ 0 tot vinden de kosten Den Ontvanger voornoemd F.x VAN ZUYLEN TE KOOPEN Een zeer goed en 't eenen blokke gelegen HOFSTEDEKEN groot H 2-15-58 C of G 4-2-47 R onder Bebouwden Grond Gras en Land in Ramscappelle De gading hebbende bieden zich aen ten kantoore van den Notaris KETELE te Dudzcele DEF1X1T1VE TGEWYMG Op zaterdag 23" c " october 1847 ten 3 uren namiddag ter afspanning den Jambon in de Spanjaerd-straet te Brugge van A Een WOONIlUYS dienende voor Wagenmakerie inct verder Bouwgcrieven benevens II 0-10-76 C Erve onder grond van gebouwen Boomgaerd en Hovcnierhof in Dudzcelc- dorp by kadaster sectie D n.°" 227 deel 225 en 220 Om aen het gebruyk te komen met mey 1848 Ingesteld 3,11 0 francs B II 0-10-91 C BOUWGROND en HOVENIERHOF met eene Houtboey noord tegen het voorgaende by beropen ka¬ daster sectie 1 deel n°' 225 en 26 Om aen het gebruyk te komen met Kersdag naest Ingesteld '1,405 francs C Een W 00NI1UAS met Stal en verder gerieven en H 0-4-90 C Erve onder grond van gebouwen en Hovenierhof in het zelve üudzeele weynig zuyd van het voorgaende by kadaster sectie E n"» 784 en 785 Gebruykt door den eygenaer tot mey 1849 te 60 francs ' s jaers boven alle lasten Ingesteld 1,255 francs D LI 0-8-25 C LAND west aen het voorgaende bv ka¬ daster sectie E deel n° 783 bis Gebruykt alsvooren tot 1 october 1848 te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 320 francs E II 0-8-11 C LAND noord tegen het voorgaende by kadaster zelfde sectie en deel n° 783 bis Gebruykt alsvooren te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 3G0 francs Regt tan accumulatie De conditiën by den Notaris KETELE te Dudzeele Au JPmivre EYER-MARKT N.° 20 TE BRUGGE DIP VBOHra©ÏDWïBW cs» yastes» Prys FERDINAND DE MYTTENAERE-CLEERENS Heeft de eer bet publiek kenbaer te maken dat liy komt te ontvangen eenen nieuwen keus van winter artikels be- staende in Zwarte Zyden Cacbemiriennen Polls de Cher re gedrukte YVolle Mousselinnen en Jakonats Ghinghans gedrukte Ka¬ toenen en verscheydene andere leusartikels voor Vrouwen- KJcedcren Thibets en Orleansen in 't zwart als zwarte Frau- sclie Merinos gekruyste en ongekruyste Flanellen in alle ko- leuren als ook eene groote keus in de geperkten Witte- goederen lingerie zoo als Bombazynen Piqués Onderrokken van Piqué en van Perkal witte Jakonas en Perkal Shertings Madapolams en eenen ruymen keus van groote geborduerde Venstergordynen en Stoors Meubelmousselinneu effene ge¬ borduerde en gebrocheteerde Tafellakens Servetten Hand¬ doeken Spreeëii wollen en katoenen Sargien wit Lynwaed witte grauwe en aschgrauwe Calicots — Mutseryen bonneterie wollen en katoenen Slaeplyven Onderbroeken wollen en katoenen Koussen alle soorten van Handschoenen — Kleyne SchaJls van alle kvvalitevten vrouwen en mans Echarpen Halsdoeken zyaen en anderen indiaensche en katoene Neus¬ doeken Foulards witte en gecouleurde Mansheindeu en in een woord eéne menigte andere artikels te lang om te melden Door zyne lange jaren ondervinding en handel in gemelde koopwaren alsmede door zyne betrekkingen met de voor- naemste in- en uytlaudsche fabryken is by in staet zyne arti¬ kels met groot voordeel aen zyne geëerde kalanten aen te bieden ily verhoopt ook door den schoonen keus en frischheyd zy- ner waren zich het vertrouwen en de gunst van het publick weerdig te maken De algemeeue Maetschappy tot aenmoediging van den krvgs- dienst ouder de bescherming van Z M den Komng waer- vau de cenigste Agenten in de provincie