Back to top

Gazette van Brugge 20/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
XTM" — n»a p» m» uren wierden de touwen Iosgemaekt welke den luchtbol weerhielden en het luchtmachten steeg opwaerts vol majes- teyt,in't midden van 't algemeen gejuyeh Hy zweefde oenigen tyd hoven den hof in de rigting van 't noorden dan op eene meerdere hoogte gekomen rigtte hy zich naer het ncrord-oosten De heldcrheyd van den bentel ver¬ oorloofde hem tot eenen aenzienelyken afstand met de oogen te volgen Eene uer lang kon men hem ontwaren Kwart voor 6 uren is de neerdaling geschied te Lier aldus twee uren tyd gebruykt hebbende om zeven uren ver te varen de warmte was zeergroot en schier gccnen wind deed zich op Daer het juyst kermis was te Lier kwam de neerkomst van den luchtbal dezelve met eene onverwachte aentrekkc- Ivkhcyd verassen Wcynig schilde het of men droeg Mr Green met zyne gezellen in triomf De vrolyke kermisgasten hebben de luchlreyzigers geloyd naer de Mactschappy op de Groote Markt alwaer de eerewyn hun geschonken wierd Den luchtbal is zorgvuldig opgevouwen en op eenen wagen naer Mechelen gevoerd geworden 'S morgens is den lucht¬ bal aldaer aengekomen met de drv reyzigers die met den eerst ten treyn naer Brussel vertrokken zyn By het wegen van den luchtbalen zyne tocbehoorten heeft men bevonden dat denzelven een gewigt van 171 kil oplevert De reyzigers verklaren ter hoogte van ruyni 2,500 meters geklommen te zyn Zy zyn tvaegzaem over Mechelen gevaren De trcynen van den spoorweg kwamen hun te voorschvn als eene streep ter lengte van twee of dry duymen Den be¬ stierder der static heeft by hun voorbyvaren de nationale vlag laten opheyschen De reyzigers beantwoorden zulks met de engelscbe en belgiesehe vanen welke zy hadden medege¬ nomen te doen wapperen Ï5es*3gjeji ever desa Oogst vaas ES47 Den Monileuv van gisteren behelst de eerste officiële bc- riglen omtrent den opbrengst van den oogst dezes jaers De¬ ze berigten zyn naluerlyk nog onvolledig en van de aardap¬ pelen wordt niet gemeld om dat op het tydstip van de in¬ winning der berigten den opbrengst dezer vruchten nog niet kon geschat worden Maer over het geheel genomen zyn de uytkoinsten van den oogst zeer verblydend Uyt de inlichtingen door de Iandbouw-kommissiën ingezonden blykt 1.° dat den oogst dit jacr heeft opgebragt Tarwe 5,127,112 hectoliters Hegge 7,055,442 » Spelt 1,789,010 Masteluyn 963,489 » Boekweyt 599,955 » 2." Dat vergeleken by een gewoon jaer den oogst meer beeft opgebragt V oor de tarwe 937,858 hectoliters » rogge 1,985,434 » » spelte 592,693 » » masteluyn 225,702 » i boekweyt 57,201 » Dus een totael overschot van 5,576,888 hectoliters wel¬ ke zich bepalen tot omtrent dry miljoenen indien men af¬ trekt hetgeen het land jaerlyks gemiddeld uyt de vreemde landen trekt te weten 458,649 hectoliters Wvders blykt uyt eene uytvoerige tabelle dat de rogge in de provinciën Braband Limburg Namen Oost- en Wcst- \ laendcren eenen zeer goéden oogst heeft opgeleverd en in de provinciën Antwerpen Iicncgauw Luyk en Luxemburg alleenlvk eenen goeden De tarwe heelt alleenlvk eenen zeer goeden oogst gegeven in de provincie Braband in de andere provinciën is zy goed Dejjpcltc is alleenlvk in Luxemburg en Oost-Vlaenderen zeer goed gelukt en de masteluyn in de provinciën Antwerpen en Braband De garst is overal goed uytgevallen benevens de boekweyt uytgenomen in West-Vlaendcren wacr deze lactate maer eenen gewoonen oogst heeft gegeven Ilavcr is meest goed geweest in twee provinciën gaf zy eenen gewoo¬ nen en in degene van Namen eenen middelmatige» oogst Ook het vlas het hooy en het sloorzaed zyn over het alge¬ meen goed gejukt Maer den oogst der peerdeboonen en kla¬ vers is meest middelmatig en degene der erwten meest slecht geweest 111 Den koning hield eenen gebcymcn raed in de fecstzacl Daer zat den zwakken vorst nog altyd onzeker wevfelend en besluyteloos en vroeg aen rcgtsgeleerden en kerkvoog¬ den die zich in zyne tegenwoordigheyd