Back to top

Gazette van Brugge 20/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ÜIH 1 J Y' 128 54."" Jaer Woensdag 20 October 1847 GAZETTE VAV BRUGGE E N DER PROVINCIE WEST-YL AENDEREN Voor Staatkunde Koophand en Letterkunde OXAFHANGK E L V K II E Y D Vcrscliynf tien Maandag Woensdag cn Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden Ir 4-73 ct " Buyten Brugge vrachtvry » 6-23 » BRUGGE Algcsneen Overzij Zoo als den lieer D'lmart voorde provincie Namen gedaen liecft den lieer Licdts gouverneur van Brabant komt naer alle de gemeente- bestieren der provincie tcscliryven om aen de zelve inlichtingen te vragen over dc kieshervorming die liet ministerie voorbereyd Den heer Licdts verwittigt dc gemeente-bestieren dat cr maer kwestie is van de toepassing der bekwaemlieden by dc kieslysten bekwaemlieden oflicieelvk herkend of gebreve- teerd Ily noodigd ben uyt hein renen staet toetezenden in dry categorien verdeeld bevattende do kiezers die alleen den eens betalen cn tcrzelver tvd de eene of andere der bc- kwaemheden bezitten door de wet op den jury bepaeld de persoonen die kiezers konnen worden worden uyt hoofde hunner ofïïcieele en gebreveteerde bekwaemlieden Deze laetste categorie zal twee divisien moeten bevatten A Deze dewelke in de directe belastingen bet minimum by artikel 47 der grondwet bepaeld betalen B Deze dewelke liet minimun niet betalen Dat werk zal voor den 30 October aen den lieer arrondis¬ sement-commissaris en voor de steden direct aen den heer gouverneur moeten toegezonden worden De Emancipation kondigt aen dat den graef Van der Stracten-dc Ponthoz by liet ministerie een krachtig protest wacrby den heer Leclercq heeft ingeleverd tegen den brief klaegt te Rome te zvn gelasterd' geweest Den edelen graef wyst verre van zich af de sehanddaed te Rome tegen den heer Leclerq te hebben geïntrigeerd Wv weten niet of dit iemand acn den lieer Van der Straetcn heeft verweten maer volgens de Émancipation is het protest hiertegen gerigt Den koning van Holland heeft eergisteren de gewoone zit¬ ting der staten-generael geopend en in dc daerby gehouden troonrede aengekondigd dat hy tot de overtuiging was ge¬ komen dat er noodzakelykheyd bestond om de grondwet in ccnige barer belangen te wyzigen liet vertrek van koningin Christina uyt Parys - geeft lieden stof acn den Times tot allervinnigstc uytvallen over de stact- kundc die Isabella belet met ware onafhaiiglykheyd te re¬ geren Ily zegt dat gencrael Serrano zyne vorstin verkocht heeft dat hy gelyk staet met eenen Deutz en Maroto Ko¬ ning don Francisco noemt den Times eenen pop-koning die beneden het peyl van onbeduydendheyd is gevallen inaer die toch waerschvnelyk de noodlottige gevolgen van zvn huwelyk beseft Ily niet minder dan dc koningin zoude wensclien van zyne banden ontslagen te worden en dit juvst zou de koningin-moeder willen tegengaen « Iedereen weet zegt het blad dat inen de koningin weder wil dwingen ha¬ re handen boeyen en misschien liaer van den troon slooten om er eenen Franschman op te plaetsen lederen Spanjaard verfoeyt dit Ofschoon zoo cyndigt den Times een krachtig fransch leger van 40,000 mannen hans aen de Pyrenëcn is samengetrokken cn elk dorp aen de spaensche grenzen vol DEN GRAEF VAN STRAFFORD EEN VERHAEL UYT DE DAGEN VAN KAREL I KONING VAN ENGELAND VERVOEG EN EYNDE De wereld had Strafford al hare rampzalige en schitte¬ rende gunsten ontnomen en hem als eenen veroordeelden verworpen Maer tcrwyl hy den glans der wereld aflegde omgorde hy zich met grootheyd van ziel hy gevoelde dat alles in hem tot^hiertoe niet zoodanig was geweest als het had behooren t^.yn eene gedurige onrust dit bekende hy nu had op zyne schitterende loopbaen op zyn hert ge¬ drukt dc lucht van zyncn kerker wierd balsem voor zynen geest en het lyden scheen hem thans een voorregt Eenen gewooncn menseh zoude niet aldus gevoeld hebben maer lord Strafford was geenen gewoonen menseh Hy had reeds vroeg geleerd liever voor God dan voor de menschen te le¬ ven cn van de geringste dingen — niet slechts van zyne da¬ den maer ook van zyne gedachten — zich eene gewetens- zack te maken Ily ontwaakte als uyt eenen bedwelmenden droom — uyt eenen staet van halsstarrigen hoogmoed en verwonderde zich over zynen toestand maer bovenal over zich