Back to top

Gazette van Brugge 20/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
CI1 deed hom dc hersenpan springen Ilct lyk van den ongc- lukkigen is naer het Kritisch hotel gebragt* alwaer zvne fa¬ milie gchuysvest is Den vader en de moeder die reeds cenen gevorderden ouderdom hebben zyn hierover in de 011- uytsprckelykste droef heyd FRANKRYK — Parys 19 oclobcr Wy vinden in den Écho van Oran van den 9 October de volgende omstandigheden over den toestand van Abd-el-Kader « Dc volmaekste rust blyft in de provincie hcerschen wy hebben gecne tydingen uyt Marokko ontvangen Eenige der Bcni-Omers zyn nog teruggekeerd Zy waren langs de Deïra getrokken alwaer men gecne poogingen heelt gedaen om hen te houden De Deïra is in cenen redelyken welstand en het land der Kabylen alwaer Abd-el-Kader zich blyft ophouden heeft tevens middelen genoeg om in haer onder¬ houd te voorzien Het is nochtans te veronderstellen dat het kleyn leger waer aen het tot middenpunt dient niets belangryks zal on¬ dernemen Oin zulks te doen het zoude zich in twee deelen moeten verdeelen het cene voor den acnval het ander voor de bewaring der opgeslagen tenten Noch het land noch dc schikkingen van het gouvernement van Marokko leveren voor den emir eene genoegzame vcyligheyd op om met een zulkdanig vertrouwen te mogen te werk gaen — De tydingen betrekkelyk den oogst luyden allerguns¬ tigst Gecne gemeente is er die niet genoegzaem heeft inge- ongst om in hare behoeften te voorzien en vele hebben eene ruyme overtolligheyd binnengcschuerd Den prys der granen vermindert overal en zal weldra nog meer verminde¬ ren Thans is het zaeylyd waerdoor den landman verhin¬ dert wordt naer dc markt te komen Van eene andere zyde doen de graanhandelaars die nog gansche stapels hebben te verkoopen Wanhoopige poogingen om de pryzen zoo hoog mogelvk te houden Zoodra het zaeyen zal gedaen wezen zuilen de landlieden hun gracn naer do merkt brengen en dc kooplieden die den algeincenen overvloed kennen zullen hun volgen want voor hun is er geen hoop meer om anderzins te verkoopen dan de andere Alsdan zullen de graeripryzen stellig moeten afslaen — Dc parvsche winkeliers vinden alle dagen wat nieuws uyt om zich te doen opmerken Een voornamelinnenwinkel komt zich eygeumatig liet brevet van leverancier van 11 M de koningin der soeieteyts-eylandcn te geven Dit laet op zyn minst veronderstellen dal Pomaré hemden draegt — Eenen persoon gekleed als de reyzende werklieden van Auvergne kwam voor het paloys van St Cloud en wilde volstrekt binnen gelaten worden Hykwani zegde hy met cene byzondere en goddelyke zending om Frankryk te redden Eenen engel was hem verschenen en had hem gelast zyn land dadelyk te verlaten om de hertogin van Orleans te gaen huwen ten cynde den graef van Parys tegen dc duy- velsehe plannen van Engeland te beschermen — Wy be¬ hoeven er niet by te voegen dat dezen man krankzinnig was — Het hof van cassatie heeft de voorziening van den lieer d'Ecqucvïllcy tegen het arrest van het hof van assisen der Seine dat hem wegens valsehe getuygenis tot tien jaren rc- clusie veroordeeld heeft verworpen — By Saint Chamas is een kruydmrgazyn gesprongen waerby dry werklieden omgekomen zyn andere zyn zwaer gewond — Te Marseille heeft zich eene voor de Israëliten hoogst gewigtige gebeurtenis opgedaen Den heer C A Vecchy een roomseli katholyken was in het jaer 1842 te Marseille voorden burgerstand getrouwd niet juffer Victoria della Ripa behoorende tot den israëlitischen eeredienst Tot he¬ den had dc katholyke kerk altyd geweygerd een zoodanig huwelyk te zegenen dacr zulks iu den zin der Trenter- kerkvergadcring een geval van inquisitie en brandstapel was Nu op bevel van Z II den Paus hebben den hoeren mevrouw Vecchy in de Lorettenkerk den huwelykszegen ontvangen Zelfs is