bevonden om raed ten eynde de stem van zyn geweten te bevredigen Den bisschop van Ely zegde op eenen deftigen toon tot den koning dat er een byzonder en openbaer geweten was cn hy verzekerde hem dot het laetste hem als koning niet alleen mogt ontheffen maer hem zelfs verpligtte om datge¬ ne te doen wat met zyn byzonder geweten als mensch streed dat devraeg niet was ol hy den graef van Strafford al dan niet zoude redden maer — of hy met hem wilde sterven Hy zegde hem dat de pligt van eenen koning om zyn ryk van eenen echtgenoot om zyne vrouw van eenen vader om zyne kinderen al hetwelk nu in gevaer verkeerde te behouden zwaerder woog dan alle overwegingen welke de pligt van eenen heer of vriend hem zou kunnen ingeven om oenen dienaar of vriend te behouden Berispelyke tnel in den mond van eenen dienaer van hem in wiens mond geen bedrog was Maer onder de mannen tocnmaels om hunne wysheyd cu godsvrucht geacht was hy geenzins den oenigen die zulk eenen onbedachtzamen raed durfde geven Den bisschop van Londen alleen handelde opregt Hy sprak op zyuc beurt den koning aen en zegde tot hem dat wat er ook gebeuren mogtc hy bet doodvonnis tegen Strafford REGTERLYKE KRONYK Het bof van appel kamer van beschuldiging beeft den 10 verzonden voor de assisen van West- Vlaenderen 1." Hendrik Macs cn zyne vrouw Maria Verliaeghe her¬ bergiers te Staden bcdriegelykc bankbreuk 2.° Karei De Waghcmakcr schoenmaker te Proven uytgaef van valschc munt 5.° Judocus en Karei Vandcr Scliaegcn en Louisa De Ladder werklieden te Ruysseledo diefte met bezwarende omstandigheden 4.° Fr Lefevrc werkman te Roussclaere diefte met bezwarende omstandigheden 5.° Fieux L Cntry P Mcrnhaut werklieden te Lcde- ghem diefte met bezwarende omstandigheden — Men leest in le Droit « Voor eenige dagen wierd de beruchte danseres Lola Montès thans gravin van Landsfeld voor de consulaire regters geroepen door eenen koopman die van harent wege 5,000 fr vorderde wegens geleverde chachemircs De gravin betwiste de bevoegdheyd der koop- handelsregtbank zy hield staen dat den aenkoop van cache- mii'es nooyt van hare zyde gedaen wierd als eenen koophan¬ del ditis om voort te verkoopen maer enkelyk om zich er mede aen te kleeden De regtbank nam dit verwcering aen en veroordeelde tot de onkosten den koopman die den aenleg verkeerde] yk had ingespannen i liet vonnis is geligt geworden door de pleytbezorgers van de gravin van Landsfeld en de vcrwcerderes op hare beurt eene aanvallende rol nemende heeft van wege haren schuldcyscher 19 fr doen vorderen dit is liet bedrag der onkosten geliquideerd op liet vonnis van onbevoegdheyd « Den schuldeyschcr aen wien de gravin 3,000 fr voor cachemircs verschuldigd is heeft gemeend die som van 19 fr niet te moeten betalen zelfs heeft hy verondersteld dat dezelve in alle geval zoude kunnen vergoed worden met de 5,000 fr maer eene pooging tot in beslagneming kwam hem bewyzen dat Mevr de Landsfeld die wyze van vergoe¬ ding niet goed oordeelde ii In deze omstandigheden heeft den koopman incluis een réféi'é ingebragt tot het staken der vervolging van in beslag¬ neming en Mr den voorzitter d'Herbclot na gehoord te hebben de ui tleggingen van Mr Weil heeft de tegengestelde vergoeding aangenomen en Mevr de Landsfeld ongegrond vcrklacrd in hare reklamatic legen eenen man aen wien zy 5,000 fr schuldig is » STERFGEVALLEN Onzen stadsgenoot Den heer J F Moke vrederegter van het OoM-Vlaendersch kanion Zelc lid van den provincialen raed van Oost-Vlaenderen en van de regering van Zele is zaterdag aldaer in den nog jeudigen ouderdom van 58 jaren overleden — Den generacl Fournicr in 1774 te Mcllc geboren is overleden Hy was sedert 1807 lid van het legioen van eer — Den luytenant-gencracl der genie in Engeland sir Sa¬ muel Dickens is in den ouderdom van 85 jaren overleden — De oostenryksehe marine heeft een gevoelig verlies ge¬ leden Den 5 october overleed na smertelyk lyden van slechts een dag den vice-admirael aertshertog Frederik den jeudigen