zclven Evenwel hoe diep hy doordrongen was van het besef zyncr schuld hoezeer hy gevoelde dat hv de straf welke hem te wachten stoiid verdiende — had ' hy een te helder j gewapende benden is zoo is die magt het laetste werktuyg dat Lodewyk-Pliilips bezigen zal » Dc tydingen uvt Zwitserland zyn niet min dan geruststel¬ lende Het kanton der Grizons heeft zich verklaerd en zieli voor den oorlog geuyt Er blyft nog over de beslissing van het kanton van Saint Gall te kennen maer er is geenc hoop dat deze andersdan gelykvormigmetdezederGrizonszynz.il Alen sell ry ft uvt Rome 8 October dat den kardinael se¬ cretaris van staet Feretti komt te doen beslissen dat elk klooster orde 10 ten honderd zyncr inkomsten zal betalen om in de uytgaven van den staet" by te dragen Er is nog lioegcnaem gecne verandering voorwatdc bezet¬ ting van Ferrara door de Oostenrykcrs betreft ingezien het pauzclyk gouvernement de volkomcnc ontruvming van van Ferrara wilt terwyl het kabinet van Weenen van geen regt wilt afzien die het als onbetwistelyk aenziet Dus ofschoon de onderhandelingen voortgezet worden men mag niet veronderstellen dat zy met eenen gelukkigen uytslag zullen eyndigen ten ware het p.uiselyk gouvernement toc- slondc andere grondslagen acntencmen VERSLAG AEN DEN KONING Den Moniteur vervat het volgende dokument Brussel 7 october 1847 Sire Het departement van financien verkondigt jaerlyks naer de tabellen van de douane den staet van Belgian's handel met de vreemde landen Dc hoeveelheden in- en uytgeklaérde koopmanschappen begroot men acn middeïimatige pryzen die toelaten onze liandelsbetrekkingen in hner gclieerte beoordeelen Die begroetingen in 1835 vastgesteld verbeelden tbans den wezenlyken prys niet meer van do verschilligc koop¬ manschappen 'F was noodzakelyk van deze te regt te wyzen Met dit oogmerk wierd in 1843 een onderzoek aangevan¬ gen By aenschryving van 28 july zyn dc koopliandelkamers geroepen geworden om met bare kennissen lot dit werk by te dragen cn liet fmancicde parlement voorstellen te doen maer hetzy door demoeyelykhcyd der zaek hetzy uvt hoofde eener onnauwkeurige weerdeering der aeiigelegcnheyd van dit overzigt hebben deze niet op voldoende wyze geantwoord op 's gouvernements uytnoodiging Eene andere bemiddeling is moeten tusschcnknmen By besluyt van 30 january lactstleden heeft ü M inder- daed de zorg van dit werk te voltooyen toevertrouwd aen eene kommissie ten zeiven tyde gelast met bet zoeken van maetregelcn dienstig om het overzigt regelmatiger en menig- vuldiger te maken Deze kommissie heeft een eynde gesteld aen bare studiën en de uytslagen er van bekend gemackt Volgens bare dcnk- wvze zoude het overzigt der weerden jaerlyks moeten ge¬ schieden op dat de bcgrootingen altyd met d'e loopende pry- oordeel om niet tebegrypen dat degenen die hem tot de dood toe vervolgden door leege en boosaardige beweegre¬ denen gedreven wierden dat de aenklagtcn tegen hem volgens de wet niet op liet schavot zoude gevoerd hebben Hy boog zich als eenen overtuygdcn verrader niet van zyncn koning nocli van zyn vaderland maer van zich zeiven en van zynen God Hy bekende niet dc beschuldigingen van zyne medcmensclien maer die van zyn cygen geweten van dat lieylig boek hetwelk ccnmael zyncn voornaemsten wetboek was Hy begon zieli eyndclyk tot zyne dood voor te bcreyden als eene vast bepaalde en spoedig op handen zynde zaek Hy was overtuygd dat hy alle geoorloofde middelen in het werk bad gesteld om den noodlottigcn slag af te wenden cn dacrom was hy getroost Hy had inderdacd met wysheyd' cn wclsprckenheyd zyne zaek beplcyt en zyne regters drin¬ gend gesmeekt om ter wille van zyne vrouw en kinderen zyn leven te sparen Ily bad zoo hy meende de tegen hem ingebragtc beschuldiging van boog verraed wederlegd hy had alle poogingen aangewend alle geestkracht ontwikkeld om zich te redden Alles was vruchteloos geweest Ily be¬ gon derhalve zyne dood als zeer naby te beschouwen Maer stond hem dan niet eenen onfeylbaren weg tot red¬ ding open Ongetwyfeld Den koning had immers zyne er ook gebeuren mogt zynen dic- ecr verpand om wat naer te beschermen zen overeenstemmen Zy meent ook dat d'e terugbeschou- wende opsommingen vormende liet tweede gedeelte der sta¬ tistische tabellen van den handel moeten vervatten