den prys van de dispense afgeschaft ge¬ worden Mr Vecchy heeft slechts eene onbednydende som van 10 fr als kosten van registratie te storten gehad Tydingen uyt Spanje Den Journal des Débats bevestigd de gunstige tydingen welke uien in Frankryk ontvangen heeft Luydcns de lactste berigten uyt Madrid was den nieuwen kapiteyn-generael van Grenade gencrael Serrano naer zyn post vertrokken koning don Brancisco is terug gekeerd in het paloys der koningin en de kóningin Christina by hare dochter acngekomen is door haer aenveerd geworden met eene aendoenelvke betuygenis van vcrkleefdheyd welke nocli door een lang afwezen noch door pligtige listen is kunnen verkrenkt worden BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 16 tot den 19 october 16 Louis Van der Hispallic werkman oud 64 jaren ge¬ boren en woonendc te Brugge echtgenoot van Joanna De Iloorne overleden in dc Greinschcur-straet D 13 n° 57 13 Charles De Baene werkman oud 32 jaren geboren en woonende te Zwevezecle ongehuwd zoon van Petrus by Barbara Verbuist overleden in de Werklniys-straet C 14 n° 100 Virgenia Janssens werkvrouw oud 43 jaren geboren tc Oostende woonende te Brugge Zeven Sterrc-straet n° 78 in huwelyk met Philippus Eeckhout overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Ileriricus Mculenaere oud 2 jaren overleden in de Zwarte Leertouvvers-straet B 6 n° 21 Augustinus Cannoot werkman oud 64 jaren geboren te Deynze woonende te Caneghem echtgenoot van Maria De Vreese overleden in de St Nicolaes-straet C 1 n° 72 Vrouw Anna-Thcresia-Carolina Stoehove proprietares oud 71 jaren 8 maenden geboren en woonende te Brugge weduwe van mynheer Thomas DeSehieterc-Do Loplicm overleden in de Prc'dikheeren-str B 3 n°18 Philippus Vercrnyssc zonder beroep oud 82 jaren geboren en woonende tc Brugge weduwacr van Anna Moreyt overleden in de St Catherina-stract C 14 n° 12 Maria Van Vynckt oud 10 jaren Tl maenden geboren te Knesselaerc woonende te Brugge overleden iu dc Ezels-sïraet D 7 n° 13 Louis llallin werkman oud 31 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge overleden in de St Gillis Nieuw-str ongehuwd zoon van overleden in de Maria-slraet C 9 n° 8 Maria Van Bruaene werkvrouw oud 48 jaren gebo¬ ren tc Becrncm woonende tc Maldeghcm weduwe van Leonardus De la Merllieure in liuwelyke met Joannes Baert overleden in de Maria-straet C 9 n°8 Victoria Consines zonder beroep oud 68 jaren 1 1 maen¬ den geboren en woonende te Brugge ongehuwd doch¬ ter van Joannes by Joanna Blondeel Overleden in do Chartreusinne-straet C 50 n" 49 19 Matthcus Tlieyts werkman oud 48 jaren geboren en woonende te Brugge Noordzand-straet C 10 n° 44 echtgenoot van Maria Cretens overleden in de Wcrk- huys-stract C 14 n° 100 6 Geboorten Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de 5.° week van october — De doktoors van Weiteren bevelen het gebruyk van tabak aen als eenen behoedmiddel tegen den typhus — - De kamer der notarissen van 'tregtcaly k arrondisse¬ ment van Yper heeft eenen notaris van Poperinghe voor dry jaren den toegang der kamer verboden om tc trachten klienten te verwerven ten nadcclc zyn er ambtgenooten deze ondienstig zynde door brieven of mondelings — Het Weekblad van Dixmude zegt stellig te weten dat den spoorweg van Tlinurout naer Dixmude eerlang zal be¬ gonnen worden Verscbeydene ingenieurs zyU in dezelaetste stad aengekomen en zullen binnen eenige dagen liet definitief tracé beginnen — Eenen twaelfjarigen jongen die eene groote menigte steenen op de riggels der yzeren haen tussclicn Gosselies en Lutlcr bad gelegd welke moedwillighcvd de jammerlvkste gevolgen zou kunnen gehad hebben bad men ze niet tydig oiltdekt is aengelinuden — liet lyk van Theresia Bossuyt oud 28 jaren buys- vrouw van den herbergier Pieter Monserez te Ingelnmnstêr is donderdag