held van S Jan d'Acri een jongeling van 26 jaren Ten vyf uer des morgens openbaerde zich eene maeg-en le¬ verziekte met geelzucht daerop hevige koortsen en spoedige afneming van krachten en reeds kort voor middernacht had het overlyden plaets — - Mgr Guillon bisschop van Marokko almoezenier van de koningin der Fransehen officier van het Legioen van Eer is den 10 dezer maend te Montfcrmcil in den ouderdom van 80 jaren overleden Uyt de tabelle aenwyzende de regelende markten die wy hier achter medcdeelen blykt er dat den gemiddelden prys der tarwe voor de derde week van october tot fr 24-08 ct heeft bcloopen hetwelk eenen afslag van fr 1-21 ct bcsta- tigd den prys der rogge is geweest van fr 15-32 centiemen hetwelk eene ryzing by den midden prys der voorledene week vaststcld van 55 centiemen — De graanmarkt van Rousselaere was gisteren zeer wel bcvoorraed en do tarwe is met eenen aenzienelyken afslag verkocht de granen zyn maandag op de markt van Kortryk ook gedaeld niet moest uytspreken wanneer hy daerdoor tegen zyn ge¬ weten handelde Het was in dezelfde zael waer den koning steeds weyfe- lcnde den raed van ligtzinnigen innam dat hy liet slagt¬ offer zoowel van zyne cygene onwettige en geweldige han¬ delingen als van zyn eygen zwak en besluyteloos karakter in du dood van zyncn getrouwen en standvastigen Strafford stemde Don cenigcn vriend die toen by hem stond was den¬ zelfden man die de zuyvere waerheyd tot hem gesproken had en die hem" had bezworen naer de inspraak van zyn geweten te handelen wat ook de gevolgen daervan zyn moglcn Den raed zat nog byeen Den koning had nog niet beslist toen lieni eenen brief wierd ter hand gesteld Ilaestig ont¬ zegelde hy denzelven maer zyne handen beefden en zyne tranen vioeyden op liet blad lerwyl hy liet zwygend door¬ las Eens of tweemalen deed hy eene pooging om overluyd te lezen maer zyne stem stikte enden brief aen Juxon overreykende verzocht hy dezen te lezen tot alle aenwezi- gen zeggende dat dezelve van Strafford van den edelen ge¬ vangenen kwam -Toen Juxon van Strafford's voornemen begon te lezen' stond den koning wiens onrust steeds ver¬ meerderde op om te spreken hy wachtte tot dat Juxon geeyndigd had omdat hy verlangde dat geen enkel woord voor de vergadering verloren ging Den brief luyddc als volgt — Geheel de stad Kortryk cn omstreken is in verslagcn- lieyd ten gevolge der vcrdwyning van eenen bankier die zaterdag vertrokken is cn een aenzicnelyk te kort laet te Gent heeft eenen ondernemer zyne betalingen opgeschort liy zal ook zoo men meldt eenen aenzienelyken deficit laten — Een dagblad dezer stad heeft versclicyde artikelen medegedeeld waerin werd gezegd dat de ondernemers der -werken hunne ondernemingen niet konden voortzetten ter oorzaak dat er geen geld van liet gouvernement te bekomen was persoonen die belang hebben in de zaek hebben naer dat dagblad geschreven dat gemelde gezegdens door welk- danigen aannemer noch geschreven noch opgegeven zyn geworden — Eene briefwisseling uyt Wervick meldt dat sedert vyf weken de fabrickering der getwinte garens aldaer meer en meer toeneemt zelfs meer dan in Frankryk Het laetste jaer was men verpligt geweest van meer dan 400 werklieden weg te zenden nu worden zy alle gebezigd en er ontbre¬ ken er zelfs Kinderen vrouwen allen worden gebozigt al wie aenkoint wordt aengenomen eenen jongeling van 45 jaren wint vyf francs te week eene vrouw eenen frank daegs men zoude zeggen dat den voorspoed voor den werk¬ man zal wederkomen Mogtc deze hoop niet te leur gesteld zyn — Den Moniteur vervat de tabel der uren van vertrek der spoorweg convoycn voor bet tydpcrk dat morgen 21 october zal beginnen Men verneemt dat voor dit tyilslip maetregelen zullen genomen worden om den geregelden gang der konvoyen zoo veel mogclyk te verzekeren Onze lezers zullen met onzen eerst uytkoinenden numero r eene afgezonderde tabelle ontvangen waerby de vertrek¬ uren der konvoyen langs don yzcren weg voor liet winter jaergetvde