de oude en nieuwe begroeiingen lietgcne zal veroorloven de uvt- slagen er van te weerdeeren dc vergelykingen met de vóo- rige jaren vergemak kely kende Na die verschilligc punten tc hebben geregeld beeft de kommissie nieuwe bcgrootingen voorgesteld voor de voor¬ naamste koopwaren vooral tut grondslag nemende de loo¬ pende pryzen van 1 846 met welk jaer bet overzigt ii> ver¬ band staet De proeessen-verbael van de zittingen der kommissie welke ik de eer heb aen U M voor te stellen maken de bron be¬ kend van waer de inlichtingen voorkomslig zyn en de ele¬ menten gediend hebbende tot bepaling dernieuwe begrootin¬ gen zy doen de stiptelyke zorg blykcn waarmede de kom¬ missie zieli kweet van hare lack en bewyzen tevens dat de voorgestelde middeïimatige weerden al dc mogelyke nauw- keuriglievd hebben en dat zy enkclyk bepaeld wierden met het gedacht van de dacdzaken onder liaer echt daglicht voor te stellen Deze overtiivging verworven hebbende door het onder¬ zoek der stukken meen ik het hierby gevoegde ontwerp van besluyt aen U M.* goodkeuring tc mogen voorstellen Ben minister der financiën De Haussy Hierop volgt liet koninglyk besluyt van 10 october en de tabellen die zullen dienen tot regel voor de begrooting der in- en uytgevoerde koopmanschappen Luclitvacrt van Mr Green Zondag heeft den engelschen luclitrevziger Green zyne 174° opstyging gedaen in liet Prado te Brussel Niet nlleen- lyk waren dry a vier duyzend persoonen vereenigd in den hol van liet Prado en in dengenen van Air Janssens-De Coy per maer ook al de toegangen en zelfs de daken waren opgepropt ])cn luchtbal van Air Green is gewis den acnzienelyksten die ooyt gemaekt wierd en daer en boven zeer bevallig van gedaen te 'T is waer dat Mr Green om zyne luchtbal tc vullen den brandwaterstofgaz gebruykt die zwaerder is endat den luchtbal om eene genoegzaam opstygende kracht te hebben zeer wel moet gevuld zyn Het onderdeel is dan opgespannen even als liet bovendeel lietgcne den luchtbal de gedaante geeft van eene omgekeerde peer De opklimming moest geschieden om 3 uren maer de opvulling was slechts om 5 1|2 uren ten eynde gebragt Air Green heeft zich in liet bootje gezet gezaménlyk met dc twee liefhebbers die hem hebben willen verzeilen in zynen gevaerlyken togt Eenen hunner is zoo men zegt officier van 't engelsch zeewezen den anderen is eenen onzer stads- genooten De 9clioonhevd en de stilte van het weder maekte de opklimming veel minder gcvacrlyk Kwart voor vier Strafford had lang op dat heylig woord vertrouwd mam- mi waren zyne gedachten veranderd Hy was tot een edel besluyt gekomen Ily had in zynegevan- genis gedurig berigt ontvangen van hetgeen eronder het volk gebeurde Hy vernam hoe ieder zyncn stam tegen zyn leven ver¬ hief en hoe den koning na vruchteloos getracht te hebben om hetzelve van zyn voornemen af te brengen eyndclyk wan¬ kelmoedig en trouweloos was geworden dcwyl hy zich om zynent wil aen den haet des volks en aen gevaer blootstelde Strafford aarzelde niet zyn edel oogmerk ten uytvoer te brengen Indien hy myn armzaligleven volstrekt wil redden en alle gevaer voor my trotseren sprak hy tot zich zclven ' dan is hy door dc hcylige geregtighcyd gehouden my te be¬ schermen cn hy behoeft geene belofte deswege te doen Indien zyn gegeven woord zoo als ik tot myne sniert moet geloo- ven hem als eene lastige verpligting drukt en hy geerne van hetzelve wcnscht ontslagen te zyn — indien dat woord alleen het j dele woord van belofte hem tegen zyncn zin verbindt om my tc redden dan is het van mynen kant geene byzondere dacd van edelmoedigheyd wanneer ik hem van zyne belofte onthef en dus zynen wil vrylact Zal hy zelfs in dit geval hetwelk my zeiven het meest betreft niet gevoelen dat ik nog altyd zynen getrouwen en toegenegen vriend en dienaer ben Het is misschien het laetste blyk dat ik hem van mynen hcrtclykc liefde cn onkreukbare trouw zal geven Hetzy dan ook het opregste » ' *t De k °' 1 Cn in ' CVe - vrach vl 7 te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden De aenkondigmgen 2ü centimen den regel onder de vyf acy zocht deze dags voor de verseliyning van het Blad te regels een frank | laten toekomen t\sê - - > X'-.-'V-V h 'd I
Gazette van Brugge 20/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item