ontgraven en de ingewanden zvn er uytgeno- nien en naer Kortrvk gezonden geworden Op 9 dezer was deze vrouw scliielyk overleden na aerdappelen goëten tc hebben welke men vermoedt vergiftigd geweest tc zyn — Tc Parys heeft eene vrouw die meubelen ontstolen was eene gemagnetiseerde slapende te rade gegaen om de daders der diefte te kennen en is door liaer op bet spoor ge- bragt geworden Maer zy heeft dc vervolgingen doen staken welke reeds aengevangen waren als zy vernam dat den dief niemand anders was dan baren man waervan zy afgeschev- «!cn leefde en die cenen sleutel van hare wooning in zyn be¬ zit gehouden had — Ecnigen tyd geleden had er op den cngelselien spoor¬ weg van New-Castle naer Berwick een zonderling voorval plaets waerby de snclhevd van een pcerd en van een loco¬ motief als om den prys dongen Toen don stoomsleper n.° 437 op zyne vaert naer New-Castle in de nabyhevd van Chatwill was gekomen sprong een moedig peerd aen den beer M'Kay loebehoorende 't zv uyt dartelheyd 't zy schichtig geworden op de haen en rende in vollen draf voor de locomotief nvt die toen met eene snellicyd van 50 Engelscho mylcn in het uer voorstooindc Den machinist voor ongeval beducht zocht door herhacl schel gefluyt het edele dier van de haen te drvven doch te vergeefs gedu¬ rende eene invlof langer vervolgde het peerd met onvermin¬ derde vaert zynen weg Toen eyndelyk de machine liet wat te na op de hick'n kwam wipte liet in het dubbele spoor over en als vast besloten zich niet te laten overwinnen rende het dier steeds voorwaerts en haelde de machine nog¬ maals voor Het peerd had nu byna drv mylen afgelegd toen den machinist die tot hier toe de kracht des stooms had ingehouden besloot lint koste wat liet wilde zyne tcgenpartvvooruytte komen IIv versnelde derhalvede vaert der machine en was weldra het dier zoo naby dat dit weder ter zyde sprong Toen nu den trevn voorbv stoof sloeg den overwonnen tot groote verwondering rn onder het gelach der passagiers met de acliterbecnen naer zvnen overwinnaar Den afstand op deze wyze door beyde mededingers afgelegd bedroeg ongeveer vier mylen — Verleden zondag beeft den russischen drvmnstcr fris geladen met 2 000 quarters turksch koorn bestemd voor Falmouth om 10 uren 's avonds schipbreuk geleden bv eene zeer onstuyniige zee op eene der banken digt by de kaep Lizard Acht mannen van 't scheepsvolk en de lading zyn verloren gegaen Den kapitcyn en vier matroozen zyngcluk- kiglyk ontsnapt — Een cngelselien spcculateur beeft uvtgevonden van naer Indien eene lading doodkisten te vervoeren die hy in alle havens der malabnersche kust gedurende de laatste be- smeitlende ziekten heeft rorid gebragt Deze handclsvcrrig- ting wierd met den besten uylval bekroond Zv zal aen En¬ geland eene nieuw handels -débouché verschaffen — Ecnenjongen engelsclunan Betman genaamd was laetstby Boulogne op dejagt fly legde op een kotivn aen en trok den haen van liet vuerwapen af De scheut geketst hebbende schoot hy de tweede loop af en dezelve gafvuer Na geschoten te hebben had hy de onvoorzichtighcyd in de loop van het geweer te blazen toen ging de scheut die ge¬ ketst had af en de lading trof den jongeling aen het hoofd hoofd om liet onder de moordbyl welke voor Strafford bcreyd is tc doen vallen.» Den volgenden morgend vergaderden dc beyde huyzen in liet parlement en dc gemeenten wierden in het buys der lords opgeroepen om des konings uytspraek op den bill te vernemen Wy weten niet door welken invloed Karei op nieuw van gevoelen veranderde — misschien door niets anders dan door zyne gewoone besluyteloosbcyd en zyne on- vveerdjge vrees maer dit is zeker dat hy eyndelyk zyne zyne toestemming gal' Hy deed liet noeli door woorden noch door onderteekening maer trachtte zyn geweten te inisleydcn door den ellcndigen uytvlügt