worden aangewezen — Eene partikuliere briefwisseling meldt dal den minister van openbare werken de herziening der tariefen aen de hoe¬ ren Grosfils en Desart toevertrouwd beeft Zy zyn gelast liet vraegpunt te onderzoeken onder liet dubbel oogpunt der behoeften van den handel en der ontvangsten cn hunne in¬ zichten over de te doen hervormingen cn verbeteringen aen te wyzen — Men verneemt dat het actief van het bankiershuys Le Grcllc deszclfs passief met 450,000 frs overtreft zoo zullen de schuldeyschers niet verliezen — Den oogst der winter-aerdappelen is in de omstreken van Brussel byna geëyndigd Dank aen het drooge en gunsti¬ ge weder der voorledene week zyn er veel minder zieke of bedorven aardappelen dan men eerst had gemeend — Den Modèratcur van Bergen behelst eene tcregtwy- zing op de tyding dat den minister van binnenlandsclie za¬ ken weygerde bet bestuer der lagere school van Soignies aen de Cliristcne Broeders over te laten De zaek is dat deze Broeders te Soignics reeds eene school hebben en dat op de vracg om dezelve in gemeente school te veranderen geantwoord is dat liet onnoodig was daerover voor do maend augusty 484-8 te beslissen — Dit was het al ■ — In den avond van 24january 4845 werd den genoem¬ den Jan-Baptiste deMedts zevenligjarigen grysaert die al¬ leen een buys staendc op den boschkant te Nukerke be¬ woond op de wreedste wyze vermoord De justicie stelde vast dat de Medts by middel van stoksla¬ gen liet hoofd verbryzeld had en dat dit schelmstuk gepleegd was door dry onbekende persoonen die gedurende den mid¬ dag van 24january voorzeyd ten huyze van de Medts zich begeven hadden om hunne pyp te doen branden zonder twyffel met het inzicht van deze plaets te bespieden Be booswichten hadden aldaer gestolen twee pistolen eene vork eenig meel vcrsclieydcne hemdens en eene som van achlien stay vers Al de navorschiiigen tot liet ontdekken der misdadigers bicven vruchteloos doch sedert eenige dagen is de justitie op liet spoor derzelve gekomen en heeft zelfs als overtuy- ging-sluk aengeslagen in do wooning van eenen der mis¬ dadigers eene vork dewelke herkend is voor aen de Medts tydens de moord ontstolen te zvn Den persoon aen wien de booswichten de gestolene pistool verkocht hebben fs ook gekend en alles doet verhopen dat de vlvtige onderzoekingen dezer misdaad de pligtiglicyd van eenige der moordenaars ten klaersten zullen bewyzen Het parket verdient voor de naspooringen in deze moord byzonderen lof « Sire < Ten eynde uw geweten van deszclfs vcrpliglingen te ont¬ heffen smeek ik Uwe Majesteyt zeer nederig ter voorki - ining van ongelukken die uyt uwe wevgering zouden voort- kunnen vloeyen om den bill te bekrachtigen én dus doende die ongelukkige den Hemel zy dank dat ik met zeggen moet die vervloekte zaek uyt den weg te ruymen tot bevor¬ dering van dien gezegenden hand welke ik hoop dat God tusschen u en uwe onderdanen zal leggen Sire deze mync toestemming in de bekrachtiging vail #ei bill zal u voor God meer regtveerdigen dan de gel i cel e wereld doen kan Vervul dus inyn verlangen dan beleedigt gy my niet En dewyl ik door Gods genade dc gelieele wereld met kalm¬ te en zaehtmoedigheyd vergeef tot cyndelooze bevrediging van myne ziel die eerlang deze nrrde zal verlaten — zoo Sire kan ik u deze wereld achterlaten met al hare moge- lyke genoegens ter vergelding van de weldaden welke gy my in kwistingen overvloed geschonken hebt ii Gy ziet zegde Karei de vergadering rondziende byna niet eenen zegenvierende grimlach en het schoonc gelaet geheel opgehelderd gy ziet hoe rnyn vrienden raadsman zeil' uyt de gevangenis tot my schrift om my te raden De zaek is thans beslist en myn geweten vervvyt my dat ik het niet terstond zoo inzag Edel en bewonde¬ renswaardig man opregt en toegenegen vriend — My- lords hy moet niet lyden neen hv zal het niet al eyscli- tcn de bcyde huyzen myn hoofd dit gekroonde en gezalfde
Gazette van Brugge 20/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item