West-Vlaendercn zyn De heercu lnghels-Dc Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghcm « Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bcrgh gemeente-secretaris te T hielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen de belanghebbende zul¬ len doen kennen Algemeen Berig WEGWYZEU — 69 8te UYTGAEF Den Dru kker-Uytge ver der Gazette van Brugge heeft de eer te berigten dat by de uytgaef bereydt van den tVegwyzer der Stad Brugge en provincie fVest- Vlaenderen \ oor 1848 By deze worden derhalve uytgenoodigd alle ambtenareu kooplie¬ den fabriekanten winkeliers handwerkers inagazyniers enz die eenige verandering aen hunnen naera firma hoeda- "nigheyd of adres willen toebrengen als ook degenen die mis¬ stellingen of uytlatingen in de vorige uytgaveu hebben opge¬ merkt ten spoedigste hunne veranderingen en opmerkingen te willen overzenden liet zy by geschrift of in persoon op dat de verbeteringen in de aeustaende uytgave zouden konnen in acht genomen worden Brieven franco op de Eyermarkt E 2 N.° 78 KOOP HANDEL Antwerpen 1 9 october In Koffy verhandelde men heden 4oo halen Domingo deels aen 22 en 22 i]2 cents en 100 balen Batavia aen 24 ceuts In Ryst zyn 100 balen aen diversche pryzen afgedaen Wissel-Cours van Parys van den 18 october 3 p »| 0 23 december Ir 75 6> 5 p »!" 15 maert 1 15 00 Cours van Amsterdam vap den 16 october Wcrkelyke schuld 53 3[4 Ainorlisatie-Svmlikact 84 l|2 Uundel-Muetschappy 104 1[2 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 18 october Soorten Koolzaed Oliilliette Id g smaek I.ynzaed Cameline Kempzaed OLIËN de hectoliter 88 50 h 00 00 a 00 00 a 95 50 4 98 00 a 00 00 è 8.8 25 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 28 00 28 00 a 30 00 00 00 a 00 00 25 00 a 27 50 21 00 a 24 00 00 00 a 00 00 KOEREN tie 100 kiloqr 17 00 a 17 50 10 00 a 10 50 10 00 a 00 00 20 Oil a 22 10 18 00 a 00 00 10 00 a 10 60 Z EE-T Y DINGEN BRUGGE 20 October Den if in de have van Brugge aengekomen bet engelscb schip Pink kap Menels komende van Gent om beladen te woeden in bestemming voor Engeland aen Piescns-Taflin Uytgeraren Den ig den engelschen scbooner Brownfrld kap James Lecghton varende naer Sissheroad Fil th of Forth Engeland beladen met 4o,8oo kil schois aen den makelacr Jonckheere OOSTENDE 20 october Aetikomsten van den 18 en 19 october Het engelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met 5 passagiers hel engelsch stoomschip Venezuela kapit Robinson naer Londen met diversche goederen en 7 passagiers de belgische male V ille d'Oslcnde kap Roose van Doever met de korrespondenlie 45 passagiers en voilure de engelsclie sloep Amity kap Richemond van Burohain met oestcis de belgische sloep Neptune kap Romens van Londen met diversche goederen de belgische male Ghemin le Etr van Doever met 18 passagiers de engelsclie male Garland van Doever met de korrespondenlie en 1 passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate met 9 passagiers hel engelsch stoomschip Priness Mary kap Paul van Ramsgate met 2 passagiers en 1 voiture Uytycvaren De belgische sloep Dart kap Gore naer Londen met schors de engelsclie male Garland van Doever met de kor¬ respondenlie en 77 passagiers en 2 voituren liet engelsch stoomschip Triion kap Taylor naer Londen met 58 passa¬ giers htl stoomschip Princess Helena kapit Jenkins naer Ramsgate met 18 passagiers de engelsclie male Princess Alice naer Doever met de korrespondentie en 87 passagiers den en¬ gelschen