dat cene kommissie lord Arundel en eenige andere pairs de koninglyke toestem¬ ming in den bill ter onthaling van den graef van Strafford zouden bekend maken IV Stfafford was stellig overluygd dat zvne dood gezworen was door mannen die meer inagt hadden om te verderven dan Karei om hein te redden en toeli streelde hy zich in de gevangenis inel eene stille hoop dikwils liet hy zyne genachten den vryen loop en verbeeldde by zieli met zyne beminde gade en zyne dierbare kinderen in een zoet gesprek gewikkeld tc zyn somtyds door zyne aendoeningen wegge¬ sleept verkeerde zyne stille hoop in eenen vurigen wcnsch om in den kring van zyn gezin terug te keeren nu en dan verkwikte hem eenen liellykcn droom van toekomstig geluk van dagen van weelde en ongestoord genot in dit donker tranendal aen dc zyde zvner geliefde betrekkingen Mis¬ schien zoelit hy in de vriendschap van zynen vorst eene hooge ridderlyke gcheclitheyd gelyk hy zelf die betoond had toen hy hem cdelinoediglyk vau zyne heyligste belofte ontsloeg Den graef hield zich veel en ernstig bezig met zynen ge- heymschryver Hy dikteerde hein eenige bepalingen wegens de beschikking zyner goederen na zyne dood Op des konings bevel wierden eenige regelen aen lord Strafford geschreven wacrin dezen wierd bekend gemaekt dat Z M zieli gedwongen had gezien aen de stem der na¬ tie gehoor te geven dat hy tegen zynen w il ja hy mogt zeggen tegen zyn geweten had toegegeven dat den toe¬ stand van lord Strafford gelukkiger was dan den zynen maer dat hy kortom zyne toestemming had gegeven tot den bill welke de vcroordeeling van zvnen bedroefden en getrouwen vriend voorschreef Wcnthvyorthmaekte eenige beschikkingen toen men hem den brief behandigde Het scheen dat hy den inhoud ver¬ moedde voor dat hydcnzclven gelezen had want hy wierd eensklaps doodsbleek en alle uytdrukking verdwenen van zyn anders levendig gelaet Stylzwygend zat hy daer gedu¬ rende verscbeydene minuten als door den donder getrof¬ fen niet liet ontvouwde blad in de htind Eyndelyk lung- zacm herstellende en alleen tot zich zclveu sprekende zegde hy oo cenen onbcschryflyk smertelyken toon ii Vertrouw niet op dc vorsten noch op eenige menschen- kind want in hen is geen lieyl » y zegde niets meer aengaende dit ontwerp maer keerde zich kalm en men zoude byna gezegd hebben blymocdig tot zynen gelieym- scliryvcr en zette zyne vverkzaemheden voort vergetende zoo hetsehecn dat hy eenige oogenblikken was gestoord geworden Men had Strafford slechts eenen tyd locgcstaen tussehen den dag zyner veroordeeling en dien waerop zyne tcregt- stclling bepaeld was Zyne lactste verrigtingen waren zyne welbekende brieven aen zyne gemalin die zieli toen in Ier¬ land bevond en aen zynen lieven Will zoo als zy zynen zoon vleyend noemde In die brieven van don beroemden man stralen zyne godsvrucht zyne hcmelsche vergevings¬ gezind hcyd zyne zachte vriendclykheyd zyne onkreukbare trouw zyne zuyvere vriendschap teedere gehcehtheyd aen vrouw en kinderen luysterryk door Zy die hein op het schavot zagen moesten zich ver¬ wonderen over zyn weerdig gedrag Ily verscheen onder hen niet als cenen ellcndigen en overtuygden verrader maer met den waren adel der ziel met cenen moed wel¬ ken alle ligchamelyke smert bcdaerd tegenlachte met eene godsvrucht even zoo nederig als sticlitelyk zoodat zyn schavot zelfs veeleer eene opene gehoorzael geleek waer hy als den voornamsten voorzat — waer hy zyne vricfiden beleefdelyk ontving en cdelmoediglyk vergaf aen al degenen die hem bclecdigd hadden waer hy eyndelyk zich hoven allen ondersclioyddc door zyne ongedwongene wcerdigheyd en- zelfheliecrsching en door zyne zachte bcscheydendheyd en insclïikkclykheyd jegens de menigte die hem omgaf B
Gazette van Brugge 20/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item