schooner Wesleyan kap Green naer Leith met schois de fransche sloep Petit Alexandre kap Lematelot optivontuer met hallast de belgische sloep Rodeur kapiteyn Fournv naer Glasgow met appels het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met iöpassagicis eu i voiture ANTWERPEN 19 october Aenkomsten van den 17 lot 19 october Den deeuschen schooner Die Traube kap Lange van Riga met lynzaed de hanoversche k off' W ilhehnina kapiteyn Ammann van Petersburg met tarwe de banoveische koff Vrouw Luk je kap Ringeling van Ditzum met garst de hollandsche koff Gezina kap De Boer van Petersburg met diversche goederen de piuyssische brik Maria kap Diedc- rich van Alexandriua niet gaist de deensche sloep Postillon kap Andersen van Hamburg met garst de pruyssische brik Porie kap Erich van Odessa met tarwe en rogge den en¬ gelschen stoomboot Monarch kap Main van Hull met 10 passagiers en diveische goederen de mecklcmburgsche schepen Prince Albert kap Megow Courrier kap Konon l Vil¬ helm kap Bradharing Riga Packet ' kap Voss Bellona kap Ramin Alexandrine kap Vagt Clara kap Maack Rudolph kap Grolh alle van Riga de noordsche brikken Pallas kap Roche van Gothemburg Thi/da kap Gapelen vau Memel alle met hout de hanoversche koffen Tidofeld kap Behrcns Sybilla Gesina kap Olthans Maria kapit Oiitjes Wilhelm kap Jongebloed Bouwina Henderika kap Wachter de hollandsche kollen Itoeijina Gezina kap Bolhuis Alida kap Boeling de mecklcmburgsche galjoot Einigheit kap Riedel alle van Riga met liennipzned de belgische hark Ocean kap De Ruyter van New-York met diversche goederen de hanoversche ko H Francisca kapiteyn Lindeboom van Petersburg met diveische goederen den b - gischen stoomboot Antwerpen kap Jackson van Londen met 25 passigieis en diveische goederen den russischen dr- maiter Furst M enschikojf kap Lalin van Odessa met tanvc en wol de mecklemburgsche brik Clara Mathilda kap Rus- sow van Riga met huilt de noordsche link Henrietta Johanna kap Larson van Memtl met hout de deensche galjoot Anna Elisabeth kap Sell ulte van Kiel met raepzaed de hano¬ versche koff Kleine Calliinea kap Niruhaus van Petersburg met tarwe de hollandsche koff Frederik kap Miuck van Odessa met tarwe den engelschen schooner Arannah ka] Green van Londen met taiwj — Nog verscheydene schepen beneden de rivier Vertrek-uren van den 1 zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 25 minuten naer Oostende Goud Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleti Brussel Ant¬ werpen Leuven Tirlemont Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 10 uren 45 min naer Oostende — Ten 10 uren 50 min naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dender¬ monde Meebeden Brussel Antwerpen Leuven Tirlemont Luyk Verviers en Aken — ten '1 ure 40 min en ten 2 uren 50 min nam naer Oostende — Ten 4 uren 45 min naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven en Tliienen — Van Brugge naer Gend ten 6 uren 15 min — Ten 8 uren 10 mm 's avonds naer Oostende Y zeren Weg van Van Bmggc naer Kortryk Ten 5 uren 's morg i> 7 a 35 min ii 11 a 20 s » ii 3 ii 10 ii namid 6 ii 25 ii 's avonds West- V laendercn Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 45 min 's morg 7 li 3 6 40 15 45 namid 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervclde Gits Beveren Rousselaere Iseghem eu Ingelmunster Brugge Drukkcry vanL.-B Herreboldt op d'Eyerniarkt
Gazette van Brugge 20/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item